VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer"

Transkript

1 VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett dokument som tydliggör processen för de inblandade och den tydliggör också anledningen till utredningen, bakgrund, aktuell situation, behov av åtgärder och rehabiliteringsplan. Ett behov av rehabilitering kan uppstå i samband med sjukdom. Men det kan också uppstå som en följd av förslitning fysiskt eller psykiskt i det arbete man har. Vidare kan ett behov av stöd för längre eller kortare tid uppstå som en följd av en krissituation på jobbet eller privat. Varje arbetsledare har ansvar för personalen och är också ansvarig i en rehabiliteringssituation. Självklart bedrivs rehabiliteringsarbetet under tystnadsplikt. Det är också viktigt att framhålla att man som enskild anställd kan kontakta Kusthälsan eller personalchef utan att arbetsledningen informeras. Sjukanmälan / Samtal med chefen Sjukanmälan ska göras direkt till närmaste chef eller personalredogörare. Det första samtalet sker alltså vid sjukanmälan och redan då startar rehabiliteringsprocessen. Sjukdomens art avgör sedan graden av rehabiliteringsinsatser. Om det är personalredogöraren som tar samtalet ska chefen informeras. Varför ska man ha samtal? Det bör framgå att syftet med samtalet dels är av personligt intresse för den anställdes hälsotillstånd och dels har att göra med planering av verksamheten. Diskutera och analysera orsak till sjukfrånvaron. Vad det än är som ligger bakom problemen är det främst den sjuke själv som kan beskriva sin situation. Gör en bedömning om någonting i arbetssituationen måste förändras för att den anställde så snabbt som möjligt ska kunna återgå till sitt arbete. Kom ihåg att alltid dokumentera vad som överenskommits! Om frånvaron blir längre än 14 dagar eller om den anställde har upprepad korttidsfrånvaro bör arbetsledningen kontakta förvaltningschef. Sådan frånvaro kan ha en arbetsrelaterad orsak. Arbetsledningen kontaktar Kusthälsan för att utreda om frånvaron är arbetsrelaterad.

2 VALDEMARSVIKS Sid. 2 (5) Läkarbesök Läkarintyg ska, om sjukfrånvaron överstiger sju dagar, lämnas till närmaste chef för vidarebefordran till lönekontoret. Vid långtidssjukskrivning är det mycket viktigt att fortlöpande lämna läkarintyg till sin närmaste chef. Det är den anställdes skyldighet att styrka sin frånvaro. Läkarintyget ska sedan snabbt vidare till lönekontoret. Arbetsgivaren kan, om det finns särskilda skäl, bestämma att en anställd ska lämna läkarintyg redan från första sjukdagen. Arbetsgivaren kan också begära att detta intyg ska vara utfärdat av en viss, bestämd läkare. Kusthälsan är en viktig resurs och vid längre sjukskrivningar bör därför den anställde uppmanas att vända sig dit eftersom Kusthälsan har kunskaper om kommunen som arbetsplatser. sutredning sutredning ska göras: när den anställde har varit helt eller delvis frånvarande i fyra veckor i följd pga. sjukdom vid upprepad kortidsfrånvaro dvs. mer än fem gånger under en tolvmånadersperiod. när den anställde själv begär det Ansvaret för att initiera en rehabiliteringsutredning har närmaste chef. Syftet med rehabiliteringsutredningen är att klarlägga behovet av rehabiliteringsåtgärder sutredning ska alltid göras i samråd med den anställde. Den anställde kan om han/hon vill, ta med facklig representant. Kusthälsan och representanter från Försäkringskassan är en resurs som kan användas vid rehabiliteringsutredningar. Försäkringskassan och Kusthälsan har kunskaper och erfarenheter som kan vara en tillgång vid en rehabiliteringsutredning. Vid sammanhängande sjukdom ska utredningen lämnas till Försäkringskassan inom åtta veckor från första sjukdagen. Försäkringskassan har därefter det övergripande ansvaret för upprättande av en rehabiliteringsplan och uppföljning av denna. sutredningen eller kopia av utredningen skall översändas till lönekontoret för att förvaras i personakten.

3 VALDEMARSVIKS Sid. 3 (5) Kontakt med arbetsplatsen Alla har vi varit sjuka, legat hemma och funderat över hur arbetet löper. Alla har vi också varit i den motsatta situationen. Undrat hur sjukskrivna kollegor mår, när de kommer tillbaka osv. Vi har varandra i åtanke men visar vi omtanke? För att den anställde inte skall tappa kontakten med arbetsplatsen gäller som allmän policy under längre sjukskrivning att arbetsgivaren skall ge den anställde möjlighet att delta i personalmöten, utbildningar och social samvaro på arbetsplatsen. Den som är sjuk har rätt att få vara ifred. Men, även den som är sjuk vill vara delaktig, veta att man behövs och är saknad. Att ta kontakt med sjuka kollegor är ett bevis på omtanke. Att behålla identiteten i arbetsgruppen och ha fortlöpande kontakt med arbetsplatsen kan vara avgörande för att motverka utslagning i arbetslivet. Därför ska: närmaste chef kontakta den anställde efter några dagars sjukfrånvaro den anställde, vid längre tids sjukfrånvaro, inbjudas till arbetsplatsträffar, möten, luncher och festligheter personalinformation sändas till den anställde någon av arbetskamraterna utses som kontaktperson, fadder Olika typer av rehabiliteringsåtgärder Arbetsträning i reell miljö. När den anställdes sjukdom passerat det mest akuta stadiet men han/hon ändå inte har förmåga att börja arbeta kan arbetsträning erbjudas. Detta syftar till att ge den anställde möjlighet att successivt träna upp arbetsförmågan. Den anställde är helt sjukskriven men får vistas under en bestämd tid på arbetsplatsen. Prestationskravet ska anpassas till hälsotillståndet. Arbetstiden kan vara förlagd till några timmar per dag eller vecka. Utökning av tiden sker i takt med att arbetsförmågan tilltar. Försäkringskassan beslutar om rehabpenning kan utgå och för hur lång tid, därför ska alltid arbetsträning ske i samråd med Försäkringskassan.

4 VALDEMARSVIKS Sid. 4 (5) Återgång i eget arbete. I första hand bör möjligheten att återgå till tidigare uppgifter inom den egna enheten prövas. Arbetsplatsöversyn kan visa att vissa förändringar måste göras på arbetsplatsen för att anpassa arbetssituationen till den anställde. Chefen/arbetsledaren har ansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtas. Det är viktigt att chefen har kontakt med den anställde då han/hon återkommer till arbetet den första tiden kan vara svår, speciellt efter en längre sjukskrivningsperiod. Omplacering inom egna förvaltningen. Då man efter en sjukskrivning inte kan återgå till sina ordinarie uppgifter ska andra arbetsuppgifter prövas. Detta kan leda till en omplacering, vilket ofta innebär förändringar för individen. Ny arbetsuppgifter kan skapa osäkerhet och rädsla. En mjuk övergång till den nya arbetssituationen kan minska effekterna av omställningsproblem. Omplacering inom kommunen. Arbetsprövning/omplacering inom kommunen blir nästa steg. Den anställde kan prova arbetsuppgifter på annan arbetsplats inom kommunen under en begränsad tid. Under prövotiden har hemma arbetsplatsen det ekonomiska ansvaret. Utbildning. Att byta arbetsuppgifter kräver som regel utbildning i någon form. Det är viktigt att den anställde har den utbildning som krävs för att kunna klara arbetet på ett bra sätt. Introduktionen är också viktig att tänka på. Även om den anställde har arbetat inom kommunen en längre tid är det mycket som han/hon kan behöva introduktion i vid byte av arbetsplats/arbetsuppgifter. ANSVARSFÖRDELNING Den anställde har alltid ansvar för att lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga rehabiliteringsbehovet. Den anställde har också ett eget ansvar för att ta aktiv del i rehabiliteringsarbetet. Detta innebär att den anställde deltar i planeringen av rehabiliteringsåtgärder och aktivt fullföljer överenskomna åtgärder. Målsättningen är alltid att snarast möjligt återgå i arbete. Närmaste chef/arbetsledare är en nyckelperson i rehabiliteringssammanhang och är den som initierar rehabiliteringsinsatser och ska ansvara för de fortlöpande kontakterna med den anställde. Fackliga företrädare och arbetskamrater har också ett ansvar för rehabiliteringsarbetet bl.a. genom att ha en positiv inställning till förändringar och åtgärder som underlättar återgång i arbetet för den som har varit borta pga sjukdom. Företagshälsovård utgör en resurs i rehabiliteringsarbetet, men kan aldrig ta över ansvaret för handläggningen av ett rehabiliteringsärende.

5 VALDEMARSVIKS Sid. 5 (5) SEKRETESS I sekretesslagen regleras sekretessen för personalsocial och personalvårdande verksamhet. Den gäller både för chefer och annan personal som arbetar med dessa frågor. Sekretessen gäller uppgifter om enskildas hälsotillstånd och uppgifter som rör omplacering eller pensionering av anställd, om man kan anta att den anställde eller någon till honom/henne närstående person kan antas lida men om uppgifterna röjs. Innehållet i sjukanmälan, läkarintyg, sjukförsäkran och all annan personlig information som kommer fram i kontakter med den som är sjukskriven är sekretessbelagda och ska hanteras under tystnadsplikt. Handlingar ska förvaras inlåsta.

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen

Personalavdelningen /MR. Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen Personalavdelningen /MR Mönsterås kommuns handlingsplan vid alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen 1 Kommunens målsättning och grundsyn Mönsterås kommun har en kompromisslös syn på droger. Samtliga

Läs mer

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning

2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111. ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Rektor HANDLINGSPLAN 2011-12-01 Dnr HS 2011/444-111 ALKOHOL OCH DROGER (2 bilagor) 1. Inledning Att omplacera en anställd eller avstänga en student med missbruksproblem är sällan en lösning. Alkohol/drogmissbruk

Läs mer

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter:

Kommunens inställning till droger och arbete uttrycks i följande punkter: DEFINITION Med droger avses i detta sammanhang benämningen på alkohol, narkotika, dopingpreparat vissa andra läkemedel samt kemiska medel. Droger kännetecknas bl a av att de är sinnesförändrande, kan skapa

Läs mer

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet

Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 Alkohol och drogpolicy med handlingsprogram vid Karlstads universitet 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogpolicy 1 Hur kan du upptäcka överkonsumtion av alkohol och droger 3 Handlingsprogram 5

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering 1 2 Skriften är framtagen av LOs Rehabiliteringsgrupp: Christina Järnstedt (gruppens ordförande)

Läs mer

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2008 Omslagsfoto: Sune Fridell Foto: Bo Arrhed och Sefan Bohlin

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010

Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande den 14 december 2010 Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-02-08 LS-LED10-755 23 Revidering av Riktlinjer och rutiner för alkohol och droger i arbetslivet Arbetsutskottets förslag till beslut 1.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Sjuk Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt.

Chefen ska se till att policyn och rutinen för alkohol och droger blir känd på arbetsplatsen samt att man diskuterar hur det ska hanteras lokalt. Antagen KS 2008-01-15 8 1 (6) Alkohol och droger - rutin Enhet Personalavdelningen Giltig från 2008-09-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-15 8 Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22

HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 HANDLINGSPLAN AVSEENDE 1995-02-09 ALKOHOL OCH DROGER Rev 2009-04-22 Kungälvs kommuns syn på alkohol och droger En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Medarbetare som använder och är påverkade

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer