RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING"

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbetet ska fungera inom Orsa kommun. Som chef kan du använda materialet som en daglig hjälp som också ger en förklaring på några vanliga begrepp som används av bl.a. Försäkringskassan. Det som står är i huvudsak hämtat från Försäkringskassans anvisningar, även om hänvisningar i de flesta fall saknas. Riktlinjerna innehåller en checklista som punkt för punkt beskriver vad som kan ske under en sjukskrivning. Har du frågor så vänder du dig till personalkontoret. Uppdaterad (13)

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Tystnadsplikt...3 Dokumentation i Adato...3 E-post...3 Kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperiod...3 Samarbetsparter...4 Försäkringskassan...4 Företagshälsovården...4 Arbetsgivarringen...4 Checklista...5 Dag 1 Sjukanmälningsdag...6 Dag 2-14 Sjuklöneperiod...6 Dag Bidrag för tidig insats, genom företagshälsovården...6 Rehabiliteringskedjan...6 Dag Rehabiliteringskedjan...7 Rätt till ledighet för att prova annat arbete...7 Dag Rehabiliteringskedjan...7 Dag Rehabiliteringskedjan...7 Utförsäkrad Många korta sjukperioder...8 Rehabiliteringsutredning...8 Uppföljning av rehabiliteringsutredning...9 Avstämningsmöte...9 Rehabiliteringsplan...9 Arbetsresor...10 Arbetsträning...10 Beslut om sjuk- och aktivitetsersättning...10 Deltidssjukskrivning...10 Omplacering och omplaceringsutredning...10 Att bryta anställninggsförhållandet...fel! Bokmärket är inte definierat.11 Utlåtande från arbetsgivaren om arbetsförmåga...11 Bilaga 1 Ny förordning om bidrag till företagshälsovården.12 Bilaga 2 Beställningsförfarande hos företagshälsovården...13 I texten förekommer det förkortningar: - Försäkringskassan förkortas Fk - Arbetsförmedlingen förkortas Af 2 (13)

3 Inledning I grunden ska arbetsförhållandena anpassas till arbetstagarnas olika fysiska och psykiska förutsättningar för att så långt som möjligt förhindra att sjukskrivningar uppstår. Genom att anpassa arbetsuppgifter och arbetsplats kan du underlätta för en anställd att vara kvar i arbetet eller att komma tillbaka efter sjukskrivning. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön utan att i minst lika hög grad om den psykosociala arbetsmiljön. De bestämmelser som ligger till grund för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida Tystnadsplikt Arbetsgivaren har tystnadsplikt när det gäller uppgifter om anställdas hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt som framkommer i samband med hantering av sjuklön och rehabilitering. Tystnadsplikten gäller alla som handlägger frågor som rör rätten till sjuklön eller deltar i anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Ett bra sätt att hantera tystnadsplikten i olika kontakter är att få ett medgivande från den det gäller och komma överens om hur man ska agera, t.ex. i rehabiliteringsmöten för att kunna tala öppet. Dokumentation i Adato Arbetet med sjukskrivningar och rehabilitering ska noggrant och löpande dokumenteras i rehabiliteringsprogrammet Adato, som också följer rehabkedjan. Det ska framgå vilka möten, överenskommelser och rehabiliteringsinsatser som är gjorda samt resultatet av dessa. Det är mycket viktigt att alla kontakter dokumenteras i fall av framtida arbetsrättsliga åtgärder. All skriftlig dokumentation ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig får tillgång till materialet. Observera att det inte är tillåtet att ha egna register över sjukskrivna förvarade någon annanstans i datorn än i rehabprogrammet. När ett ärende avslutas skickas all skriftlig dokumentation, till lönekontoret om medarbetaren fortfarande är anställd och till personalkontoret om anställningen är avslutad, för arkivering. Glöm inte att avluta ärendet i Adato också. E-post När det gäller e-post så är inget system helt säkert vilket innebär att känsliga uppgifter ska hanteras med stor försiktighet. Undvik känsliga uppgifter och personuppgifter om e- post används. Kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperiod Det är vikigt att behålla kontakten med arbetsplatsen under en sjukskrivningsperiod. Detta gäller även om arbetslivsinriktad rehabilitering inte pågår. Chefen ska ha regelbunden kontakt med den sjukskrivne. Medarbetarsamtal och lönesamtal ska hållas även om en medarbetare är långtidssjukskriven. Arbetsplatsträffar och andra personalmöten är bra tillfällen för att behålla kontakten med arbetsplatsen. Skicka hem information om viktiga händelser på arbetsplatsen. 3 (13)

4 Samarbetsparter Försäkringskassan (fk) Försäkringskassan har ett övergripande samordnings- och tillsynsansvar för arbetet med rehabilitering. Det innebär bland annat att de ska se till att arbetsgivarna fullgör sitt rehabiliteringsansvar. När ni gjort en rehabutredning (görs i rehabprogrammet) ska en kopia skickas till försäkringskassan. Arbetsgivaren är skyldig att lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att behovet av rehabilitering ska kunna klarläggas. Det kan handla om upplysningar som rör arbetet eller att arbetsgivaren medverkar till att undersöka möjligheterna till andra arbetsuppgifter. Försäkringskassan kommer att kontakta berörd chef i de fall man behöver upplysningar från arbetsgivaren. Eftersom arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering ska man inte vänta på att Försäkringskassan tar kontakt utan starta rehabiliteringsprocessen när man ser att sjukfallet verkar bli långvarigt eller att det finns många korta sjukskrivningar. Aktuellt material från Försäkringskassan finns på Som arbetsgivare kan man också ringa Försäkringskassan på Försäkringskassan har en speciell handläggare som arbetar med Orsa kommuns anställda. Hon heter Åsa Eriksson och har telefonnummer: och E-post: Företagshälsovården Företagshälsovården, som har kompetens inom det medicinska, tekniska och psykosociala området, kan anlitas i rehabiliteringsärenden. Den företagshälsovård som Orsa kommun har avtal med är GävleDala företagshälsa. På hemsidan finns en närmare beskrivning. Det är alltid respektive chef som gör beställningar hos företagshälsovården. Hur beställning görs ser du i bilaga 2. Arbetsgivarringen Arbetsgivarringen är en ideell förening som startade 2001, Ann-Charlothe Persson arbetar där och kan vara ett stöd för medarbetaren i rehabiliteringsprocessen, exempelvis runt arbetsträning och arbetsprövning, hjälp i möte med försäkringskassa och arbetsförmedling och genom samtal. Hon arbetar även med coachning, grupprocesser, handledningssamtal och kartläggning både för medarbetare och chefer. Läs mer på Eller så når du Ann-Charlothe på tfn: eller mail: Målsättningarna är att Skapa nya möjligheter till rehabiliteringsinsatser för medarbetare inom Arbetsgivarringen. Hjälpa anställda som har svårt att klara nuvarande arbetsuppgifter. Förebygga och minska sjukskrivningstid. Förhindra utslagning. Samråd gärna med personalkontoret innan kontakt tas med arbetsgivarringen. 4 (13)

5 Checklista Tidpunkt/ händelse Sjukanmälningsdag Dag 2 14 Dag Löpande men för det mesta efter 90 dagar. Åtgärd Ansvarig Kommentar Den anställde sjukanmäler sig till närmaste chef. Anmäl sjukskrivningen skriftligt till lönekontoret. Ta förnyad kontakt med den anställde, ta reda på sjukskrivningens längd och bedöm möjligheterna till återgång till arbete. Påminnelse om läkarintyg kommer via mail från Adato till dig som chef. Rehabiliteringsutredning görs i rehabprogrammet. En kopia ges till medarbetaren och en skickas till Försäkringskassan. Ett bidrag kan betalas ut för tidiga insatser inom 45 dagar, läs mer i bilaga 1. Chef Chef Chef Blankett till lönekontoret om uppgifter från läkarintyget. Dokumentera löpande i rehabprogrammet. Samråd med personalkontoret vid behov av stöd. Försäkringskassan kallar till avstämningsmöten. Chef Begäran från arbetsgivaren om avstämningsmöte ska göras till Försäkringskassan som sedan kallar berörda till mötet och dokumenterar. Samråd med personalkontoret som också kan medverka vid behov dagar Stäm av förmågan att även klara andra arbeten inom Orsa kommun. Kontakter med Försäkringskassa och arbetsgivarring kan förekomma. Från 90 dagar finns rätt till ledighet för att prova arbete hos annan arbetsgivare dagar Stäm av förmågan att även klara arbeten utanför Orsa kommun. Eventuell kontakt med arbetsgivarring. Kontakter med Försäkringskassa. Chef och personalkontor. Chef och personalkontor. 365 dagar Rätten till sjukpenning upphör i normalfallet. Uppsägning kan bli aktuellt Personalkontor och berörd chef 365 dagar - I vissa fall förlängd sjukskrivning. Löpande kontakter i avvaktan på återgång till arbete eller Sjukersättning Många korta sjukperioder Chefen får en signal via mail från Adato när en medarbetare har 6 eller fler sjukfrånvarotillfällen under 12 månader. Rehabiliteringsutredning görs i rehabprogrammet. Kopia ges till medarbetaren och en skickas till Fk. Chef Chef Dokumentera löpande. Samråd med personalkontor vid ev. behov av omplacering. Dokumentera löpande. Samråd med personalkontor vid behov av stöd. Beroende på Försäkringskassans beslut. Dokumentera löpande. Samråd med personalkontoret vid behov av stöd. Möjlighet att kräva sjukintyg från första sjukskrivningsdagen. 5 (13)

6 Dag 1 Sjukanmälningsdag Den anställde ska göra sjukanmälan till närmaste chef som anmäler detta skriftligt till lönekontoret på speciell blankett. Om sjukanmälan har skett till annan än arbetsledningen ska närmaste chef ta personlig kontakt med den anställde för att undvika att anmälan blir anonym. Det är viktigt att närmaste chef tidigt får en god bild av sjukdomens omfattning och orsaken till sjukskrivningen. En arbetsgivare har möjlighet att besluta att en anställd ska visa läkarintyg från första frånvarodagen. Detta kan bli aktuellt t ex när en anställd har varit sjukskriven sex gånger eller fler under en tolvmånadersperiod. Samråd med personalkontoret om detta skulle vara aktuellt. I dessa fall bör den lokala arbetstagarorganisationen informeras om att läkarintyg kommer att begäras från första sjukdagen. Se även det som står under rubriken Många korta sjukperioder. Dag 2-14 Sjuklöneperiod Gränsen för sjukskrivning utan läkarintyg går vid sju dagar. Från och med den åttonde dagen krävs läkarintyg för fortsatt sjukskrivning. Ta förnyad kontakt med den anställde när läkarintyget kommer in. Ta reda på sjukskrivningens längd och bedöm möjligheterna till återgång till arbete. Dag 2-14 kallas även sjuklöneperiod. Deltidssjukskrivning kan tas upp under sjuklöneperioden. Att betala resekostnader i stället för sjuklön kan också vara aktuellt. Dag Om en medarbetare blir eller beräknas bli sjukskriven längre tid än två veckor ska Rehabiliteringsutredning göras. Utredningen gör du i rehabprogrammet Adato. En kopia ges till medarbetaren och en skickas till försäkringskassan. Lönekontoret gör en anmälan till försäkringskassan efter 14 dagars frånvaro. Bidrag för tidiga insatser hos företagshälsovården Syftet med bidraget är att stimulera arbetsgivare att satsa på tidiga insatser vid sjukfrånvaro, för återgång i arbete. Med tidig insats menar man från dag 1 till dag 45 då insatsen ska vara slutförd. Detta gäller bara nya sjukfall. Bidraget går till företagshälsovården (GävleDala företagshälsa) men ni får ett reducerat pris när ni köper vissa tjänster av dem. Ni får det reducerade priset utefter hur mycket ni handlar för, högsta reducerade priset för ett läkarbesök är 350 kr och för de koordinerade insatserna är det 4500 kr. Läs mer om bidraget i bilaga 1. Rehabiliteringskedjan Från den 1 januari 2009 finns det en s.k. rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för vad som ska ske i hanteringen av en långtidssjukskrivning. Insatser ska göras så tidigt som möjligt och åtgärderna ska i första hand ske inom hälso- och sjukvården och på arbetsplatsen. Den som behöver byta arbete ska få stöd av Arbetsförmedlingen. 6 (13)

7 Under de första 90 dagarna av en sjukskrivning bedöms endast om arbetstagaren har förmåga att klara sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. När man gör rehabiliteringsutredningen innebär detta att man i första hand fokuserar på möjligheterna att återgå till det tidigare arbetet. Om utredningen visar att det inte är möjligt att återgå till det tidigare arbetet, ska förmågan att klara andra arbeten inom kommunen utredas. Se vidare under Dag Dag Stäm av förmågan att även klara andra arbeten inom Orsa kommun. Kontakter med Försäkringskassa och arbetsgivarringen kan förekomma. Rehabiliteringskedjan Från och med den 91 dagen i en sjukperiod innebär prövningen av rätten till sjukpenning att det även ska beaktas om arbetstagaren kan utföra något annat arbete hos arbetsgivaren. Detta innebär att man som arbetsgivare ska kunna ha en uppfattning om medarbetaren skulle kunna utföra annat lämpligt arbete inom kommunen. För att kunna bedöma detta behövs en diskussion med den sjukskrivne medarbetaren om förmåga utifrån sjukdomen och förutsättningar i övrigt att klara ett annat arbete. Förutsättningar i övrigt kan t.ex. avse tidigare arbeten och utbildning. Rätt till ledighet för att prova annat arbete För att rehabiliteringskedjan ska kunna fungera finns också regler för rätt till ledighet under sjukskrivningsperioden. Reglerna innebär att en arbetstagare som varit sjuk i 90 dagar eller mer har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova nytt arbete. Som mest kan den anställde vara ledig i nio månader. Frågan om rätt till ledighet kommer alltså upp när den första 90 dagarna av sjukskrivningen har passerat och förmågan att klara andra arbeten blir aktuell. Dag Rehabiliteringskedjan Från och med den 181 dagen av en sjukperiod ska om inte särskilda skäl talar mot det dessutom bedömas om arbetstagaren kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den anställde. Det kan förekomma att den anställde har önskemål eller tankar på att prova arbete hos en annan arbetsgivare. I dessa fall ska personalkontoret kontaktas för samråd. Det kan bli frågan om kontakter med t.ex. arbetsgivarringen eller arbetsförmedlingen. Dag 365- Rehabiliteringskedjan Efter 365 dagar upphör i normalfallet rätten till sjukpenning och arbetsförmågan bedöms i förhållande till hela arbetsmarknaden. I undantagsfall kan sjukskrivningen förlängas efter ansökan från den det gäller. Om man får kännedom om att Försäkringskassan tänker dra in sjukpenningen eller redan gjort detta, ska personalkontoret kontaktas. 7 (13)

8 Arbetstagare som lämnar sjukförsäkringen då tidsbegränsad sjukersättning upphör eller sjukpenningdagarna tagit slut gäller följande: för arbetstagare som deltar i åtgärdsprogram genom arbetsförmedlingen ska arbetsgivaren godkänna tjänstledighet utan lön under den tiden programmet pågår. Arbetstagaren kan delta i programmet högst 3 månader och får under den tiden aktivitetsstöd. Utförsäkrad Försäkringskassan meddelar medarbetaren om att den kommer att bli utförsäkrad. Medarbetaren måste meddela arbetsgivaren detta snarast. Ett möte med fk och arbetsförmedlingen samt medarbetaren bokas för överföring från Fk till Af, där medarbetaren får delta i en arbetslivsintroduktion under 3 månader. Under den perioden är medarbetaren tjänstledig utan lön från arbetsgivaren och får sin ersättning genom a- kassan. Efter dessa tre månader kan medarbetaren få fortsätta på en förlängd introduktion i totalt 300 dagar. Blir det aktuellt för medarbetare i Orsa kommun ska personalkontoret kontaktas. Många korta sjukperioder Upprepade korta sjukskrivningar ska uppmärksammas av arbetsledningen. Korta sjukskrivningar inverkar på arbetsplanering och arbetsbelastning, samt kan också vara inkörsporten till en lång sjukskrivning. Korta sjukskrivningar är också kostsamma för arbetsgivaren. När det förekommer sex korta sjukperioder eller fler under en tolvmånadersperiod får du som chef ett mail från rehabprogrammet Adato om det. Chefen gör då en rehabiliteringsutredning tillsammans med berörd medarbetare. Även om det finns färre än sex sjukperioder under en tolvmånadersperiod ska Rehabiliteringsutredning göras om berörd chef eller medarbetaren anser att det finns anledning. Hälso- och livsstilsfrågor ska beröras i samband med utredningen. Rehabiliteringsutredning För att kunna fullgöra arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ska rehabiliteringsutredning göras i följande fall. Medarbetaren har varit eller beräknas bli sjukskriven mer än 14 dagar. Medarbetaren har många korta sjukperioder utan läkarintyg, sex gånger eller fler under en tolvmånadersperiod. Medarbetaren själv begär det. När det i övrigt finns anledning till ett samtal om hälso- och livsstilsfrågor. Respektive chef ansvarar för att en rehabiliteringsutredning genomförs tillsammans med medarbetaren. Kontakta personalkontoret om det finns behov av stöd eller medverkan. Rehabiliteringsutredningen är i första hand en utredning för att samla in fakta och i andra hand starten på ett eventuellt rehabiliteringsarbete. Om medarbetaren begär det så kan en facklig företrädare eller annan stödperson delta. Vid konflikter mellan den anställde och arbetsledaren kan det vara svårt att göra en rehabiliteringsutredning. Kontakta då i första hand personalkontoret för samråd. 8 (13)

9 Utredningen görs i rehabprogrammet. Medarbetaren ska få en kopia. Skicka även en kopia till Försäkringskassan, Box 210, Mora. Uppföljning av rehabiliteringsutredning Respektive chef ska regelbundet följa upp sjukskrivningen tillsammans med medarbetaren. Det finns flera syften med detta. Det är ett sätt att underlätta för medarbetaren att upprätthålla kontakten med arbetsplatsen. Det finns då möjlighet till information och avstämning om aktuella saker på arbetsplatsen. Det behövs också en löpande avstämning av medarbetarens möjlighet att komma tillbaka till arbetet. Avstämningsmöte Försäkringskassan ska sammankalla till avstämningsmöten när flera parter behöver träffas i samband med en sjukskrivning. Försäkringskassan samordnar och kallar berörda till mötet samt svarar för minnesanteckningar. Syftet med avstämningsmötet är att klarlägga vad den anställde kan och inte kan göra på grund av sin sjukdom och ta ställning till behovet av rehabiliteringsåtgärder. Vid mötet bör det också klarläggas om det finns andra orsaker än sjukdom som gör att den anställde inte kan arbeta. Normalt deltar den sjukskrivne medarbetaren, Försäkringskassan, berörd chef, och läkaren i mötet. Representant från personalkontoret medverkar vid behov. Trots att det är Försäkringskassan som kallar till avstämningsmöte är det mycket viktigt att arbetsgivaren tar initiativ till avstämningsmöte. Kontakta (ring eller maila) försäkringskassans handläggare, begär ett avstämningsmöte och beskriv anledningen till mötet. Ett avstämningsmöte kan också vara angeläget när: det inte finns tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till åtgärder, eller diagnosen är diffus, eller det är svårt att bedöma behovet av insatsen, eller inriktningen är att den anställde inte kan vara kvar på sin arbetsplats, eller vi i övrigt bedömer att det är viktigt att alla parter träffas samtidigt för diskussion om förutsättningar och åtgärder. Målet med avstämningsmötet är att få underlag för en plan för återgång till arbete. Om det finns behov av rehabiliteringsplan och rehabiliteringsersättning ska Försäkringskassan göra en sådan plan snarast. Rehabiliteringsplan Rehabiliteringsplan ska upprättas av Försäkringskassan när det finns behov av arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder för att den sjukskrivne ska kunna återgå till arbete. Även om det är Försäkringskassan som upprättar planen är det viktigt att planeringen sker i samråd med den sjukskrivne och arbetsledaren. Det är för det mesta innehållet i rehabiliteringsutredningen eller resultatet av ett avstämningsmöte som ligger till grund för planeringen. Planen ska innehålla ett konkret mål för rehabiliteringen samt de åtgärder som behövs, en tidsplan, ansvars- och kostnadsfördelning. Här kan det 9 (13)

10 uppkomma en förhandlingssituation med Försäkringskassan om ansvars- och kostnadsfördelning. Arbetsresor Det kan uppkomma situationer då den anställde kan arbeta men på grund av sjukdomen inte kan resa till arbetet. I stället för sjuklön kan arbetsgivaren då betala den anställdes merkostnader för resor till arbetsplatsen, om man är överens om detta. Den anställde får då lön som vanligt samt ersättning för merkostnaderna för resor. På samma sätt kan Försäkringskassan betala kostnaderna för resor i stället för sjukpenning. Kontakta Försäkringskassan för frågor. Arbetsträning Arbetsträning är en rehabiliteringsåtgärd som ska ingå i den rehabiliteringsplan som Försäkringskassan upprättar. Efter ansökan från den det gäller betalar Försäkringskassan i normalfallet rehabiliteringsersättning under tiden. Arbetsträning är en vanlig metod för att träna upp arbetsförmågan i en viss arbetsuppgift för att komma tillbaka till sitt ordinarie arbete eller för att inskolas i ett nytt arbete. Ofta innebär arbetsträningen en stegvis upptrappning i arbetstid tills man når den nivå man kommit överens om. Arbetsträning rekommenderas särskilt när någon ska byta arbetsuppgifter eller omplaceras till annan arbetsplats. Under arbetsträningen ska någon annan ha ansvaret för att arbetet blir utfört. Det är viktigt att vara överens om syfte och mål med Försäkringskassan, så att inga missförstånd uppstår. Beslut om sjuk- och aktivitetsersättning Sjukersättning betalas ut om till personer över 30 år om man bedömer att återgång till något arbete inte är möjligt. Sjukersättning är inte tidsbegränsad. Det kan dock finnas personer som fått tidsbegränsad sjukersättning enligt tidigare regler. Om Försäkringskassan beviljar sjukersättning kan arbetsgivaren bryta eller omreglera anställningsförhållandet Aktivitetsersättning betalas till personer under 30 år som är arbetsoförmögna för minst ett år framåt. Denna ersättning tidsbegränsas. När Aktivitetsersättning beviljas har arbetstagaren rätt att behålla sin anställning. Försäkringskassan informerar inte arbetsgivaren vid beslut om sjuk- och aktivitetsersättning. Därför är det viktigt att uppmana den anställde att visa upp sitt beslut så snart som möjligt. Anteckna beslutet i Adato samt informera lönekontoret om beslutet. Deltidssjukskrivning Deltidssjukskrivning är den vanligaste och naturligaste vägen tillbaka till arbete och den frågan ska prioriteras i diskussionen med heltidssjukskrivna. Detta innebär att diskussionen i hög grad måste fokusera på möjligheter och på vad den sjukskrivne kan klara av, trots sin sjukdom. Omplacering och omplaceringsutredning Omplaceringsutredning ska påbörjas när det bedöms att den sjukskrivne inte kan återgå till sitt ordinarie arbete utan är i behov omplacering för att kunna återgå till arbete. 10 (13)

11 Omplaceringsskyldigheten omfattar inte befattningar som redan är tillsatta och arbetsgivaren är heller inte skyldig att inrätta nya befattningar. Organisationen får inte ändras så att andra arbetstagare drabbas negativt. Arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt krävs av den som söker arbetet. En viss tid för upplärning ska man också räkna med att det finns behov av. När arbetsgivaren har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar, försvinner det förstärkta anställningsskyddet och arbetsgivaren kan tillämpa reglerna om uppsägning av personliga skäl. Därför är det mycket viktigt att det sker en genomtänkt planering, att tänkbara alternativ prövas och att det finns en utförlig dokumentation. Omplaceringsutredningen görs av personalkontoret med hjälp av blankett som finns i Adato. För att underlätta omplaceringar mellan förvaltningar ska alla lediga kommunala anställningar och vikariat överstigande två veckor, anmälas till personalkontoret i god tid innan annonsering sker (se riktlinjer för rekrytering). Att bryta anställningsförhållandet Rehabiliteringsutredningen och rehabiliteringsplaneringen ska ligga till grund för att vidta de åtgärder som gör att den sjukskrivne medarbetaren ska kunna återgå till tidigare eller annat arbete hos arbetsgivaren. Så länge som arbetsgivaren inte har fullgjort sitt rehabiliteringsansvar har arbetstagaren ett förstärkt anställningsskydd, dvs. att arbetstagaren inte kan sägas upp på grund av sjukdomen eller dess konsekvenser. Det förstärkta anställningsskyddet för medarbetaren förbrukas om denne vägrar delta i rehabilitering eller avbryter en påbörjad rehabilitering utan giltigt skäl. Det kan i vissa fall bli aktuellt att bryta ett anställningsförhållande i samband med en sjukskrivning. Detta är när Sjuk- eller Aktivitetsersättning beviljas och när man inte kommer längre i rehabiliteringsarbetet. Det handlar då om en uppsägning på grund av personliga skäl. Kontakta personalkontoret i dessa fall. Utlåtande från arbetsgivaren om arbetsförmåga Försäkringskassan kan begära att en arbetstagare som gör anspråk på sjukpenning lämnar ett utlåtande från arbetsgivaren med uppgifter om möjligheter som finns på arbetsplatsen att ta tillvara den sjukskrivnes arbetsförmåga. När en sådan begäran kommer så ska personalkontoret kontaktas för det är endast de som skriver dessa utlåtanden. Mall finns i Adato. 11 (13)

12 Bilaga 1 Ny förordning om bidrag till företagshälsovården. Regeringen har beslutat om denna förordning och den gäller från 1 januari Syftet med bidraget är att stimulera arbetsgivare att satsa tidiga på insatser vid sjukfrånvaro, för återgång i arbete. Med tidig insats menar man från dag 1 till dag 45 då insatsen ska vara slutförd. Detta gäller alltså nya sjukfall. Bidraget går till företagshälsovården (GävleDala företagshälsa) men ni får ett reducerat pris när ni köper vissa tjänster (se nedan) av dem. Ni får det reducerade priset utefter hur mycket ni handlar för, högsta reducerade priset för ett läkarbesök är 350 kr och för de koordinerade insatserna är det 4500 kr. Det är försäkringskassan som godkänner och betalar ut bidraget till företagshälsovården. Vi kan få reducerad kostnad för: 1. Läkarbesök, där en enklare arbetsförmågebedömning av läkaren sker och läkarintyg skriv ut. 2. Koordinerade insatser. Är för den anställdes återgång i arbete samt arbetsanpassning. I de Koordinerade insatserna ingår alltid SASSAM-utredning 1 som är ett utredningssamtal, arbetsplatsbesök och sjukgymnast för funktionsutredning (ev. MAB 2 ) Dessa tre insatser (ev. fyra) måste ingå för att ni ska få det reducerade priset. I de koordinerade insatserna ingår även en bedömning av ev. samordning av insatser med sjukvården samt om försäkringskassan ska kontaktas. Ett avslutande trepartsmöte ska också ske. Läkarbesök ingår inte i koordinerade insatser. I SASSAM-utredningen ser man över åtgärder och planering för återgång i arbete, en bedömning av arbetsförmågan i förhållande till nuvarande arbete, undersökning av arbetsplatsanpassning, kostnad för arbetsresor, ändrade arbetstider, deltidssjukskrivning med mera. I Orsa gör vi så här: Efter 14 dagars sjukskrivning görs en rehabiliteringsutredning mellan dig som chef och berörd medarbetare i rehabprogrammet (skicka en kopia till försäkringskassan) Är det svårbedömt om medarbetaren kan komma tillbaka i arbetet kan ett läkarbesök bokas för en enklare arbetsförmågebedömning. Vet ni att det blir svårt för medarbetaren att komma tillbaka till ordinarie arbete kan koordinerade insatser bokas. Det är du som chef som ser över vilka personer, i rehabprogrammet, det här gäller hos dig och är ansvarig för att en utredning sker. Viktigt att börja arbetet direkt efter 14 dagars sjukfrånvaro för att hinna genomföra utredningen innan de 45 dagarna. Beställningar sker som vanligt av respektive chef hos företagshälsovården, GävleDala företagshälsa. 1 SASSAM står för: strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering 2 MAB står för: multidisciplinär arbetsförmågebedömning (sker av läkare, sjukgymnast och psykolog) 12 (13)

13 Bilaga 2 Beställningsförfarande hos företagshälsovården Orsa kommun har ett eget team hos GävleDala Företagshälsa som vi kontaktar vid beställning eller frågor. Beställning görs alltid av respektive chef. Sjuksköterska Britt-Inger Nordberg tele: eller e-post: Företagsläkare Bo Johansson tele: Beteendevetare Gullvi Dahlberg tele: eller e-post: Ergonom Mats Wiklund tele: eller e-post: Växel är öppen alla vardagar året runt mellan kl på tele: GävleDala Företagshälsa finns i samma hus som försäkringskassan i Mora, vid fridhemsplan. Vid behov åker de till Orsa. Tjänster utförs endast efter överenskommelse med ansvarig chef (muntligt för mindre uppdrag och skriftligt eller via bekräftad för större uppdrag) 13 (13)

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete...3 4 Ansvar och roller...4

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE Sektion Personal Rehabilitering Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet Mars 2015/EE 1 Innehåll Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet 3 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? 5 Tidiga signaler

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Vägledning vid rehabiliteringsarbete

Vägledning vid rehabiliteringsarbete Kommunkontoret Vägledning Antagen 2005-06-20 2009-09-01 Vägledning vid rehabiliteringsarbete Lindesbergs kommun har ett arbetsmiljöansvar och därmed ett medansvar för samtliga medarbetares hälsa. Det är

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGSARBETET INOM HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalens kommuns riktlinjer för arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius FÖRORD Rehabiliteringsarbetet i Luleå kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen

Läs mer

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare?

1. Varför går bidraget till FHV istället för till arbetsgivare? 2. Ska FHV ge hela eller delar av bidraget som en rabatt till arbetsgivare? Frågor och svar om Förordning om bidrag till FHV med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet och tillhörande föreskrifter från Försäkringskassan. Nedan är en sammanställning av vanligt förekommande

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-23 1 (1) Sida 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Bakgrund Personavdelningen har reviderat handlingsplan för rehabilitering

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT TOMMY ISESKOG GÖTEBORG 20 MARS 2013 BILD 1 ARBETSGIVARENS SKYLDIGHET ATT ORGANISERA REHABILITERING PÅ ETT LÄMPLIGT SÄTT Uppföljning

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Metodstöd. Avstämningsmöte. Projektet Rätt förmån - Rätt ersättning

Metodstöd. Avstämningsmöte. Projektet Rätt förmån - Rätt ersättning Metodstöd Avstämningsmöte Projektet Rätt förmån - Rätt ersättning 2006-05-04 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson Dokument id: 1.1 Metodstöd Avstämningsmöte Datum: 2006-05-04 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

Systema(skt rehabiliteringsarbete

Systema(skt rehabiliteringsarbete Systema(skt rehabiliteringsarbete Hur kan man arbeta proak.vt med sjukfrånvaron? Frukostmöte 160920 Rehabilitering och arbetsanpassning Definitioner Rehabilitering Är ett samlingsbegrepp för åtgärder

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering Åter till arbetet nya regler vid rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2007 Framtagen av: Christina Järnstedt, LO, i samarbete med Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd Foto: Mattias Ahlm

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÄRGELANDA KOMMUN Rehabiliteringspolicy För Färgelanda kommun Per Wahlén 2016-01-29 Dnr: 2016/108 Version: 1 Beslutad Kommunfullmäktige 2016-04-13, 64 Innehållsförteckning 1 Rehabilitering... 2 Sekretess...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument 1(14) Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-04-03, 59 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av - 3(14) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 ARBETSGIVARENS

Läs mer

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Def. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om de åtgärder som syftar

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Riktlinjer för rehabilitering

Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för rehabilitering KOMMUN Vilhelmina kommuns arbetsmodell Dag 1- Sjukanmälan registreras Medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsledare/chef eller enligt gällande rutiner på arbetsplatsen.

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

Falun 23 september 2015

Falun 23 september 2015 Falun 23 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

RUTINER FÖR REHABILITERING

RUTINER FÖR REHABILITERING RUTINER FÖR REHABILITERING LYCKSELE KOMMUN Ersätter Rehabiliteringspolicy Riktlinjer och handlingsplan fastställt av Personalnämnden 2013-05-16 31 Skapad av HR-enheten 2016-05-19 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Reviderad 2016-04-01 Dokumentet har tidigare reviderats: 2009-07-16 2007-11-28 2006-10-17 2005-02-14 2002-10-01 Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy 1 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Rehabiliteringspolicy och handlingsplan för Hällefors kommun Policy Vi vill med denna policy och genom fastställda rutiner, som är gemensamma

Läs mer