69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning"

Transkript

1 PROTOKOLL Högskolestyrelsen Nr 4: Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna. Ärendets behandling Ärendet föredras av Jane P Ståhle. Underlag I ärendet finns förslag till beslut och PM med återrapportering. (MDH /11)

2 Förslag till beslut 1 (1) MDH /11 Handläggare Jane P Ståhle Återrapportering av arbetet med kompetensförsörjning Rektor föreslår högskolestyrelsen att lägga bilagd rapport till handlingarna. Bakgrund Internrevisionen lämnade vid högskolestyrelsens sammanträde den 12 december 2011 rapport angående arbetet kompetensförsörjning. Högskolestyrelsen uppdrog vid sammanträdet rektor att återkomma med avrapportering av vidtagna åtgärder vid högskolestyrelsens sammanträde 3 december 2012.

3 PM 1 (3) MDH /11 Högskoleledningens kommentar till internrevisionens rapport Kompetensförsörjning (MDH /11) Sammanfattning Som framhålls i rapporten har ett målinriktat och strategiskt arbete inletts för att tillgodose framtida kompetensförsörjning av lärare med särskilt fokus på att öka den vetenskapliga kompetensen. Vissa av de rekommendationer som internrevisionen föreslår är identifierade och under beredning medan vissa i dagsläget inte prioriteras. Nyttan för högskolan bedöms inte stå i paritet med det interna arbete som krävs för att följa alla rekommendationer. Kommentarer till rapporten Nedan följer ledningens synpunkter på internrevisionens sammanfattande rekommendationer. 1. ansvaret för kompetensförsörjning ytterligare tydliggörs och att en huvudansvarig utses. 2. en strategisk kompetensförsörjningsplan upprättas. Idag finns ett tydligt ansvar att högskolans samtliga chefer ska tillse att samtliga medarbetare har en kompetensutvecklingsplan. Samtliga akademier ska ha en långsiktig planering och årligen formulera mål för rekrytering av lärare som fakultetsnämnden ska granska. Rekryteringskommitténs ordförande och vice ordförande utses av fakultetsnämnden och rekryteringskommittén har i uppgift att tillse att akademiernas långsiktiga planer följs vid varje rekrytering. Rektors årliga uppdrag riktat till enskilda akademichefer tydliggör ytterligare strategiska rekrytering av lärare inom ett specifikt område. I och med vidtagna åtgärder tydliggörs ansvarsfördelningen i tillräcklig omfattning. 3. Mälardalens högskolas kompetensförsörjningsprocess snarast vidareutvecklas och att en anvisning och mall tas fram till stöd för hur akademier, förvaltningen och övriga enheter ska arbeta med sin kompetensförsörjning. 4. behovsanpassad statistik minst årligen sänds till akademierna, förvaltningen och övriga enheter. Förvaltningen kommer inför 2012 att förse akademierna med underlag ang. pensionsavgångar inom olika lärarkategorier och mall till stöd för den långsiktiga rekryteringsplanen av lärare.

4 Samtliga organisatoriska enheter kommer minst två gånger per år att få övergripande statistik över högskolans samtliga anställda uppdelat på lärare och teknisk/administrativ personal. Detta för att bl.a. följa utvecklingen över antal vetenskapligt kompetenta lärare. En sådan statistik inkl. detaljerat underlag tillställdes i november samtliga organisatoriska enheter. 2 (3) Förvaltningen tar månadsvis ut listor över förvaltningens medarbetare. I förvaltningens ledning diskuteras återkommande pensionsavgångar och kompetensförsörjning inom de olika sektionernas specialistområden. Övriga enheter dvs. bibliotek och EER utgör en mindre del av högskolan där bibliotekschef och EER-chef själva utifrån verksamhetens behov kan bedöma framtida kompetensförsörjning. 5. en kompetensutvecklingspolicy snarast upprättas Ledningen ser inget behov av en kompetensutvecklingspolicy för högskolan. Denna skulle bli så allmänt hållen bl.a. pga. olika kategorier av anställda att den inte skulle utgöra något verkligt stöd för verksamheten. 6. kompetensutvecklingsplaner upprättas för anställda som inte har det. Samtliga anställda med vissa undantag för anställda med begränsad anställningstid ska enligt högskolans styrdokument ha en kompetensutvecklingsplan. Uppföljning sker i medarbetarenkäten men kan och bör följas upp årligen. 7. mallen för kompetensutvecklingsplan vidareutvecklas/uppdateras Arbete pågår i förvaltningen och det kommer att slutföras under uppföljning av planerad/genomförd kompetensutveckling alltid dokumenteras Enligt högskolans riktlinjer ska kompetensutvecklingsplanen dokumenteras och återrapportering ske av genomförd kompetensutveckling. Samtliga lärare har rätt till 10 procent kompetensutvecklingstid av sin årsarbetstid exkl. forskning. Tydlig skrivning i lokalt kollektivavtal att detta ska dokumenteras. Bör dock följas upp i enlighet med punkt verksamhetsuppföljningen vidareutvecklas så att mål gällande anställda enkelt kan följas upp.

5 Enligt instruktionen för akademiernas verksamhetsplan ska mål gällande anställda anges. Samma instruktion anger också att verksamhetsplanen ska innehålla en uppföljningsplan för samtliga mål. På övergripande nivå kommer målen också att följas upp i samband med de prognoser som görs tre gånger per år. 3 (3)

6 MDH /11 1 (1) Åtgärder med anledning av internrevisionens rapport kompetensförsörjning Internrevisionen (IR) lämnade sin rapport om kompetensförsörjning vid högskolestyrelsens sammanträde den 12 december Högskoleledningen kommenterade IR:s rapport i bilagt PM där pågående och planerade åtgärder lyftes fram. Av de planerade åtgärderna återstår att uppdatera mallen för de anställdas individuella kompetensutvecklingsplaner, vilket kommer att genomföras under Utöver beskrivna åtgärder har följande genomförts: - Arbete pågår med att utforma en områdesstrategi med som omfattar hur högskolan ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt medarbetare. Strategin kommer att fastställas under Enhetlig struktur för kompetensförsörjningsplaner för akademierna har tagits fram. Akademierna fyller i underlaget i samband med verksamhetsplaner för Kompetensförsörjningsplanerna omfattar både ersättningsrekryteringar vid pensionsavgångar och planerad kompetensutveckling av befintlig personal. När underlagen är färdiga påbörjas arbetet med att sammanställa en kompetensförsörjningsplan för MDH. I det första skedet har fokus varit att få fram en övergripande kompetensförsörjningsplan för lärarkategorierna. I ett nästa skede, som redan påbörjats, kommer en övergripande plan med fokus på teknisk/administrativ personal att utarbetas.

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande:

Sammanfattande bedömning/förslag till åtgärder från revisionen PwC kom fram till följande: 1/3 Tjänsteskrivelse Datum: 2015-08-12 Förvaltning: Kommunstyrelseförvaltningen Handläggare: Sven Hagberg Telefon: 0523-61 10 32 E-post: sven.hagberg@lysekil.se YTTRANDE TILL KOMMUNREVISIONEN ÖVER RAPPORT

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen

Kommunrevisionen begär svar senast 2014-06-16 från Er med anledning av granskningen Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av personalförsörjningen

Granskning av personalförsörjningen SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-03-12 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Granskning

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Verkställighet och uppföljning av beslut

Verkställighet och uppföljning av beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Certifierad kommunal revisor Verkställighet och uppföljning av beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 3

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer