Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan"

Transkript

1 Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL 2013 Dags att fastställa ST:s krav. Hör av dig med dina synpunkter!!! Inom ST pågår nu för fullt förberedelserna inför Avtalsrörelsen Att den slutförs är förstås en förutsättning för att det ska bli några lönerevisioner alls. Det pågår nu en insamling av förslag till yrkanden, den 15 mars ska alla avdelningar lämnat sina förslag och när de har beslutats kommer de att i juni lämnas över till Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket håller naturligtvis också på att förbereda sina yrkanden inför att de ska lämnas till facken i juni. Förhandlingarna sätter igång efter sommaren med förhoppning om att de centrala parterna ska ha kommit överens om nytt avtal inför oktober Vi befarar att Arbetsgivarverket fortsätter med sina krav som de hade inför förra avtalsförhandlingen och som de fick backa på. Det var bland annat deras uppfattning om att det inte ska finnas några siffror i avtalen, det vill säga inga garantier, att all lön ska sättas mellan chef och anställd i så kallade lönesättande samtal samt att avtalsperioden inte ska ha något slut, utan bara rulla på, det vill säga ett tillsvidareavtal. I varje avtalsrörelse hittills har Arbetsgivarverket kommit med många krav om kraftiga försämringar medan vi fackligt naturligtvis kräver förbättringar och absolut inga försämringar. Inom ST här på Försäkringskassan har vi påbörjat diskussionerna om krav att lämna till förbundet. Utan att vi har fastställt dessa vill vi här informera om de diskussioner som förs så att ni som medlemmar har möjlighet att reagera och ge eventuella medskick och synpunkter.

2 Förslag på krav är: - Siffror i avtalet som innebär en garanterad lägsta nivå på kollektivet - Individgaranti, som innebär att varje individ ska vara garanterad en lägsta höjning - Att lönesättande samtal inte införs som huvudmodell vid lönerevisionerna - Skrivningar som motverkar att osakliga löneskillnader uppstår genom att löner och utrymmen fördelas i procent istället för kronor - Arbete för höjning av lägsta löner - Att arbetet med arbetsmiljön förstärks - Att arbetet med kompetensutvecklingsfrågor stärks - Att arbetet med diskriminering får ett ökat fokus Du som har synpunkter och medskick inför styrelsens beslut om yrkanden inför Avtal, hör av dig om detta. Mejla gärna och då i första hand din sektionsstyrelse alternativt till avdelningen. Aktuella frågor för förhandling och samverkan Lönerevisionen I förra numret av Medlemsinformationen informerade vi om att lönerevisionen var färdig och att avtalet undertecknats den 5 februari. Denna lönerevision var en revision som präglades av ovanligt få oenigheter på vägen fram till avtalets undertecknande, men det betyder inte att det fanns ett antal svårigheter. På några enheter upplevde vi att arbetsgivaren, inte heller detta år, hade förstått att vi höll på med avtalsförhandlingar som bygger på att vi fackligt är en, med arbetsgivaren likvärdig part. Att ST:s uppfattning, i frågor, för att komma fram till ett avtal är lika mycket värda som arbetsgivarens. Vi har också stött på problem, att lönesamtalen inte har fungerat tillfyllest. ST har tillsammans med arbetsgivaren på myndighetsnivån, haft en genomgång av vad som fungerat bra och dåligt och påbörjat samtalen inför kommande lönerevision som enligt alla planer ska genomföras inför Budgetunderlag Inför varje budgetår ska alla myndigheter inklusive Försäkringskassan lämna ett Budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlagen omfattar en period på 3 år och myndigheten ska beskriva sin planerade verksamhet för den perioden samt ge ekonomiska

3 prognoser. Detta ska sedan ligga till grund för regeringens kommande budgetförslag och uppdrag till myndigheterna. Budgetunderlaget inför beslutades under februari månad och samverkades med ST innan. ST tycker att Försäkringskassan i det stora hela har beskrivit verksamheten på ett bra sätt och även beskrivit den situation som FK befinner sig i när det gäller behov av resurser. FK anslöt sig inte till regerings- och riksdagsuppfattningen vad gäller resursbehovet utan begär förstärkning, i förhållande till hur statsmakten har tänkt sig. ST däremot anser att Försäkringskassans ledning ändå har lagt sig alltför lågt då man inte varit beredda att faktiskt begära det faktiska behovet man antar kommer att finnas utan att man är beredd på att låna pengar till verksamheten. ST anser att den resursförstärkning som krävs för att upprätthålla en bra verksamhet, en bättre verksamhet, och med dessutom bra arbetsmiljö det ska inte göras med lånade pengar, för dessa ska också betalas tillbaka sedan och då blir det förstås nya neddragningar. Summering av Hänt i veckan I den Centrala samverkansgruppen i januari 2013 inledde Generaldirektören Dan Eliasson med allmän information. Redan så här tidigt på året så börjar det märkas att 2013 är ett kärvt ekonomiskt år. Det stora problemet inom FK är det hårda trycket inom främst Kundmötesorganisationen som har fått 5 % neddragningar. Diskussioner har vidare förts om vad Försäkringskassan kan göra med de partsgemensamma omställningsmedlen, som påbörjades under hösten Många förslag finns på bordet och gruppen har inte kunnat enas om något än. ST anser att medlen i första hand bör användas till omställning av anställda, och eventuellt andra utvecklande och kompetenshöjande åtgärder som syftar till att man fortsatt är anställningsbar och aktuell för arbeten inom Försäkringskassan samt eventuellt utanför myndigheten. Inom VS Kontorsservice sker mycket satsningar på utbildning såsom Serviceutbildningen till nyanställda, grundutbildning för generalister, säkerhetsutbildning (lås & larm) samt lokala utbildningar i AV-utrustning. Beslut togs under januari att alkolåset skulle plockas bort från de tjänstebilar som används för hembesök inom försäkringen, i övrigt ska de finnas kvar. Inom VS pågår arbetet med lean utifrån flerårig plan med aktiviteter där det skall arbetas med processer inom stödverksamheten (Stab-Stöd) via web och lärarledda utbildningsinsatser. När det gäller KS-samverkan (Självbetjäning) rapporterade arbetsgivaren om föräldrapenning-appens popularitet och att över nerladdningar gjorts. Under en konferens med konsulter och medarbetare från KC diskuterades hur man kan fortsätta att utveckla självbetjäningen för arbetslösa, sjukskrivna och barnfamiljer. Inom LFC-samverkan lyfte ST frågan om behovet av teamkoordinatorer i samband med inrättandet av självplanerande team. Arbetsgivaren har nu för avsikt att gå vidare med

4 tillsättande av teamkoordinatorer. En uppföljning kommer att göras under april månad. Vid NFC-samverkan lyftes bland annat frågan om hur uppföljning av övertid och sjukfrånvaro skall ske framgent. Formen för uppföljningen kommer att samverkas mellan arbetsgivare och fack. Utifrån genomförd lönerevision gjordes en uppföljning, utvärdering gällande vad som behöver förbättras inför kommande revision. Inriktningsavtalet för revisionen gicks igenom och det diskuterades vart eventuella förändringar av texten skulle kunna behöva förändras/förbättras. Under mars kommer fortsatta diskussioner inför kommande revision att påbörjas. Interna aktiviteter på gång Styrelsesammanträde Ett styrelsesammanträde genomfördes under februari. Två stora frågor dominerade dagordningen. Dels hade vi en genomgång av arbetet som ska bedrivas inom Försäkringskassan med Arbetsvärdering. Arbetsvärdering är något som vi inom ST har sett fram emot under många år då vi ser det som en möjlighet att göra bedömningar av vilka arbetsuppgifter som betraktas som lika respektive likvärdiga vad gäller svårighetsgrad. Vi hoppas med detta att så småningom kunna få en tydlig lönestruktur på Försäkringskassan. Den andra frågan som fick ett större utrymme var Kompetensutvecklingsfrågor. Hur fungerar kompetensutvecklingen och hur borde den fungera inom Försäkringskassan. Avsikten är att vi så småningom ska få fram också ett stödmaterial till arbetsplatsombuden för att de på sina arbetsplatser ska kunna vara pådrivande vad gäller kompetensutvecklingsfrågorna. Stöttning till medlemmar i svåra situationer En utbildningsdag genomfördes för sektionsföreträdare och avdelningsstyrelsen gällande hur vi i ST ska kunna bli bättre på att stötta och företräda medlemmar som hamnar i speciellt svåra situationer. Det kan handla om att man blir föremål för en anmälan till Personalansvarsnämnden, att man blir långtidssjukskriven och behöver rehabilitering eller att arbetsgivaren anser att man har större brister i sitt arbete eller annat. Vi gick igenom de regelverk som finns vad gäller Personalansvarsnämnden och Rehabilitering men vi fick också information om det så kallade Stödcentret. Stödcentret, är en organisatorisk enhet, som finansieras med medel som de centrala parterna har kommit överens om i kollektivavtal, ska avsättas för vissa Trygghetsåtgärder.

5 Stödcentret, ska vara chefernas stöd för att hjälpa till att hitta lösningar för personer som behöver ett extra stöd. Ett viktigt budskap från utbildningen till alla medlemmar är att inte dra sig för att begära stöd från ett fackligt ombud, när man kallas in till möten med chefen. Cheferna ska föreslå det, men de kommer inte alltid ihåg detta. Kom också ihåg att det i sammanhang som kan kännas svårare, så är det inte i första hand till Arbetsplatsombudet du vänder dig utan till sektionsstyrelsen, till exempel sektionsordföranden. Detta då vi bedömer att arbetsplatsombuden i de flesta fall är för nära för att det ska kännas bra att ha dem som stöd. Kurs för nyvalda arbetsplatsombud En utbildning genomfördes för 26 stycken nyvalda arbetsplatsombud. Där gick vi igenom det mest grundläggande man behöver kunna och veta som lokalt förtroendevald. Det var till exempel Medbestämmandelagen, Samverkansavtalet, Rutiner för samverkan i samband med anställningar med mera. Mejladress till förbundet Vi vill uppmana er alla, som inte meddelat sin mejladress till förbundet och därmed inte nås av mejlutskick, att gå in på st.org och registrera sin mejladress. För att du inte ska missa inbjudningar, erbjudanden eller aktuell information från ST är det viktigt att förbundet har din korrekta e-postadress. På Min Sida på st.org kan du enkelt ändra och uppdatera dina kontaktuppgifter. Gör så här: Gå in på Logga in i den gröna rutan längst upp till höger med personnummer och lösen. Har du glömt lösen så klicka på Glömt lösen så får du ditt lösen skickat till dig till den e-post du anger. Ditt lösen skickas normalt under samma dag. Under fliken personliga uppgifter kan du ange vilken e-postadress du vill använda i din kontakt med ST.

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 38/2012 Omfattar perioden 10 december 19 december --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten.

Arbetsförmedlingen har sagt upp avtalen med etableringslotsarna. Kriminella nätverk använder oseriösa metoder och hotar anställda i myndigheten. Nr 1 mars 2015 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Resan fortsätter sidan 2 RALS sidan 3 Växthus sidan 4 Växthus i Växjö sidan 5 Eures-rådgivare sidan 6 Euresverksamheten sidan 7 Aktuellt Nordiska

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Du och din lön Lönebilaga 2014

Du och din lön Lönebilaga 2014 Du och din lön Lönebilaga 2014 Utnyttja alla tillfällen att förhandla din lön Det är dags att presentera vår andra lönebilaga. Den här gången baserad på den löneenkät vi genomförde i slutet av förra året.

Läs mer

Jämställdhet på arbetsplatsen?

Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhet på arbetsplatsen? Jämställdhetsarbete för förtroendevalda 2 En jämställd arbetsplats handlar inte enbart om grundläggande respekt för kvinnors och mäns lika värde. Det handlar också om att

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Så är vi då igång med skolarbetet igen. Det är bara att hoppas att alla medlemmar har tagit sig igenom de värmeböljor och regnväder, som denna sommar bjudit på och att krafterna nu är på topp inför det

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer