Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet"

Transkript

1 Dnr Socialdepartementet Stockholm Remissyttrande över Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning. Promemoria S2007/11088/SF. Socialdepartementet De Handikappades Riksförbund DHR har beretts tillfälle avge synpunkter på ovan rubricerad promemoria. DHR är en organisation för personer med rörelsenedsättningar och utifrån det perspektivet vill vi framföra följande. Utredningens förslag hänger nära samman med socialdepartementets promemoria Ds 2008:3 Införande av en rehabiliteringskedja. Vi hänvisar till vårt yttrande över denna promemoria. Sammanfattning av DHR s synpunkter I förslaget föreslås kraftiga begränsningar av nuvarande regler vad gäller tidsgräns för sjukpenning, införande av förlängd sjukpenning för vissa grupper samt sänkning av nivån för rehabiliteringspenning. Vidare föreslås, att kompensation från arbetsgivare (sjuklön) vid sjukdom i huvudsak ska upphöra liksom att kompletterade försäkringar inte längre ska gälla. Förslagen utgår från regeringens s.k. jobblinje och målsättningen är att minska utanförskapet. Förslagen föreslås träda i kraft 1 juli 2008 med undantag för vissa övergångsbestämmelser. För personer med rörelsenedsättningar är arbetslösheten mycket hög och olika undersökningar visar, att endast 36 39% av personer med rörelsenedsättning har ett arbete. (T.ex Utredningsinstitutet HANDU s Levnadsnivåundersökning 2005). Många av DHR s medlemmar önskar erhålla ett arbete och arbetsmarknadsfrågorna är därför ett av våra prioriterade områden. Vi har även medlemmar som på grund av sina funktionsnedsättningar, sjukdom, smärta m.m. inte kan arbeta och som nu uppbär sjukpenning eller sjukersättning. För dessa personer kan utredningens förslag innebära en kraftigt försämrad ekonomisk situation om sjukpenningen eller sjukersättningen upphör. Utredningen kallar indragningarna för ekonomiska incitament för att söka arbete. Vi tror inte att indragning av ersättningar leder till att våra medlemmar erhåller arbete. Tvärtom kan det i stället öka utanförskapet. 1

2 För kännedom så visar ovannämnda Levnadsnivåundersökning visar också, att 60% av personer med rörelsenedsättning har en bruttoinkomst under kr/månaden (2005) och nästan var 5:e av DHR s medlemmar har enbart garantiersättning. De tvingas föra en ständig kamp för att klara dagliga utgifter men även utgifter för nödvändiga behandlingar, mediciner, tandvård och hjälpmedel. 40% saknar en kontantmarginal på kr. Den låga inkomsten försvårar också möjligheterna att teckna lån och avtal. Majoriteten tvingas leva under dessa svåra ekonomiska förhållanden livet ut. Efter att folkpartiets talesman i socialförsäkringsfrågor Tobias Kranz (fp) i januari 2008 inför socialutskottets ledamöters möte med handikapprörelsen uttalat, att förtidspensionärer ska ges möjlighet att leva på rimlig nivå förväntar vi oss nu en översyn av sjukersättningens belopp inkl. den låga garantiersättningen. Vi ser fram emot den översynen. Vi ställer oss frågan vad som anses som rimlig nivå? Det kan väl inte vara så, att regeringen anser att kr/mån eller kr/mån (garantinivån) medger en acceptabel levnadsnivå? Tonläget i utredningen genomsyras av en syn på personer som erhåller sjukpenning som fuskare och som inte vill arbeta. Vi är medvetna om att fusk i vissa fall förekommer och att sjukpenning ibland beviljats för lättvindigt, men tvärtemot utredningens synsätt tror vi att dessa personer är i minoritet. Förslagen innebär en kollektiv bestraffning. 3.2 Tidsbegränsning av sjukpenning DHR instämmer med utredningen vad gäller behovet av en tidsgräns för hur länge sjukpenning ska utbetalas. Vi kan i huvudsak stödja förslaget om begränsning av sjukpenningen under 364 dagar och med 80% av sjukpenninggrundande inkomst SGI. Vi kan däremot inte stödja förslaget med den mycket restriktiva ramtiden med sjukpenning i högst 364 dagar inom en period av 450 dagar och oavsett orsaken till ny sjukskrivning. Skälet till utredningens förslag är återigen tron att människor fuskar och vill sätta i system att tillfälligt sjukskriva sig för att sedan kunna påbörja en ny 1-årsperiod med sjukpenning. ( Det finns goda skäl att anta, att vetskapen om denna tidsgräns påverkar de olika aktörernas beteende. Utredningen s. 34). Vi kan inte heller stödja förslaget att en person som uppburit sjukpenning under 1 år därefter måste ha ett uppehåll på minst 85 dagar för att åter kunna få sjukpenning. En person som varit sjuk i 1 år och sedan t.ex arbetat i 90 dagar får därmed rätt till ytterligare 5 dagars sjukpenning. Begränsningar med införandet av denna ramtid kommer att slå mycket hårt mot personer med sjukdomar som går i skov t.ex MS-sjuka och personer med reumatism eller astma. Att vara arbetsför under minst 85 dagar kan för dessa vara en omöjlighet. Utredningens synsätt, att människor vill fuska och sjukskriva sig känns då mycket kränkande. Förslaget innebär, att dessa kan stå utan sjukpenning mer eller mindra långa och återkommande perioder. Det blir dessutom omöjligt, att planera och ha överblick över sin ekonomi. För att mildra konsekvenserna av förslaget förelår utredningen vissa undantag för att erhålla fortsatt sjukpenning med 80% även efter 1 år. Undantagen är mycket restriktiva 2

3 och ska endast gälla vid livshotande sjukdomar exempelvis cancer och ALS eller för personer som väntar på transplantation av vitala organ. DHR anser, att denna gräns är alldeles för snäv och att undantag även ska kunna göras för personer med liknande skador och sjukdomar, som vi nämnt ovan. 3.3 Förlängd sjukpenning Efter ansökan av den enskilde ska den nya förmånen förlängd sjukpenning i vissa fall kunna erhållas i 550 dagar (ca 1,5 år), men då med 75% av SGI. Det gäller exempelvis personer som behöver långvarig rehabilitering eller där ytterligare sjukdomar eller skador tillkommit. Om den försäkrade vid periodens slut inte anses ha en stadigvarande arbetsoförmåga bör hon enligt utredningen aktualiseras hos Arbetsförmedlingen genom att kallas till ett avstämningsmöte. DHR är i och för sig positiv till att möjlighet finns till förlängd sjukpenning, men även här är kriterierna mycket hårda, tidsperioden är kort och innebär även en sänkning av ersättningsnivån. Dessutom ska förlängd sjukpenning endast kunna erhållas utifrån reglerna om ramtiden 450 dagar. Skälet till att införa förlängd sjukpenning är, så vitt vi kan se, en följd av förslaget i promemorian Ds 2008:3 Införande av en rehabiliteringskedja, att slopa möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning. Som framgår av vårt yttrande över den promemorian är DHR mycket kritisk till det förslaget och anser, att tidsbegränsad sjukersättning ska finnas kvar i sin nuvarande form. Av det skälet säger vi nej till förlängd sjukpenning och förordar i stället tidsbegränsad sjukersättning. DHR s uppfattning är, att förlängd sjukpenning hårt drabbar personer med funktionsnedsättning på grund av den korta tidsperioden och den sänkta ersättningsnivån. Indragen sjukpenning leder inte per automatik till att vi erhåller arbete. Många av våra medlemmar har i flera år kämpat för att erhålla arbete och slippa vara beroende av sjukpenning eller sjukersättning. Problemet är att så få arbetsgivare vill anställa personer med funktionsnedsättning. Utredningens förslag riskerar leda till att fler hamnar i ett ännu större utanförskap, då sjukpenningen dras in och personen kanske inte heller är berättigad till A-kassa. Det som återstår är försörjningsstöd/ socialbidrag, vilket utredningen helt cyniskt räknar med i sin konsekvensbeskrivning. Vi tror dessutom, att denna grupp kommer att bli betydligt större än vad utredningen beräknar. Vi ifrågasätter också om socialtjänsten har resurser och kompetens att ta hand om denna överströmning av människor. Risken finns, att det endast blir ett passivt mottagande av socialbidrag. (Av vårt yttrande över promemorian Införande av en rehabiliteringskedja framgår, att vi även ifrågasätter om arbetsförmedlingen har kompetens och resurser att ta hand om alla de personer som blir utförsäkrade - särkilt som det klart utrycks att arbetsförmedlingen inte ska erhålla några ytterligare resurser). Ytterligare ett problem är, att vissa kommuner ställer krav på att personer måste vara aktivt arbetssökande för att erhålla socialbidrag. Denna aspekt har överhuvudtaget inte 3

4 berörts av utredningen. Personer med funktionsnedsättning riskerar då falla helt igenom samhällets skyddsnät, eftersom vår arbetsförmåga och kompetens så sällan efterfrågas av arbetsgivare. Redan nu hamnar många personer med funktionsnedsättning mellan stolarna. De är för friska för att få sjukpenning, men för sjuka för att kunna arbeta. Utredningens förslag medför att denna krets tyvärr kommer att öka. 3.4 Rehabiliteringspenning m.m Vanligtvis betalas rehabiliteringspenning ut med en nivå som motsvarar sjukpenningen dvs 80% av SGI. Enligt utredningen har rehabiliteringspenning under vissa perioder betalats ut med ett högre belopp än sjukpenningen. Detta ska inte längre vara möjligt. Vilka perioder eller vilka åtgärder som avses framgår inte, vilket gör att utredningens förslag blir förvirrande. Idag består rehabiliteringsersättningen av två delar: Dels rehabiliteringspenning för deltagande i arbetslivsinriktad rehabilitering och dels ett särskilt bidrag för eventuella omkostnader i samband med detta såsom kursavgifter, resor, traktamente m.m. Av utredningen framgår inte, att denna uppdelning finns, vilket också medför oklarhet. Under förutsättning att det särskilda bidraget skall finnas kvar kan DHR stödja förslaget. Liksom utredningen kan vi se fördelar med att rehabiliteringspenningens och sjukpenningens storlek likställs. 3.5 Samordning med andra försäkringar Förslaget innebär i princip, att sjukpenningen ska minskas med den lön som den försäkrade erhåller under sjukskrivningstiden från sin arbetsgivare (sjuklön) liksom med ersättningar från gruppsjukförsäkringar enligt kollektivavtal samt ersättningar från privat försäkring. Ingen ska kunna erhålla mer än 75% ersättning. DHR tar helt avstånd från detta förslag. Förslaget innebär en kraftigt försämrad ekonomisk situation för alla som blir sjuka. Vi ifrågasätter också, om inte förslaget att ej acceptera kollektivavtalade ersättningar bryter mot den lagstadgade arbetsrätten. Vad gäller den enskildes möjligheter att teckna privata sjukförsäkringar blir sådana försäkringar genom detta förslag verkningslösa. Det kan inte vara statens uppgift, att i praktiken hindra människor att söka kompletterande sjukförsäkringslösningar. För personer som redan nu lever på marginalen kan förslaget dessutom innebära, att dessa går till arbetet trots sjukdom i kroppen - med ökad risk för längre tids sjukfrånvaro eller utmattningssyndrom. DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Med vänlig hälsning Maria Johansson Förbundsordförande Barbro Gregorson Ombudsman 4

5 5

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen Den låga rörligheten mellan sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04)

Läs mer

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Studenternas tillträde till socialförsäkringarna Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Inledning Socialdemokraternas studiesociala grupp tillsattes med uppdraget att undersöka de

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

Välfärdsbarometer 2008

Välfärdsbarometer 2008 Välfärdsbarometer 2008 Innehåll Inledning 2 Hälsan och tryggheten vid sjukdom 4 Arbetslivet och tryggheten vid arbetsskada 9 Arbetsmarknaden och tryggheten vid arbetslöshet 13 Familjelivet och tryggheten

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro 2002 En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro En vägledning för statliga arbetsgivare 1 Produktion: Arbetsgivarverket, 2002 Grafisk form:

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Ekonomiska incitament inom arbetslöshets- och sjukförsäkringarna

Ekonomiska incitament inom arbetslöshets- och sjukförsäkringarna Ekonomiska incitament inom arbetslöshets- och sjukförsäkringarna En försäkrings grundidé är att skaderisken fördelas på en grupp människor där endast några få drabbas. Varför är då ersättningsgraden inte

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE

GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE GRÄNSLANDET MELLAN SJUKDOM OCH ARBETE Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/försörjningsförmåga Slutbetänkande av Arbetsförmågeutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:89 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer