Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna"

Transkript

1 Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 40/2011 Omfattar perioden den 31 okt - 4 nov 2011 samt en komplettering från den 24 oktober Komplettering från den 24 oktober NFC-samverkan (Anne Hagberg och Peter Karlsson deltog) Resultatgenomgång Arbetsgivaren redovisade resultaten för september. Resultatet för underhållsstöd var mycket bra, kanske det bästa sedan omorganisationen. Vad arbetsskadelivränta är läget mycket ansträngt, men det pågår stora rekryteringar. En genomgång av framtaget material gjordes. Frågan återkommer vid nästa samverkansmöte. Föräldraförsäkringen extra bemanning Jonas Krantz informerade om att det krävs en förstärkning av föräldraförsäkringen i Kalmar med ca 10 åa. Arbetsgivaren vill anlita bemanningsföretag för detta. Motiveringen är bl.a. att det innebär en snabbare rekrytering. ST ska återkomma i frågan om att använda bemanningsföretag för arbete inom försäkringen. Vår grundinställning är att det ska vara egen anställd personal som arbetar med och beslutar i försäkringsfrågor. Förslag aktivitetsstöd Luleå Arbetsgivaren planerar en förstärkning av aktivitetsstöd för att möta upp mot den prognos som arbetsförmedlingen gjort för Rekrytering ska göras till en ort där vi redan idag handlägger aktivitetsstöd och man föreslog NFC Luleå, som bedöms ha både lokalytor och möjlighet att inom kort sätta igång med rekryteringen. ST hade inget att erinra mot förslaget. Ny Ensa-process för återkrav Arbetsgivaren informerade om att återkrav får ny Ensaprocess den 14 november och går in i ÄHS. NFC Framtid Vad gäller NFC Framtid och VO 2 finns ett förslag framtaget, som ska diskuteras. Frågan återkommer för samverkan.

2 31 oktober VS-samverkan (Lena Eriksson och Ann-Britt Nilsson deltog) Mötet gick igenom detaljerade inriktningar för respektive VO-chef inför 2012 efter genomförda VP-dialoger. ST frågade hur personalen varit delaktig i VP arbetet. Arbetsgivaren utgick ifrån att de varit delaktiga via arbetsplatsträffar. Preliminär budget Arbetsgivaren informerade om den preliminära budgeten. VS har ett besparingskrav på 5 % för Om budgetförändringar får konsekvenser i verksamheten, så ska riskbedömningar genomföras för att fånga upp risker och planera för att motverka dessa. Yrkesroller inom VS Arbetsgivaren informerade om hur långt arbetet med yrkesroller kommit inom VS. ST framförde synpunkter på rollen som administrativ handläggare och hur de yrkesrollsgemensamma egenskaperna beskrivs. Arbetsgivaren godtog STs synpunkter och kommer att ändra i skrivningarna. VS-samverkan, VO-nivå Stockholm (Lena Eriksson och Ann-Britt Nilsson deltog) Sjukstatistik Mötet gick igenom sjukstatistiken t.o.m. september Till nästa möte ska vi på STs initiativ få uppgift om hur många med arbetsrelaterade besvär, som är sjukskrivna inom VS. Säkerhet och behörighetsadministration I Sundsvall fortsätter arbetet med att förbättra NMI. Arbetsgivaren har upphandlat konsult från Omnia som ska hjälpa till. ST påtalade att konsulter ska förhandlas enligt MBL 38. Kontorsservice Arbetsgivaren planerar för en utveckling av ledningsgruppen för Kontorsservice inom VS med stöd av konsult från Omnia. Det kommer att bli utbildning om kvalitetsuppföljning av lokalvård och miljöarbete enligt miljöledningssystemet. Målgrupp är de kvalitetsansvariga för lokalvården. De är även miljösamordnare. Attestantutbildning för ca 40 medarbetare planeras till november. Målgrupp är de som attesterar i Agresso. Ett 40-tal medarbetare kommer att få utbildning i fysisk säkerhet. Målgrupp är de som har ett mer specifikt ansvar för detta inom enheten.

3 1 november LFC-samverkan (Ann-Helen Engström och Anne Hagberg deltog) Arbetsgivaren informerade om det pågående VP-arbetet. Man har kommit ganska långt och en preliminär plan kommer att lämnas in den 18 november. Varje LFC kommer därefter att göra en aktivitets- och handlingsplan utifrån den övergripande planen. Någon tidplan för detta finns inte specificerad. Innehållet i den preliminära planen diskuterades, bl.a. kundbemötande och ökat handlingsutrymme för medarbetarna. ST ställer sig så här långt bakom intentionerna i verksamhetsplanen, men har begärt att vissa punkter ska klargöras. Arbete pågår med att ta fram en kompetensförsörjningsplan inför Mer information om detta kommer att skickas till de fackliga organisationerna. Rekryteringar inför 2012 Arbetsgivaren har redan tidigare beslutat att anställa 100 nya personliga handläggare, sjukförsäkring. Tjänsterna är fördelade på samtliga verksamhetsområden utifrån budgeten för respektive VO. ST begärde information om hur fördelningen till varje LFC har skett. Arbetsgivaren tar med sig frågan till VO-ledningarna. ST lyfte frågan om hur rekrytering av personlig handläggare, funktionshinder till VO Öst har hanterats. Enligt uppgift ska medarbetarna fungera som en pool för hela VO Öst. Det bestämdes att ST ska ta upp frågan med berörd VO-chef. ST har tidigare lyft frågan om hur medlyssning fungerar. Arbetsgivaren utlovade en uppföljning till kommande sammanträde. Förhandling om att slopa flextid inom KC (Siv Norlin och Thomas Åding deltog) ST hade kallats till förhandling avseende förslag från arbetsgivaren om att ta bort möjligheten till flextid inom Kundcenter. Detta var det första förhandlingstillfället. ST framförde att hela arbetstidsavtalet bygger på två viktiga komponenter. Arbetstiden ska förläggas så att verksamheten fungerar. Men den ska även fungera bra för den enskilde anställde. Förläggningen av och det egna inflytandet över arbetstiden är en viktig arbetsmiljöfråga. STs uppfattning är att avtalet utgår från både verksamhetens och den anställdes intresse, medan arbetsgivarens förslag bara utgår från verksamhetens intresse. Förhandlingen är ajournerad. Någon tid för fortsättning har inte bestämts ännu.

4 Flexpay (Siv Norlin och Thomas Åding deltog) Flexpay är ett företag som tillhandahåller verktyg för myndigheter och företag, som de enskilda anställda på myndigheten/företaget kan använda för att kolla vilka avtalsvillkor som gäller för dem själva. Flexpay har dessutom avtal med ett antal andra företag om förmåner, som anställda på en myndighet/ett företag kan få del av. Försäkringskassan har gjort en förstudie för att se om detta kan vara intressant för FK. Vid det här mötet presenterades resultatet av förstudien. Central Samverkan (Siv Norlin och Thomas Åding deltog) Lean GD deltog vid punkten Aktuella Frågor. Diskussion fördes om det fortsatta arbetet med Lean och hur man ska komma fram till vad Lean är för Försäkringskassan. Imageundersökning Vi fick information om den imageundersökning som har gjorts avseende kundernas bild av Försäkringskassan. Resultat inom Verksamhet och Ekonomi En genomgång gjordes av den senaste månadens resultat inom Verksamhet och Ekonomi. diskussion fördes om formuleringen av operativa nyckeltal inför verksamhetsplaneringen dagarsmålen En fråga som ST tog upp var att vi ser problem med att handläggare inom vissa ärendeslag får till uppgift att jobba med nyinkomna ärenden för att statistiken ska se bra ut vad gäller 30- dagarsmålen. Vi hör numera allt oftare i de här sammanhangen att även arbetsgivaren vill komma ifrån pinnjakt och att fokus bara finns på antal avverkade ärenden. Man vill i stället hitta former att sätta mål för och mäta bra kvalité. ST bejakar givetvis detta. 2 november Uppföljning av arbetsgivarens rekryteringsprocess (Siv Norlin deltog) Med viss regelbundenhet träffar vi HR för att följa upp hur rekryteringsprocessen och framför allt samverkan fungerar. Från ST hade vi med oss en upplevelse av att det fortfarande finns brister, men att de i första hand bör tas upp med dem som hanterar rekryteringarna. Något som vi ändå ville ta upp övergripande var vår upplevelse/kännedom om att frågan till uttagna intervjukandidater, om de vill träffa facket i samband med intervjun, inte alltid ställs i positiv anda. Resonemang fördes också om hur viktigt det är att parterna på arbetsplatsen diskuterar tidsplanering av rekryteringarna vid uppstartmöte. Om detta fungerar, så skapas bättre förutsättningar för facket då allt ska gå så snabbt, t.ex. när en sökande vill träffa facket.

5 Diskussion fördes också om vikten av att de företrädesberättigade verkligen bevakas. Det finns svårigheter att ge alla förtroendevalda behörighet i ReachMee till uppgifter om vilka företrädesberättigade som finns. Vi kom överens med arbetsgivaren om att åtminstone sektionernas ordförande ska ha den behörigheten. 3 november HR-samverkan (Siv Norlin, Thomas Åding och huvudskyddsombudet Christina Eklöf deltog) Arbetsmiljöprojektet Vi fick information om och genomförde en del formell samverkan om det pågående Arbetsmiljöprojektet. Projektet, som bedrivs inom HR Verksamhetsstöd, handlar väldigt mycket om att ge cheferna de bästa förutsättningarna för att kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Man ser över strukturen för informationen på FIA, utbildningar, introduktion och hur cheferna ska få rätt kompetens innan de tar emot sitt arbetsmiljöansvar. Både ST och huvudskyddsombudet ingår i styrgruppen för projektet. Vi tycker att arbetet ser mycket lovande ut. Enligt tidigare information skulle även utbildningen för arbetsmiljöombud hanteras i Arbetsmiljöprojektet. ST uppmärksammade arbetsgivaren på detta. Kompetensutveckling Arbetsgivaren informerade om metoder för fortsatt arbete med kompetensutveckling, en ny definition av begreppet kompetens och tankar om nya metoder för rekrytering där tester ska vara ett inslag även för dem som inte söker chefstjänster. Delpension Frågan om avslag/beviljande av delpension diskuterades. Efter STs förslag om hur facket ska komma in tidigare i beslutsprocessen, så bestämdes att vi ska ha ett nytt möte om hanteringen av delpensionsansökningar. Som vi tidigare rapporterat många gånger, så anser ST att arbetsgivaren är alldeles för snål med att bevilja delpension. Dessutom är det så att när vi kommer in i diskussionerna på individnivå, så har arbetsgivaren i praktiken redan bestämt sig och då oftast för ett avslag.

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 5/2012 Omfattar perioden 30 januari - 3 februari samt kompletteringar från 26 och 27 januari Komplettering från 26 januari

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 8/2012 Omfattar perioden 20-24 februari 20 februari Verksamhetsdag med ST (Thomas Åding deltog) Vid årsskiftet skickade Fackförbundet

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 28/2010 Omfattar perioden: 30 aug - 3 sept 2010 samt kompletteringar från den 25 och 26 augusti Kompletteringar från den

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 38/2012 Omfattar perioden 10 december 19 december --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström

Ringar på vattnet. Från projekt till löpande verksamhet. Caroline Stjernström Ringar på vattnet Från projekt till löpande verksamhet Caroline Stjernström Förord 1. Statens institutionsstyrelse (SiS) 5 2. Försäkringskassan 11 3. Arbetsförmedlingen 23 4. Kriminalvården 33 5. Reflektion

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen

Hur många jobb. många jobb. - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen Hur Hur många jobb många jobb har har du sökt du idag? sökt idag? - Så påverkades Kommunals medlemmar och Kommunals a-kassa vid införandet av aktivitetsrapporteringen _Kommunal 7. Hur många jobb har du

Läs mer

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU

Försäkringskassan. En utvärdering av AFU. Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU Försäkringskassan En utvärdering av AFU Handläggare och läkares upplevelser av att arbeta med AFU En rapport baserad på djupintervjuer med handläggare och läkare 1 Innehåll Inledning... 3 Övergripande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern Arbetsmiljöbarometern November 2014 1 2 Förord Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud tillfrågas om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ST inom Försäkringskassan Sektion Västra Götaland/Halland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för ST-FK sektion 14 Västra Götaland/Halland lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 Verksamheten i Västra

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. 1 Slutrapport för projektet personer som är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun

Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun www.pwc.se Revisionsrapport Inger Hansén Februari 2014 Psykosocial arbetsmiljö Surahammars kommun Surahammars kommun Psykosocial arbetsmiljö Innehållsförteckning SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 2 1. INLEDNING...

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer