Vad händer om jag blir sjuk?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer om jag blir sjuk?"

Transkript

1 Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn för alla åtgärder av medicinskt, psykologiskt, socialt och arbetslivsinriktat slag som ska hjälpa sjuka och skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. Erfarenhet visar att det är viktigt att komma igång med rehabiliteringen så snart som möjligt för att nå resultat. Det är också i allmänhet på den egna arbetsplatsen som de bästa förutsättningarna finns för att rehabiliteringen ska lyckas. Åtgärderna ska göra det möjligt för dig att återgå till ditt gamla arbete eller till ett annat lämpligt arbete hos Vilhelmina kommun. Återgärderna kan bestå i ändrade arbetsuppgifter, arbetsträning, flexiblare arbetsformer och arbetstider, teknisk anpassning och hjälpmedel. Parallellt med arbetslivsinriktad rehabilitering kan andra rehabiliteringsformer pågå, till exempel medicinsk och social rehabilitering som hälso- och sjukvården ansvarar för. Vem är ansvarig för rehabiliteringen? Din närmaste chefs ansvar är att hjälpa och stödja dig så att du så snart som möjligt kan komma tillbaka till ditt arbete. Det är din närmaste chef som har ansvar för att ditt behov av rehabilitering klarläggs. Din chef ansvarar att föra minnesanteckningar, som skyddas av sekretesslagen. Ditt ansvar är att från den 8:e dagen i sjukperioden lämna in läkarintyg till din chef. Vid förlängd sjukskrivning ansvarar du för att fortlöpande lämna in nya läkarintyg. Tillsammans med din chef ska du planera så att din rehabilitering kommer igång när det behövs. Du ansvarar även för att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering samt att delta i utredning, planering och åtgärder som ni gemensamt kommit överens om. Du är den som har bäst kunskap om dina egna förutsättningar och önskemål och det är därför naturligt att du till stor del har ansvar för din rehabiliteringsprocess. Vem kan hjälpa till med vad? Personalenheten kan ge råd och bidra med kunskaper om metoder, regler och organisation. Din fackliga organisation ska vara ett stöd för dig i frågor som kan uppstå och även bevaka dina arbetsrättsliga intressen. Du har alltid rätt att ha med din facklige företrädare som stöd under rehabiliteringsprocessen. Försäkringskassan är den myndighet som prövar din rätt till sjukpenning efter sjuklöneperioden. Det kan hända att försäkringskassan gör en annan bedömning av din arbetsförmåga än din sjukskrivande läkare. 30 dagar efter anmälan om sjukdom till försäkringskassan ska du ha fått besked om din rätt till sjukpenning. Försäkringskassan ansvarar för att samordna de rehabiliteringsinsatser du eventuellt kan behöva. Tillsammans med dig och arbetsgivaren arbetar försäkringskassan fram en rehabiliteringsplan. Vid längre sjukskrivning än 60 dagar har du rätt att få en kontaktperson på Försäkringskassan som du kan vända dig till. Företagshälsovården är en samarbetspartner och ett stöd för både dig och din chef i rehabiliteringsfrågor. Van-

2 ligt är att företagshälsovården används som sakkunnig resurs. Den kan med sina kunskaper föreslå tänkbara lösningar, både förebyggande och rehabiliterande. Företagshälsovården kan till exempel hjälpa till vid arbetsplatsbedömning och arbetsanpassning. Din rätt till en rehabiliteringsutredning När du varit sjukskriven mer än tre veckor i sträck eller om du har haft fler än sex sjukskrivningar under den senaste 12 månadersperioden ska din arbetsgivare göra en rehabiliteringsutredning. Likaså är arbetsgivaren skyldig att göra en utredning om du själv begär det. En rehabiliteringsutredning är din och arbetsgivarens redskap för att underlätta återgång i arbete. Rehabiliteringsutredningen ska klarlägga dina rehabiliteringsbehov och vara underlag för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Det är viktigt att du deltar aktivt, såväl under rehabiliteringsutredningen som under rehabiliteringstiden, annars riskerar du att få din sjukpenningen helt eller delvis indragen. Viktiga punkter som bör finnas med i en rehabiliteringsutredning: Hur ser din arbetsförmåga och arbetshinder ut när det gäller att klara ordinarie arbetsuppgifter Prognos för återgång i arbete Möjligheter att utföra lämpliga arbetsuppgifter på deltid Arbetsgivarens möjlighet att anpassa eller hitta andra lämpliga arbetsuppgifter Behovet av rehabiliteringsinsatser på arbetsplatsen Din inställning till återgång i arbete och till rehabilitering Övrig omständigheter av betydelse Hur omfattande en rehabiliteringsutredning ska vara kan variera från fall till fall. Om du och din närmaste chef bedömer att det inte finns något behov av rehabiliteringsinsatser ska detta motiveras i rehabiliteringsutredningen. Rehabiliteringsåtgärder Om det vid rehabiliteringsutredningen visar att du har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna återgå i arbete bör din närmaste chef se till att möjliga insatser planeras och genomförs snarast möjligt. Ett första steg kan vara att genomföra ett avstämningsmöte där du, närmaste chef, Försäkringskassan, behandlande läkare och, om du önskar, facklig representant deltar. Rehabiliteringsutredningen fungerar då som en utgångspunkt för mötet där diskussionen bör koncentreras kring hur din arbetsförmåga kan tas tillvara. Det ligger i Försäkringskassans samordningsansvar att ta initiativ till avstämningsmöte. Det ska dock inte ses som ett hinder att arbetsgivaren själv initierar ett möte. Rehabiliteringsåtgärder som kan vidtas är t ex anpassning av arbetsplats, arbetsuppgifter eller arbetstider. Tidiga signaler på ohälsa I ett arbetslag finns ett brett spektrum av känslor, uttryck och rutiner, vilket är normalt för en arbetsplats. Som arbetsgivare och arbetskamrat måste man reagera när man uppmärksammar att något av detta märkbart förändras. En sådan förändring kan vara en signal på att något inte står rätt till. Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda vad de tidiga signalerna står för och vidta åtgärder. Som medarbetare har även du ett ansvar att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa samt snarast informera din närmaste chef om något i arbetssituationen inte fungerar. Tidiga arbetsgivarinsatser under sjuklöneperioden Istället för sjuklön kan Vilhelmina kommun tillfälligt erbjuda dig andra arbetsuppgifter, som gör det möjligt att arbeta

3 trots sjukdomen. Du måste acceptera de tillfälliga arbetsuppgifterna, under förutsättning att det inte innebär lägre lön eller att du blir sämre av att utföra arbetsuppgifterna. Under sjuklöneperioden kan du arbeta, utifrån din dagsform, olika mycket olika dagar. Vinster med deltidsjukskrivning För varje timme du utför ett arbete är det en vinst för arbetsgivaren, eftersom den kompetens som just du har tas tillvara. Deltidsjukskrivning innebär deltidsnärvaro, vilket medför att Vilhelmina kommun som arbetsgivare får möjlighet att följa med i din rehabilitering och successivt kan anpassa arbetet. Friskvårdstimme Som anställd hos Vilhelmina kommun har du under arbetstid möjlighet till en timmes valfri fysisk aktivitet per vecka. Tidsplan för rehabilitering Dag 1 Du meddelar att du är sjukskriven till din närmaste chef eller enligt de rutiner som finns på arbetsplatsen. Det är bra om du kan meddela hur länge du är sjukskriven och när du tror att du kommer att komma tillbaka. I det här skedet kan du och din chef diskutera möjligheten att komma tillbaka och arbeta på deltid. Dag 3 Din chef tar kontakt med dig för att höra hur du mår. Dag 8 Från den 8:e sjukdagen ska du lämna in ett läkarintyg till din chef. Vid fortsatt sjukskrivning sänds kopia av läkarintyget kontinuerligt till personalenheten. Vecka 3 Efter tre veckors sjukskrivning ska du och din närmaste chef träffas för att samtala kring din situation. Ert samtal ska utmynna i en klar, tydlig och skriftlig rehabiliteringsutredning. Du och din chef ska komma överens om er planering och vad som ska gälla fram till er nästa träff. Du har alltid rätt att ha med din fackliga företrädare eller någon annan person som stöd. Avslutningsvis ska ni alltid boka en ny tid för fortsatta samtal kring din rehabilitering. Månad 1-6 Vid behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska du tillsammans med din närmaste chef planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder på din arbetsplats. Den första åtgärden är att se om du med hjälp av anpassning av arbetstider, arbetsuppgifter eller arbetsplats kan återgå till ditt arbete. Arbetsprövning eller arbetsträning kan bli aktuellt. Om du trots olika anpassningsåtgärder och arbetsträning/arbetsprövning inte kan återgå till din ordinarie arbetsplats ska undersökningar göras om det finns andra arbetsuppgifter för dig inom din närmaste chefs ansvarsområde. Finns det inga arbetsuppgifter som passar dig går rehabiliteringsprocessen över till nästa steg. Din chefs uppgift är då att inventera vilka andra arbetsuppgifter eller arbete det finns för dig att pröva inom hela förvaltningen. Detta innebär att din arbetsträning sker på annan arbetsplats än din ordinarie, men inom samma förvaltning. Lyckas rehabiliteringen avslutas ärendet här, i annat fall går din rehabiliteringsprocess vidare till nästa steg. Månad 3-6 Fortsatta rehabiliteringsåtgärder. Din närmaste chef ska nu kontakta personalchefen för att via denne inventera vilka möjligheter det finns att erbjuda dig annat arbete eller arbetsprövning/ arbetsträning i kommunen. Detta innebär att din arbetsträning kan ske inom alla kommunens arbetsområden där det finns möjlighet till anställning. Det är fortfarande din närmaste chef som är din kontaktperson och ansvarig för din rehabilitering. Vid behov gör personalenheten en omplaceringsutredning.

4 Månad 12 Ställningstagande till hur rehabiliteringsprocessen ska avslutas: Återgång till arbete Omplacering inom kommunen Anställningen avslutas: Egen uppsägning Uppsägning på grund av personliga skäl Omplacering Om det vid en arbetsprövning visas att du har arbetsförmåga, om än delvis, har arbetsgivaren en skyldighet att inventera möjlighet till alternativt arbete. Finns det en tillsvidaretjänst ledig i kommunen som passar dig har du i regel förtur till den. Ett krav är dock att du uppfyller de kompetenskrav som ställs för den aktuella tjänsten, eller att du efter en kortare utbildning eller introduktion bedöms kunna övergå till den lediga tjänsten. Om det inte finns någon lämplig tillsvidareanställning kan även en tidsbegränsad anställning komma i fråga som ett skäligt erbjudande, om uppsägning annars är det enda alternativet. Kan jag bli uppsagd? Om du tackar nej till ett skäligt erbjudande om annat arbete eller inte deltar i planerade rehabiliteringsinsatser inleds förhandlingar om uppsägning. Det kan även bli aktuellt med uppsägning om det visar sig att kommunen inte kan erbjuda dig något annat arbete anpassat till dina besvär. Ordlista Arbetsanpassning innebär att ditt arbete anpassas så att dina förutsättningar att återgå i arbete ökar. Arbetsprövning innebär att du prövar nya arbetsuppgifter på din ordinarie arbetsplats eller annan arbetsplats inom kommunen. Arbetsprövningen ska räknas som en utredning i syfte att klarlägga din arbetsförmåga. Under arbetsprövningen utbetalas sjukpenning. Arbetsträning innebär att du tränar upp din arbetsförmåga på din ordinarie arbetsplats. Arbetsträningen ska ingå i din rehabiliteringsplan som Försäkringskassan godkänt. Under arbetsträningen utbetalas rehabiliteringsersättning. Förebyggande sjukpenning kan du få om du genomgår medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering för att förebygga sjukdom eller för att förkorta sjukdomstiden. Behandlingen eller rehabiliteringen ska vara ordinerad av läkare och ingå i en plan som är godkänd av Försäkringskassan. Karensdag är den första sjukdagen då ingen ersättning betalas ut vare sig från arbetsgivaren eller Försäkringskassan. Rehabiliteringsersättning kan du ha rätt till när du deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, den utbetalas av Försäkringskassan. Ersättningen får du istället för sjukpenning under förutsättning att rehabiliteringen ingår i den plan som du gjort tillsammans med Försäkringskassan. Rehabiliteringsplan är den plan som Försäkringskassan skriver och planerar tillsammans med dig. Det kan också vara den plan med åtgärder som du arbetat fram med din närmaste chef (som dock ska vara godkänd av försäkringskassan för att vara giltigt). Rehabiliteringsutredning är ditt och arbetsgivarens instrument för att klarlägga rehabiliteringsbehov och planera stödjande åtgärder för att du så snabbt som möjlig ska kunna återgå i arbete.

5 Sekretess/tystnadsplikt innebär att uppgifter om din person skyddas. Tystnadsplikten gäller alla som handlägger frågor som rör rätten till sjuklön eller deltar i anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Sjukersättning kan du få när din arbetsförmåga anses stadigvarande nedsatt på grund av sjukdom. Detta då rehabilitering inte bedöms kunna leda till att någon arbetsförmåga återfås. Du kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. Det beror på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt och vilka möjligheter du har att försörja dig genom ett arbete. Sjuklön kan du få från och med den 2:a sjukdagen till den 14:e sjukdagen. Sjuklönen utbetalas av arbetsgivaren och utgör 80% av din lön. Sjukpenning kan du få efter att skickat in blanketten Begäran om sjukpenning, till Försäkringskassan. Du ska även skicka med originalet av läkarintyget till Försäkringskassan. Blanketten ska komma med automatik hem till dig. Det är Försäkringskassan som bedömer om du har rätt till sjukpenning. Sjukpenningen kan beräknas per timme, dag eller kalenderdag beroende på hur du arbetar. Kom ihåg! Titta igenom alla dina försäkringar! Du kan ha försäkringar som täcker vissa kostnader under sjukdom och sjukskrivningstid Ta kontakt med ditt fackförbund för att få hjälp med de försäkringar som du har via facket. Om du varit sjukskriven mer än 90 dagar kan du som kommunanställd få ersättning från avtalsförsäkringen AGS-KL. Du måste själv ansöka om ersättning. Blankett får du av arbetsgivaren. Efter att du fyllt i din del lämnar du den till arbetsgivaren som vidarebefordrar den till försäkringsbolaget. Om sjukdom eller skada uppstått i arbete ska du göra en arbetsskadeanmälan. Den ska skrivas under av arbetsgivaren som intygar att du var anställd vid skadetillfället. Arbetsgivaren ska inte ha några synpunkter på vad du skrivit i din anmälan. Skäligt erbjudande är ett erbjudande, till dig om en annan tillsvidaretjänst inom kommunen. Arbetsgivaren har då gjort en bedömning att den tjänst som är ledig kan vara ett skäligt erbjudande utifrån din kompetens och de krav som ställs för att utföra arbetet. Återinsjuknanderegel innebär att om du blir arbetsför och därefter insjuknar på nytt inom 5 kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare och du får därmed ingen ny karensdag. Var uppmärksam på att läkarintyg ska lämnas till arbetsgivaren fr.o.m. 8:e sjukdagen. Uppsägning av personliga skäl tolkas ibland som om man blir uppsagd för att man på något sätt misskött sitt arbete. Så är inte fallet när orsaken är sjukdom. Uppsägning av personliga skäl i det här sammanhanget betyder att arbetsgivaren inte har något lämpligt arbete att erbjuda.

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Rättslig uppföljning 2015:03 Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Pernilla Keinestam

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro 2002 En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro En vägledning för statliga arbetsgivare 1 Produktion: Arbetsgivarverket, 2002 Grafisk form:

Läs mer

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4.

Inledning 3. 1. Vår värdegrund 4. 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5. 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6. 4. 2006-09-05 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Inledning 3 1. Vår värdegrund 4 2. Policy för medarbetar och ledarskap 5 3. Policy för personal- och kompetensförsörjning 6 4. Lönepolicy 7 5. Policy för arbetstid

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer