Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram"

Transkript

1 Fastställt av kommunfullmäktige , 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete Ansvar och roller Samverkan mellan många aktörer Tystnadsplikt och sekretess Dokumentation Medarbetare Ansvarig chef/arbetsgivare Personalfunktion Företagshälsovård Försäkringskassan Facklig organisation Skyddsombud Behandlande/sjukskrivande läkare Arbetsförmedlingen Rehabiliteringsprocessen...6 2

3 1 Inledning - policy Olofströms kommun har som mål att öka frisknärvaron på alla sina arbetsplatser. Genom att kontinuerligt skapa förutsättningar för en god hälsa läggs grunden till detta. Kunskap om arbetsmiljön hos chefer och medarbetare, ett gemensamt synsätt, goda rutiner och förebyggande åtgärder är grundstommen i arbetsmiljöarbetet. Fokus ska ligga på förebyggande och tidiga åtgärder. Detta är grundpelarna för en bra och hälsofrämjande arbetsmiljö. En sund och hälsosam arbetsplats ökar också förutsättningarna för ett aktivt och bra rehabiliterings- och anpassningsarbete. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska stödja och hjälpa den medarbetare som är sjuk eller skadad att återfå sin arbetsförmåga. Rehabiliteringsarbetet ska vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser. En framgångsrik rehabilitering förutsätter samverkan mellan olika aktörer, där medarbetarens egen medverkan är av avgörande betydelse. 2 Syfte Syftet med detta dokument är att skapa en enhetlig och effektiv rehabiliteringsprocess för arbetsgivaren, Olofströms kommun. Processen ska utgöra en utgångspunkt för hur rehabiliteringsarbetet ska bedrivas inom organisationen. 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbetet Rehabiliteringsarbetet regleras bl.a. av följande: Arbetsmiljölagen (AML) Lagen om allmän försäkring (AFL) Lagen om anställningsskydd (LAS) Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS), AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete Lag om sjuklön (SLL) Från och med den 1 juli 2008 har en del förändringar införts i Lagen om allmän försäkring (AFL). En rehabiliteringskedja och en bortre gräns för hur länge sjukpenning kan utgå, har införts. Ett tidigt och aktivt arbete med rehabilitering är därför av största vikt. Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren med arbetslivsinriktad rehabilitering ska göra allt som är möjligt för att den sjukskrivne medarbetaren ska kunna återfå sin arbetsförmåga och återgå till sitt arbete. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar har inte förändrats genom lagändringarna, men de nya reglerna innebär ett nytt synsätt. Genom tydlig dokumentation och genom återkommande utvärdering av insatser, åtgärder och andra handlingar, både under och efter rehabiliteringen, kvalitetssäkras processen. 3

4 4 Ansvar och roller 4.1 Samverkan mellan många aktörer Rehabiliteringsprocessen omfattar många aktörers insatser, bedömningar och beslut. Flera professioner deltar och grunden för att processen ska fungera väl bygger på god samverkan mellan de olika aktörerna. Det är viktigt att känna till vars och ens uppgift och ansvar. Det övergripande rehabiliteringsansvaret ligger alltid hos närmast överordand chef Tystnadsplikt och sekretess Arbetsgivaren har tystnadsplikt enligt lag vad gäller uppgifter om medarbetarens hälsotillstånd och personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller alla som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. De som arbetar med rehabilitering bör få all den information som behövs för att genomföra uppgiften och har därmed det ansvar för informationen som följer av tystnadsplikten. Det är viktigt att information om personliga förhållanden bara avser uppgifter som har betydelse för det problem som ska lösas Dokumentation Det är viktigt att rehabiliteringsprocessen med handlingsplaner och rehabiliteringsmöten dokumenteras noga genom minnesanteckningar och nedskrivna planer. Även övriga kontakter med medarbetaren, exempelvis telefonsamtal, ska dokumenteras. All dokumentation är sekretesshandlingar. Kopia på minnesanteckningar från möten lämnas på begäran till medarbetaren. 4.2 Medarbetare Den som är sjukskriven har ansvar för sin hälsa och att efter bästa förmåga aktivt medverka i sin rehabilitering. Det innebär bland annat att sjukanmäla sig till närmaste chef första dagen, att lämna läkarintyg fr.o.m. dag åtta, inställa sig på möten som chefen kallar till, medverka till behandling av sjukdom samt att hålla kontakt med sin arbetsplats och närmaste chef. Allt för att rehabiliteringsprocessen fortast möjligt ska kunna avslutas och medarbetaren återgå i arbete. Om medarbetaren inte medverkar till sin egen rehabilitering, kan detta ytterst få konsekvenser för anställningen. 4.3 Arbetsgivare - ansvarig chef/arbetsledare Ansvarig chef har ett ansvar för att medarbetarens behov av rehabilitering klarläggs och att åtgärder påbörjas snarast. Chefen är också ansvarig för en tidig och kontinuerlig dialog med medarbetaren. Alla åtgärder rörande rehabiliteringsarbetet ska löpande dokumenteras. Genom kontinuerliga avstämningar i rehabiliteringsprocessen verkar chefen för att medarbetaren så fort som möjligt ska kunna komma tillbaka till arbetet. Vidare har chefen en skyldighet att se till att det finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på arbetsplatsen. Detta regleras i Arbetsmiljölagen. Det betyder också att skapa förutsättningar för insatser i enskilda fall med syfte att rehabilitera medarbetaren. Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Arbetsanpassning och rehabilitering samt i Lagen om allmän försäkring. 4

5 För att öka kunskapen om rehabiliteringsarbetet är det också lämpligt att samtliga medarbetare hålls informerade om vad arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär, exempelvis vid arbetsplatsträffar och vid introduktion av nya medarbetare. 4.4 Personalfunktion centralt respektive förvaltningsvis Personalfunktionen har en konsultativ roll och kan ge råd och stöd till ansvarig chef genom hela rehabiliteringsprocessen samt bistå med tolkningar av föreskrifter och lagar. Inom respektive förvaltning återfinns motsvarande råd och stöd att hämtas från respektive personalhandläggare/sekreterare/assistent. 4.5 Företagshälsovård Företagshälsovården är en expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering. Hit kan ansvarig chef vända sig för att få sakkunnig rådgivning. Företagshälsovården arbetar på uppdrag av arbetsgivaren. Företagshälsovården är en extern resurs för arbetsgivaren att använda speciellt vid utredningsarbete avseende den medicinska delen i ett rehabiliteringsfall. 4.6 Försäkringskassan Försäkringskassan har samordnings- och tillsynsansvar, prövar rätten till sjukpenning och rehabiliteringsersättning och ansvarar för utbetalning. Parallellt med att chefen och medarbetaren gör rehabiliteringsutredningen, arbetar Försäkringskassan med sitt uppdrag. Försäkringskassan kan genom personliga handläggare ta kontakt med den försäkrade och även kalla till avstämningsmöten. Rehabiliteringsåtgärder kan bli aktuella och ska alltid planeras i samarbete med Försäkringskassan, som är de som skriver den formella rehabiliteringsplanen. Denna är oftast ett krav till exempel vid ansökan till AFA om medfinansiering av rehabiliteringsåtgärder ( 4.7 Facklig organisation Skyddsombud Den fackliga organisationen kan ge stöd till medlemmen genom hela processen. Chefen informerar medarbetaren om rätten till facklig medverkan och medarbetaren avgör om han/hon vill företrädas av sin fackliga organisation. Den fackliga organisationen kan även ta initiativ till insatser i rehabiliteringsarbetet. 4.8 Behandlande/sjukskrivande läkare Den behandlande läkaren fungerar som medicinsk expertis. 4.9 Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen kommer i högre grad än tidigare att vara en del av rehabiliteringen. Försäkringskassan initierar kontakten mellan arbetsförmedlingen och medarbetaren. 5

6 5 Rehabiliteringsprocessen Riksdagen har beslutat att en ny sjukförsäkring ska gälla from den 1 juli Förändringarna i sjukförsäkringen syftar till att få tillbaka sjukskrivna så fort som möjligt i arbete och fokus är därmed på hur man kan stödja den som är sjukskriven så tidigt som möjligt under sjukskrivningen. En av de större materiella förändringarna är att sjukpenningen begränsas till högst 364 dagar inom ramtiden 450 dagar med en ersättningsnivå på 80%. Sedan efter ansökan ytterligare 550 dagar förlängd sjukpenning. De nya reglerna gäller för den som blir sjuk på hel- eller deltid f om 1 juli För den som blev sjuk efter den 1 juli börjar reglerna gälla den 1 januari Övergångsbestämmelser innebär att enbart dagar med sjukpenning från och med 1 juli, 2008 räknas och detta innebär att om man fått sjukpenning sedan 1 juli eller tidigare kommer man att hamna på dag 185 i rehabiliteringskedjan den 1 januari På omstående sida presenteras översiktligt försäkringskassans sätt att bedöma rätten till sjukpenning för personer som har en anställning, rehabiliteringskedjan, kompletterat med rehabiliteringsprocessen vid Olofströms kommun inklusive bilagor/stödmallar. 5.1 Definitioner Sjuklön Om man anställs för minst en månad eller har arbetat sammanhängande i 14 dagar har man rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna i en sjukperiod. Första dagen är en karensdag, som inte ersätts. Sjukpenning - Sjukpenning kan utges från Försäkringskassan i högst 364 dagar under en period på 450 dagar (15 månader). Denna period kallas ramtid. Efter de 364 dagarna kan den sjukskrivne ansöka om förlängd sjukpenning under ytterligare 550 dagar eller om man är mycket allvarligt sjuk, fortsatt sjukpenning, som inte är tidsbegränsad. Sjukersättning Personer som är mellan 30 och 64 år kan få sjukersättning om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Arbetsförmågan måste vara nedsatt på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Omfattningen kan vara hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning. Det beror på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt och samt vilka möjligheterna är att försörja sig genom ett arbete. Indragen sjukpenning - Om Försäkringskassan drar in sjukpenning efter bedömning av arbetsförmågan kan arbetsgivaren, enligt kollektivavtalet (AB 28, mom. 9), bli skyldig att utge sjuklön i max 180 dagar. För att arbetsgivaren skall bli ersättningsskyldig skall det framgå av beslut från Försäkringskassan att sjukpenningen är indragen på grund av att man anser att den enskilde kan utföra arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsförmåga - Att vara sjuk är inte alltid detsamma som att inte kunna arbeta. Det är arbetsförmågan som avgör om man har rätt att få sjuklön eller sjukpenning, inte sjukdomen eller symtomen i sig. 6

7 6. Arbetsgivarens och medarbetarens handlingsplan Chef har ansvar att löpande dokumentera de aktiva rehabiliteringsåtgärder som medarbetare och chef kommer överens om i samband med rehabiliteringsmöten eller annat som är av betydelse i det enskilda rehabiliteringsarbetet i en handlingsplan. Detta gäller även åtgärder som överenskommes i samband med att rehabiliteringsutredning upprättas. Tänk på att en fullgod dokumentation är nödvändig den dag som rehabiliteringen avslutas och arbetsgivaren eventuellt behöver visa på att denne fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Handlingsplanen ska innehålla: datum vilka som var närvarande sammanfattad beskrivning av åtgärd tidplan över åtgärd vem som har ansvar för åtgärd påskrift av den anställde påskrift av ansvarig chef när uppföljningsmöte ska ske Exempel på aktiva åtgärder i handlingsplanen kan vara funktions- och arbetsförmågebedömning hos företagshälsovård och/eller mellan ansvarig chef eller medarbetare på arbetsplats, arbetsanpassningsåtgärder, andra stödjande åtgärder som exempelvis samtal hos företagshälsovård eller annan liknande aktör samt arbetsprövning eller arbetsträning. En planerad åtgärd ska, om behov föreligger, omedelbart åtföljas av andra åtgärder som möjliggör återgång i ordinarie arbete. Uppehåll i rehabiliteringsprocessen ska så långt det är möjligt undvikas. Handlingsplanen revideras fortlöpande utifrån rehabiliteringens fortskridande. I handlingsplanen ska även noteras om medarbetaren inte väljer att ha med facklig representant i möten kring rehabilitering. Arbetsgivarens ansvar att dokumentera och upprätta handlingsplan ska inte förväxlas med Försäkringskassans ansvar att vid behov upprätta en rehabiliteringsplan. 7. Beställning av uppdrag från företagshälsovård Ansvarig chef kan koppla in företagshälsovården vid kännedom om medarbetares ohälsa eller risk för ohälsa. Detta kan med fördel göras i och med att rehabiliteringsutredning upprättas. Beställning av uppdrag från företagshälsovård ska göras skriftligt. Om företagshälsovården bedömer att ytterligare åtgärd inom deras ansvarsområde bör vidtagas ska förslag på åtgärd kommuniceras från företagshälsovård till beställande enhet/förvaltning. Chef gör sedan en ny skriftlig beställning till företagshälsovård på föreslagen åtgärd. 7

8 7.1 Bedömning av arbetsförmåga Arbetsgivaren ska utifrån det medicinska underlaget och medarbetarens kvalifikationer utreda vilka arbetsuppgifter medarbetaren kan utföra. En bedömning av funktions- och arbetsförmågan görs genom att analysera det medicinska underlaget och samtliga arbetsuppgifter som ingår i medarbetarens anställning, både stora och små och lista dessa. Listan gås igenom med medarbetaren och ska ge en konkret bild av eventuella problem. Vid genomgången förs en diskussion om vilka uppgifter medarbetaren tror sig respektive inte tror sig kunna utföra med eller utan arbetsanpassning. Utifrån resultatet av denna diskussion väljs modell för arbetsförmågebedömning. Eventuellt behövs bara en löpande konsultation med företagshälsovården. Utredningen av arbetsförmågan utgår alltid ifrån medarbetarens ordinarie arbete. Innan andra möjliga arbeten börjar diskuteras, ska det vara klart utrett varför en återgång i ordinarie arbete av medicinska skäl inte är möjlig, inte ens med arbetsanpassning. När medarbetarens begränsningar i förhållande till ordinarie arbete är klarlagda, ges det bättre förutsättningar att göra realistiska bedömningar av vilka andra arbeten som medarbetaren skulle kunna klara av. Försäkringskassan kan via medarbetaren fråga ansvarig chef om arbetsgivarens möjligheter att ta tillvara den sjukskrivne medarbetarens arbetsförmåga under rehabiliteringsprocessen. Ansvarig chef är skyldig att ge sin bedömning om medarbetaren faktiskt kan utföra arbete hos arbetsgivaren. Det finns en särskild blankett för detta utlåtande. Detta utlåtande ska inte förväxlas med den arbetsrättsliga omplaceringsutredningen. Där finns ytterligare arbetsgivar information att inhämta från försäkringskassans hemsida, Arbetsanpassning Arbetsgivaren har en skyldighet att försöka anpassa arbetet till medarbetarens förutsättningar. Arbetsanpassning kan vara tillfällig eller permanent och ska utgå från medarbetarens förutsättningar, fysiska och/eller psykiska samt verksamhetens möjligheter. Omfattningen av anpassningen ska göras utifrån den arbetsförmågebedömning som genomförts. Anpassning prövas gällande - arbetstider, t ex flexibla tider eller endast vissa tider - arbetsplatsen, t ex utformning, utrustning, arbetsteknik, hjälpmedel - arbetsuppgifternas innehåll, t ex variation, begränsade eller andra uppgifter, arbetsfördelning, metoder - organisation. Det är väsentligt att komma ihåg att anpassningen inte får medföra - utvidgning av verksamheten och att nya arbetsuppgifter skapas - avsevärd försämring av andras arbetsinnehåll, villkor eller arbetsförhållanden - försämring av arbetskvaliteten - orimligt höga kostnader. 8

9 Anpassningsplanerna ska diskuteras och beslutas tillsammans med medarbetaren. Vid anpassningar eller förändringar som påverkar arbetsplatsen, ska även arbetskamraterna involveras. Det ska göras en konsekvensbeskrivning med riskanalys som underlag för beslut om åtgärder på arbetsplatsen. Anpassningsförsöken ska dokumenteras. Om något av ovanstående inte är möjligt, ska detta också skriftligen motiveras. Vid behov av arbetshjälpmedel som inte ingår i arbetsgivarens normala utrustning, kan arbetsgivaren före genomförande ansöka om bidrag hos Försäkringskassan Förflyttning Som en del av arbetsanpassningen är arbetsgivaren genom arbetsmiljöansvaret skyldig, att undersöka möjligheterna till om förflyttning inom anställningsavtalets ram, enligt 6 i AB, är möjlig. Ansvarig chef gör detta tillsammans med personalfunktionen. På samma sätt är medarbetaren skyldig att byta arbetsplats, om förändringen ligger inom anställningsavtalets ram. 7.3 Arbetsträning Arbetsträning innebär att medarbetaren successivt får skola in sig i sitt arbete genom upptrappning av arbetstider och arbetsuppgifter och får under den perioden inte betraktas som ordinarie arbetskraft. Syftet med arbetsträningen ska vara klart och alla involverade även berörda arbetskamrater - ska vara införstådda med förutsättningarna. Arbetsträningen bör ske på den egna arbetsplatsen. Om arbetsträning utförs inom annan verksamhet än den ordinarie arbetsplatsen, ska det tydliggöras huruvida det finns möjlighet till fortsatt arbete efter träningstiden. Det är Försäkringskassan som beslutar om åtgärden och ersättning. 7.4 Arbetsprövning Arbetsprövning är en utredningsåtgärd för Försäkringskassan. Arbetsprövningen ska ge information om vilken funktionsförmåga medarbetaren har eller kan uppnå genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Den ska också ge underlag till ett lämpligt åtgärdsprogram. 7.5 Ledighet för att prova annat arbete Medarbetaren har rätt enligt lag till tjänstledighet från sin anställning för att prova annat arbete hos en annan arbetsgivare enligt särskilda villkor. 9

10 8 Återgång 8.1 Återgång till ordinarie arbete När kartläggning och rehabiliteringsarbetet är avslutat ska medarbetaren återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter om det är möjligt. Eventuellt kan rimliga arbetsanpassningar behöva göras utifrån den arbetsförmågebedömning som genomförts (se kap 7.1). Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete ska avslutas när arbetstagaren återgått till sin ordinarie tjänst. Detta ska dokumenteras. 9. Om återgång till ordinarie arbete inte är möjlig 9.1 Omplaceringsutredning När det konstaterats att en återgång i det ordinarie arbetet inte är möjlig ska en omplaceringsutredning genomföras för att undersöka om det hos arbetsgivaren, olofströms kommun, finns något annat arbete som medarbetaren kan omplaceras till. En inventering görs av lediga befattningar inom i första hand den egna verksamheten, i andra hand inom den egna förvaltningen och i tredje hand inom organisationen. 9.2 Åter i annat arbete inom förvaltningen Den egna förvaltningen har ett långtgående och absolut förstahandsansvar för en ny placering. Hanteringsordning för omplacering inom den egna verksamheten eller förvaltningen utformas av respektive förvaltning. Först när samtliga möjligheter till en ny placering på den egna förvaltningen uttömts ska ett organisationsövergripande omplaceringsförfarande kunna inledas. 9.3 Åter i annat arbete hos arbetsgivaren, Olofströms kommun. När den egna förvaltningen uttömt sina möjligheter att erbjuda en ny placering ska sökandet av ny tjänst inbegripa hela arbetsorganisationen. Omplaceringsutredning genomföres med avseende på samtliga befintliga lediga tillsvidare- och visstidstjänster hos arbetsgivaren. Om det finns ett ledigt arbete, som medarbetaren har tillräckliga kvalifikationer för, ska detta erbjudas. Medarbetaren har alltså förtur och ska inte söka tjänsten i konkurrens med andra sökanden. Erbjudandet ska vara skäligt, rimligt och realiserbart både för medarbetaren och för den nya förvaltningen. Omplacering till en tidsbegränsad anställning kan också bli aktuell. I kartläggningen matchas medarbetarens arbetsförmåga och kvalifikationer med kravprofilen för aktuell tjänst. Om matchningen faller väl ut, träffas medarbetaren tillsammans med överlämnande och mottagande chef i ett trepartsmöte. Vid detta möte har berörda ett fördjupat samtal om hur väl medarbetarens arbetsförmåga och kvalifikationer matchar tjänstens kravprofil. Båda parter har krav på sig att uppvisa dokumentation, d.v.s. arbetsförmågebedömning och kompetenskartläggning från den överlämnande chefen och tjänstens kravprofil från den mottagande chefen. 10

11 Det är viktigt att komma ihåg att även i detta skede, åligger det arbetsgivaren att undersöka huruvida anpassning av arbetsuppgifterna är möjligt. Om ytterligare rehabilitering är nödvändig för att medarbetaren ska kunna ta arbetet i anspråk, ska arbetsgivaren tillhandahålla detta. 10 Återgång eller omplacering inte möjlig. Rehabiliteringsarbetet avslutas formellt Om det inte finns någon möjlighet att ta tillvara medarbetarens arbetsförmåga och fler rehabiliteringsinsatser inte är möjliga och övervägande om anpassning gjorts, ska rehabiliteringsarbetet avslutas. Det ska ske på ett formellt sätt, lämpligen genom att ansvarig chef kallar samtliga parter till ett möte. Mötet går då igenom vilka insatser som gjorts och resultatet av dessa Uppsägning Om en ny anställning hos arbetsgivaren inte är möjlig på grund av att medarbetaren t.ex. saknar tillräckliga kvalifikationer för en tjänst eller att medarbetaren tackat nej till ett skäligt erbjudande, ska arbetsgivaren ta ställning till en uppsägning av personliga skäl. Sjukdom och därav följande nedsatt prestationsförmåga utgör enligt huvudregeln i LAS inte saklig grund för uppsägning annat än i undantagsfall. Ett sådant undantag kan föreligga om medarbetarens nedsättning av arbetsförmåga är stadigvarande och dessutom så väsentlig att medarbetaren inte längre kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren. För att kunna gå till uppsägning fodras att möjligheterna till rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering är uttömda samt väl dokumenterade. Även medarbetarens egen medverkan i rehabiliteringen har betydelse. Om medarbetaren utan giltiga skäl vägrar delta i rehabiliteringen anses arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och medarbetaren kan då inte kräva att få behålla sin anställning. Detta under förutsättning att den föreslagna rehabiliteringsåtgärden kan antas bidra till att medarbetaren kan återgå i arbete och att åtgärden är av sådant slag att medarbetaren skäligen bör acceptera den. 11

12 Rehabiliteringskedjan - Försäkringskassan Dag 1 90: Dag : Dag : Sjukpenning utbetalas om Sjukpenning utbetalas enbart Sjukpenning utbetalas den anställde inte kan utföra om den anställde inte kan utföra enbart om man inte kan sitt ordinarie arbete eller andra något arbete alls hos sin arbets- utföra något arbete på tillfälliga arbeten. givare. den reguljära arbetsmarknaden. Bedömer försäkringskassan att den anställde med stor sannolikhet kan återgå i arbete hos arbetsgivaren före dag 365, kan sjukpenning utbetalas fram till dess. Därefter kan den sjukskrivne ansöka om förlängd sjukpenning. fghjftyu Dag 1-90 Dag Dag Rehabiliteringsprocessen Olofströms kommun Dag 1-2: Sjukanmälan till närmaste chef/arbetsledare. Dag 2-90: Arbetsgivaren håller fortlöpande kontakt med den sjukfrånvarande. Arbetsgivaren skall i enlighet med samarbetsavtalet med försäkringskassan Blekinge, Inom 4 veckor klarlägga vilka behov som föreligger avseende anpassning av arbetsplatsen och/eller arbetets innehåll och utförande. Till hjälp har arbetsgivaren stöddokument som arbetsförmågebedömning, handlingsplan som skall möjliggöra för arbetsgivaren att tillfälligterbjuda den anställda andra arbetsuppgifter. Vid speciella tillfällen då sjukdomsorsaken är av särskilt komplex natur kan företagshälsovården medverka i en multifunktionell bedömning. Dag : Arbetsgivaren utreder vilka möjligheterna är att erbjuda annat varaktigt arbete inom ramen för den sjukskrivnes ordinarie verksamhet/förvaltning som den anställde kan klara av trots sin sjukdom. Här gäller det för den anställde att kunna uppfylla eventuella krav på kunskap/kompetens/erfarenhet. På anmodan kan försäkringskassan via den anställde begära att arbetsgivaren skickar in kopia på rehabiliteringsutredning/handlingsplan inkl funktions- och arbetsförmågebedömning. Lagstadgad skyldighet att bevilja sjukskriven arbetstagare tjänstledighet för att pröva annat arbete. Dag : Efter dag 181 prövar försäkringskassan alltid arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden. Om personen i fråga inte har rätt till sjukpenning enligt den bedömningen, utreder försäkringskassan om det är sannolikt att han/hon kan återgå till nuvarande arbetsgivare inom dag 365. Om så är fallet bedöms rätten till sjukpenning fram till dag 365 i förhållande till arbetsgivaren. Finns det däremot en bedömning att den anställde inte kan återgå i något arbete hos den ordinarie arbetsgivaren, kan anställningen komma att avslutas efter avslutad rehabiliteringsutredning och omplaceringsutredning är genomförd. 12

13 Stödmallar: - Handlingsplan rehabiliteringsutredning för återgång i arbete - Funktions- och arbetsförmågebedömning - Dokumentation av omplaceringsutredning - Checklista rehabiliteringsarbetet 13

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-09-30/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr hanna.adlerteg@upplandsvasby.se KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering Åter till arbetet nya regler vid rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2007 Framtagen av: Christina Järnstedt, LO, i samarbete med Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd Foto: Mattias Ahlm

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius FÖRORD Rehabiliteringsarbetet i Luleå kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Vägledning vid rehabiliteringsarbete

Vägledning vid rehabiliteringsarbete Kommunkontoret Vägledning Antagen 2005-06-20 2009-09-01 Vägledning vid rehabiliteringsarbete Lindesbergs kommun har ett arbetsmiljöansvar och därmed ett medansvar för samtliga medarbetares hälsa. Det är

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT TOMMY ISESKOG GÖTEBORG 20 MARS 2013 BILD 1 ARBETSGIVARENS SKYLDIGHET ATT ORGANISERA REHABILITERING PÅ ETT LÄMPLIGT SÄTT Uppföljning

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Def. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om de åtgärder som syftar

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-23 1 (1) Sida 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Bakgrund Personavdelningen har reviderat handlingsplan för rehabilitering

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÄRGELANDA KOMMUN Rehabiliteringspolicy För Färgelanda kommun Per Wahlén 2016-01-29 Dnr: 2016/108 Version: 1 Beslutad Kommunfullmäktige 2016-04-13, 64 Innehållsförteckning 1 Rehabilitering... 2 Sekretess...

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGSARBETET INOM HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalens kommuns riktlinjer för arbetsmiljöfrågor

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

RUTINER FÖR REHABILITERING

RUTINER FÖR REHABILITERING RUTINER FÖR REHABILITERING LYCKSELE KOMMUN Ersätter Rehabiliteringspolicy Riktlinjer och handlingsplan fastställt av Personalnämnden 2013-05-16 31 Skapad av HR-enheten 2016-05-19 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Falun 23 september 2015

Falun 23 september 2015 Falun 23 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Systema(skt rehabiliteringsarbete

Systema(skt rehabiliteringsarbete Systema(skt rehabiliteringsarbete Hur kan man arbeta proak.vt med sjukfrånvaron? Frukostmöte 160920 Rehabilitering och arbetsanpassning Definitioner Rehabilitering Är ett samlingsbegrepp för åtgärder

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster.

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-06-18 LS-LED07-382 95 Rehabilitering av medarbetare inom Landstinget Sörmland. Policy. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE Sektion Personal Rehabilitering Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet Mars 2015/EE 1 Innehåll Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet 3 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? 5 Tidiga signaler

Läs mer

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Reviderad 2016-04-01 Dokumentet har tidigare reviderats: 2009-07-16 2007-11-28 2006-10-17 2005-02-14 2002-10-01 Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Riktlinjer för rehabilitering

Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för rehabilitering KOMMUN Vilhelmina kommuns arbetsmodell Dag 1- Sjukanmälan registreras Medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsledare/chef eller enligt gällande rutiner på arbetsplatsen.

Läs mer

Karlshamn 23 oktober 2015

Karlshamn 23 oktober 2015 Karlshamn 23 oktober 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN Bakgrund Riktlinjer för rehabiliteringsarbete och arbetsanpassningsverksamhet grundar sig på bestämmelser i arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer