Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering"

Transkript

1 Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

2 Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser... 4 Förebyggande sjukpenning... 4 Företagshälsovården... 4 Sjukanmälan och friskanmälan... 5 Läkarintyg/ Medicinskt underlag... 5 Högriskskydd... 6 Allmänt högriskskydd... 6 Särskilt högriskskydd... 6 Försäkringskassans arbete... 6 Rehabiliteringskedjan... 6 Arbetsgivarutlåtande... 7 Om Försäkringskassan drar in sjukpenningen... 8 Mälardalens högskolas rehabiliteringsprocess... 8 Sjukfrånvaro dag Sjukfrånvaro dag Upprepad korttidssjukfrånvaro... 9 Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro... 9 Deltidssjukskrivning... 9 Avstämningsmöte Anpassning Arbetshjälpmedel Arbetsprövning och Arbetsträning Arbetsfömågebedömning Rätt till ledighet för att pröva annat arbete(lag 2008:265) Introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen Avslut av rehabiliteringsarbetet Om medarbetaren återgår i ordinarie arbete Om medarbetaren avbryter eller inte medverkar i sin rehabilitering Om medarbetaren inte kan återgå i arbete Ny anställning på MDH Sjuk- eller aktivitetsersättning Dokumentation Ekonomiskt ansvar Lagar mm Checklista... 16

3 3 (16) Inledning Mälardalens Högskola ska vara en hälsofrämjande arbetsplats präglad av öppenhet och tydlighet. Arbetsgivaren har en lagstadgad skyldighet att tidigt uppmärksamma ohälsa bland de anställda och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Detta dokument är ett stöd i arbetet med hantering av sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetslivsinriktad art som vidtas för att en individ ska återvinna funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är de insatser som behövs för att medarbetare som drabbats av sjukdom eller skada ska få tillbaka arbetsförmåga och återgå till arbetslivet. När behov av arbetslivsinriktad rehabilitering uppstår ska rehabiliteringsprocessen påbörjas så snart det är möjligt. Rehabiliteringens mål ska i första hand vara medarbetarens återgång till eget arbete enligt gällande anställningsavtal. Ansvar Rehabilitering är ett gemensamt ansvar för både chef och medarbetare. Ju tidigare ohälsa uppmärksammas och åtgärder vidtas, desto större möjlighet till ett bra resultat. Arbetsgivaren har enligt socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en medarbetare som drabbas av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att kunna återgå till arbetet. Chefens ansvar: att en god arbetsmiljö upprätthålls på arbetsplatsen att uppmärksamma och följa upp tidiga tecken på ohälsa att hålla regelbunden kontakt med medarbetare vid sjukfrånvaro att en sjukskriven medarbetare får samma information som övriga medarbetare att följa upp sjukfrånvaro att vidta de arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna återfå arbetsförmågan En sjukskriven medarbetares skyldigheter finns reglerade i Socialförsäkringsbalken. Balken säger att en medarbetare både är skyldig att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes rehabiliteringsbehov och att aktivt medverka i rehabiliteringen. I annat fall föreligger inte rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

4 Medarbetaren ansvar (socialförsäkringsbalken 30 kap 7 ): 4 (16) att vara aktiv i sin egen rehabilitering och fullfölja uppgjorda planer att lämna de uppgifter som behövs för rehabiliteringen att i möjligaste mån upprätthålla kontakt med arbetsplatsen att visa läkarintyg fr o m 8:e kalenderdagen i sjukperioden samt vid förlängd sjukskrivning Försäkringskassans ansvar (socialförsäkringsbalken 30 kap 8-11 ): Försäkringskassan är den myndighet som har samordningsansvaret när en individ behöver flera olika rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan kontaktar arbetsgivaren för att få in nödvändiga uppgifter samt kallar vid behov till ett avstämningsmöte. På ett avstämningsmöte diskuteras vilka åtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till arbetet. Förebyggande insatser Chefen är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Att se och bekräfta sina medarbetare, att vara tillgänglig och lyhörd hör till det grundläggande chefsansvaret liksom att skapa delaktighet och förutsättningar för personlig utveckling för medarbetarna. Med tidigt insatta åtgärder kan man i många fall undvika långvariga sjukskrivningar. För att förebygga sjukskrivningar ska man vara uppmärksam på tidiga tecken på ohälsa såsom t.ex: upprepad korttidsfrånvaro eller mönster i korttidsfrånvaron ändrat beteende medarbetaren visar mindre intresse för arbetet, håller sämre ordning Förebyggande sjukpenning Den anställda kan få sjukpenning om han eller hon genomgår en medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och godkännas av Försäkringskassan. Vid förebyggande sjukpenning betalar Försäkringskassan sjukpenning från och med första dagen, karensdag gäller inte. Företagshälsovården Företagshälsovården är en expertresurs som kan användas när behov finns att undersöka och bedöma de fysiska och psykiska riskerna i arbetet. De kan hjälpa till vid rehabilitering och vara ett stöd kring de anpassningsåtgärder som behöver genomföras på arbetsplatsen. Vid avstämningsmöten kan företagshälsovården delta. Om en sjukskrivning beror på arbetsrelaterade hälsoproblem ska medarbetaren senast efter 14 dagars sjukskrivning få kontakt med företagshälsovården för att få hjälp med att hitta lösningar på problemen. Beställning görs av rehabiliteringssamordnare vid personalsektionen. Vid stress och utmattningsproblematik kan medarbetaren få samtalsstöd hos psykolog och/eller sjukgymnastik efter bedömning av företagshälsovården.

5 Avstämningsmöte sker efter halva tiden. Beställning görs av rehabiliteringssamordnare vid personalsektionen. 5 (16) Alla medarbetare har möjlighet att uppsöka företagshälsovården vid arbetsrelaterade problem. Om ytterligare insatser behövs kontaktar företagshälsovården närmaste chef för diskussion och planering/beslut. Sjukanmälan och friskanmälan Första sjukdagen gör medarbetaren en sjukanmälan till växeln, tfn samt meddelar sin närmaste chef. Växeln mailar till lönehandläggarna som lägger in första sjukdag i Egenrapportering samt meddelar närmaste chef/ personaladministratör. När medarbetaren är tillbaka på arbetet ligger ett mail i Outlook där man ombeds komplettera uppgifterna i Egenrapportering med övriga sjukdagar. OBS! Sjukfrånvaro får inte bytas ut mot annan ledighet Senast sjukdag 3 kontaktar närmaste chef den sjukskrivne och hör efter när återgång i arbete kan bli aktuellt och vad som kan göras för att underlätta återgång. Efter sju dagars sjukskrivning ska en kopia på läkarintyget skickas/lämnas till närmaste chef och en kopia skickas/lämnas till personalsektionen. Originalet skickas till Försäkringskassan av den anställde. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren begära läkarintyg från en tidigare dag i sjukperioden eller från första dagen av kommande korta sjukperioder (s.k. första-dagsintyg), dock längst under 12 månader. Lokal arbetstagarorganisation ska informeras om det tilltänkta beslutet. Efter 14 dagars sjukskrivning kontaktas den sjukskrivne för ett möte med utredning av arbetsförmågan under sjukfrånvaron (blankett). Även vid korttidsfrånvaro, mer än 6 tillfällen under löpande kalenderår, ska en utredning ske. Närmaste chef bevakar via Palasso vilka som varit sjuka mer än 6 tillfällen. Friskanmälan ska göras till närmaste chef senast dagen innan återgång i arbete. Om medarbetaren återinsjuknar inom 5 kalenderdagar räknas det som en förlängning av tidigare sjukperiod och därför dras ingen ytterligare karensdag. Läkarintyg ska lämnas från 8:e kalenderdagen i den nya sjukperioden. Beslut om sjukersättning/förtidspension från Försäkringskassan ska omgående skickas till lönehandläggare. Läkarintyg/ Medicinskt underlag Läkarintyget är ett underlag för bedömning av rätten till sjuklön. Läkarintyget är till för att arbetsgivaren och Försäkringskassan ska kunna bedöma om den anställde har rätt till sjuklön och sjukpenning. Intyget ger inte den anställda automatiskt rätt till sjuklön eller sjukpenning.

6 I intyget ska läkaren beskriva hur den anställdes medicinska tillstånd påverkar hennes eller hans förmåga att arbeta. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som den anställda inte klarar av att utföra på grund av sjukdom. 6 (16) Högriskskydd Om ett läkarintyg inte innehåller tillräckliga uppgifter för att bedöma om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom behöver arbetsgivaren inte acceptera läkarintyget. Tag kontakt med läkaren för ett förtydligande. Om den anställde inte lämnar ett läkarintyg den åttonde kalenderdagen som visar att hon eller han är sjuk och inte kan arbeta är du inte skyldig att betala sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att den anställdes arbetsförmåga på grund av sjukdom är så pass nedsatt att hon eller han är förhindrad att utföra arbete. Allmänt högriskskydd Antalet karensdagar är begränsade till tio (10) under en 12-månadersperiod. Den som är sjuk mer får sjuklön från första dagen under resten av 12- månadersperioden. Särskilt högriskskydd Om den anställde har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom, som gör att han/hon ofta måste vara borta från arbetet eller medför risk för en eller flera längre sjukperioder (28 dagar) kan han/ hon få sjuklön redan från första dagen. Med "ofta" menas att antalet sjukdomsfall under ett år bedöms bli fler än tio (10). Den anställde söker själv om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Beslutet ska lämnas till lönehandläggare. Om den anställde beviljas särskilt högriskskydd får arbetsgivaren, efter skriftlig ansökan, ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. Försäkringskassans arbete Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan som infördes den 1 juli 2008 är försäkringskassans verktyg vid bedömning av rätten till ersättning vid sjukdom. Det finns fasta avstämningspunkter där bedömningsgrunden förändras; Dag Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna hos nuvarande arbetsgivare. Dag Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.

7 Dag (16) Sjukpenning beviljas bara när försäkrad saknar arbetsförmåga på hela arbetsmarknaden och inte kan utföra något arbete hos arbetsgivaren. Sjukpenning kan utges i högst 364 dagar under en period på 450 dagar (15 mån=ramtid)). Sjukskrivningsperioder inom ramtiden läggs samman. Sammanläggning av sjukperioder. När en medarbetare sjukanmäler sig befinner hon/han sig normalt på dag 1 i rehabiliteringskedjan. Om medarbetaren är mellan två sjukperioder och har arbetat en kortare period än 90 dagar läggs sjukperioderna ihop. Det betyder att arbetsförmågan redan från början kan bedömas i förhållande till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren eller mot hela arbetsmarknaden. En period om 90 dagar innebär 90 kalenderdagar. Exempel Sofia begär sjukpenning efter att ha fått sjuklön i 14 dagar. För två månader sedan var hon också sjuk och fick sjukpenning i en sjukperiod som varade 100 dagar. Eftersom hon har arbetat mindre än 90 dagar sedan hon fick sjukpenning senast ska hennes sjukperioder läggas samman. Den första dag Sofia kan få sjukpenning befinner hon sig på dag 115 i rehabiliteringskedjan, eftersom den tidigare sjukperiodens 100 dagar läggs ihop med de 14 dagar som hon har fått sjuklön. Försäkringskassan bedömer därför hennes arbetsförmåga både i förhållande till hennes vanliga arbete och till andra arbeten som arbetsgivaren kan erbjuda redan den första dagen som hon begär sjukpenning. Dag 365- Arbetsförmågan bedöms mot hela arbetsmarknaden. Sjukpenning på fortsättningsnivå kan utgå i ytterligare 550 dagar, efter egen ansökan, med en lägre ersättningsnivå (75 %). Om sjukperioden pågått i dagar upphör försäkringen att gälla. För att omfattas av en ny sjukperiod med sjukpenning måste arbetstagaren ha arbetat minst 87 dagar. I vissa fall kan ytterligare dagar med sjukpenning beviljas. Det gäller t.ex. i de fall personen inte kan delta i någon aktivitet hos Arbetsförmedlingen och dagar med sjukpenning ( =914 dagar) egentligen tagit slut. Fortsatt sjukpenning kan beviljas vid synnerliga skäl, då bibehålles ursprunglig ersättningsnivå (80 %). Arbetsgivarutlåtande Inför att Försäkringskassan ska ta ställning till arbetsförmågan hos den anställde i annat arbete än det ordinarie, kan de begära in ett arbetsgivarutlåtande. I utlåtandet ska arbetsgivaren ange vilka möjligheter som finns att ta tillvara den anställdes arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter omplacering, anpassning eller annan rehabiliteringsåtgärd. Det är den anställde som ansvarar för att lämna in utlåtandet till Försäkringskassan.

8 Om Försäkringskassan drar in sjukpenningen I de fall Försäkringskassans utredning visar att medarbetaren har en arbetsförmåga som kan användas i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete kan Försäkringskassan dra in sjukpenningen. 8 (16) Arbetsgivaren har inte någon skyldighet att kompensera arbetstagaren ekonomiskt om inte arbete utförs. Arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering enligt Arbetsmiljölagen upphör dock inte. Kontakta därför rehabiliteringssamordnaren på personalsektionen. Boka ett möte med arbetstagaren och utred orsaken till indragningen. Tag hjälp av Företagshälsovården och gör en arbetsförmågebedömning. Mälardalens högskolas rehabiliteringsprocess Sjukfrånvaro dag 1-14 Efter karensdagen följer en sjuklöneperiod som sträcker sig fram t o m 14:e sjukdagen. Ansvarig chef är den som beslutar om rätten till sjuklön under den här perioden. För att medarbetaren ska ha rätt till sjuklön krävs det att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom/skada. Istället för sjuklön kan medarbetaren tillfälligt erbjudas andra arbetsuppgifter som han eller hon kan utföra trots sin sjukdom/skada. Ett sådant erbjudande måste medarbetaren acceptera, förutsatt att det inte innebär lägre lön. Om en medarbetare kan arbeta trots sjukdom/skada men inte resa till arbetet på vanligt sätt på grund av sjukdomen/skadan kan medarbetaren erbjudas ersättning för merkostnader för resor till arbetet istället för sjuklön(kostnaden ska vara skälig). Räknas som beskattad förmån och arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter. Vid tveksamheter om rätten till sjuklön kontaktas personalchef/ personalhandläggare Sjukfrånvaro dag 15- Den 15:e sjukdagen sker automatiskt en sjukanmälan till Försäkringskassan via lönehandläggaren. Medarbetaren får hemsänt en blankett från Försäkringskassan som ska fyllas i och skickas tillbaka tillsammans med läkarintyg i original, därefter bedöms rätten till sjukpenning. Vid långvarig sjukdom förväntas medarbetaren besöka arbetsplatsen regelbundet, exempelvis vid personalmöten och APT, om så är möjligt. Vid behov utses en fadder/stödperson för att hjälpa den sjukskrivne att upprätthålla kontakten med arbetsplatsen. Kom ihåg att en sjukskriven medarbetare utan aktivitet och utan kontakt med arbetslivet snabbt kan få svårt att upprätthålla självkänsla m.m. vilket försvårar återgång i arbete.

9 Upprepad korttidssjukfrånvaro Om en medarbetare ofta är sjuk (6 tillfällen under en 12-månadersperiod) ska en utredning göras. Syftet med utredningen är att så tidigt som möjligt ta reda på om något kan göras på arbetsplatsen för att förebygga ytterligare sjukfrånvaro. Medarbetaren har möjlighet att ta med sig en facklig företrädare/skyddsombud eller någon annan till mötet. Utredningen ska dokumenteras på blankett Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro. 9 (16) I en del fall kan det vara nödvändigt att kräva läkarintyg från första sjukdagen. Se under avsnitt Sjukanmälan/Friskanmälan. Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro Närmaste chef ansvarar för att utredning av arbetsförmåga sker vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar. Syftet med utredningen är att ge svar på orsak till arbetsoförmågan samt åtgärder som behöver vidtas för att medarbetaren så snart som möjligt ska återgå i ordinarie arbete. Det föreligger dock ingen skyldighet att utvidga verksamheten för att skapa nya arbetsuppgifter åt medarbetaren. Utredningen ska ge svar på: orsak till arbetsoförmågan vilka åtgärder som behöver vidtas vad som gjorts tidigare hur ser prognosen ut för återgång i arbete möjlighet till deltidssjukskrivning Utredningen genomförs vid ett möte mellan chef och medarbetare och ska dokumenteras på blankett Utredning av arbetsförmåga vid sjukfrånvaro. Ansvarig chef är den som tar initiativ till mötet. Medarbetaren har möjlighet att ta med sig en facklig företrädare/skyddsombud eller någon annan till mötet. Man behöver inte vänta på återkoppling från Försäkringskassan för att påbörja planerade rehabiliteringsåtgärder som inte kräver Försäkringskassans medverkan eller godkännande. Arbetsgivaren bör hjälpa till att motivera och aktivera en sjukskriven medarbetare utan att ta över dennes ansvar för sin rehabilitering! Deltidssjukskrivning Om en medarbetare blir sjukskriven på deltid är grundregeln att varje ordinarie arbetsdag ska förkortas. I de fall detta medför svårigheter kan arbetstiden i samråd med Försäkringskassan och medarbetaren förläggas på annat sätt. Arbetstiden på deltid får ej överskridas i form av flex- eller övertid. Träning eller besök hos vårdgivare ska ske utom arbetstid. OBS! Den som är deltidssjukskriven och blir helt sjuk en eller flera dagar skall sjukanmäla sig både till arbetsgivaren och till Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar sjukpenning för hela sjukperioden. (Sjuklön utgår ej).

10 Avstämningsmöte Ett steg i rehabiliteringen är att kalla till ett avstämningsmöte där berörda parter deltar. Mötet kan vara initierat av såväl Försäkringskassan som arbetsgivaren. Vid mötet deltar närmaste chef, rehabiliteringssamordnare vid personalsektionen, medarbetaren och representant för Försäkringskassan. Medarbetaren ska erbjudas att ta med sig en facklig företrädare/skyddsombud eller annan stödperson. 10 (16) Tidigare utredning fungerar som en utgångspunkt för diskussionen vid mötet. Syftet med avstämningsmötet är att komma fram till kortsiktiga och långsiktiga mål för medarbetaren och utifrån dessa upprätta en handlingsplan över de åtgärder som krävs. Målsättningen med rehabiliteringen ska i första hand vara återgång till ordinarie arbete. Dokumentation sker på blankett Minnesanteckningar- avstämningsmöte gällande rehabilitering. För att planera och följa upp rehabiliteringsåtgärderna kan ytterligare möten med berörda parter vara nödvändiga. Ansvarig chef ansvarar tillsammans med medarbetaren för genomförande och uppföljning av rehabiliteringsprocessen. Anpassning Om en medarbetares funktionsnedsättning blir långvarig eller bestående ska ansvarig chef, så långt det är möjligt, anpassa arbetet så att medarbetaren kan fortsätta arbeta eller återgå i arbete. Detta kan ske genom att anpassa arbetsuppgifter, arbetsmetoder, arbetstider eller något annat på arbetsplatsen. Arbetsanpassning görs utifrån ordinarie arbete vilket innebär att medarbetaren efter anpassningen ska kunna utföra ordinarie arbetsuppgifter. Är arbetsanpassning inte möjlig kan omfördelning av arbetsuppgifter inom arbetsgrupp eller arbetsplats ibland vara ett alternativ, dock är man som arbetsgivare inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter. Vid behov av arbetsanpassning kan företagshälsovården konsulteras. OBSERVERA! Arbetsanpassning eller omfördelning av arbetsuppgifter får aldrig medföra avsevärt försämrad arbetsmiljö för andra medarbetare eller att verksamhetens kvalitet påverkas negativt. Konsekvensanalys enligt SAM ska göras. Arbetshjälpmedel Om medarbetare har behov av ett arbetshjälpmedel som normalt inte hör till verksamheten kan bidrag för detta sökas hos Försäkringskassan. Viktigt att komma ihåg är att bidragsansökan måste göras innan hjälpmedlet köps in. Mer information finns på Enklare arbetshjälpmedel kan efter överenskommelse betalas av arbetsgivaren. Vid behov av arbetshjälpmedel kan företagshälsovården konsulteras.

11 Arbetsprövning och Arbetsträning Har arbetstagaren varit sjukskriven en längre tid kan arbetsprövning och/eller arbetsträning bli aktuellt. 11 (16) Arbetsprövning innebär att medarbetaren är på sin egen arbetsplats för att under högst två veckor prova sin arbetsförmåga och därmed utreda om det överhuvudtaget är aktuellt med en arbetsträning eller återgång i arbete partiellt. Arbetsprövning kan bara bli aktuellt om medarbetaren är helt sjukskriven. Om medarbetaren är partiellt sjukskriven kan arbetsprövning ske endast om det är fråga om att medarbetaren ska byta arbetsuppgifter eller för att utreda om arbetsträning är aktuellt. Arbetsträning innebär att medarbetaren är på egen eller annan arbetsplats under max tre månader. Syftet med arbetsträningen är att: arbetstagaren successivt får träna upp sin arbetsförmåga klargöra hur arbetstagarens arbetsförmåga ser ut Under arbetsträningen skall medarbetaren ha en utsedd handledare. Vare sig medarbetaren ska arbetsträna på ordinarie eller annan arbetsplats är det ansvarig chef och Försäkringskassan som tillsammans med medarbetaren ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av arbetsträningen. Gör en skriftlig planering där följande framgår: Arbetsträningens syfte och mål Arbetsträningens längd och omfattning Arbetstid och arbetsuppgifter Hur sker uppföljningen under pågående arbetsträning och efteråt Vad händer efter avslutad arbetsträning Hur fördelas ev. ekonomiskt ansvar Både arbetsprövning och arbetsträning beslutas i samråd med Försäkringskassan som under arbetsträningen betalar rehabiliteringsersättning istället för sjukpenning. Under arbetsprövning utgår sjukpenning. Arbetsfömågebedömning Om man under rehabiliteringens gång märker att medarbetaren inte klarar att komma tillbaka till ordinarie arbetsuppgifter kan en arbetsfömågebedömning göras. Denna utförs av företagshälsovården efter beställning av rehabiliteringssamordnare på personalsektionen. Utredningen ska visa vilka arbetsuppgifter medarbetaren kan klara av och blir ett viktigt instrument i en omplaceringsutredning.

12 Rätt till ledighet för att pröva annat arbete(lag 2008:265) En sjukskriven medarbetare har rätt att vara ledig för att prova annat arbete. 12 (16) Syftet är att det ska bli lättare för den sjukskrivne att prova ett arbete som passar bättre utifrån aktuell situation och därmed kunna återfå arbetsförmåga. Villkor för ledighet är att arbetstagaren haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i förhållande till ordinarie arbete under minst 90 dgr samt ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare fr.o.m. dag 91 t.o.m. dag 180 i sjukperioden. Omfattningen av ledigheten ska motsvara omfattningen på den nya anställningen. Ledigheten kan maximalt pågå under nio månader. Ledigheten ska sökas senast 2 veckor före ledighetens början. Det ska framgå av ansökan hur länge ledigheten beräknas pågå. Om medarbetaren vill avbryta ledigheten ska detta anmälas till arbetsgivaren senast 1 månad före återgång. Introduktionsprogram hos Arbetsförmedlingen När arbetstagaren nått maximalt antal dagar med sjukpenning överförs han/hon till Arbetsförmedlingen för att genomgå ett arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram under max 3 mån. Arbetsgivaren beviljar tjänstledighet utan lön under förutsättning att rehabiliteringen inte är så gott som fullbordad. Om en nästan fullbordad rehabilitering följs av en tjänstledighetsperiod kan följden bli att rehabiliteringen måste starta om på nytt. Kontakta alltid rehabiliteringssamordnare för råd. Avslut av rehabiliteringsarbetet Om medarbetaren återgår i ordinarie arbete När en medarbetare genomgått en rehabiliteringsprocess och återgått i ordinarie arbete, med eller utan anpassning, ska processen avslutas på ett formellt sätt. Det sker genom ett avslutande möte, där alla inblandade parter träffas och går igenom vad som genomförts och resultatet. Om medarbetaren avbryter eller inte medverkar i sin rehabilitering Om medarbetaren utan godtagbara skäl avbryter eller inte medverkar i rehabiliteringsprocessen ska rehabiliteringen anses vara avslutad. I detta läge kan arbetsgivaren överväga uppsägning av personliga skäl. Närmaste chef kontaktar personalchef för ställningstagande. Försäkringskassan meddelas.

13 Om medarbetaren inte kan återgå i arbete Om det har konstaterats att en medarbetare har en bestående funktionsnedsättning på grund av sjukdom eller skada och därför inte kan återgå i arbete utifrån det egna anställningsavtalet ska möjligheten till omplacering utredas. Det är viktigt att de arbetsrättsliga konsekvenserna görs kända för medarbetaren i detta läge. 13 (16) Omplaceringsmöjligheter på Mälardalens högskola utreds av personalhandläggare. I första hand utreds möjligheter att omplacera medarbetaren till ett arbete som han eller hon kan klara utan extra insatser. I andra hand till ett arbete som han eller hon kan klara efter vissa anpassningsåtgärder. Omplaceringserbjudande delges medarbetaren skriftligt tillsammans med information om konsekvenserna av att tacka nej till ett skäligt omplaceringserbjudande. Medarbetaren ska svara skriftligt. Om en medarbetare tackar nej till skälig omplacering eller om medarbetaren inte kan erbjudas någon omplacering ska arbetsgivaren ta ställning till hur avslut ska göras. Samtliga rehabiliteringsinsatser i ärendet måste vara väl dokumenterade. Vid en uppsägning av personliga skäl måste också en dokumenterad omplaceringsutredning finnas. Av den ska följande framgå: utredningstid vilka omplaceringsalternativ som funnits under utredningstiden, inklusive kompetenskrav. om medarbetaren ej uppfyllt kompetenskraven ska detta motiveras vilken eller vilka omplaceringsalternativ som medarbetaren erbjudits om medarbetaren tackat nej till skäliga omplaceringserbjudanden En avslutning av anställningen innebär förhoppningsvis en ny inriktning på arbetslivet. För att underlätta detta kan arbetsgivaren, efter individuell prövning, i vissa fall bistå med ytterligare stöd. Detta förutsätter dock att medarbetaren säger upp sin anställning och att parterna gör en överenskommelse om åtgärden. Ny anställning på MDH Om medarbetaren tackar ja till ett omplaceringserbjudande ska ett nytt anställningsavtal skrivas. Medarbetaren bör ges möjlighet till inskolning på den nya arbetsplatsen generellt motsvarande den tid som en nybörjare behöver, ett övre riktvärde kan vara sex månader. I de fall rehabiliteringsinsatser är nödvändiga ska dessa planeras och genomföras utöver tiden för inskolning. Sjuk- eller aktivitetsersättning Får en medarbetare varaktig sjukersättning på heltid ska anställningen på Mälardalens högskola avslutas. Vid varaktig sjukersättning på deltid kvarstår den ursprungliga anställningen och ett deltidsavdrag görs i samma omfattning som den beviljade sjukersättningen. Den anställde får sedan kompensation via SPV. Tidsbegränsad sjukersättning förlängs inte efter

14 Dokumentation Utredning i original samt alla uppgifter av betydelse såsom läkarintyg, arbetsförmågebedömning m.m. samlas i ett kuvert som, när rehabiliteringen är avslutad, diarieförs och arkiveras i personakt på Personalsektionen. 14 (16) Dokumentationen omfattas av sekretess och ska därför förvaras i låst utrymme. Medarbetaren själv, chef och personalenheten har rätt att ta del av dessa arkiverade handlingar. Ekonomiskt ansvar Arbetsgivaren har ett förstahandsansvar för att vidta och finansiera arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som syftar till att medarbetaren ska återgå till arbete enligt gällande anställningsavtal. Ansvaret för dessa kostnader ligger i första hand på varje akademi/sektion/enhet.

15 Lagar mm Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns reglerat i nedanstående lagar/motsv. Varje lag följs av en kort beskrivning av innehållet. 15 (16) Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Arbetsgivaren ska enligt 3 kap, 2a organisera arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering så att övriga skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och lagen om allmän försäkring fullgörs. Socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) Enligt 30 kap 6 ska arbetsgivaren efter samråd med medarbetaren lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att medarbetarens behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska i övrigt medverka till att behovet av rehabilitering klarläggs. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. I 7 regleras att medarbetare är skyldiga att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga rehabiliteringsbehov och att aktivt medverka i rehabiliteringen. Arbetsanpassning och rehabilitering ( AFS 1994:1) Arbetsgivare ska kontinuerligt ta reda på vilka behov av arbetsanpassning och rehabilitering medarbetare har. För medarbetare som har behov av arbetsanpassning och rehabilitering ska arbetet med detta påbörjas så tidigt som möjligt. Lagen om sjuklön (SFS 1991:1047) Reglerar medarbetares rätt till sjuklön. Övriga regler som kan bli aktuella finns i: Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80)

16 Checklista 16 (16) Medarbetaren gör sjukanmälan enligt rutin på arbetsplatsen. Chef kontaktar medarbetaren senast 3:e sjukdagen. Medarbetaren visar läkarintyg från 8:e kalenderdagen i sjukfrånvaron. Chef/motsvarande håller kontinuerlig kontakt med medarbetaren under hela sjukskrivningstiden. Chef kallar medarbetaren till utredning inom de första 14 dagarna i sjukperioden alt. vid upprepad korttidsfrånvaro (fler än 6 tillfällen under en 12-månadersperiod). Facklig representant/skyddsombud/annan stödperson kan delta. Medarbetaren har ansvaret. Skriftlig handlingsplan med tidplan för återgång i arbete ska upprättas i samarbete med Försäkringskassan. Genomförande och uppföljning av handlingsplan ska ske. Rehabiliteringssamordnare ger vid behov stöd till chefer i alla delar av processen kring utredning, arbetsanpassning och återgång i arbete efter sjukskrivning.

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN Daniel Bergman & Karl-Johan Samuelsson SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering? *** THE

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Rättslig uppföljning 2015:03 Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Pernilla Keinestam

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro 2002 En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro En vägledning för statliga arbetsgivare 1 Produktion: Arbetsgivarverket, 2002 Grafisk form:

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari

Läs mer

SEKOs lilla lathund 2013

SEKOs lilla lathund 2013 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01

Personalfrågor. Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje. Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Uppdaterat 2007-08-15 Nytt i denna uppdatering är markerat med kantlinje Föregående uppdatering skedde 2005 04 01 Observera att direkt efter innehållsförteckningen finns en ny opaginerad sida med information

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer