Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen"

Transkript

1 Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

2 Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar för rehabiliteringsutredning Vad kan jag som arbetsgivare göra redan under sjuklöneperioden Blankett rehabiliteringsutredning Riktlinjer vid uppsägning 2

3 Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen i socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som behövs för att arbetstagaren skall kunna fortsätta arbeta. Ytterligare bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2001:1 och 1994:1 samt i lagen om förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder. Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren tidigt bör uppmärksamma signaler som kan tyda på ohälsa eller risk för ohälsa och vidta de åtgärder som möjliggör att arbetstagaren kan kvarstanna eller återgå i arbetet. En lyckad rehabilitering innebär att arbetstagaren kan återgå till sitt ordinarie arbete. Detta följer av att syftet med rehabiliteringsskyldigheten är att arbetstagaren skall återgå i det ordinarie arbete enligt gällande anställningsavtal. Arbetsgivaren är aldrig skyldig att omorganisera verksamheten för att finna lämpliga arbetsuppgifter till en arbetstagare som inte kan återgå till sitt ordinarie arbete, och inte heller att utvidga verksamheten för att skapa nya arbetsuppgifter åt arbetstagaren. Rehabiliteringskedjan Från och med den 1 juli 2008 gäller nya regler inom socialförsäkringsbalken. Ett uttalat syfte med det nya regelverket är att rehabiliteringsåtgärder ska sättas in i ett tidigt skede. Därför har en rehabiliteringskedja införts med fasta tidpunkter där arbetstagarens arbetsförmåga bedöms av Försäkringskassan ((Bilaga 1)Rehab Guide Bilaga 1. bedömning av arbetsförmåga)). Rehabilitering och sekretess Personer som är inblandade i arbetet med rehabilitering av enskilda arbetstagare omfattas i offentlig verksamhet av sekretesslagens bestämmelser. Där regleras att de som deltar i anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inte får röja uppgifter som framkommit vid rehabilitering för andra människor. Den som berörs skall ha givit sitt samtycke och utlämnande av uppgift skall förenas med ett förbehåll som inskränker rätten att lämna informationen vidare. Dokumentationen under hela rehabiliteringsprocessen skall förvaras på ett sådant sätt att sekretessen efterlevs. 3

4 Rehabiliteringsprocessen Handlingsplan för tidig återgång När föreligger rehabiliteringsskyldighet? Om en eller flera av nedanstående punkter är uppfyllda inträder arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet enligt socialförsäkringsbalken. Tidiga signaler som kan tyda på risk för ohälsa t ex förändrad arbetsprestation, frånvaromönster eller förändrat beteende Förväntad sjukskrivning i 21 sammanhängande kalenderdagar eller mer Upprepad korttidsfrånvaro om 4 gånger på 6 månader eller fler än 5 gånger per 12 månader (förutsatt att rehabilitering inte är uppenbart onödig) Den anställde själv begär det Steg 1 Samtal om rehabiliteringsbehov När rehabiliteringsbehov föreligger kallar närmaste chef till ett samtal för att undersöka om det finns behov av speciella insatser. Arbetstagaren skall upplysas om att en rehabiliteringsutredning kommer att påbörjas i och med detta samtal. Hela processen och dess mål skall presenteras för arbetstagaren så att hon eller han får vetskap om kommunens policy i rehabiliteringsfrågor och vad hon eller han kan förvänta sig men även tydliggöra arbetstagarens egen roll och ansvar. Samtalet syftar till att arbetsledaren/chefen tillsammans med medarbetaren. Samtalet dokumenteras på blanketten Rehabiliteringsutredning som finns på kommunens intranät. Rehabiliteringsbehov föreligger ej Om arbetsgivaren och arbetstagaren vid samtalet kommer fram till att det inte föreligger något behov av speciella insatser kan arbetstagaren återgå i arbete och i och med detta avslutas arbetsgivarens rehabiliteringsutredning. Observera att 4

5 avslutet skall vara formellt och förvaras i personalakten. Steg 2 Rehabiliteringsbehov föreligger Handlingsplan Syftet med bedömningen är att tidigt utreda arbetstagarens arbetsförmåga, identifiera rehabiliteringspotential samt klarlägga vilka särskilda insatser som krävs för att arbetstagaren snabbt ska kunna återgå i arbete helt eller partiellt. Som stöd för detta kan man använda sig av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd (http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/forsakringsmedicinsktbeslutsstod) När chef/arbetsledare och arbetstagare konstaterar att behov av rehabiliteringsinsatser föreligger ska en handlingsplan upprättas. Handlingsplanen inriktas mot någon av följande målsättningar: Återgång till ordinarie arbetsuppgifter med bibehållen kapacitet Återgång till ordinarie arbetsuppgifter med vissa förändringar i arbetsinnehåll, anpassning av arbetsplatsen, hjälpmedel etc. Denna handlingsplan fastställs vid ett rehabiliteringsmöte där arbetstagaren, läkare från företagshälsovården eller behandlande läkare, närmaste chef och i vissa fall även handläggare från försäkringskassan deltar. Avstämningsmöte är ett möte som Försäkringskassan ansvarar för men som även andra aktörer kan ta initiativ till. I speciella fall kan representant från personalavdelningen delta. Arbetstagaren kan till denna träff även ha stöd från sin personalorganisation om hon eller han så önskar. Utifrån den medicinska diagnosen och de närvarandes kompetensområde bestämmer man vilka rehabiliteringsåtgärder som skall vidtas för att en återgång till ordinarie arbete skall bli möjlig. Arbetsgivaren för anteckningar. Vilka åtgärder som skall vidtas dokumenteras på blanketten och skall dessutom vara tidsbestämda och planerade i enlighet med rehabiliteringskedjans tidsgränser. Vidare skall uppföljningsmöten tydligt anges i dokumentationen. Arbetsgivaren och arbetstagaren samt eventuell representant för personalorganisationen undertecknar blanketten som därigenom överrenskommes. En kopia skall överlämnas/skickas till försäkringskassan. 5

6 Om man vid mötet kommer fram till att behov finns, kan resurser avropas från företagshälsovården. Detta skall/bör ske i samförstånd med personalavdelningen centralt. Blanketten Ansökan om ersättning för individuell arbetslivsinriktad rehabilitering Skall skickas in snarast doc senast 3 månader efter att rehabiliteringsåtgärden har påbörjats. Steg 3 Genomförande av handlingsplan Insatserna startar och under genomförandet hålls uppföljningsmöten. Vid varje uppföljning görs ställningstagande till vad åtgärden/åtgärderna givit för resultat och om nya insatser ska göras. Behov kan även finnas av fördjupade utredningar. Revideringar kan även ske vid möten utan Försäkringskassans medverkan. En dialog bör föras med dem innan nya insatser påbörjas. Även sådana möten bör noteras i arbetsplanen. Arbetsgivaren avgör i samråd med arbetstagare och försäkringskassa vilka aktörer som skall delta. Under mötet kan eventuella korrigeringar i handlingsplanen göras om så behövs. Handlingsplanen ska beakta de tidsgränser som finns i rehabiliteringskedjan. Arbetstagaren medverkar inte i sin rehabilitering Om arbetstagaren, utan godtagbara skäl, inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter rehabiliteringen i förtid anses rehabiliteringen vara avslutad. Därmed kan arbetsgivaren anses ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet. Exempel på att arbetstagaren inte medverkar kan vara att hon/han inte kommer till möten, vägrar gå till företagshälsovården eller avbryter arbetsträning. Notera att arbetsgivaren kan ställa krav på arbetstagarens medverkan från och med det att rehabiliteringsutredningen inleds enligt steg 1. Steg 4 Rehabiliteringsutredningen avslutas 6

7 Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning skall avslutas på ett formellt sätt. Detta görs lämpligen genom att arbetsgivaren kallar samtliga parter till ett nytt möte. Vid detta möte går arbetsgivaren igenom vilka åtgärder som vidtagits under rehabiliteringsprocessen samt redogör för hur dessa utfallit, vilket utmynnar i ett ställningstagande huruvida arbetstagaren har arbetsförmåga av betydelse eller inte i förhållande till sitt ordinarie arbete. Därefter förklarar arbetsledaren/chefen rehabiliteringen som avslutad. Detta dokumenteras tillsammans med en detaljerad beskrivning av alla åtgärder som vidtagits. Arbetsgivare och arbetstagare undertecknar dokumentet. Steg 5 Återgång i arbete eller inte Har arbetstagaren arbetsförmåga av betydelse skall arbetstagaren återgå till sitt ordinarie arbete. Placering till annat arbetsställe kan komma att ske i undantagsfall. Anställningsavtalet är emellertid oförändrat. Saknar arbetstagaren arbetsförmåga av betydelse och återgång till ordinarie arbete därmed inte är möjlig, kan arbetsgivaren överväga uppsägning av personliga skäl. Steg 6 Uppsägning och omplacering Innan arbetsgivaren säger upp en arbetstagare av personliga skäl måste arbetsgivaren först undersöka om det finns någon omplaceringsmöjlighet inom hela kommunen enligt LAS 7:2. Sådant omplaceringsförsök/utredning och resultat skall dokumenteras. Om ingen omplaceringsutredning gjorts föreligger ingen saklig grund för uppsägning. Omplaceringsutredning skall ske i samband med varsel och underrättelse om uppsägning. Arbetsgivaren skall för att ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet undersöka vilka vakanser som finns i hela kommunen under högst en månad. Arbetsgivaren har även skyldighet att se över vilka vakanser som kommer att uppstå under en snar framtid, t ex pensionsavgångar och redan kända uppsägningar. 7

8 Arbetstagarens kvalifikationer bedöms gentemot de kvalifikationer som krävs för tjänsten vid nytillsättning, inte i förhållande till andra personer som söker tjänsten. Arbetstagaren kan inte begära att arbetsgivaren avgränsar sin utredningsskyldighet till vissa förvaltningar. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv är det fullt tillräckligt att erbjuda arbetstagaren ett skäligt erbjudande om omplacering. Erbjudande om omplacering görs på särskild blankett. Om arbetsgivaren inte hittar någon möjlighet till omplacering där arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer eller arbetstagaren avböjer skäligt erbjudande om omplacering inleds ett uppsägningsförfarande p g a personliga skäl (LAS 7). 8

9 Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Period Arbetstagare Arbetsgivare Personal Avd Försäkringskassa Företagshälsovård Dag 1 Dag 2-7 Dag 8 14 Sjukanmälan till arbetsgivaren. Medicinskt underlag (läkarintyg) från första dagen lämnas på anmodan från arbetsgivaren. Fortlöpande kontakter med arbetsgivaren, alternativt sker detta genom utsedd kontaktperson Lämnar medicinskt underlag (läkarintyg). Fortsatta kontakter med arbetsgivaren alternativt kontaktperson. Besöker arbetsplatsen, deltar i arbetsplatsträffar eller möten. Tar emot sjukanmälan. Se Checklista Utredning i samband med sjukanmälan Fortlöpande kontakt med arbetstagaren alternativt genom utsedd kontaktperson. Chefen analyserar samtalet och dokumenterar. Skickar sjukanmälan till personalenheten Får in medicinskt underlag. Kontakter med arbetstagaren för planering och uppföljning. Försäkringsmedicin skt beslutsstöd kan användas som stöd Registrerar sjukanmälan Får in medicinskt underlag.

10 Period Arbetstagare Arbetsgivare Personal Avd Försäkringskassa Företagshälsovård Dag Kontakt med arbetsplatsen och FK. Samtal med chefen om rehabiliteringsbehov. Regelbunden kontakt med arbetstagaren. Genomför samtal om rehabiliteringsbeho v. Ställningstagande till om arbetsförmågebedö mning behöver göras och beställas. Chefen samråder med arbetstagaren om de upplysningar som behöver lämnas till FK. Prognos vad gäller återgång i arbete. Handlingsplan upprättas. Försäkringsmedicin skt beslutsstöd kan användas som stöd. Skickar info till försäkringskassan om sjukskrivning Börjar betala sjukpenning. Tar emot plan/info om rehab Inkopplas vid behov 10

11 >4 veckor, eller upprepad frånvaro Medverkar i rehabiliteringsutredning Kontakt med FK och vid behov även företagshälsovård. Vidtar de åtgärder på arbetsplatsen som krävs för en effektiv rehabilitering i enlighet med handlingsplanen. Följer upp och utvärderar löpande handlingsplanen. Biträder vid behov Ansvarar för rehab utredningen och upprättar rehab plan tillsammans med arbetstagare, arbetsgivare. Ev medverkan vid avstämningsmöte. Medverkar vid behov Ev arbetsförmågebedömnin g och underlag lämnas till arbetsgivaren. På längre sikt Kontakten med arbetsplatsen fortsätter. Deltar aktivt i sin egen rehabilitering. Följer upp och är ansvarig. Bevakar att avstämningsmöte med FK sker. Fortlöpande dokumentation av resultatet av samtal, samråd mm. Biträder vid behov Samordningsansvar. Bedömer rätten till ersättning i förhållande till arbetsförmåga och till rehabiliteringskedjan. Kallar till avstämningsmöte. Medverkar vid behov. 11

12 Rehabiliteringspr ocessen avslutas när arbetstagaren återfått sin arbetsförmåga helt eller delvis eller när alla rehabiliteringsmö jligheter är uttömda. Har arbetsförmåga och återgår i ordinarie arbete med eller utan anpassning. alt. Saknar arbetsförmåga av betydenhet, och återgång i arbete är därmed inte möjlig - arbetsgivaren kan överväga uppsägning av personliga skäl. Efter omplaceringsutredning a) erbjuds annat arbete hos arbetsgivaren b) varslas om uppsägning Formellt avslut av rehabiliteringen och arbetstagaren återgår i ordinarie arbete. alt. När arbetstagaren saknar arbetsförmåga av betydenhet övervägs möjligheten till uppsägning av personliga skäl enl LAS. Omplaceringsutred ning sker. Arbetstagaren kan a) erbjudas annat arbete eller b) varslas om uppsägning. Biträder vid behov. Bedömer rätten till sjukpenning i förhållande till arbetsförmåga och koppling till rehabiliteringskedjan. Biträder vid behov. 12

13

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN Daniel Bergman & Karl-Johan Samuelsson SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering? *** THE

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

8. Utredning av rätten till sjukpenning

8. Utredning av rätten till sjukpenning 8. Utredning av rätten till sjukpenning I det här kapitlet beskrivs hur Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning enligt 3 kap. 7 AFL i ett ärende, både innan första beslutet fattas och löpande

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN

ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN ALKOHOL OCH DROGER POLICY OCH RUTIN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datum Diarienr 2014-01-23 52-2013 Landstinget Gävleborg Landstingsstyrelsen 801 88 GÄVLE Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av provresultat från alkoholtester Datainspektionens beslut

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Rättslig uppföljning 2015:03 Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Pernilla Keinestam

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsstyrelsens personalutskott Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-04-22 LS-LED09-334 60 Alkohol- och drogstrategi med riktlinjer och rutiner Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Landstinget Sörmlands

Läs mer