Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering"

Transkript

1 Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ / / Hanna Adlerteg / / Dnr KS/2015:369 Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Kommunstyrelsens arbetslivsutskott den 21 oktober 2015? Giltig t.o.m: Tillsvidare Ansvarig ägare: HR-direktör

2 Innehåll 1. Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Mål Lagar om rehabilitering Tidig återgång Dokumentation Sekretess Ansvarsfördelning Närmaste chef Medarbetare När medarbetaren inte medverkar i sin rehabilitering HR Facklig organisation Företagshälsovård Försäkringskassan Försäkringskassans rehabiliteringskedja Rehabiliteringsprocessen i Upplands Väsby kommun Första tiden (dag 1-14) Sjukanmälan Uppföljningssamtal Läkarintyg (dag 8) Rehabiliteringsutredning (Dag 15) Medicinsk utredning pågår Rehabilitering på grund av arbetsskada Rehabilitering på grund av drogproblem Rehabilitering på grund av korttidsfrånvaro Handlingsplan för återgång i arbete Rehabiliterings åtgärder Förebyggande åtgärder Kontakt med arbetsplatsen Arbetsanpassning Bedömning av arbetsförmåga Rehabiliteringsprocessen avslutas Omplacering Uppsägning av personliga skäl Dokumentstöd... 12

3 1. Inledning Denna riktlinje beskriver det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet för medarbetare anställda i Upplands Väsby kommun. Fokus är på möjligheterna till återgång i ordinarie arbete och utgår ifrån metoden Tidig återgång. Riktlinjerna är gemensamma för hela organisationen och syftar till att underlätta arbetet med individrelaterad rehabilitering. 2. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Den rehabilitering som arbetsgivaren Upplands Väsby kommun ansvarar för är den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att behålla eller återfå sin arbetsförmåga i ordinarie arbete. Det innebär åtgärder på arbetsplatsen och i nära anslutning till den, t.ex. anpassning av arbetsplatsens utformning, annan förläggning av arbetstider eller ändrade arbetsuppgifter. I arbetsgivarens rehabiliteringsansvar finns ingen skyldighet att utvidga verksamheten för att skapa nya arbetsuppgifter åt medarbetaren. Arbetsuppgifterna får heller inte förändras så att det uppstår en påtagligt försämrad arbetsmiljö för andra medarbetare. 3. Mål Inom samtliga verksamheter i kommunen ska vid behov bedrivas ett aktivt och ansvarsfullt rehabiliteringsarbete så att medarbetare som drabbats av oförmåga i sitt arbete ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete så snart som möjligt. 4. Lagar om rehabilitering Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen (AML) och lagen om allmän försäkring (AFL) ett stort ansvar för att medarbetare, vid behov, får arbetslivsinriktad rehabilitering och därmed möjlighet att återfå arbetsförmåga i sitt ordinarie arbete. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsplatsen finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 och AFS 1994:1 samt i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder (1999:132). 5. Tidig återgång Relativt snabbt kan sjukskrivning ge negativa bieffekter i form av; rubbad dygnsrytm försämrade sociala kontakter känsla av utanförskap och distansering till arbetsplatsen I Upplands Väsby kommun bedrivs rehabiliterings arbetet utifrån forskningsmetoden Tidig återgång, en metod med syfte att minimera negativa bieffekter enligt ovan. Ju tidigare insatser i rehabiliteringsarbetet desto större är förutsättningarna för en tidig återgång i arbete vilket skapar vinster för både individ och organisation.

4 6. Dokumentation Fortlöpande dokumentation av allt som händer under rehabiliteringsprocessen är en mycket viktig del av rehabiliteringsarbetet. Det är ansvarig chef som ansvarar för att dokumentation sker. Dokumenteringen stäms av med medarbetaren som också undertecknar dokumenten. Den dagen rehabiliteringsarbetet avslutas och arbetsgivaren behöver kunna redogöra för att rehabiliteringsansvaret är fullgjort spelar dokumentationen en viktig roll. All dokumentation som rör rehabiliteringen är sekretessbelagd. 7. Sekretess. Alla som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering har lagstadgad sekretess, enligt Arbetsmiljölagen 7 Kap 13. Uppgifter om medarbetares hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden ska behandlas med hänsyn och respekt. Detta innebär att alla parter i ett rehabiliteringsärende omfattas av tystnadsplikt. Det är alltså inte är tillåtet att avslöja uppgifter om en medarbetares hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden till andra än de personer som samarbetar i ett rehabiliteringsärende. 8. Ansvarsfördelning Flera olika personer kan vara inkopplade under rehabiliteringsprocessen. Här ges en övergripande bild av olika funktioners roll och ansvar. 8.1 Närmaste chef Närmaste chef har alltid yttersta ansvaret för rehabiliteringsarbetet och är den som planerar, samordnar och organiserar rehabiliteringsarbetet. Chefens ansvar: Informera alla medarbetare om de regler och rutiner som gäller vid sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad rehabilitering. Kontinuerligt följa upp sjukfrånvarostatistik inom den egna verksamheten. Uppmärksamma tidiga signaler på begynnande ohälsa bland medarbetarna Arbeta förebyggande mot ohälsa bland medarbetarna. Utreda behovet av rehabilitering inom den egna verksamheten. Ta initiativ till och se till att lämpliga åtgärder genomförs. Hålla regelbunden kontakt med sjukskrivna medarbetare. Tillsammans med berörd medarbetare göra en rehabiliteringsutredning. Medverka vid rehabiliteringssamtal och möten. Upplysa medarbetaren om möjligheten till stödperson exempelvis fackligt stöd. Upplysa om medarbetarens eget ansvar. Dokumentera rehabiliteringsprocessen.

5 8.2 Medarbetare Medarbetare har ett eget ansvar att delta i sin rehabilitering. Detta innebär att medarbetaren ska: Aktivt medverka i utredning, planering och genomförande av sin rehabilitering och de åtgärder som i samråd med arbetsgivaren bedöms lämpliga. Lämna de upplysningar och uppgifter som behövs för att klargöra behovet av rehabilitering. (SFB 30 kap. 7 ) Styrka sin sjukfrånvaro och från dag 8 lämna intyg från läkare. Kontakta sitt fackliga ombud om man önskar att denne deltar vid rehabiliteringsmöten. Lämna beslut från försäkringskassan till arbetsgivaren. Hålla regelbunden kontakt med arbetsplatsen under sjukskrivningsperioden När medarbetaren inte medverkar i sin rehabilitering Om medarbetaren inte medverkar i sin rehabilitering, eller avbryter rehabiliteringen i förtid, kan inte arbetsgivaren fullfölja sin rehabiliteringsskyldighet och rehabiliteringen anses då vara avslutad. Exempelvis kan detta hända om medarbetaren inte deltar vid avtalade möten, samtal eller andra överenskomna aktiviteter utan godtagbara skäl. Om en medarbetare inte medverkar i sin rehabilitering ska detta dokumenteras och kan leda till uppsägning av personliga skäl. 8.3 HR HR är en intern resurs för att stödja kommunens chefer i rehabiliteringsarbetet genom att: Ge stöd och råd till chefer i rehabiliteringsarbetet utifrån gällande lagar, avtal och riktlinjer. Informera och utbilda chefer i rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. Utveckla rehabiliteringsarbetet på övergripande kommunnivå. Om det finns behov delta vid rehabiliteringsmöten som ett stöd. Samverka med externa aktörer, såsom Företagshälsovård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling m.fl. 8.4 Facklig organisation Den fackliga organisationen verkar tillsammans med arbetsgivaren för att skapa förutsättningar för ett aktivt och effektivt rehabiliteringsarbete. Facklig representant kan medverka i rehabiliteringsarbetet som stöd för medarbetaren om denne så önskar. Detta genom att: Delta vid rehabiliteringskartläggningar och rehabiliteringsmöten. Ge förslag på insatser i rehabiliteringsarbetet. Stödja medarbetare angående dennes rättigheter och skyldigheter. Om medarbetaren inte vill att facket finns med som ett stöd så ska detta dokumenteras. 8.5 Företagshälsovård Företagshälsovården är en expertresurs som arbetar med förebyggande och rehabiliterande insatser; t.ex. lagstadgade hälsokontroller, ergonomisk genomgång och rådgivning, samtalsstöd och bedömning av den enskildes arbetsförmåga. Företagshälsovården: Föreslår åtgärder som kan underlätta återgång i arbetet.

6 Genomför arbetsförmågebedömning. Skriver medicinska utlåtanden som bifogas rehabiliteringsutredningen. Ger råd och stöd vid arbetsplatsanpassning. Företagshälsovården är rådgivande och arbetsgivaren beslutande för eventuella insatser och åtgärder. 8.6 Försäkringskassan Försäkringskassan ansvarar för att bedöma sjukdomens konsekvenser för arbetsförmågan och utifrån det pröva rätten till sjukpenning och sjukersättning. Försäkringskassan fattar också beslut om arbetsträning eller arbetsprövning.

7 9. Försäkringskassans rehabiliteringskedja Försäkringskassan arbetar utifrån en tidsatt rehabiliteringskedja där sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga och rätt till sjukpenning prövas på fasta tidpunkter. Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete behöver anpassas efter försäkringskassans tidsplan. Här synliggörs i stora drag försäkringskassans rehabiliteringskedja kombinerat med kommunens rehabiliteringsprocess. Rehabiliteringskedjan Försäkringskassan Sjukpenning betalas ut om medarbetaren inte kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter eller andra tillfälliga arbetsuppgifter. Sjukpenning betalas ut om medarbetaren inte kan utföra något arbete alls hos arbetsgivaren. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden. Är sannolikheten stor att medarbetaren kan återgå till sina vanliga arbetsuppgifter före dag 365 kan sjukpenning beviljas fram till dess. Dag 1 Da -90 Dag Dag Rehabiliteringsprocessen Upplands Väsby kommun Dag 1: Sjukanmälan till närmaste chef Vecka 1 3: Uppföljningssamtal och vid behov rehabiliteringsutredning och handlingsplan Fortlöpande kontakt Uppföljningssamtal Revidera och utvärdera handlingsplan Lagstadgad skyldighet att bevilja sjukskriven medarbetare tjänstledighet för att pröva annat arbete. Arbetsförmågebedömning Uppföljningssamtal Revidera och utvärdera handlingsplan Om inte återgång i arbete inom kommunen har skett eller kommer att ske kan anställningen komma att avslutas efter avslutad rehabilitering och genomförd omplaceringsutredning. Omplaceringsutredning

8 10. Rehabiliteringsprocessen i Upplands Väsby kommun Dag 1 Sjukanmälan Vecka 1 Uppföljningssamtal Vecka 1-3 Rehabiliteringsutredning Rehabiliteringsbehov finns Rehabiliteringsbehov finns inte Handlingsplan för återgång i ordinarie arbete Återgång i ordinarie arbete Arbetsförmågebedömning Arbetsanpassning Arbetsträning Rehabilitering avslutas 2 mån.* Återgång i ordinarie arbete Återgång i ordinarie arbete ej möjlig** Omplaceringsutredning Omplacering möjlig Omplacering ej möjlig Nej tack Uppsägning personliga skäl * Från det att rehabiliteringen har avslutats ska eventuell uppsägning ske inom 2 mån. ** HR ska alltid kopplas in vid detta steg i processen.

9 11. Första tiden (dag 1-14) 11.1 Sjukanmälan Arbetstagaren sjukanmäler sig till närmaste chef. Dag 1 är karensdag och dag 2-14 utges sjuklön från arbetsgivaren. Dag 2-14 bedömer arbetsgivaren om sjuklön ska utgå. Sjuklönen är 80% av ordinarie lön. Dag 15 och framåt bedömer Försäkringskassan om sjukpenning ska utgå Uppföljningssamtal Chefen kontaktar sjukskriven medarbetare under den första sjukdomsveckan för att: Ta reda på hur medarbetaren mår. Höra om det finns något som kan underlätta återgång till arbetet. Få medarbetaren att känna sig efterfrågad på arbetsplatsen Läkarintyg (dag 8) Efter 7 dagars sjukskrivning ska den sjukskrivne enligt AB 28 mom2 lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren för att styrka sitt behov av ledighet på grund av sjukdom. Om möjligt lämnas detta personligen till chefen för att kunna komma överens om hur kontakten mellan chef och medarbetare ska se ut under den närmaste tiden. 12. Rehabiliteringsutredning (Dag 15) När en sjukskrivning pågått i 15 dagar kallar ansvarig chef medarbetaren till ett samtal för att påbörja en rehabiliteringsutredning. I samtalet utreds behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering och en planering för återgång till ordinarie arbete påbörjas. Chefen kan välja att ha med HR i detta samtal. I samtalet ska medarbetaren informeras om arbetsgivarens rehabiliteringsprocess, samt om sin skyldighet att delta aktivt i sin rehabilitering. Medarbetaren har möjlighet att ta med en stödperson, exempelvis sitt fackliga ombud. Om medarbetaren inte önskar ha sitt fackliga ombud med är det viktigt att dokumentera att medarbetaren har fått den möjligheten. Om det konstateras att det inte finns något behov av arbetslivsinriktad rehabiliterade insatser ska ett uppföljande möte bokas för avstämning, förslagsvis efter ytterligare fyra veckors sjukskrivning. Dokumentera och förklara skälet till att det inte görs någon arbetslivsinriktad rehabilitering, t.ex. att medarbetaren snart är helt åter i arbete eller att medarbetaren drabbats av så allvarlig sjukdom att arbetsgivaren får avvakta med sin rehabiliteringsutredning Medicinsk utredning pågår Vid en del sjukdomar kan den medicinska rehabiliteringen vara avgörande för sjukdomsförloppet. I sådana fall kan inte alltid den arbetslivsinriktade rehabiliteringen påbörjas förrän den medicinska rehabiliteringen är slutförd. Trots detta har arbetsgivaren en rehabiliteringsskyldighet och ansvarig chef ska därför regelbundet hålla kontakt med medarbetaren om hur behandlingen fortskrider. Tänk på att dokumentera att medicinska åtgärder pågår och att arbetslivsinriktadrehabilitering inte är aktuellt för tillfället Rehabilitering på grund av arbetsskada Vid rehabilitering på grund av arbetsskada, tillbud eller olycksfall i arbetet ska medarbetare göra en anmälan om arbetsskada i KIA.

10 12.3 Rehabilitering på grund av drogproblem Vid missbruks-/beroenderelaterad rehabilitering, gäller samma ansvarsfördelning som vid annan rehabilitering. För mer specifikt stöd i dessa frågor finns styrdokumentet Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Rehabilitering på grund av korttidsfrånvaro Med korttidsfrånvaro menas 6 frånvarotillfällen eller fler under en 12-månadersperiod. Det är viktigt att medarbetare och chef genomför ett samtal när medarbetaren har korttidsfrånvaro för att rätt åtgärder ska sättas in i tid. Samtalet syftar till att utreda om det finns något som arbetsgivaren kan göra för att minska risken för ytterligare sjukfrånvaro. Medarbetaren avgör om facklig representant ska delta vid mötet. Det är viktigt att samtalen dokumenteras. Chefen kan också vara behjälplig vid ansökan om ekonomisk kompensation via Försäkringskassans högriskskydd för anställda med kroniska besvär Läkarintyg från första sjukdagen I vissa fall kan arbetsgivaren kräva beslut om läkarintyg från första sjukdagen vid upprepad korttidsfrånvaro. Syftet med intyget är att hjälpa medarbetaren att minska antalet sjukdomstillfällen. Med ett avtal om förstadagsintyg får arbetsgivaren underlag inför rehabiliteringsåtgärder eller arbetsplatsanpassning. 13. Handlingsplan för återgång i arbete Rehabiliteringsutredningen ska mynna ut i en handlingsplanför återgång i arbete. Handlingsplanen tas fram av chef och medarbetare tillsammans och ska innehålla: Nulägesbeskrivning Kortsiktiga och långsiktiga mål Planerade åtgärder Vem som ansvarar för åtgärderna samt tidpunkt för genomförande. Uppföljning av handlingsplanen och resultat. Handlingsplanen ska följas upp regelbundet och uppdateras/revideras vid behov. 14. Rehabiliterings åtgärder 14.1 Förebyggande åtgärder Medarbetarsamtalet är ett viktigt verktyg i arbetet med att förebygga sjukskrivning. Här ges chef möjlighet att i ett tidigt skede uppmärksamma medarbetarens arbetssituation och dennes hälsa, identifiera problem och åtgärda tidiga signaler på ohälsa. Exempel på förebyggande åtgärder kan vara: Tekniska hjälpmedel Arbetshjälpmedel Variation i arbetsuppgifter Ändrade arbetstider Arbetsträning

11 14.2 Kontakt med arbetsplatsen Det är viktigt att kontakten mellan arbetsplats och sjukskriven medarbetare hålls levande för att behålla känslan av tillhörighet till arbetsplatsen. Alla ska medverka till detta även om det är ansvarig chef som i första hand ansvara för att kontakten upprätthålls. Genom en bibehållen kontakt underlättas återgången för den som varit borta från arbetet. En sjukskriven medarbetare ska bjudas in till personalmöten, informationsträffar och andra aktiviteter även under sin sjukskrivning om det inte finns särskilda skäl för annat Arbetsanpassning Målet med den individuella arbetsanpassningen är att skapa förutsättningar för medarbetaren att återgå i ordinarie arbete. Anpassningsåtgärder ska dokumenteras i handlingsplanen och kan vara: Tekniska hjälpmedel Arbetshjälpmedel Variation i arbetsuppgifter Ändrade arbetstider Arbetsträning 15. Bedömning av arbetsförmåga Om medarbetaren fortfarande inte kan återgå i ordinarie arbete efter att de åtgärder som kommits överens om i handlingsplanen har genomförts kontaktas företagshälsovården för en arbetsförmågebedömning. Syftet med arbetsförmågebedömningen är att utreda vilka arbetsuppgifter i sitt ordinarie arbete som medarbetaren kan eller inte kan utföra, samt orsak till varför och på vilket sätt medarbetaren inte klarar av att utföra dessa arbetsuppgifter. Arbetsförmågebedömningen ska också ge svar på om någon form av arbetsanpassning skulle möjliggöra för medarbetaren att utföra arbetsuppgifterna. 16. Rehabiliteringsprocessen avslutas Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete ska avslutas på ett formellt sätt, lämpligen genom att arbetsgivaren kallar samtliga inblandade till ett avslutande möte. Vid mötet går arbetsgivaren igenom de åtgärder som vidtagits och hur dessa utfallit. Här klargörs också om medarbetaren har stadigvarande nedsatt arbetsförmåga i ordinarie arbete eller inte. Mötet ska dokumenteras. Bedöms det att medarbetaren kan återgå till ordinarie arbete ska en plan för återgången upprättas med hänsyn till medarbetarens arbetsförmåga och eventuell partiell sjukskrivning. 17. Omplacering Om det inte bedöms möjligt att återgå till ordinarie arbete ska detta dokumenteras noggrant och läkarintyg som styrker detta ska finnas. Utifrån medarbetarens kompetens och arbetsförmåga undersöker ansvarig chef tillsammans med HR möjligheten till omplacering. HR genomför en omplaceringsutredning enligt 7 LAS. Förhandling enligt 11 MBL ska göras innan beslut om omplacering.

12 18. Uppsägning av personliga skäl Om en medarbetare som genomgått en rehabiliteringsprocess inte återfår arbetsförmåga till något ledigt arbete hos arbetsgivaren och om arbetsoförmågan bedöms vara stadigvarande nedsatt, kan uppsägning av personliga skäl bli aktuellt. För att en uppsägning av personliga skäl ska ha saklig grund måste arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och uttömt möjligheterna till arbetsanpassning och omplacering. Uppsägning av personliga skäl sker alltid i samråd med HR. 19. Dokumentstöd Handlingsplan för återgång i arbete Beställningsunderlag företagshälsovård Arbetsförmågebedömning

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Vägledning vid rehabiliteringsarbete

Vägledning vid rehabiliteringsarbete Kommunkontoret Vägledning Antagen 2005-06-20 2009-09-01 Vägledning vid rehabiliteringsarbete Lindesbergs kommun har ett arbetsmiljöansvar och därmed ett medansvar för samtliga medarbetares hälsa. Det är

Läs mer

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete

Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad

Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Bilaga 1 Gemensam rehabiliteringsprocess i Stockholms stad Stadens mål för arbetsmiljön är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det innebär att staden ska förebygga

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete...3 4 Ansvar och roller...4

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

RUTINER FÖR REHABILITERING

RUTINER FÖR REHABILITERING RUTINER FÖR REHABILITERING LYCKSELE KOMMUN Ersätter Rehabiliteringspolicy Riktlinjer och handlingsplan fastställt av Personalnämnden 2013-05-16 31 Skapad av HR-enheten 2016-05-19 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje

Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-08 Arbetslivsinriktad rehabilitering - riktlinje Inledning Rehabiliteringsarbetet i Älvsbyns kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÄRGELANDA KOMMUN Rehabiliteringspolicy För Färgelanda kommun Per Wahlén 2016-01-29 Dnr: 2016/108 Version: 1 Beslutad Kommunfullmäktige 2016-04-13, 64 Innehållsförteckning 1 Rehabilitering... 2 Sekretess...

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun

REHABILITERINGSRUTINER. Övertorneå kommun REHABILITERINGSRUTINER Övertorneå kommun 2015-10-13 Kommunledningsförvaltningen Den 15/12-2014 fastställdes en ny rehabiliteringspolicy för Övertorneå kommun (bilaga 1). Nu läggs resurser på att skapa

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-01-23 1 (1) Sida 20 KS/2016:290 Riktlinjer för rehabilitering Bakgrund Personavdelningen har reviderat handlingsplan för rehabilitering

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster.

Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige. Tilläggsyrkandet bifölls efter tillstyrkan av Jan-Olof Blomster. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-06-18 LS-LED07-382 95 Rehabilitering av medarbetare inom Landstinget Sörmland. Policy. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius

Min förhoppning med dessa riktlinjer är att de ska bli ett bra stöd för chefer och medarbetare. Giltighetstid 3 år Dokumentansvarig Anne Karlenius FÖRORD Rehabiliteringsarbetet i Luleå kommun är en viktig aktivitet i kommunens strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. En effektiv och tydlig rehabilitering är en angelägenhet för hela organisationen

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE

Rehabilitering. Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet. Mars 2015/EE Sektion Personal Rehabilitering Rutiner och riktlinjer vid Lunds Universitet Mars 2015/EE 1 Innehåll Rehabiliteringsarbete vid Lunds universitet 3 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? 5 Tidiga signaler

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Def. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om de åtgärder som syftar

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Riktlinjer för rehabilitering

Riktlinjer för rehabilitering Riktlinjer för rehabilitering KOMMUN Vilhelmina kommuns arbetsmodell Dag 1- Sjukanmälan registreras Medarbetaren sjukanmäler sig till sin arbetsledare/chef eller enligt gällande rutiner på arbetsplatsen.

Läs mer

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad Reviderad 2016-04-01 Dokumentet har tidigare reviderats: 2009-07-16 2007-11-28 2006-10-17 2005-02-14 2002-10-01 Rehabiliteringsvägledning för Göteborgs Stad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGSARBETET INOM HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalens kommuns riktlinjer för arbetsmiljöfrågor

Läs mer

R E H A B I L I T E R I N G

R E H A B I L I T E R I N G GÖTEBORGS UNIVERSITET R E H A B I L I T E R I N G Mål och rutiner Gäller fr. o. m. 1 januari 1992 Uppdaterad 2005-04-28 Innehåll Sid Arbetsgivarens ansvar 1 Mål för arbetslivsinriktad rehabilitering 1

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR FRÅN ARBETSMILJÖ- OCH ANSTÄLLNINGSSYNPUNKT TOMMY ISESKOG GÖTEBORG 20 MARS 2013 BILD 1 ARBETSGIVARENS SKYLDIGHET ATT ORGANISERA REHABILITERING PÅ ETT LÄMPLIGT SÄTT Uppföljning

Läs mer

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering Åter till arbetet nya regler vid rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2007 Framtagen av: Christina Järnstedt, LO, i samarbete med Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd Foto: Mattias Ahlm

Läs mer

Falun 23 september 2015

Falun 23 september 2015 Falun 23 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

Karlshamn 23 oktober 2015

Karlshamn 23 oktober 2015 Karlshamn 23 oktober 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument

1(14) Rehabiliteringspolicy. Styrdokument 1(14) Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunstyrelsen 2017-04-03, 59 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av - 3(14) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 ARBETSGIVARENS

Läs mer

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten.

Revisionsrapport. Lekebergs kommun. Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Marlen Dagersten. Revisionsrapport Granskning av kommunens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering Lekebergs kommun Marlen Dagersten 2013 2013-06-19 Fredrik Alm Uppdragsledare 2013 Lekebergs kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Systema(skt rehabiliteringsarbete

Systema(skt rehabiliteringsarbete Systema(skt rehabiliteringsarbete Hur kan man arbeta proak.vt med sjukfrånvaron? Frukostmöte 160920 Rehabilitering och arbetsanpassning Definitioner Rehabilitering Är ett samlingsbegrepp för åtgärder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGS- OCH ARBETSAN- PASSNINGSVERKSAMHET I ULRICEHAMNS KOMMUN Bakgrund Riktlinjer för rehabiliteringsarbete och arbetsanpassningsverksamhet grundar sig på bestämmelser i arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Styrdokument, riktlinjer /Stöd & Process/ /2015-06-01/ Hanna Adlerteg /08-590 971 03/ Dnr KS/2015:166 hanna.adlerteg@upplandsvasby.se Riktlinjer vid drogproblem på arbetsplatsen Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY EDA KOMMUN REHABILITERINGS- POLICY Reviderad 2012-02-21 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. KOMMUNIKATION OCH AVSTÄMNING... 4 3. DOKUMENTATION... 4 4. KOSTNADER FÖR REHABILITERING... 4 5. INFORMATION

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy 1 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Rehabiliteringspolicy och handlingsplan för Hällefors kommun Policy Vi vill med denna policy och genom fastställda rutiner, som är gemensamma

Läs mer