REMISSVAR Rnr Lilla Nygatan 14 Box STOCKHOLM Tel 08/ Fax 08/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSVAR Rnr 70.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-19 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01"

Transkript

1 REMISSVAR Rnr Lilla Nygatan 14 Box STOCKHOLM Tel 08/ Fax 08/ Mårtensson/Strömgren/LE Till Socialdepartementet SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST. SKYDD OCH ANPASSNING (SOU 2003:50) S2003/4882/SF Inledning SACO har i sitt remissyttrande över utredningens delrapport tillstyrkt att skilda försäkringsstrukturer bör skapas i en framtid för de olika förmåner som idag vilar på SGI-systemet. Med detta har vi däremot inte avsett att man skall vänta med angelägna ändringar i nuvarande system. T ex problemen med att postdoktorala studier inte omfattas av något skydd anser SACO vara en viktig fråga att lösa. SACO har förutsatt att utredningen enligt dess direktiv skulle föreslå förändringar i nuvarande regelsystem som skulle kunna fungera till dess att en ny försäkringsstruktur skapats. En ny försäkringsstruktur Sjukförsäkringen en inkomstbortfallsförsäkring SACO instämmer i utredningens bedömning att den bärande principen i sjukförsäkringen i en ny försäkringsstruktur bör vara att ersättningen svarar mot det faktiska inkomstbortfallet och att försäkringen därmed får en bättre koppling mellan avgifter och förmåner. Därmed inte sagt att det inte behövs ett visst efterskydd och ett utsträckt sådant när den försäkrade använder sig av lagstadgade rättigheter, såsom ledighet för vård av barn. En ny försäkringsstruktur förutsätter också klara regler för överföring från ett försäkringssystem till ett annat. T ex är det viktigt att övergång mellan förvärvsarbete och studier eller föräldraledighet går smidigt

2 2 och att man också kan vara med i båda systemen vid deltidsstudier eller deltidsföräldraledighet. En fristående föräldraförsäkring SACO delar till allra största delen utredningens bedömning avseende hur en fristående föräldraförsäkring skulle kunna utformas. Här krävs dock ytterligare utredning och överväganden innan slutligt ställningstagande kan tas. Frågan är bl a hur kvalifikationsregeln om minst 240 dagar för att få rätt till sjukpenning över lägstanivån skall tillämpas för studeranden. En tanke kan mycket väl vara att studeranden kan kvalificera sig för föräldrapenning genom sin tillhörighet till den särskilda studerandeförsäkringen. För vuxenstuderanden kanske en möjlighet att få studierna överhoppningsbara är ett annat alternativ. SACO anser det vara mycket viktigt att studeranden får ett fullgott skydd vid föräldraledighet. En standardförsäkring för studerande SACO anser att en standardförsäkring för studerande bör utredas och skapas så snabbt som möjligt. Den sittande Studiesociala utredningen bör inom ramen för sitt uppdrag ta fram förslag till en standardförsäkring för studerande. SACO vill framhålla vikten av att studiernas finansiering inte skall vara styrande för att omfattas av försäkringen. På så sätt skulle postdoktorala studier, doktorandstipendiater och studier som finansieras av trygghetsråd/trygghetsstiftelser också komma att omfattas av försäkringen. Det är också viktigt att uppmärksamma behovet av rehabiliteringsinsatser för studeranden som drabbas av sjukdom. En fristående arbetsskadeförsäkring SACO delar utredningens uppfattning att redan nu bryta loss arbetsskadeförsäkringen till en helt fristående försäkring. I övrigt hänvisar vi till vårt yttrande på utredningens delbetänkande. Skyddssystemets nuvarande effekter för vissa grupper SACO delar inte utredningens uppfattning att inte ändra i nuvarande försäkringsstruktur så att för samhället viktiga grupper snarast kan komma att omfattas av SGI-skyddet. Utredningen borde åtminstone som ett alternativt förslag ha redovisat hur en lagändring skulle kunna se ut i nuvarande sjukförsäkring. Som SACO uppfattar det, bygger utredningens resonemang

3 3 mer på eventuella ändringars effekter för det administrativa arbetet hos försäkringskassorna än effekterna för de försäkrade. Utredningen anger att en förändrad försäkringsstruktur kommer att ta tid och kräva ytterligare utredningar för fördjupade analyser. SACO anser att man inte kan invänta detta utredningsarbete för att göra erforderliga ändringar i nuvarande system. Dagens system innebär att studenternas finansiering av sina studier styr huruvida ett SGI-skydd skall gälla eller inte. SACO anser inte att en sådan ordning uppfyller den enskildes behov av en väl fungerande försäkring. Gränsdragningen mellan olika typer av studier upplevs som djupt orättvisa. SACO anser att postdoktorala studier och doktorandstudier finansierade med stipendier måste omfattas av skyddet. Dessa studier har stor betydelse för Sverige som forskningsnation och vårt lands förmåga att bedriva forskning och utbildning av hög internationell standard. Detta är en mycket angelägen samhällsekonomisk fråga. SACO vill också instämma i det av medlemsförbundet SULF inkomna remissvaret i frågan, som här biläggs. Utredningen anför i och för sig att det finns skäl att utvidga den nuvarande skyddskretsen till att även omfatta personer som studerar eller i övrigt är i åtgärder med ekonomiskt stöd från trygghetsråden (motsvarande) men lämnar inga förslag om ändringar i nuvarande regelverk. Idag påförs sociala avgifter på det ekonomiska stödet från trygghetsråden, men ger inte motsvarande förmåner. En ordning som SACO inte anser vara acceptabel. Även här anser SACO att i avvaktan på en särskild studerandeförsäkring måste dessa grupper omfattas av försäkringen. En annan fråga som SACO anser vara angelägen att lösa är frågan om att kombinera deltidssjukskrivning med deltidsstudier. SACO anser att frågan bör kunna lösas på ett tillfredsställande sätt inom ramen för nuvarande försäkringsstruktur. Särskild beräkningsgrund för föräldrapenning m m SACO tillstyrker förslaget om en förlängning av SGIskyddet för vård av barn till ett och ett halvt år. Det innebär att reglerna anpassas till bestämmelserna i föräldraledighetslagen om hel föräldraledighet utan krav på att föräldrapenning tas ut. Eftersom förslaget även omfattar dem som inte har förvärvsarbete, är det särskilt tillfredsställande att även studerande omfattas av detta SGI-skydd och

4 4 att alla föräldrar garanteras en likvärdig behandling när det gäller SGI-skydd efter barnets födelse. Den förlängda tiden för SGI-skydd och den särskilda beräkningen av föräldrapenning ökar på ett positivt sätt föräldrars möjlighet att efter eget behov kombinera familjebildning med arbete och studier. Anpassning av SGI under skyddad tid SACO tillstyrker utredningens förslag om att försäkrade, som inte har en pågående anställning, dvs egenföretagare och arbetslösa, skall få sin SGI värdesäkrad genom en uppjustering efter konsumentprisindex. Detta motsvarar i högre grad än prisbasbeloppet samhällets faktiska prisutveckling, vilket säkrar den försäkrades köpkraft. Egenföretagare har hittills inte fått någon uppräkning av sin sjukpenninggrundande inkomst. Tillämpningen av regelverket för arbetslösa har varit svårförståeligt och rättsosäkert. Därför är det bra att man nu får en entydig och enkel lösning på frågan. SACO anser det vara rimligt och gör samma bedömning som utredningen att SGI även i fortsättningen skall anpassas efter den faktiska löneutvecklingen för de redan anställda som är sjukskrivna eller föräldralediga. Detta innebär att man skapar en tydlig ansvarsfördelning mellan socialförsäkringen och de avtalsslutande parterna på arbetsmarknaden. SACO kan därför förorda denna ordning men det förutsätter naturligtvis att alla parter accepterar och tar sitt ansvar för att föräldra- och sjuklediga omfattas av lokala lönerevisioner. Det är nödvändigt att det framgår av förarbetena till lagstiftningen att parterna skall lösa denna fråga, i annat fall finns risker för att systemet inte kommer att fungera. För närvarande gäller den ordningen att anställda som får en lönehöjning retroaktivt får sin SGI uppjusterad från det datum avtalet om lönehöjning undertecknats och inte från det datum lönehöjningen träder i kraft. Utredningen föreslår ingen ändring härvidlag. SACO anser däremot att det finns sakliga skäl att justera den sjukpenninggrundande inkomsten från det datum lönehöjningen gäller. Det är inte acceptabelt att sjuka och föräldralediga skall missgynnas i försäkringens mening vid retroaktivt verkande löneavtal. Beräkning av arbetslivsskaderänta för förfluten tid SACO tillstyrker utredningens förslag om beräkningen av arbetsskadelivränta. Det har varit otillfredsställande att vid i övrigt identiska förhållanden livräntan i nuvarande system har kunnat variera med

5 5 olika belopp. Det av utredningen presenterade förslaget kan ge bättre förutsättningar för en mera likformig reglering och tillämpning. SACO anser det vara viktigt att nya livränteunderlag får beräknas om livränteunderlaget grundas på tillfälligt höga eller låga inkomster. Här har funnits särskilda bekymmer när det gällt de som arbetat deltid på grund av vård av barn under åtta års ålder. Det är därför positivt att utredningen beaktar bl a den gruppen försäkrade. Sammanfattning SACO instämmer i utredningens förslag om att skapa skilda försäkringsstrukturer för de olika förmåner som idag vilar på SGI-systemet, dvs en sjukförsäkring som är en inkomstbortfallsförsäkring, en fristående föräldraförsäkring, en standardförsäkring för studerande och en fristående arbetsskadeförsäkring. SACO anser att i avvaktan på en ny försäkringsstruktur måste för samhället viktiga grupper snarast omfattas av SGI-skyddet. Detta berör personer som finansierar doktorand- respektive postdoktorala studier med stipendier. Det gäller även personer som studerar med stöd av arbetsmarknadens parter inrättade trygghetsråd eller motsvarande. SACO tillstyrker att försäkrade som inte har en pågående anställning, dvs egenföretagare och arbetslösa, skall få sin SGI värdesäkrad genom KPI. SACO tillstyrker att SGI även i fortsättningen anpassas efter den faktiska löneutvecklingen för redan anställda. SACO vill betona att detta förutsätter att alla parter accepterar och tar sitt ansvar för att föräldra- och sjuklediga omfattas av lokala lönerevisioner. SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION Gunnar Wetterberg Harald Mårtensson Marie-Louise Strömgren

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 2009-01-15 Rnr 96.08 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR (N2008/6738/ENT) Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Allmänt Många av Saco-förbundens medlemmar verkar som egna företagare,

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer

Datum 2015-08- 1.;. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm. PTKs yttrande SOU 201 5:21. trygghet och bättre försäkring. Mer SOU 201 5:21 Mer 103 33 Stockholm Socialdepartementet 2015-08- 1.;. Datum PTKs yttrande trygghet och bättre försäkring 0,97 % tas bort vid införandet av e-inkomst. Syftet med reduceringsfaktorn PTK anser

Läs mer

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Studenternas tillträde till socialförsäkringarna Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Inledning Socialdemokraternas studiesociala grupp tillsattes med uppdraget att undersöka de

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSYTTRANDE 1 Datum 2015 09 02 Vår beteckning LTV 150428 Er beteckning S2015/1554/SF Yttrande över remiss av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Inledning Landstinget Västmanland

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28

Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande ang. Stärkt stöd för studier tryggt enkelt och flexibelt SOU 2009:28 Försäkringskassan har ombetts att yttra sig över studiesociala kommitténs

Läs mer

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-08-17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Saco studentråd har getts möjlighet att yttra sig över remissen Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010

Kommittédirektiv. Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Dir. 2010:48. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Kommittédirektiv Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet Dir. 2010:48 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2010 Sammanfattning av uppdraget En parlamentariskt sammansatt kommitté ges

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13)

REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) 2015-06-01 Rnr 22.15 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2015/734/ARM) Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I (SOU 2015:13) Övergripande synpunkter Saco har beretts

Läs mer

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna

Studielinjen. - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Studielinjen - om studenters inkludering i socialförsäkringarna Omslag: Studielinjen är en kampanj för att uppmärksamma studenters bristande inkludering i de traditionella trygghetssystemen. I Sverige

Läs mer

REMISSVAR (Fi2011/631) Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

REMISSVAR (Fi2011/631) Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) 2011-06-07 Rnr 23.11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (Fi2011/631) Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11) Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-01 2011-63 Finansdepartementet Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det

Läs mer

Införande av en rehabiliteringskedja

Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032/SF Införande av en rehabiliteringskedja Promemoria Socialdepartementet Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Harmoniserat inkomstbegrepp

Harmoniserat inkomstbegrepp Harmoniserat inkomstbegrepp Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:47 SOU

Läs mer

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001

Nr 14. Landstingsstyrelsen. 2015-08-24 Dnr 2015/00001 2015-08-24 Dnr 2015/00001 Nr 14 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2015 behandlat ärende angående svar på remiss SOU 2015:21 Mer trygghet och

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

Harmoniserat inkomstbegrepp

Harmoniserat inkomstbegrepp Harmoniserat inkomstbegrepp Möjligheter att använda månadsuppgifter i socialoch arbetslöshetsförsäkringarna DELBETÄNKANDE AV PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN SOU 2012:47 Harmoniserat inkomstbegrepp

Läs mer

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 91.04 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2004-11-01 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Näringsdepartementet GENOMFÖRANDE AV DIREKTIVET OM INFORMATION OCH SAMRÅD (SOU

Läs mer

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad Ulrika Vedin 2014-03-31 20130514 ERT DATUM ER REFERENS 2013-12-18 A2013/3986A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1(27) Datum Diarienummer 2015-08-17 2015-53 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (S2015/1554/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Remissvar Socialdepartementet 1036 33 Stockholm Stockholm 14 augusti 2015 Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Socialdepartementet har gett Akademikerförbundet SSR möjlighet att yttra

Läs mer