Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18"

Transkript

1 Dnr Af-2011/ Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas i huvudsak till den förstärkta samverkan som presenteras och övergripande synpunkter på ersättningar till personer som deltar i insatser som syftar till att de ska kunna försörja sig via arbete. Sammanfattning Arbetsförmedlingen ser positivt på att Försäkringskassan ska utveckla systematiska arbetsmetoder för att åstadkomma en aktiv sjukskrivningsprocess och en systematisk bedömning för urval av deltagare som behöver aktiva insatser i samverkan. Arbetsförmedlingen bedömer att en mer systematisk prövning, såväl ur ett medicinskt som ur ett arbetslivsinriktat perspektiv av individens förutsättningar för återgång i arbete, kommer att skapa bättre förutsättningar för övergångar till arbetsmarknadspolitiken för de personer där det blir aktuellt. Arbetsförmedlingen menar, specifikt utifrån hittillsvarande erfarenhet från arbetet med deltagare i programmet arbetslivsintroduktion, att personen under den tid som behövs för omställning och nyorientering behöver stabilitet beträffande ekonomin. Denna ekonomiska stabilitet kan uppnås när personen får del av insatser under tid som denne får ersättning från sjukförsäkringen. Av det skälet har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i återrapport lämnad den 2 maj 2011 bland annat föreslagit att personer ska få del av Arbetsförmedlingens insatser före det att deras dagar/månader med ersättning från sjukförsäkringen tar slut. Arbetsförmedlingen delar uppfattningen att stödet från samtliga berörda myndigheter/aktörer till individen vid olika tidpunkter i rehabiliteringskedjan behöver förstärkas och att Arbetsförmedlingens kompetens behöver komma in tidigare än vad som sker idag. Arbetsförmedlingen välkomnar förslaget att Försäkringskassan kommer att kunna göra en mer individuell bedömning och inte

2 Sida: 2 av 8 endast vara bunden av specifika kriterier vid beslut om förmån inom sjukförsäkringen. Arbetsförmedlingen bedömer att den föreslagna tidsgränsen om att senast dag 365 i sjukskrivningsprocessen bedöma individens behov av kartläggande och utredande insatser kan medföra att sjukfallen förlängs. Arbetsförmedlingen menar att de tidsgränser om senast dag 90 för anställda, senast dag 60 för arbetslösa och senast dag 730 för de som riskerar att deras dagar tar slut som myndigheterna föreslagit i rapport om samverkan, daterad den 2 maj 2011, medför bättre förutsättningar för att individen får adekvata rehabiliteringsinsatser tidigt i sjukskrivningsprocessen. Arbetsförmedlingen bedömer att det förslag som lämnats av myndigheterna den 2 maj 2011 ligger väl i linje med den förstärka samverkan som beskrivs i departementsskrivelsen. Antal personer som bedöms behöva insatser år 2012, för såväl gemensam utredning som insatser i samverkan, bedöms dock ligga mycket högre i Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förslag. Myndigheterna har bedömt att behovet ligger på personer för gemensam utredning och för insatser i samverkan. Arbetsförmedlingen välkomnar att regeringen avser att påverka utbudet av anpassade arbetsplatser inom bland annat kommunerna. Arbetsförmedlingen föreslår att ambitionen även ska omfatta platser inom stat och landsting/region. Arbetsförmedlingen menar att det inom gällande regelverk finns former som tillgodoser inriktningen att platserna ska vara tidsbegränsade och syfta till att rusta individen. Eventuella nya former av subventionerade anställningar bör samordnas med den av regeringen planerade översynen av särskilda insatser för funktionsnedsatta (förordning 2000:630). Arbetsförmedlingen menar att de offentliga ersättningssystemen bör ge incitament för att individen ska välja att delta i aktiva insatser. De föreslagna särskilda ersättningarna för personer med låg eller ingen sjukpenninggrundande inkomst tycks inte medföra ett ekonomiskt incitament för att delta i aktiva insatser.

3 Sida: 3 av 8 Avsnitt 6.1 Förstärkta insatser i samverkan Arbetsförmedlingen delar uppfattningen om att en bra sjukförsäkring bör erbjuda ett stöd för omställning för de personer som på grund av sjukdom behöver byta yrke och/eller arbetsuppgifter. Viktigt är också att tiden som individen får ersättning från sjukförsäkringen nyttjas för insatser som syftar till nyorientering och omställning. Arbetsförmedlingen uppmärksammar att arbetsgruppen beskriver att de åtgärder som erbjuds individen bör vara både sådana som underlättar återgång i befintligt arbete som åtgärder som underlättar omställning till nytt arbete. I detta sammanhang vill Arbetsförmedlingen uppmärksamma behovet av att de förslag till förordningsförändringar samt förslag om arbetsgivarnas sjuklöneansvar som lämnats, dels i Arbetsförmedlingens budgetunderlag för , dels i återrapport lämnad den 2 maj 2011, kommer till stånd. I departementsskrivelsen framgår i flera avsnitt att arbetsgruppen bedömer att Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans samverkan i huvudsak fungerar väl, vilket Arbetsförmedlingen instämmer i. I sammanhanget vill Arbetsförmedlingen lyfta fram Försäkringskassans viktiga roll och uppgift som samordnare av rehabiliteringsinsatser för en väl fungerande samverkan. I det svar myndigheterna har lämnat, den 2 maj 2011, om samverkan mellan myndigheterna efter 2011 har utgångspunkten varit att Försäkringskassan har ett samordningsansvar oavsett individens aktuella försörjning. Arbetsförmedlingen stödjer förslaget om att Försäkringskassan behöver utveckla en systematisk arbetsmetod för att åstadkomma en aktiv sjukskrivningsprocess, i första hand med hälso- och sjukvården, men också att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan behöver utvecklas och att Arbetsförmedlingens kompetens behöver komma in tidigt i sjukskrivningsprocessen. Genom att Arbetsförmedlingen kommer in tidigt i såväl utredning som planering av aktiva rehabiliteringsinsatser kan aktiva arbetsrelaterade insatser möjliggöras redan under tid som personen får ersättning från sjukförsäkringen. Arbetsförmedlingen menar, specifikt utifrån hittillsvarande erfarenhet från arbetet med deltagare i programmet arbetslivsintroduktion, att personen under den tid som behövs för omställning och nyorientering behöver stabilitet beträffande ekonomin. Denna ekonomiska stabilitet kan uppnås när personen får del av insatser under tid som denne får ersättning från sjukförsäkringen. Av det skälet har Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i återrapport lämnad den 2 maj 2011 bland annat föreslagit att personer ska få del av Arbetsförmedlingens insatser före det att deras dagar/månader med ersättning från sjukförsäkringen tar slut. Ett systematiskt arbetssätt som prövar ur ett medicinskt och ur ett arbetslivsinriktat perspektiv vilka förutsättningar en individ har för att kunna återgå i arbete, kommer att öka möjligheterna för att övergången till arbetsmarknadspolitiken fungerar bättre. De senaste årens

4 Sida: 4 av 8 erfarenheter från myndigheternas samverkan med olika mötesformer, såsom överlämningsmöten och kontaktmöten, har visat att myndighetssamverkan behöver omfatta fler aktörer som möjliggör både kunskapsöverföring som samplanering med berörda aktörer. Av det skälet menar Arbetsförmedlingen att Försäkringskassans bedömning om individens möjlighet att delta i kartläggande och utredande insatser bör göras via gemensam utredning med övriga berörda aktörer, förslagsvis genom ett så kallat avstämningsmöte. Arbetsförmedlingen ser positivt på att Försäkringskassan ges i uppdrag att utveckla ett systematiskt urval för vilka personer som ska erbjuda insatser i samverkan. Ovan nämnda förslag om att i högre grad använda formen avstämningsmöte för såväl utredning som samplanering av aktiva rehabiliteringsinsatser bör kunna öka kunskapen om vilka parametrar som är viktiga att beakta vid urval. I departementsskrivelsen framgår att stödet till individen behöver ske tidigt i sjukskrivningsprocessen, men förslaget om förstärkta insatser anger att gemensamma insatser ska erbjudas individen först efter ett års sjukskrivning. Här menar Arbetsförmedlingen att förstärkta insatser måste kunna ges utifrån individuella behov, vilket då kan innebära att stödet kan ges vid exempelvis dag 15 som dag 730. I myndigheternas gemensamma förslag om samverkan lämnat den 2 maj 2011 anges tidpunkter för när en gemensam utredning senast ska påbörjas. För anställda senast dag 90, för arbetslösa senast dag 60 och för personer som riskerar att deras dagar/månader med ersättning tar slut senast dag 730. I de fall som den gemensamma utredningen visar att aktiva insatser kan starta, finns ingen anledning att senarelägga starten. Förslaget om en förstärkt samverkan visar en hög ambition, att många fler ska erbjudas tillräckligt med stöd och hjälp för att kunna återgå i arbete i olika faser av rehabiliteringskedjan/sjukskrivningsprocessen. I departementsskrivelsen anges den beräknade volymen om för bedömning, varav cirka två tredjedelar bedöms behöva insatser. Arbetsförmedlingen bedömer att det förslag som lämnats av myndigheterna den 2 maj 2011 ligger väl i linje med den förstärka samverkan som beskrivs i departementsskrivelsen. Antal personer som bedöms behöva insatser år 2012, för såväl gemensam utredning som insatser i samverkan, bedöms dock ligga mycket högre i Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förslag. Myndigheterna har bedömt att behovet ligger på personer för gemensam utredning och för insatser i samverkan. I avsnittet som berör administrativa kostnader framgår att förslaget kommer att leda till ökade kostnader för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen vill här bekräfta att kostnaderna kommer att öka såväl på förvaltningsmedel som på programmedel. Beräkningar för hur mycket kostnaderna kommer att öka, speciellt avseende programmedel, är mycket svåra att göra. Det är exempelvis oklart hur stor andel av dem som riskerar att lämna sjukförsäkringen på grund av att dagarna tar slut som kommer att få

5 Sida: 5 av 8 insatser av Arbetsförmedlingen före det att ersättning från sjukförsäkringen upphör. Detta ger betydande svårigheter att beräkna kostnaderna för aktivitetsstöd. Vidare är det oklart vad tidiga insatser hos arbetsgivare kan medföra, i volymer, för exempelvis möjligheten att kvarstanna i pågående anställning, alternativt lämna anställning för exempelvis arbetslivsinriktad insats i arbetsmarknadspolitiskt program. Arbetsförmedlingen välkomnar att den förstärkta samverkan ska genomföras så att den går att utvärderas vetenskapligt. I sammanhanget vill Arbetsförmedlingen uttrycka behovet av att utvärderingen planeras före det att satsningen startar med hänsyn till såväl behov av eventuella lag- och förordningsförändringar samt eventuell komplettering om vad som är möjligt att hämta ur Arbetsförmedlingens informationssystem. 6.2 Bredare väg till arbete Förslaget om att vidta åtgärder för att påverka utbudet av platser för subventionerad anställning i bland annat landets kommuner välkomnas starkt av Arbetsförmedlingen. I sammanhanget vill Arbetsförmedlingen särskilt framhålla att det behövs kraftfulla åtgärder även för att påverka utbudet av platser för subventionerad anställning inom andra offentliga verksamheter som stat och landsting/region platser är välkommet men det behövs långt fler anpassade platser inom bland annat offentlig sektor. Platserna föreslås vara tidsbegränsade och syfta till att rusta individen, dessa två aspekter går att tillgodose inom gällande regelverk. Eventuella nya former av subventionerade anställningar bör samordnas med den av regeringen planerade översynen av särskilda insatser för funktionsnedsatta (förordning 2000:630). 6.3 Legitimitet och rättsäkerhet Arbetsförmedlingen vill understryka vikten av att stärka kvaliteten i och legitimiteten i sjukförsäkringens processer och beslut. Det är därför glädjande att de föreslagna åtgärderna för att uppnå legitimitet och rättssäkerhet inrymmer en bredd och variation. En sjukförsäkring som uppfattas som trygg, legitim och rättssäker för individen skapar också förutsättningar för att Arbetsförmedlingens och andra aktörers insatser i samverkan ska upplevas som legitima. En förstärkt tidig arbetslivsinriktad rehabilitering bedöms kunna bidra till att en bra prövning av rätten till sjukersättning säkerställs. Vid Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukersättning ska prövningen även inkludera skyddat eller subventionerat arbete. Arbetsförmedlingen vill särskilt framhålla att Arbetsförmedlingens uppdrag är att stödja individens väg till arbete. För att undvika att Arbetsförmedlingen lägger resurser som syftar till det motsatta, det vill säga att visa på att individen saknar arbetsförutsättningar, bör huvudinriktningen vara att Försäkringskassan i första hand tillgodoser

6 Sida: 6 av 8 den prövningen via medicinska utredningsresurser inom hälso- och sjukvården. Arbetsförmedlingen delar dock uppfattningen att förutsättningarna för att få en allsidig utredning och prövning av rätten till sjukersättning ökar när utredningen sker i nära samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I de fall som Arbetsförmedlingens prövning visar att individen saknar förutsättningar för skyddad anställning behöver Arbetsförmedlingens underlag tillvaratas och utgöra grund för Försäkringskassans beslut. Arbetsförmedlingen ser positivt på gemensamma utbildningsinsatser med övriga aktörer inom bland annat försäkringsmedicin. Vissa utbildningsinsatser torde kunna ge bäst effekt med riktade insatser till respektive myndighet/aktör mot bakgrund av bland annat olika roller och uppgifter men även olika kunskapsnivåer. I planeringen och genomförande av gemensamma insatser kan erfarenheter från KURprojektet 1 med fördel tillvaratas. Arbetsförmedlingen instämmer i behovet av att beslut som rör individen kommuniceras så att det är tydligt, rättsligt hållbart och att det är rimliga handläggningstider. I sammanhanget uppmärksammar Arbetsförmedlingen att det även är angeläget att handläggningen för att utreda individens rätt till ersättning från sjukförsäkringen kan påbörjas under tid som aktivitetsstöd lämnas. Detta för att minimera den väntetid som uppstår mellan aktivitetsstöd och till dess att beslut om eventuellt ny förmån tas. 7.1 Ökade möjligheter till individuella bedömningar Arbetsförmedlingen ställer sig mycket positiv till att Försäkringskassan ges möjlighet till att kunna göra en mer individuell bedömning och inte endast vara bunden av specifika kriterier. Enbart tidsgränser och specifika kriterier kommer alltid att ge konsekvensen att vissa individen kommer i kläm och att sjukförsäkringen ses som inhuman. Av den anledningen vill Arbetsförmedlingen framhålla det viktiga arbetet som nu påbörjats genom att regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga vid beslut om ersättning från sjukförsäkringen. En begriplig tillämpning av arbetsförmågebegreppet är nödvändig för att öka sjukförsäkringens legitimitet. Enligt förslaget ska Försäkringskassans bedömning om det är oskäligt att lämna ersättning från sjukförsäkringen, göras gentemot de aktiviteter som kan erbjudas inom ramen för programmet arbetslivsintroduktion. Det innebär att Arbetsförmedlingen behöver klargöra vilka insatser som kan ges inom programmet arbetslivsintroduktion för att 1 Myndighetsgemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

7 Sida: 7 av 8 Försäkringskassan ska kunna bedöma huruvida personen kan förväntas klara åtgärderna. I Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans föreslagna modell för samverkan lämnad den 2 maj 2011 har myndigheterna presenterat en modell om gemensam utredning. Vanligtvis kommer utredningen att starta med ett så kallat avstämningsmöte. Ett möte med samtliga berörda aktörer torde medföra ett större stöd till individen, men även ge ett bredare underlag för ökad förståelse och kunskap om vad som är adekvata och tillgängliga insatser i relation till individens medicinska nedsättning. Ett bredare underlag torde kunna medföra ökade möjligheter för Försäkringskassan att göra individuella bedömningar. Arbetsförmedlingen konstaterar att det framgår att det är viktigt att få in nya bedömare, som utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv, kan undersöka den enskildes förutsättningar för arbete. Arbetsförmedlingen menar att de medicinska förutsättningarna för arbete behöver kompletteras med en resursvärdering avseende den enskildes erfarenheter, kunskaper, begåvning, personlighet och individuella preferenser inför arbete. Arbetsförmedlingen vill här poängtera att en utvecklad sjukskrivningsprocess förutsätter en samsyn mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedling och övriga aktörer. Den övergripande målsättningen bör vara att den enskilde i en svår situation ska uppleva att aktörerna ger ett samstämmigt stöd. 7.2 Ersättning till vissa försäkrade som haft tidsbegränsad sjukersättning Det är angeläget att de personer som har medicinsk nedsättning av arbetsförmågan men saknar SGI kan erhålla ersättning från sjukförsäkringen. Det belopp som föreslås verkar ligga precis över (5 kr per vecka) det belopp som gäller för lägsta dagpenning, 223 kr, vid aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen menar att deltagande i aktiva insatser borde medföra en högre ersättning. Skillnaden mellan lägsta nivå för aktivitetsstöd och den ersättning om 160 kr per dag som föreslås är för flertalet som har arbetsinkomster försumbar, men för målgruppen som redan har en inkomst långt under genomsnittet är varje krona viktig. I de fall personerna föreslås istället delta i aktiva insatser med aktivitetsstöd kan det påverka personens inställning till ett eventuellt deltagande i aktiva insatser. Arbetsförmedlingen menar att deltagande i aktiva insatser som syftar till att individen ska återgå i egen försörjning via arbete bör stimuleras med högre ersättning. Det föreslagna boendetillägget för vissa försäkrade som kan utbetalas när personen deltar i programmet arbetslivsintroduktion med aktivitetsstöd tycks upphöra i de fall personen fortsätter i annat arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. För Arbetsförmedlingen är det oklart varför personen ska missta en förmån när denne fortsätter i aktiva insatser. I de fall personen inte får annan likvärdig förmån vid fortsatt deltagande i aktiva programinsatser bör

8 Sida: 8 av 8 boendetillägget självklart kvarstå, förutsatt att personens ekonomi inte ändrats.

Sjukskrivnas återgång i arbete

Sjukskrivnas återgång i arbete 1 (15) Sjukskrivnas återgång i arbete Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan efter 2011. 2 (15) Sammanfattning Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en viljeinriktning

Läs mer

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18)

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-07-01 2011-82 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) (S201114725) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A

Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering av regeringsuppdrag om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan A2009/3071/A Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 1(7) Socialdepartementet 2017-05-12 Mikael Dubois 070 249 32 38 Mikael.dubois@tco.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 Allmänt TCO har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK. regeringskansliet.

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK.  regeringskansliet. SVENSKT NÄRINGSLIV Socialdepartementet Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK s.sf@regeringskanshet.se, s.registrator@ regeringskansliet.se Er referens/dnr: 52015/2330/SF 2015-06-26 Remissvar Avskaffande av den

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Rehabiliteringsinsatser i samarbete 2013-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete

Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Socialförsäkringsutskottets betänkande 2011/12:SfU14 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2011/12: 113

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Socialdepartementet

Socialdepartementet 2017-05-17 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna ISF har som del av ett egeninitierat projekt studerat betydelsen av

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Remissyttrande. Svenskt Näringsliv har givits tillfälle att yttra sig med anledning av promemorian om införande av en rehabiliteringskedja.

Remissyttrande. Svenskt Näringsliv har givits tillfälle att yttra sig med anledning av promemorian om införande av en rehabiliteringskedja. Socialdepartementet Vår referens: SBM 279/2007 Er referens: 103 33 STOCKHOLM S2007/11032/SF Stockholm, 2008-02-08 Remissyttrande Införande av en rehabiliteringskedja Svenskt Näringsliv har givits tillfälle

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-16 2011-99 Er referens 120-2867-2010/11 Enhetschef Dan Ljungberg 08-58 00 15 21 dan.ljungberg@inspsf.se Socialförsäkringsutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Svar

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet. 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2010-02-22 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352

Samverkan med Försäkringskassan. Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet Dnr /232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering till Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 2009-08-03 Dnr 1.1 2008/232352 Samverkan med Försäkringskassan Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1 Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN En dag på FK - 2015 Sida 1 FK:s uppdrag inom sjukförsäkringsområdet Bedöma och besluta om rätten till ersättning Samordningsuppdraget Samordningsuppdraget.. innebär

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet Vi bygger en bro till ett friskare liv Utmaningarna för några år sedan! Långa passiva sjukskrivningar Ingen rehabilitering Långa väntetider i hälso- och sjukvården Mer än 200 000 människor var sjukfrånvarande

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2016-06-17 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2016

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården

En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess. Med hälso- och sjukvården En enklare och bättre sjukförsäkringsprocess Med hälso- och sjukvården Insikter från nulägeskartläggningen: Olika sjukskrivningssituationer olika behov Kunder som behöver ersättning för den tid de varit

Läs mer

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform

Sjukförsäkringsreformen: så blev det. Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Sjukförsäkringsreformen: så blev det Arbetsförmedlarnas och Försäkringskassahandläggarnas bild av en kontroversiell reform Fackförbundet ST 2010. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och SLL Produktionssamordning i samarbete med HSN-förvaltningen Landstingsstyrelsen Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 Ärendebeskrivning

Läs mer

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt Sverige Sundbyberg 2017-05-19 Dnr.nr: S2017/01743/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Funktionsrätt Sverige

Läs mer

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga).

Regeringen godkänner överenskommelsen om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 (se bilaga). Utdrag Protokoll III:8 vid regeringssammanträde 2013-12-12 S2013/8821/SF Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar för 2014 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Rapport 2011:6. Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen

Rapport 2011:6. Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen Rapport 2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen Rapport 2011:6 Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01)

Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen från socialbidrag till arbete (S 2005:01) Landstingsstyrelsens förvaltning Forum för kunskap och gemensam utveckling 1 (6) Handläggare: Britt Arrelöv Landstingsstyrelsen Yttrande över Promemorian Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17) 1 (11) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17) Sammanfattning När bortre tidsgränsen infördes 2008 var Sveriges extremt långa sjukskrivningstider

Läs mer

Aktivitetsförmågeutredningen. Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne

Aktivitetsförmågeutredningen. Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne Aktivitetsförmågeutredningen Ökad rättssäkerhet och delaktighet för den sjukskrivne Brister resulterade i uppdrag Skillnader i bedömning Inga gemensamma bedömningsverktyg Bristande delaktighet från den

Läs mer

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (18) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (18) Sammanfattning De nya reglerna inom sjukskrivningsprocessen som trädde i kraft den

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Bedömning av arbetsförmåga för olika grupper

Bedömning av arbetsförmåga för olika grupper Med anledning av ändringen av arbetsmarknadsbegreppet i 27 kap. 48 och i 28 a kap. 8 socialförsäkringsbalken som träder ikraft den 1 juli 2012 har några redaktionella ändringar gjorts i det rättsliga ställningstagandet

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-02-24 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Helår 2013 Sida: 2 av

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser

Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser 1 (43) Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet 103 33 Stockholm Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i rehabiliteringsinsatser 2 (43) Till Arbetsmarknadsdepartementet och

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet

Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet 2008-02-07 Dnr 2008-0011 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet De Handikappades

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014

Läkaren och sjukintyget. Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Läkaren och sjukintyget Monika Engblom Distriktsläkare Läkarprogrammet 2014 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall Sjukskrivningsuppdraget är komplext

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Sjukskrivningarnas anatomi

Sjukskrivningarnas anatomi Sjukskrivningarnas anatomi En ESO-rapport om sjukförsäkringens drivkrafter Pathric Hägglund, ISF Per Johansson, Uppsala universitet, IFAU och ISF Rapportens disposition Sjukdom, ohälsa och arbetsoförmåga

Läs mer

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete 2014-08-01 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2014 Delredovisning 2014

Läs mer

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning 2017-08-28 R 41.17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25 Inledning Saco är positiv till många av förslagen i utredningen. Vi vill dock inledningsvis betona

Läs mer

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) RBU YTTRANDE Riksförbundet för Rörelsehindrade 2009-02-26 Barn och Ungdomar Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102) Riksförbundet

Läs mer