Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid"

Transkript

1 1 (10) Socialdepartementet Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Klara västra kyrkogata E-post Internetadress Telefax Org.nr

2 2 (10) Sammanfattning Då detta regleringsbrevsuppdrag enbart omfattar den del av Försäkringskassans arbete som rör samordning och inte arbetet med bedömningar och beslut om rätten till ersättning från sjukförsäkringen ligger svarets tonvikt på samordningsuppdraget. I aktuellt svar redogörs med andra ord inte för pågående och planerade utvecklinsinsatser som syftar till att öka kvaliteten i utredning och bedömning av rätten till ersättning. Som en del av arbetet för att tidigt klarlägga individens rehabiliteringsbehov har Försäkringskassan flera pågående utvecklingsinsatser. Bland de mest omfattande är utvecklingen av arbetssättet inom sjukförsäkringsprocessen, En enklare sjukförsäkringsprocess, som syftar till att differentiera handläggningen så att de individer som behöver stöd och insatser för att komma tillbaka till arbete får sina behov klarlagda tidigt. Försäkringskassans arbete med att systematisera ställningstaganden till när fördjupade försäkringsmedicinska utredningar är aktuella och samarbetet med hälso- och sjukvården kring differentierat intygande, är två andra centrala utvecklingsinsatser som bidrar till att de försäkrade tidigt får sina rehabiliteringsbehov klarlagda. Utöver detta bidrar ett antal mindre utvecklingsinsatser och pilotverksamheter till att Försäkringskassan säkerställer att individens möjligheter till rehabilitering inom sjukförsäkringen utreds fortlöpande.

3 3 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund Försäkringskassans uppdrag Insatser före sjukskrivning Förebyggande och tidig kontakt mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare Bidrag till arbetsgivare för arbetsplatsnära stöd Differentierat intygande Stöd för rätt sjukskrivning Insatser under sjukskrivning Nytt arbetssätt enligt En enklare sjukförsäkringsprocess Aktivitetsförmågeutredningar Försäkringskassans arbetsmetoder för kartläggning av individens rehabiliteringsbehov Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Insatser efter sjukskrivning Rättsliga kvalitetsuppföljningar... 9

4 4 (10) 1. Inledning 1.1 Bakgrund I regleringsbrev 2014 för Försäkringskassan, sidan 4, framgår att Försäkringskassan ska under en sjukperiod fortlöpande utreda individens möjligheter till rehabilitering samt bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning inom sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska säkerställa att den försäkrades rehabiliteringsbehov utreds i god tid innan den försäkrade når den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Försäkringskassan ska redovisa hur detta har säkerställts. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari Försäkringskassans uppdrag Det aktuella regleringsbrevsuppdraget tangerar det ena av Försäkringskassans tudelade uppdrag inom sjukförsäkringsområdet. Myndigheten har dels ett uppdrag att bedöma och besluta om den försäkrades rätt till ersättning från sjukförsäkringen och dels ett samordningsuppdrag. Då uppdraget enbart omfattar den del av Försäkringskassans arbete som rör samordning, och inte arbetet med bedömningar och beslut om rätten till ersättning, ligger svarets tonvikt på samordningsuppdraget. I aktuellt svar redogörs med andra ord inte för pågående och planerade utvecklinsinsatser som syftar till att öka kvaliteten i utredning och bedömning av rätten till ersättning. Samordningsuppdraget innebär att Försäkringskassan ska arbeta för att ansvariga rehabiliteringsaktörer sätter in de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade, var och en inom sitt ansvarsområde. Försäkringskassan saknar dock befogenheter för att få aktörerna att erbjuda de åtgärder som bedöms lämpliga. Försäkringskassan har sedan hösten 2012 arbetat med att utveckla sjukförsäkringsprocessen under namnet En enklare sjukförsäkringsprocess (Eesf). En del i detta utvecklingsarbete har varit, och är, att förbättra förmågan att klarlägga behovet av rehabilitering hos sjukskrivna. I nedanstående svar följer en beskrivning av Försäkringskassans genomförda och pågående insatser som syftar till att klarlägga den försäkrades rehabiliteringsbehov. Beskrivningen av insatser följer logiken: före, under, och efter en sjukskrivningsperiod. 2. Insatser före sjukskrivning 2.1 Förebyggande och tidig kontakt mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivare Inom ramen för Eesf initierade Försäkringskassan under våren 2013 ett försök med att använda en ny modell för att förhindra och förkorta sjukskrivningar. Modellen innebär att hälso- och sjukvården tar en tidig kontakt med den sjukskrivnes arbetsgivare i de fall läkaren bedömer att sjukskrivningen kan undvikas eller förkortas genom åtgärder på arbetsplatsen. I nuläget är detta en

5 5 (10) dialog mellan Försäkringskassan och arbetsgivaren som ofta inleds sent i sjukfallen, inför dag 90 i rehabiliteringskedjan. Genom den här modellen identifierar och signalerar hälso- och sjukvården rehabiliteringsbehoven tidigt. Förutsättningar ges därmed för arbetsgivarna att tidigt initiera insatser för att förebygga sjukskrivning eller vidta insatser för återgång i arbete. Liknande modeller har prövats på flera håll i landet. Landstingen i Västra Götaland, Örebro län, Kalmar län och Dalarna har genomfört utvecklingsprojekt och insatser i linjeverksamhet. I Västra Götaland och i Örebro län gjordes det i samverkan med Försäkringskassan. Företagshälsovården har medverkat i begränsad utsträckning. 2.2 Bidrag till arbetsgivare för arbetsplatsnära stöd Arbetsgivarna är en viktig aktör när det gäller att kartlägga individens rehabiliteringsbehov och möjligheterna för återgång i arbete. Därför betalar Försäkringskassan, med stöd av förordningen (2014:67), från och med 2014 bidrag för arbetsplatsnära stöd till arbetsgivare. Syftet med bidraget är dels att förebygga sjukfall, dels att öka sjukskrivna individers möjligheter att börja arbeta igen genom tidiga och anpassade åtgärder på arbetsplatsen. Avsikten är att Försäkringskassan och arbetsgivaren får ett bättre underlag som beskriver den enskildes rehabiliteringsbehov och vilka insatser som arbetsgivaren kan göra för att kunna ge den enskilde rätt stöd tillbaka till arbete. För att sprida kunskapen om denna möjlighet att utreda rehabiliteringsbehov har Försäkringskassan genomfört informationskampanjer via media. 2.3 Differentierat intygande Inom ramen för Eesf har Försäkringskassan under utvecklat och prövat ett nytt arbetssätt tillsammans med ett antal landsting inom hälso- och sjukvården. Arbetssättet innebär att sjukskrivande läkare tar ställning till om den försäkrade förväntas kunna återgå i arbete inom kort utan insatser eller om det finns behov av insatser för återgång i arbete. Hälso- och sjukvården bidrar med andra ord till att tidigt bedöma om behov av rehabiliteringsinsatser finns för återgång i arbete. I de fall läkaren bedömer att den försäkrade förväntas återgå i arbete inom kort utan insatser skriver läkaren ett enklare intyg och meddelar Försäkringskassan att fallet kommer att avslutas inom kort utan åtgärder på arbetsplatsen. I övriga fall skriver läkaren ett mer omfattande intyg. Utifrån läkarens ställningstagande kan Försäkringskassan anpassa handläggningen, lägga mindre tid i de förväntat korta sjukfallen och lägga mer tid och kraft i de mer komplexa sjukfallen där insatser behövs för återgång i arbete. Det är dessutom en viktig signal till den försäkrade och till andra rehabiliteringsaktörer om läkaren bedömer att den försäkrade kan börja arbeta inom kort.

6 6 (10) Det differentierade intygandet är en av flera åtgärder för att förbättra sjukskrivningsprocessen i samverkan med hälso- och sjukvården och planering pågår för ett bredare nationellt införande under 2015 och Stöd för rätt sjukskrivning Försäkringskassan har, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen, tagit initiativ till att utreda möjligheten för ett IT-baserat bedömningsstöd för de olika aktörerna i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Projektet heter Stöd för rätt sjukskrivning och ambitionen är att systematisera, och med kunskap stödja, det som för närvarande prövas inom ramen för det differentierade intygandet och den tidiga kontakten mellan hälso- och sjukvården och arbetsgivaren. Bedömningsstödet ska bland annat bidra till att bedömningar och rekommendationer blir så individanpassade och kunskapsbaserade som möjligt. Det ska också bidra till att ytterligare utveckla dialogen med den försäkrade om sjukskrivningens möjligheter och risker och vilka insatser som kan vara lämpliga för att öka möjligheterna att återgå i arbete eller sysselsättning. Dialogen ska inledas redan vid sjukskrivningstillfället, vilket bedöms öka möjligheterna för den försäkrade att tidigt få sina rehabiliteringsbehov belysta. Projektet är långsiktigt och genomförs i fyra etapper under en period på fyra år med start från Insatser under sjukskrivning 3.1 Nytt arbetssätt enligt En enklare sjukförsäkringsprocess Eesf är en mer behovsstyrd och differentierad sjukförsäkringsprocess. En del av processen, behovsbedömningen, innebär att Försäkringskassan tidigt och systematiskt identifierar den försäkrades förutsättningar för återgång i arbete och om det finns behov av insatser. I behovsbedömningen är det fyra områden som beaktas; medicinska faktorer, försäkringsmässiga faktorer, arbetsrelaterade faktorer och individfaktorer. Utifrån behovsbedömningen differentieras utredning, samordning av insatser och service. Utredning och insatser fokuseras i nästa steg på de försäkrade som bedömts vara i behov av åtgärder för återgång i arbete. Sassam-kartläggning och avstämningsmöte är viktiga metoder för att klarlägga den försäkrades rehabiliteringsbehov i dessa fall. Många försäkrade återgår dock i arbete inom rimlig tid utan behov av Försäkringskassans inblandning. Utredning och samordnande insatser i fel situation riskerar att istället förlänga sjukfallet. Det är med andra ord viktigt för Försäkringskassan att identifiera förutsättningar och behov i det enskilda fallet för att sedan kunna agera på rätt sätt i form av utredning och insatser. I de korta och minst komplexa sjukfallen förenklas och snabbas handläggningen upp. Utveckling pågår för att öka graden av automatiserad handläggning i denna typ av sjukfall. Försäkringskassan kommer under 2015 att fortsatt utveckla sjukförsäkringsprocessen.

7 7 (10) 3.2 Aktivitetsförmågeutredningar Försäkringskassan har på uppdrag av regeringen utvecklat aktivitetsförmågeutredningar (AFU) som metod och verktyg för att bedöma arbetsförmåga. Dessa utredningar utförs för närvarande, enligt överenskommelse, av sju landsting. Försäkringskassans arbete med AFU har koppling till pågående utveckling av sjukförsäkringsprocessen så tillvida att utredningen ska användas med ökad systematik i de fall den försäkrade, i behovsbedömningen, bedömts vara i behov av insatser för återgång i arbete - antingen i ordinarie arbete eller om det finns behov av omställning till annat arbete på arbetsmarknaden. Ett av Försäkringskassans viktigaste uppdrag för dessa individer är just att reda ut behovet av omställning och även de medicinska förutsättningarna för omställning. Under 2015 ska Försäkringskassan systematisera användandet av fördjupade försäkringsmedicinska utredningar. Genom att tidigt och systematiskt differentiera handläggningen vid behovsbedömningen förväntas det bli tydligare när och i vilka sjukfall det är relevant att genomföra en fördjupad försäkringsmedicinsk utredning. 3.3 Försäkringskassans arbetsmetoder för kartläggning av individens rehabiliteringsbehov En central komponent i Eesf är att handläggare redan initialt i sjukfallet ska bedöma individens behov av insatser för att gå tillbaka till arbete. Med utgångspunkt i denna bedömning differentieras sedan handläggning. Det innebär att för de försäkrade som bedöms vara i behov av stöd för återgång i arbete är Sassam 1 och avstämningsmöten viktiga utredningsverktyg för att klarlägga individens rehabiliteringsbehov. Inspektionen för socialförsäkringen har undersökt hur sjukskrivningarnas längd påverkas av Försäkringskassans utredningsmetoder. 2 Undersökningen gällde Sassam och avstämningsmöten och resultaten tyder på att sjukskrivna som annars hade börjat arbeta i stället genomgår rehabilitering, åtminstone om utredningen erbjuds tidigt under sjukskrivningsperioden. Inspektionen för socialförsäkringen råder Försäkringskassan att utveckla utredningar och analysverktyg som är konstaterat effektiva för att identifiera vem som behöver rehabilitering för att kunna börja arbeta igen. Resultaten bygger dock på förhållanden som rådde för fyra år sedan då det fanns mer uttalade produktionskrav på Sassam och avstämningsmöten. Försäkringskassans uppfattning att metoderna i sig är effektiva i utredningssyfte. Däremot kan en obehövlig insats som ges efter en utredning ge inlåsningseffekter som resulterar i att ett sjukfall blir längre än nödvändigt. För att åstadkomma positiva effekter av våra arbetsmetoder krävs således att Försäkringskassan tidigt identifierar vilka försäkrade som är i behov av 1 Sassam är förkortning av Strukturerad Arbetsmetodik för Sjukfallsutredningar och Samordnad rehabilitering och är en metod för att utreda behov av rehabilitering. 2 Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete? Inspektionen för socialförsäkringen, rapport 2014:21

8 8 (10) rehabilitering och att insatser endast ges till dessa individer, något som görs genom de nya arbetssätten inom Eesf. 3.4 Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan För att utveckla samordningsuppdraget avsatte Försäkringskassan under 2012 särskilda medel för att utbilda och kompetensutveckla samtliga handläggare i motiverande samtal (MI). Syftet var att ytterligare professionalisera handläggarna samt utveckla och förstärka metoder inom samordningsuppdraget där man möter försäkrade som har behov av rehabiliteringsinsatser. Försäkringskassan har kartlagt och analyserat implementeringen av MI och förutsättningarna för att tillämpa metoden inom myndigheten. 3 Där redovisas hur implementeringen och tillämpningen av MI i arbetet uppfattades inom organisationen, vilka förutsättningar som fanns för att införa och använda metoden, samt hur de sjukskrivna uppfattade mötet med handläggare som utbildats i den. Utifrån resultaten i rapporten arbetar Försäkringskassan med att ta fram förslag till fortsatt kompetensutveckling inom MI vid handläggning av mer komplicerade sjukfall. Syftet är att ytterligare befästa färdighet i MI-metoden för handläggare som möter försäkrade som behöver rehabiliteringsinsatser för att gå tillbaka till arbete. 3.5 Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i rehabiliteringsprocessen. Många av de försäkrade som behöver arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är arbetslösa eller har ett arbete som de inte kommer kunna återgå till. Det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan består av två delar: gemensam kartläggning och aktiva insatser. Gemensam kartläggning inleder samarbetet. Den syftar till att identifiera den försäkrades förutsättningar för och behov av rehabilitering utifrån ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv. När den försäkrade har förutsättningar för arbetslivsinriktad rehabilitering kan aktiva insatser i form av arbetsförberedande och/eller arbetslivsinriktade insatser inledas efter den gemensamma kartläggningen. Även om det inte finns behov av gemensamt stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för närvarande så upprättas en gemensam plan för att tydliggöra nästa steg. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under 2014 arbetat med att förtydliga vilka individer som är aktuella för gemensam kartläggning, metodoch handläggarstöd har förtydligats i detta syfte, bland annat när det gäller handläggarnas ställningstagande till behovet av aktivitetsförmågeutredning 3 Implementering och användning av motiverande samtal (MI) inom Försäkringskassan, Socialförsäkringsrapport 2014:16

9 9 (10) eller andra fördjupade försäkringsmedicinska utredningar inför en gemensam kartläggning. Arbetet kommer att fortsätta under Insatser efter sjukskrivning 4.1 Rättsliga kvalitetsuppföljningar Som ett led i att utveckla en myndighetsgemensam kvalitetsuppföljningsmodell genomför Försäkringskassan bland annat regelbundna fördjupade rättsliga uppföljningar. Syftet med modellen är att identifiera styrkor, avvikelser och problem på ett sätt som lägger grund för lärande och utveckling. Försäkringskassan genomför för närvarande en rättslig kvalitetsuppföljning av långa sjukfall. Fokus för uppföljningen är bland annat hur Försäkringskassan har utrett och bedömt behovet av rehabilitering. Rapporten är inte färdigställd, men de preliminära resultaten pekar på att det finns en förbättringspotential, dels när det gäller att identifiera vilka insatser den försäkrade behöver för att återfå sin arbetsförmåga, dels säkerställa att dessa insatser genomförs så skyndsamt som möjligt i samverkan med andra aktörer. Försäkringskassan kommer under våren att analysera resultaten från de rättsliga uppföljningarna närmare och överväga vilka åtgärder som behövs för att utveckla kvaliteten i utredningen och bedömningen av rehabiliteringsbehov.

10 10 (10) Beslut om detta yttrande har fattats av vikarierande generaldirektör Ann Persson Grivas i närvaro av tf. avdelningschef Andreas Larsson och verksamhetsutvecklare Sevcan Karabekir, den senare som föredragande. Ann Persson Grivas Sevcan Karabekir

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna ISF har som del av ett egeninitierat projekt studerat betydelsen av

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv

Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans svar på ISF-rapport 2016:4, Aktivitetsförmågeutredningar (AFU) behöver kvalitetssäkras ett genusperspektiv Inspektionen för socialförsäkringens

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Med hälso- och sjukvården Insikter från nulägeskartläggningen: Olika sjukskrivningssituationer olika behov Kunder som behöver ersättning för den tid de varit

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Sjukskrivnas återgång i arbete

Sjukskrivnas återgång i arbete 1 (15) Sjukskrivnas återgång i arbete Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan efter 2011. 2 (15) Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en viljeinriktning

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Försäkringskassans synpunkter på ISF-rapporten Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna

Försäkringskassans synpunkter på ISF-rapporten Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna Wimi 2005 FK90005_009_G FK90010_003_G HK (4100) 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans synpunkter på ISF-rapporten Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna Försäkringskassan har

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen REMISS 1 (1) Diarienummer Regelrådet Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Bifogat

Läs mer

Processtyrningsmodell FAROS

Processtyrningsmodell FAROS Processtyrningsmodell FAROS P R E - S A M V E R K A N SAMVER KAN 1 Behovsbedömning Rehab. utredning Ärende förbereds för samverkan 2 Beredning AF-FK gemensam bedömning av AR 3 Behovsanalys 4 Introduktion

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se YTTRANDE Datum 2015-05-11 Dnr 1501164 1 (6) Remiss - Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) har beretts

Läs mer

REMISS 1 (1) Datum. Postadress Kundcenter för privatpersoner Bankgiro Stockholm

REMISS 1 (1) Datum. Postadress Kundcenter för privatpersoner Bankgiro Stockholm Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen Hélène Runsten, 010-119 63 13 REMISS 1 (1) Datum Diarienummer 2014-11-06 51406-2014 Regelrådet Remiss med anledning av ändring i Försäkringskassans föreskrifter (FKFS

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Aktivitetsförmågeutredningen. Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne

Aktivitetsförmågeutredningen. Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne Aktivitetsförmågeutredningen Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne Brister resulterade i uppdrag Skillnader i bedömning Inga gemensamma bedömningsverktyg Bristande delaktighet från den

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21)

Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) 2015-08-11 Dnr 10.1-9191/2015 1(5) Utvärdering och analys Karin Bodell karin.bodell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över slutbetänkandet

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-02-24 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Helår 2013 Sida: 2 av

Läs mer

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga).

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga). Utdrag Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8821/SF Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 1 bilaga Regeringens

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Sid Om Försäkringskassan. Om socialförsäkringen

Sid Om Försäkringskassan. Om socialförsäkringen Sid 1 2016 Om Försäkringskassan Om socialförsäkringen Snabbfakta Statlig myndighet Finansieras genom avgifter och skatter Betalar ut omkring 217 miljarder kronor per år Fattar cirka 20 miljoner beslut

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Schema för dagen: Tid Program 08:30 Inledning 08:45 Regionens arbete med sjukskrivnings- och rehabprocessen 09:15 Fika 09:35 Försäkringsinformation och samverkan

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare

Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare Utbildning i Försäkringsmedicin ST-läkare 2017-01-26 Schema för dagen: 08:30 Inledning 08:45 Regionens arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, rehabkoordinatorns roll 09:15 FIKA 09:35

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Arbetsprocess Denna vägledning har utformats av en arbetsgrupp med representanter från universitet med läkarutbildning

Läs mer

En enklare sjukförsäkringsprocess

En enklare sjukförsäkringsprocess En enklare sjukförsäkringsprocess Sjukförsäkringen fungerar väl 97 av 100 som ansöker om sjukpenning får det 65 procent är tillbaka i arbete inom två månader Sjukfrånvaro på europeisk nivå trots det är

Läs mer

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1 Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN En dag på FK - 2015 Sida 1 FK:s uppdrag inom sjukförsäkringsområdet Bedöma och besluta om rätten till ersättning Samordningsuppdraget Samordningsuppdraget.. innebär

Läs mer

Arbetsplatsnära stöd. Bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda. Sid 1 Augusti 2016 Arbetsplatsnära stöd

Arbetsplatsnära stöd. Bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda. Sid 1 Augusti 2016 Arbetsplatsnära stöd Arbetsplatsnära stöd Bidrag till arbetsgivare för att förebygga och förkorta sjukfall bland anställda Sid 1 Augusti 2016 Arbetsplatsnära stöd Bidrag till arbetsgivare - Arbetsplatsnära stöd Start 2014

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Insatser mot långtidssjukskrivning. Konferens 2011-11-29

Insatser mot långtidssjukskrivning. Konferens 2011-11-29 Insatser mot långtidssjukskrivning Konferens 2011-11-29 Presentation Vem gör vad i sjukskrivningsprocessen? Vilken är Försäkringskassans roll? Profilering och tidigt agerande Vilka är förutsättningarna?

Läs mer

Socialdepartementet

Socialdepartementet 2017-05-17 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS)

Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) Idén bakom projektet Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) är att förbättra för alla inblandade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, inklusive individen själv,

Läs mer

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) 1 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning (AFU) Wimi FK90010_005_G 2 (6) Plan för löpande utvärdering och uppföljning av bedömningsverktyget aktivitetsförmågeutredning

Läs mer

Administrativa rutiner och formella krav i samband med beslut om rätt till sjukpenning enligt lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring

Administrativa rutiner och formella krav i samband med beslut om rätt till sjukpenning enligt lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Administrativa rutiner och formella krav i samband med beslut om rätt till sjukpenning enligt lagen ( 1962:381 ) om allmän försäkring Regeringen har uppdragit

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Metodstöd. Avstämningsmöte. Projektet Rätt förmån - Rätt ersättning

Metodstöd. Avstämningsmöte. Projektet Rätt förmån - Rätt ersättning Metodstöd Avstämningsmöte Projektet Rätt förmån - Rätt ersättning 2006-05-04 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson Dokument id: 1.1 Metodstöd Avstämningsmöte Datum: 2006-05-04 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Falun 23 september 2015

Falun 23 september 2015 Falun 23 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Sammanfattning 2016:2 Hälsa och arbetsförmåga

Sammanfattning 2016:2 Hälsa och arbetsförmåga Sammanfattning En obligatorisk, allmän och enhetlig sjukförsäkring lik den svenska har både för- och nackdelar. En fördel är att alla oavsett risk och behov ges inkomstskydd vid arbetsoförmåga till följd

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Delredovisning 2014

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-06-17 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2016

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Karlshamn 23 oktober 2015

Karlshamn 23 oktober 2015 Karlshamn 23 oktober 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

Projektbeskrivning. Tidig rehabilitering i samverkan

Projektbeskrivning. Tidig rehabilitering i samverkan UTGÅVA Kommunerna i Sörmlands län HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ann-Sofie Karlsson 2008-12-18 Projektbeskrivning Tidig rehabilitering i samverkan Syfte: Syftet är att säkerställa närvaro från samtliga aktörer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen Regeringsbeslut 2009-12-17 S2009/9929/SK(slutligt) Socialdepartementet Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringsmedicinska utredningar Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2016-10-06 nr I:XX genomga Försäkringsmedicinska utredningar Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för perioden 1 november 2016

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer