Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna"

Transkript

1 Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet ST ut ett material med förslag om vilka verksamhetsområden och fackpolitiska frågor, som ska prioriteras kommande kongressperiod Verksamhetsområden är områden som hela förbundet ska arbeta med. Fackpolitiska frågor är sådana, som förbundsstyrelsen och avdelningarnas styrelser ska fokusera på. Förbundet genomförde nu en verksamhetsdag främst för diskussion om de utskickade förslagen. De föreslagna verksamhetsområdena är arbetsmiljö, inflytande och utveckling. De diskuterades också på förbundets ordförandekonferens i höstas. Vår avdelning, ST inom Försäkringskassan, har under mars månad lämnat svar på förbundets remiss om förslagen. Vi tycker det är rätt verksamhetsområden, men har synpunkter och förslag på skrivningar respektive frågeställningar i dokumentet. Under verksamhetsdagen gick vi igenom de samlade remissvaren. Det verkar som om avdelningarna instämmer i förslagen om prioriterade verksamhetsområden. Förbundsstyrelsen ska nu bearbeta materialet och synpunkterna. Därefter är det kongressen i maj månad, som beslutar om prioriterade verksamhetsområden och fackpolitiska frågor. Vi gick även genom förbundets ekonomi. Även om 2011 var ett bra rekryteringsår, så har förbundet tappat ett antal medlemmar. Många som lämnar förbundet går i pension eller byter till ett arbete utanför STs område. När det gäller medlemsavgiften, så finns nu ett förslag från förbundsstyrelsen om att slå ihop flera avgiftsklasser till cirka hälften av de nuvarande. Förslaget innebär att de sammanslagna klasserna får den dyrare klassens avgiftsnivå samt att nivåerna för de som har lön över kr respektive kronor i månaden höjs med 8 respektive 16 kronor. Förbundsavgiften för de som tjänar över kr i månaden blir då 216 kronor. Förbundets ekonomi skulle med det här förslaget ge utrymme för en fortsatt hög ambition i att vara ett kompetent arbetsplatsfack.

2 21 februari Central samverkan (Siv Norlin och Thomas Åding deltog) Kanalstrategi Försäkringsdirektör KS, Ann Persson-Grivas, beskrev de tankar som finns så här långt när det gäller kanalstrategi. Vi diskuterade framför allt servicekontor och serviceplatser på dagens samverkansmöte. Försäkringskassans utgångspunkt är att servicekontoren ska vara kvar tills vidare. Produktionsläget HR-direktör Lars-Åke Brattlund informerade om produktionsläget i myndigheten. Produktionen är stabil förutom för LFC och i synnerhet Tidig Bedömning, där det varit ett väldigt högt inflöde de senaste månaderna. En första analys av diagnoserna för de sjukskrivna visar att det finns stark anledning tro att en stor andel av de nya sjukfallen kan bli långvariga fall. Veckans chefsmöte Mötet reflekterade kring veckans chefsmöte. ST tyckte sammanfattningsvis att chefsmötet var bra, men det är viktigt att det blir ett fortsatt engagemang bland medarbetarna utanför chefskollektivet. Budgetunderlaget för Vi slutsamverkade Försäkringskassans budgetunderlag till regeringen för åren Av den senaste versionen framgår att Försäkringskassan kommer att begära ökat anslag om 200 mkr för 2013 exklusive kostnaden för den fortsatta driften av servicekontoren. Den ökade tydligheten vad gäller Försäkringskassans ekonomiska situation stämmer väl överens med de synpunkter som ST lämnat på tidigare förslag till budgetunderlag. Statens Servicecenter Diskussion fördes om hur långt Försäkringskassan har kommit i sitt arbete med frågorna om bildandet av Statens servicecenter. Försäkringskassan kommer själv att fastställa gränssnittet för de ekonomiadministrativa delarna, som avgör om uppgifterna ligger kvar hos Försäkringskassan eller flyttas med till Statens Servicecenter. Gränssnittet ska vara klart i april. 22 februari HR-samverkan (Siv Norlin, Thomas Åding och huvudskyddsombudet Christina Eklöf deltog) Test vid ansökan om tjänst Vi fick en rapport från försök som genomförts på tre håll i organisationen med tester av de som söker anställning inom myndigheten. Arbetsgivaren bedömde bl.a. att testerna gjort att man delvis kallat andra personer till anställningsintervju än man annars skulle ha gjort. Arbetsgivaren ska fundera vidare på om och i så fall hur man ska fortsätta med detta.

3 Besta-koder för IT En av frågorna som skulle behandlas var Besta-koder för IT. Det blev uppenbart vid mötet att det inte funnits någon fungerande, partsgemensam process inom IT för att ta fram förslagen till koder. Samtidigt är frågan akut, eftersom uppgifterna ska lämnas till Arbetsgivarverket i början av mars. Frågan kommer nu att hanteras så att man får reda ut vad vi är eniga respektive oeniga om. Beslut om Besta-kodningen får i vissa fall bli preliminära i avvaktan på fortsatt beredning och diskussion mellan parterna. Vi påminde också om att Besta-kodningen är ett system för lönestatistik och inte för att sätta mål i lönerevisionsarbetet. Hjärtstartare Vi biföll förslag om ett projekt, som ska titta på om FK ska köpa in hjärtstartare till arbetsplatserna. Avgångsenkäter Inför mötet hade vi fått rapporter om svar på de avgångsenkäter, som skickas till anställda som slutar frivilligt på Försäkringskassan. Tyvärr är svarsfrekvensen ganska låg. På frågan om hur man bedömer FK som arbetsgivare är det genomsnittliga betyget 3,3 av 5 möjliga. 47 procent anger att det är mer stimulerande arbetsuppgifter som lockat dem till andra jobb och 36 procent anger högre lön som skäl. En tredjedel av de som svarat skulle inte rekommendera FK som arbetsgivare. Automatiserad SGI (Lena Eriksson och Siv Norlin deltog) Försäkringskassan har nu för avsikt att starta projektet om att automatisera handläggningen av SGI. Redan tidigt i höstas genomfördes en riskbedömning, så planeringen har pågått en tid. Det handlar nu om automatisering av de enklare ärendena, som ska underlätta automatisering av dagersättning som föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och sjukpenning. Man räknar med en första release i september 2013 och att detta ska ge en effektivisering av verksamheten med ca 70 årsarbetare. ST tog upp frågan om beräkning och användning av effektiviseringsvinsterna. Arbetsgivaren säger ofta att effektiviseringen kan användas för att satsa mer på kvalité. Det tycker vi givetvis är bra, men då kan man ju inte samtidigt räkna hem hela effektiviseringen som en vinst. Då finns det ju inte kvar några resurser att förbättra kvalitén med. En annan fråga som ST tog upp var att genomförandet av hela projektet inte får ske på ett sådant sätt att man först inför den nya tekniken och automatiserar handläggningen och sedan får verksamhet och organisation bara anpassa sig därefter. Arbetsgivaren höll med om detta.

4 22 februari VS-samverkan, VO-nivå Stockholm och Österund (Lena Eriksson, Mattias Estlind och Ann-Britt Nilsson deltog) VO Kontorsservice Upphandlingen av multifunktionsskrivare är snart klar. Arbetsgivaren ser över hur det påverkar kontoren att mer arbete läggs på leverantören och mindre på FK. Vi fick veta att arbetsgivaren ska prioritera en översyn av rutiner vid funktionstest för överfallslarm. Översynen ska göras i samarbete med Lokala kontor. Det handlar om att personalen ska veta vad de ska göra när de har tryckt på ett larm. VO Kompetensforum Kompetensforum och LFC äskar pengar tillsammans för metodutveckling och kompetensutveckling. Det är hög sjukfrånvaro inom Kompetensforum. VO-chefen har haft kontakt med HR för att förvissa sig om att hon hanterat allting riktigt, vilket hon har. VO Dokumenthantering Vad gäller närarkiv så har man påbörjat en översyn av vilka arbetsuppgifter som kontorsservice ska sköta. Kommande helg blir det release av Söka handlingar med personnummer och Verifiering Skanning. Arbetsgivaren tror inte att det ska bli några problem. VO Ekonomi och Inköp E-handelsprojektet har dragit igång. ST har meddelat att vi avstår från deltagande. Inom verksamhetsområdet påverkas 7-8 personer av beslutet om Statens Servicecenter (SSC). VO Helpdesk och Utveckling Helpdesk blir Servicedesk när Statens Servicecenter (SSC) startar. Arbetsgivaren inventerar vilka arbetsuppgifter som kan läggas inom Servicedesk. Eftersom all personal kan lönefrågor och personalfrågor, så kommer all personal att erbjudas övergång till SSC. Arbetsgivaren informerade om att man kan gå in på Fia>VS>Statens Servicecenter och där gå vidare till frågor och svar om överföringen.

5 VS-samverkan (Lena Eriksson och Ann-Britt Nilsson deltog) Samverkan Statens Servicecenter Mötet fick information om Statens Servicecenter och att strategiska frågor samverkas i Central samverkan (CSG) inför GD-beslut. Samverkan personalfrågor Vi kom överens med arbetsgivaren om personalfrågor samverkas i en särskild grupp, eftersom VS-samverkan bara sammanträder en gång i månaden. ST återkommer till arbetsgivaren med namn på representanter. Information/samverkan om hur arbetet fortskrider kommer att lämnas i VS-samverkan. Samverkan Lean ST hade begärt en lista över förslag som tagits fram och åtgärdats inom Lean. Arbetsgivaren lovade att de fackliga representanterna ska få behörighet till förbättringsregistret. Vi kom överens om att samverkan rörande Lean-frågor inom VS ska ske i denna gruppen. Det begärde ST redan i november, men då gick inte arbetsgivaren med på det. Vi samverkade om Lean-roller inom Verksamhetsstöd (VS) samt rutiner för hur förslag ska lyftas till ledningsgruppen inom VS. Medarbetarundersökningen Vi gick igenom resultatet från medarbetarundersökningen inom VS. Resultatet i stort är bra. När det gäller förbättringsområden, så tror arbetsgivaren att Lean är svaret eftersom personalen får vara med och påverka. Arbetsgivarens budskap är att alla områden ska jobba med sina resultat. Arbetsgivaren hade förslag om förändrad ordning för samverkan på VO-nivå. Facken ska återkomma med besked till arbetsgivaren. Frågan återkommer på nästa samverkansmöte.

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 38/2012 Omfattar perioden 10 december 19 december --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 28/2010 Omfattar perioden: 30 aug - 3 sept 2010 samt kompletteringar från den 25 och 26 augusti Kompletteringar från den

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Det hänger på förtroendet

Det hänger på förtroendet FÖRÄLDRAR RÄDS KASSAN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 november 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Arbetsskador YRKET STYR ERSÄTTNING Assistansersättning MISSBRUKET SKA STOPPAS Det hänger på förtroendet

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan

Livet är lättare. SAMTAL blir. ANMÄLs TILL Jo. Pär Lagerquist får mer frihet med assistans. #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan MOTIverande SAMTAL blir vändpunkt DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #3 april 2012 tidningen för dig i försäkringskassan Nu ska krånglet bort färre ärenden ANMÄLs TILL Jo Livet är lättare Pär Lagerquist får mer frihet

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten

Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 2015-08-31 Slutrapport från Utredningen angående inrättande av Upphandlingsmyndigheten 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.2 UTREDNINGSUPPDRAGET... 2 2 ARBETSPROCESSEN... 3 2.1 ORGANISATION...

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer