RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING"

Transkript

1 RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN REHABILITERINGSKEDJAN 5 BAKGRUND 5 REHABILITERINGSKEDJAN 6 DAG DAGAR DAGAR 8 RUTINER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING 9 1. BEDÖMNING AV SJUKFALL OCH PLANERAT AVSLUTSDATUM 9 2. REHABILITERINGSBEDÖMNING 9 3. ÅTGÄRDSPLAN 11 ARBETSTRÄNING 11 OMPLACERING 11 STÖD OCH RESURSER I REHABILITERINGSARBETET 12 REHABILITERINGSSTÖD 12 FÖRSÄKRINGSKASSAN 12 ARBETSFÖRMEDLINGEN 12 PREVIA 12 KRAFTKÄLLAN 12 2

3 ANPASSNING OCH REHABILITERING Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet utformas så att tidiga tecken på ohälsa och ogynnsam arbetsmiljö upptäcks och bearbetas så tidigt som möjligt. Genom förebyggande insatser skall frånvaro undvikas. Arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering bedrivs i verksamheten nära berörda medarbetare. När en medarbetare blir sjukskriven ska respektive arbetsledare följa kommunens policy för anpassning och rehabilitering och de riktlinjer som beskrivs nedan. VAD MENAS MED ANPASSNING? Att se över verksamheten för att försöka anpassa arbetsplatsen både generellt och för den enskilde medarbetaren är viktigt. Det kan även vara bra att göra en generell översyn på arbetsplatsen för att förebygga att ohälsa uppstår. Några exempel på åtgärder som kan vidtas: anpassning av arbetsplatsen ändrade arbetsuppgifter/omplacering ändrade arbetstider arbetshjälpmedel kompetensutveckling Det är dock inte alltid som arbetsplatsen och arbetsuppgifterna kan anpassas till varje arbetstagares förutsättningar. VAD ÄR REHABILITERING? Med rehabilitering avses alla de åtgärder som vidtas för att en medarbetare skall återfå sin arbetsförmåga och kunna återgå till och fungera i sitt arbete. Rehabiliteringen kan vara av medicinsk, psykologisk, social och/eller arbetslivsinriktad art. Rehabilitering är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och är fastlagd i lagar, föreskrifter och avtal (arbetsmiljölag, lag om allmän försäkring, föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, anpassning och rehabilitering). Erfarenheten visar att det är viktigt att rehabilitering kommer igång så tidigt som möjligt för att resultatet ska bli framgångsrikt. Ett rehabiliteringsbehov som upptäcks tidigt kan dessutom ofta åtgärdas på ett enklare sätt än när det gått lång tid. Att arbeta aktivt med hälsa och en god arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för att en rehabilitering skall lyckas. Organisation av arbetet och goda arbetsrutiner spelar stor roll för att erhålla en bra arbetssituation. 3

4 ARBETSLEDARENS ANSVAR Arbetsledaren är en nyckelperson i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet. Det är arbetsledaren som tidigast kan och bör se om en medarbetare inte mår bra. Det är därför helt naturligt att arbetsledaren tar initiativ till en diskussion med medarbetaren om den situation som uppkommit. Arbetsledaren ska: dokumentera de samtal och insatser som görs i och med att ett rehabärende har startat. Samtliga insatser samt aktuell information om den sjukskrivne ska dokumenteras i rehabiliteringsprogrammet Adato. ansvara för de rehabiliteringsåtgärder, som kan genomföras inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Vad som är rimligt att kräva av arbetsgivaren i fråga om åtgärder får avgöras från fall till fall. Både arbetsgivarens och medarbetarens egna förutsättningar måste vägas in. ta initiativ till och hålla kontakt med medarbetare som är sjukskrivna eller frånvarande av andra orsaker samt stimulera och underlätta för medarbetaren att återgå i arbete. Medarbetaren skall också uppmanas att besöka arbetsplatsen för att inte förlora sin tillhörighet i arbetsgemenskapen. MEDARBETARENS ANSVAR Ingen kan frånta medarbetaren det egna ansvaret för sin hälsa och rehabilitering. Medarbetaren skall därför själv så tidigt som möjligt aktualisera sitt behov av hjälp och stöd. Vidare ska medarbetaren: från och med åttonde sjukdagen lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren. lämna de upplysningar som behövs för att utreda behovet av rehabilitering. aktivt delta i utredningen och planeringen av lämpliga rehabiliteringsåtgärder. vid sjukskrivning följa behandlingsråd och pröva de förslag till lösningar som framkommer i en positiv anda. även anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för planeringen av sin rehabilitering En god kontakt med arbetsplatsen är en viktig förutsättning för att medarbetaren inte skall förlora sin tillhörighet i arbetsgemenskapen. Den sjukskrivne bör därför om möjligt kontinuerligt besöka arbetsplatsen t ex vid arbetsplatsträffar. Om medarbetaren, utan godtagbara skäl, inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter rehabiliteringen i förtid anses rehabiliteringen avslutad efter överläggning med berörda parter samt att det kan vara grund för uppsägning. 4

5 BEDÖMNING AV ARBETSFÖRMÅGAN - REHABILITERINGSKEDJAN BAKGRUND I de nya reglerna för sjukförsäkringen som infördes 1 juli 2008 är det väldigt tydligt att fokuseringen ligger på vilken arbetsförmåga en sjukskriven har och inte vilken sjukdom som är aktuell. Har en medarbetare ingen arbetsförmåga i det yrke den är anställd, men Försäkringskassan bedömer att det finns en arbetsförmåga i ett annat yrke, än vad som finns ledigt hos ordinarie arbetsgivare, skall medarbetaren med stöd av Arbetsförmedlingen aktivt söka nytt arbete och den nuvarande anställningen avslutas. De nya reglerna innebär också en del nya begrepp och regler: Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan under max 1 år. Ersättningen är 80 % av tidigare inkomst (SGI). Sjukpenning betalas endast ut ett år av Försäkringskassan. Vid beräkning av antalet dagar med sjukpenning medräknas även dagar då medarbetaren fått förlängd sjukpenning och rehabiliteringspenning. Under detta år skall medarbetaren rehabiliteras tillbaka till sitt tidigare arbete eller till ett annat lämpligt arbete. Förlängd sjukpenning kan efter ansökan beviljas av Försäkringskassan om medarbetaren efter ett års sjukpenning fortfarande inte kan arbeta på grund av sjukdom. Förlängd sjukpenning utbetalas under max 550 dagar efter det första året och är 75 % av tidigare inkomst. Fortsatt sjukpenning kan efter ansökan beviljas av Försäkringskassan efter ett års sjukskrivning. Fortsatt sjukpenning förutsätter synnerliga skäl vilket innebär att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt. Det krävs att arbetsförmågan är nedsatt på grund av en mycket allvarlig sjukdom eller t ex vid väntan på transplantation av ett livsnödvändigt organ. Fortsatt sjukpenning utbetalas på obestämd tid efter det första året och är 80 % av tidigare inkomst. Tidsbegränsad sjukersättning upphör att finnas och de som har gällande beslut idag omfattas av övergångsbestämmelser fram till december 2012 då tidsbegränsad sjukersättning helt försvinner. De med tidsbegränsad sjukersättning som har gällande beslut idag ansöker själva om förnyad tidsbegränsad sjukersättning, detta beviljas dock längst under 18 månader. Sjukersättning beviljas i framtiden endast om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid. 5

6 REHABILITERINGSKEDJAN Den maximala rehabiliteringstiden för medarbetare och arbetsgivare är lagd till ett år från sjukskrivningens start. Under denna tid skall medarbetaren återrehabiliteras till ett arbete inom Eslövs Kommun med samma sysselsättningsgrad som tidigare. Är detta inte möjligt hos arbetsgivaren Eslövs kommun skall anställningen avslutas och medarbetaren söka annat arbete där hela arbetsförmågan kan utnyttjas. En rehabiliteringskedja införs för att man så snart som möjligt ska kunna börja arbeta igen trots sin sjukdom. Rehabiliteringskedjan innehåller tre olika tidsgränser då prövningen av arbetsförmågan förändras: 1 90 dagars sjukskrivning, dagars sjukskrivning och dagars sjukskrivning. Vid beräkning av hur länge en medarbetare har varit sjukskriven ska också tidigare sjukperioder räknas med oavsett sjukdom/diagnos. Om medarbetaren arbetat minst 90 dagar sedan tidigare sjukperiod räknas inte den tidigare perioden inte med utan man börjar räkna om på nytt. Du kan få vanlig sjukpenning i högst 364 dagar under en period på 450 dagar (15 månader). Denna period kallas ramtid. (KÄLLA 6

7 DAG 1 90 Under perioden betalas sjukpenning från Försäkringskassan endast ut om den anställde ej kan återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter. ( Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning bedöms enbart om medarbetaren har förmåga att klara sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. Finns det annat lämpligt arbete som medarbetaren kan utför kommer sjukpenningen att minskas i motsvarande grad eftersom medarbetaren har en arbetsförmåga och utför lönearbete. Under första sjukperioden är ett aktivt rehabiliteringsarbete av betydelsen. Det gäller att snabbt kartlägga prognosen för arbetsförmåga och återgång till ordinarie arbetsuppgifter alternativt att undersöka möjligheter till arbetsträning eller omplacering. Som tidigare gäller att arbetsgivaren betalar sjuklön under dag 2-14 och Försäkringskassan sjukpenning därefter. Arbetsledaren är skyldig att meddela Försäkringskassan om sjukfallet kommer att fortsätta efter sjuklöneperioden på 14 dagar. Försäkringskassan skall meddelas så fort som möjligt, om prognosen för medarbetarens sjukskrivning väntas bli längre än sjuklöneperioden, och inte vänta till dag 15 för att vinna tid i rehabiliteringen DAGAR Under perioden betalas sjukpenning från Försäkringskassan endast ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos den nuvarande arbetsgivaren. ( Efter 90 dagars sjukskrivning utan att det varit möjligt att återgå till ordinarie arbete, vidgas sökandet efter lämpligt arbete till att gälla hela arbetsgivaren Eslövs kommun. Om Försäkringskassan gör bedömningen att den försäkrade inte bedöms kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren inom 180 dagar, ska Försäkringskassan erbjuda stöd via Arbetsförmedlingen. Den försäkrade kan då, med Arbetsförmedlingens hjälp, få stöd att aktivt söka nytt arbete utan att rätten till sjukpenning ifrågasätts fram till dag 180 i sjukperioden. Den anställde har rätt till tjänstledighet för att pröva på ett annat arbete under sjukskrivningens dag Är bedömningen att den sjukskrivne ej kan återgå till ordinarie arbete hos arbetsgivaren startar en omplaceringsutredning vilken kan leda till ett uppsägningsförfarande. 7

8 DAGAR Under perioden betalas sjukpenning endast ut om man inte kan utföra något arbete alls på den reguljära arbetsmarknaden. ( Från och med den 181: a dagen av en sjukperiod ska - om inte särskilda skäl talar mot det - dessutom bedömas om medarbetaren kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Särskilda skäl kan komma ifråga om det är stor sannolikhet att den sjukskrivne kan återgå i arbete hos arbetsgivaren. Sådana särskilda skäl kan vara aktuella om medarbetaren, med utgångspunkt i läkarnas beslutsstöd, kan förväntas återgå i arbete inom en snar framtid, dock längst inom 1 år. I samtliga fall bör det röra sig om stor sannolikhet för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren för att särskilda skäl ska komma i fråga. Det bör därför framgå av det medicinska underlaget att det finns välgrundad anledning att anta att medarbetaren kan återgå i arbete hos arbetsgivaren inom angiven tid. Särskilda skäl bör därför endast beaktas vid tydliga diagnoser. Prövningen mot arbetsmarknaden skall göras även om det är sannolikt att den sjukskrivne kan återgå till ordinarie arbetsuppgifter men endast på deltid. I detta fall skall annat arbete sökas som gör det möjligt att arbeta heltid. Prövningen skall även göras om det är sannolikt att den sjukskrivne kan återgå till sitt ordinarie arbete men inte inom 1 års sjukskrivning. Omplaceringsutredning genomförs så snart det står klart att det inte kan bli aktuellt med återgång till ordinarie arbetsuppgifter. 8

9 RUTINER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING För att rehabiliteringen ska kunna komma igång så snart som möjligt är ett aktivt rehabiliteringsarbete av betydelsen. Det gäller att snabbt kartlägga prognosen för arbetsförmåga och återgång till ordinarie arbetsuppgifter alternativt att undersöka möjligheter till arbetsträning eller omplacering. Rutiner för anpassning och rehabilitering följer tre steg; 1. Bedömning av sjukfall och planerat avslutsdatum 2. Rehabiliteringsbedömning 3. Åtgärdsplan 1. BEDÖMNING AV SJUKFALL OCH PLANERAT AVSLUTS DATUM Om medarbetaren är sjuk ska arbetsledaren kontakta denne inom en vecka för att utröna orsaken och göra en bedömning av sjukfallet utifrån planerat datum för återgång i tjänst. Arbetsledaren kan kräva läkarintyg från första dagen. För att rehabiliteringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt är det viktig att arbetsledaren under den första sjukveckan bedömer ifall sjukfallet kommer att vara ett: A. Kortvarigt sjukfall med återgång till ordinarie arbete inom 2 veckor. B. Kortvarigt sjukfall med beräknad sjukskrivningstid längre än 2 veckor men mindre än 90 dagar. Rehabiliteringsbedömning krävs och ev. åtgärdsplan efter behov. C. Långvarigt sjukfall med relativt säker avslutningstid inom 1 års sjukskrivning. Rehabiliteringsbedömning och åtgärdsplan krävs. D. Långvarigt sjukfall med osäker avslutningstid inom 1 års sjukskrivning. Rehabiliteringsbedömning och åtgärdsplan krävs. 2. REHABILITERINGSBEDÖMNING Utifrån bedömning av sjukfall ska arbetsledaren i samråd med medarbetaren göra en rehabiliteringsbedömning. Syftet med rehabiliteringsbedömningen är att klarlägga behovet av rehabiliteringsåtgärder samt prognosen för återgång till ordinarie arbete utifrån arbetsförmågan. Det är viktigt att arbetsledaren noga dokumenterar allt som görs i Adato i förhållande till sitt rehabansvar och i syfte att effektivisera rehabarbetet. 9

10 SJUKFALL TYP A För sjukfall typ A konstaterar arbetsledaren att personen återkommer med största sannolikhet till det ordinarie arbetet efter en kort tids sjukfrånvaro. Någon rehabiliteringsbedömning behövs inte göras med undantag från medarbetare som har varit sjuk 6 gånger eller fler under en 12-månadersperiod. SJUKFALL TYP B 1. Arbetsledaren startar redan under första sjukfrånvaro veckan en rehabjournal i Adato 2. Arbetsledaren gör en rehabiliteringsbedömning i samråd med medarbetaren 3. Arbetsledaren planerar för en återgång i arbete på hel eller deltid tillsammans med medarbetaren och en åtgärdsplan upprättas. Detta ska dokumenteras i rehabjournalen. SJUKFALL TYP C 1. Arbetsledaren startar redan under första sjukfrånvaro veckan en rehabjournal i Adato 2. Arbetsledaren gör en rehabiliteringsbedömning i samråd med medarbetaren För sjukfall av typ C måste så snart det vara möjligt frågan om personen överhuvudtaget kommer att kunna återgå till sitt ordinarie arbete inom 1 år besvaras. 3. Om arbetsledaren tillsammans med den sjukskrivne gör bedömningen att en återgång till arbetet inom 1 år är möjlig utgår rehabiliteringsarbetet fortsättningsvis helt utifrån detta och en åtgärdsplan med tidplan för året med en successiv återgång planeras. SJUKFALL TYP D 1. Arbetsledaren startar redan under första sjukfrånvaro veckan en rehabjournal i Adato 2. Arbetsledaren gör en rehabiliteringsbedömning i samråd med medarbetaren För sjukfall typ D kan arbetsledaren göra bedömningen att den medicinska insatsen är tillräcklig och rehabiliteringsinsatserna begränsas till att hålla kontakt med och stödja medarbetaren under sjukfrånvaron. Vid behov kontaktar arbetsledaren den sjukskrivande läkaren alt. Previa. 3. Arbetsledaren planerar för en återgång i arbete på hel eller deltid tillsammans med medarbetaren och en åtgärdsplan upprättas. Detta ska dokumenteras i rehabjournalen. 4. Är bedömningen från arbetsledaren att den sjukskrivne ej kommer att kunna återgå till sitt ordinarie arbete inom 1 år påbörjas en omplaceringsutredning. 10

11 3. ÅTGÄRDSPLAN Med rehabiliteringsbedömningen som underlag skriver arbetsledaren tillsammans med medarbetaren en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen syftar till att identifiera och implementera de rehabiliteringsåtgärder som krävs för att återgången till arbetet ska ske så snart som möjligt. Åtgärdsplanen ska innehålla vilka rehabiliteringsåtgärder som måste vidtas samt under vilken tidsram de ska gälla och när de ska följas upp. Detta dokumenteras i Adato. ARBETSTRÄNING Försäkringskassan beslutar om arbetsträning med bibehållen sjukpenning. Arbetsträning innebär att medarbetaren är på en arbetsplats, den egna eller hos annan arbetsgivare, där medarbetaren utför de arbetsuppgifter, utan krav på prestation, som den kan klara av. Ansvaret för att arbetet blir utfört ligger hos någon annan. Målet med arbetsträning är att medarbetaren ska kunna arbeta med de arbetsuppgifter medarbetaren tränar på. OMPLACERINGSUTREDNING Är bedömningen att den sjukskrivne ej kan återgå till ordinarie arbete och arbetsplats ska en omplaceringsutredning göras. Arbetsledaren tar då kontakt med rehabsamordnaren på förvaltningen som startar en omplaceringsutredning. För att en omplacering ska göra sig gällande krävs det att den sjukskrivne skall ha rätt kompetens och det skall finnas möjlighet till anställning efter en kortare prövningstid. Personliga tjänster får ej skapas. Omplaceringsutredningen dokumenteras i Adato av rehabsamordnaren på respektive förvaltning och sker i samverkan med berört fackförbund. Omplaceringsutredningen genomförs under en två veckors period: 1. Första veckan inleds med ett möte mellan medarbetaren, rehabsamordnaren på förvaltningen, arbetsledaren och ev. facklig kontaktperson. Vid mötet klarläggs vilka utbildningar, övriga kompetenser och erfarenheter medarbetaren har, samt vilka arbetsuppgifter medarbetaren kan tänka sig arbeta med. Under veckan kontrollerar arbetsgivaren vilka vakanser som finns inom den egna förvaltningen och som skulle kunna vara aktuella för medarbetaren. 2. Andra veckan vidgas sökområdet till att gälla hela arbetsgivaren Eslövs kommuns möjligheter att finna en omplacering för medarbetaren. Detta arbete förs i samarbete med den centrala rehabiliteringsansvarige som finns på kommunledningskontoret. 3. Finns det en anställning som är vakant och där medarbetaren har den kompetens som eftersöks har medarbetaren förtur till en sådan anställning. Anställningsavtalet är emellertid oförändrat. Kan inte arbetsgivaren erbjuda någon annan tjänst sägs medarbetaren upp. 11

12 STÖD OCH RESURSER I REHABILITERINGSARBETET REHABILITERINGSSTÖD Vid behov av stöd och rådgivning i rehabärende går det bra att vända sig till rehabsamordnare på respektive förvaltning alternativt rehabansvarig på Kommunledningskontoret. FÖRSÄKRINGSKASSAN Försäkringskassans uppgift är att uppmärksamma behov av rehabilitering och att samordna insatser i samarbete med medarbetaren och dens läkare, arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen och andra som är berörda. ARBETSFÖRMEDLINGEN Stöd och hjälp från Försäkringskassan och Arbetsförmedling skall ges till den sjukskrivne för att finna ett annat lämpligt arbete på arbetsmarknaden. PREVIA Previa erbjuder traditionell företagshälsovård kompletterat med strategiska tjänster. Det är arbetsledaren som beställer insatser av Previa genom den rekvisition som medarbetaren måste ha med sig vid det första besöket. KRAFTKÄLLAN Inom rehabiliteringsarbetet kan det vara aktuellt med karriärrådgivning hos "Kraftkällan", inom ramen för Lärcentrum på Vuxenutbildningen, för de av våra medarbetare som av någon anledning inte kan gå tillbaka till sitt gamla arbete. Det kan bero på medicinska, psykiska eller andra orsaker, där den medarbetaren är i behov av en nyorientering i sin yrkeskarriär. Ett första steg i denna nyorientering kan vara en karriärrådgivning i rehabiliterande syfte. När en medarbetare är i behov av karriärrådgivning tar arbetsledaren kontakt med rehabansvarig på Kommunledningskontoret som håller i kontakten med Kraftkällan. Efter samtalen sker avrapportering till ansvarig arbetsledare. 12

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Reviderad: 2016-04-14. Kontrollerad: 2017-06-13 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

178: Revidering av riktlinje för anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering Delges:

178: Revidering av riktlinje för anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-09-18 178: Revidering av riktlinje för anpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering Delges: HR inom kommunens förvaltningar. Dnr 18KS370 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland. Information Arbetsgivardagen 11 oktober 2018

Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland. Information Arbetsgivardagen 11 oktober 2018 Lena Flodin Samverkansansvarig Avdelningen för sjukförsäkring Västernorrland Agenda för dagen Sjukförsäkringens regelverk Sjukskriven vad händer? Olika roller i sjukskrivningsprocessen Alternativ till

Läs mer

Riktlinje för och anpassnings- och rehabiliteringsarbete vid Malmö universitet

Riktlinje för och anpassnings- och rehabiliteringsarbete vid Malmö universitet 2018-08-27 Dnr. LED 1.3-2018/69 1 (av 7) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande/Titel: Giltighetstid: Dokumentansvarig/Funktion: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Riktlinje

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering

Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering JUNI 2018 Foto: Jonas Kullman Information till alla medarbetare vid sjukskrivning och rehabilitering Att du som medarbetare ibland

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering Sid 1 (6) Riktlinjer för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad Till riktlinjerna finns två checklistor: checklista vid sjukfrånvaro och checklista s- /avstämningsmöte Sid 2 (6) Riktlinjer för arbetsanpassning

Läs mer

Sjukskrivning och möjligheter vid en arbetsåtergång

Sjukskrivning och möjligheter vid en arbetsåtergång Sjukskrivning och möjligheter vid en arbetsåtergång Försäkringskassan och rehabkedjan Sjukskrivning garanterar inte sjukpenning Under de första 90 dagarna kan Försäkringskassan betala ut sjukpenning om

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäkringsmedicin Om socialförsäkringen

Försäkringsmedicin Om socialförsäkringen Om socialförsäkringen Ansvar i Rehabiliteringsarbetet Försäkringskassan har samordningsansvar Individen har ansvar att medverka i rekommenderad Rehabilitering Arbetsgivaren för Anpassning och Rehabilitering

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Reviderad 2018-11-28, 167 Dnr KS 2018/606 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering i Västerviks kommun

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering i Västerviks kommun Kommunstyrelsens förvaltning Ledningskontoret HR och kommunikation Dokumentansvarig befattning: HR strateg Revidering: vid inaktualitet Uppföljning: som en del av internkontrollen Riktlinjer för arbetslivsinriktad

Läs mer

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv En arbetsgivares perspektiv på uppdrag och ansvar avseende sjukskrivning och rehabilitering och hur vi utvecklar samverkan med vården Hanna

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitalo Linköping 2018-01-17 1 Mjölbyfabriken Mjölbyfabriken i siffror 2200 anställda 1325 i produktionen Andel kvinnor/män 16% / 84% 2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro:

Läs mer

Uppdaterad Rehabilitering. Råd, stöd och riktlinjer i rehabiliteringsarbetet

Uppdaterad Rehabilitering. Råd, stöd och riktlinjer i rehabiliteringsarbetet Uppdaterad 2017-08-21 Rehabilitering Råd, stöd och riktlinjer i rehabiliteringsarbetet Innehåll Rehabiliteringens mål... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar... 3 Arbetstagarens ansvar... 4 Rehabilitering

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv 2018-11-20 En arbetsgivares perspektiv på uppdrag och ansvar avseende sjukskrivning och rehabilitering och hur vi utvecklar samverkan med vården

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Rehabiliteringsutredning - plan för återgång i arbete

Rehabiliteringsutredning - plan för återgång i arbete Rehabiliteringsutredning plan för återgång i arbete Personnummer 1 (5) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Vår referens 1. Medarbetare Förnamn och efternamn Personnummer Bostadsadress

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Basutbildning november Försäkringskassan och TRISAM

Basutbildning november Försäkringskassan och TRISAM Försäkringskassan och TRISAM Vår etiska kod Den statliga värdegrunden är utgångspunkt för vår etiska kod: Vi är sakliga och opartiska Vi skyddar förtroendet för Försäkringskassan Vi är medvetna om att

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram 3.0

Regeringens åtgärdsprogram 3.0 Regeringens åtgärdsprogram 3.0 11 initiativ för en trygg och välfungerande försäkring med människan i centrum 1. En utredning om "normalt förekommande arbete" och "särskilda skäl" 2. Förstärkt arbete inom

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2019-01-18 Innehåll REHABILITERINGSRUTINER... 3 1. Inledning... 3 2. Sekretess och tystnadsplikt... 3 3. Rutin vid sjukanmälan... 3 Medarbetare... 3 Närmaste chef...

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Arbetsanpassningsoch rehabiliteringsprocessen Förtydligande

Arbetsanpassningsoch rehabiliteringsprocessen Förtydligande Koncernstab HR Västra Götalandsregionen 2018-12-12 Arbetsanpassningsoch rehabiliteringsprocessen Förtydligande 1. Tidiga insatser 2.Sjukanmälan och kontakt, läkarintyg 3.Rehabiliterings- utredning/plan

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete...3 4 Ansvar och roller...4

Läs mer

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer Socialförsäkringen Gunnel Amonsson Specialist sjukförsäkring Innehåll Fakta Ansvar i rehabiliteringsarbetet Försäkringskassans uppdrag Underlag för beslut Rehabilitering Fall Hur kan

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring

Rehabkoordinatorer. Socialförsäkringen. Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring Rehabkoordinatorer Socialförsäkringen Filippa Hillman Specialist sjukförsäkring Innehåll Fakta Ansvar i rehabiliteringsarbetet Försäkringskassans uppdrag Rehabilitering Utredningstid och negativa beslut

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv

Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv Sjukskrivning och rehabilitering ur ett arbetsgivarperspektiv 2019-05-15 En arbetsgivares perspektiv på uppdrag och ansvar avseende sjukskrivning och rehabilitering och hur vi utvecklar samverkan med vården

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering. Gäller från och med

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering. Gäller från och med Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Gäller från och med 2018-10-02 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Dnr 1-652/2018 Innehåll 1. Inledning... 4 2. Förebyggande arbete... 4 3.

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018

Kommittédirektiv. Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Dir. 2018:27. Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Kommittédirektiv Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess Dir. 2018:27 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2018 Sammanfattning En särskild utredare en nationell samordnare

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius FÖRORD Rehabiliteringsarbetet i Luleå kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Handlingsplan rehabilitering. Dokumentansvarig: Personalenheten Beslutat: , KF 112

Handlingsplan rehabilitering. Dokumentansvarig: Personalenheten Beslutat: , KF 112 Handlingsplan rehabilitering Dokumentansvarig: Personalenheten Beslutat: 2015-06-01, KF 112 1 Handlingsplan rehabilitering... 3 1. Ansvar och förhållningssätt... 3 1.1 Chefen (arbetsgivaren) ansvarar för

Läs mer

Din väg tillbaka. så fördelas ansvaret vid din sjukskrivning

Din väg tillbaka. så fördelas ansvaret vid din sjukskrivning Din väg tillbaka så fördelas ansvaret vid din sjukskrivning Allmänt Det är Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning Att vara sjukskriven är en aktiv behandling. Det ska finnas en plan

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2016 04 25 Re=åter Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukskrivna medarbetare? Nya regler fokuserar på tidiga insatser

Sjukskrivna medarbetare? Nya regler fokuserar på tidiga insatser Arbetsgivardag i Malmö 13 november Sjukskrivna medarbetare? Nya regler fokuserar på tidiga insatser Catharina Bäck, Svenskt Näringsliv och Kristina Svensson, Försäkringskassan Sjukfrånvarons utveckling

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget.

FÖRBUNDSINFO. En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Bilaga: Skiss över rehabiliteringskedjan i det utarbetade förslaget. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 13 juni 2008 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete En reformerad sjukskrivningsprocess för att främja ökad återgång i arbete träder i

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND PRSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTKNIKFÖRBUND Fastställd av förbundsdirektionen 2011-0-24 82 2011-04-1 1(9) MÅL - att den anställde återfår sin arbetsförmåga och kan återgå till ordinarie arbete.

Läs mer

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro?

Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Hur kan man förebygga sjukfrånvaro? Innehåll Fakta Försäkringskassans uppdrag Arbetsgivarens ansvar Sjukpenning Rehabiliteringspenning Aktivitetsersättning Sjukersättning Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Vägledning vid rehabiliteringsarbete

Vägledning vid rehabiliteringsarbete Kommunkontoret Vägledning Antagen 2005-06-20 2009-09-01 Vägledning vid rehabiliteringsarbete Lindesbergs kommun har ett arbetsmiljöansvar och därmed ett medansvar för samtliga medarbetares hälsa. Det är

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Åtgärdsprogram 3.0 Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Åtgärdsprogram 3.0 Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum Promemoria 2018-01-23 Socialdepartementet Åtgärdsprogram 3.0 Regeringens initiativ för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum Inledning Våra socialförsäkringar är en central del i den svenska

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGSARBETET INOM HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalens kommuns riktlinjer för arbetsmiljöfrågor

Läs mer