ST inom åklagarväsendet Protokoll nr Sid. 1 (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 7-2009 Sid. 1 (6)"

Transkript

1 Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 2-3 september 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande (ej närvarande vid 12-13, och 20) Gunilla Thörnqvist Kassör Pernilla Kaller Sekreterare Carina Carlsson Studieorganisatör Linda Gustafsson Ersättare Mia Jormelius Ersättare 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkänns efter tillägg av två frågor under punkten Övriga frågor. Eftersom Veronica Yng Gisslin inte kan närvara dag 2 beslutar styrelsen att avhandla vissa frågor dag ett. Vilka frågor Veronica inte deltagit vid framgår ovan. 3 Tidigare protokoll Protokoll nummer , , och godkänns och avdelningsstyrelsen beslutar att lägga dem till handlingarna. 4 Ekonomiska frågor Gunilla Thörnqvist redogör för kostnaderna för ombudsmötet samt för det ekonomiska läget i övrigt. Styrelsen beslutar att Gunilla Thörnqvist ska få köpa en bärbar dator och en skrivare att använda i sitt uppdrag som kassör. Vidare beslutar styrelsen att Gunilla ska få ersättning för driftskostnader med 100 kr/månad. Styrelsen beslutar att Barbro Bergqvist ska få köpa den skrivare hon använde under sin tid som kassör för 700 kr.

2 Sid. 2 (6) 5 Rapporter - Margaretha Hofvenstam rapporterar från följande sammanträden, förhandlingar och möten m.m MBL-möte med EBM ang informationsfunktionen, rekrytering, budget, chefsmöte i maj och riktlinjer för delpensioner Sammanträde med EBM ang uppföljning av löneförhandlingar STs konferens ang lönesättande samtal: även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-möte med ÅM ang tillsättning av överåklagartjänster vid UC i Stockholm, Göteborg och Malmö, ÅMs yttrande ang förslag om sekretess vid anställning av myndighetschefer, nya ledamöter i Tjänsteförslagsnämnden, fackens delaktighet i processen vid anställning av aspiranter samt myndighetens åtgärder vid kammare som drabbas av personalminskningar; även Veronica Yng Gisslin deltog STs förbundsstämma MBL-möte med RÅ ang ny säkerhetshandläggare hos ÅM, projektdirektiv Cåbra 11 utveckling av elektroniskt informationsutbyte med domstolar och arbetsfördelnings-frågan på Södertörns åklagarkammare; även Veronica Yng Gisslin deltog STs avtalskonferens; även Veronica Yng Gisslin deltog MBL-möte med RÅ ang representanter i ÅMs utbildningsråd, regeringens uppdrag till bl a ÅM ang mängdbrottshanteringen, mängdbrottshanteringen vid åklagarkamrarna i Östersund och Sundsvall samt arbetssituationen vid Stockholmskamrarna, särskilt ÅK City och Norrort; även Veronica Yng Gisslin deltog Sammanträde ang Besta-kodning; även Veronica Yng Gisslin deltog MBA-R- info ang anställning av ny vice riksåklagare Kerstin Skarp MBA-R-info ang anställningar av tre överåklagare och en vice överåklagare Thomas Häggström, Marianne Ny, Jörgen Lindberg och Mikael Björk Sammanträde med ÅMs arbetsmiljökommitté ang förslag till arbetsmiljömått, medarbetarenkät i nov dec 2009 samt frågan om tvångsmedelshantering i samband med jourtjänstgöring; även Veronica Yng Gisslin deltog.

3 Sid. 3 (6) MBL-info från ÅM ang upphandling av säkerhetsskydd MBL-möte med EBM ang personalfrågor, utbildning i lönefrågor för chefer, chefsutbildning, Besta-kodning, resursfördelning och samverkansfrågor Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden MBL-möte med ÅM ang upphandling av säkerhetsskydd, översyn av IÅK Stockholm, ev överföring av arbetsområde Värmland från IÅK Stockholm till IÅK Göteborg samt RPS rapport ang arbete och organisering av utredningar om grova brott; även Veronica Yng Gisslin deltog Sammanträde med ÅM ang individärenden MBL-info ang direktiv till en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till kategorisering av eko-ärenden inom ÅM Arbetslunch med riksåklagare Anders Perklev Sammanträde med ÅMs arbetsmiljökommitté ang pandemiplanering och vissa arbetsrättsfrågor kring detta; även företrädare för EBM deltog MBA-R-info ang ny sammansättning av Åklagarmyndighetens Tjänsteförslagsnämnd MBL-möte med ÅM ang frågor inför höstens arbete, tjänsteförslagsnämndens arbete och tidredovisning i september 2009; även Veronica Yng Gisslin deltog Slutförhandlat med ÅM ang BESTA-kodning för år MBL-möte med EBM ang personalfrågor, chefsutbildning, introduktionsutbildning, delpensioner och kommande lönerevisionsförhandlingar 6 Skrivelser och remisser Skrivelser och remisser har inkommit enligt bilaga 1. Margaretha Hofvenstam redogör för innehållet i skrivelse nummer 29, 33, 35, 37, 39, 40, 43, 46 och Nya och avgående medlemmar Margaretha Hofvenstam informerar om aktuella in- och utträden i ST.

4 Sid. 4 (6) 8 Val av arbetsplats- tillika arbetsmiljöombud för perioden 1 september augusti 2011 Styrelsen fattar beslut om nyval och omval av arbetsplats- tillika arbetsmiljöombud enligt bilaga 2. Margaretha Hofvenstam ombesörjer att arbetsgivarna får uppdaterad information om vilka som är förtroendevalda. 9 Uppföljning av löneförhandlingar m.m. Styrelsen diskuterar förutsättningarna för lönepolitiken. Vidare diskuteras de tidigare inkomna svaren från arbetsplatsombud och medlemmar angående genomförda förhandlingar Lokala löneförhandlingar 2009 Styrelsen diskuterar förslag till enkät angående kommande löneförhandlingar. Margaretha Hofvenstam ska skicka enkäten via e-post till medlemmar och arbetsplatsombud. Enkäten ska vara besvarad senast den 18 september. Styrelsen diskuterar förutsättningar och strategier inför löneförhandlingarna Avtalsrörelsen 2010 Fackförbundet ST har inlett arbetet inför avtalsrörelsen 2010 och Margaretha Hofvenstam informerar om läget. Veroncia Yng Gisslin kommer den 3 september delta i STs konferens inför avtal Grafisk profil och typsnitt För att uppnå en enhetlighet i de dokument som skapas inom ramen för STs verksamhet beslutar styrelsen att; - STs logotype ska finnas på alla dokument och vara placerad i övre högra hörnet - Typsnittet Arial ska användas (i storlek 12) - ST ska alltid skrivas med versaler - Förkortningen ST-ÅV ska inte längre användas. Om det behöver tydliggöras vilken avdelning som avses skrivs; ST inom åklagarväsendet. Ovanstående beslut är grundat på Fackförbundet STs grafiska profil. 13 Verksamhetsplanen och medlemsenkät Styrelsen diskuterar innehållet i avdelningens verksamhetsplan samt de svar som kom in vid den medlemsenkät som skickats ut tidigare under året. Planer på att genomföra en utbildning i kommunikation för styrelsens ledamöter diskuteras. 14 Fortsatt styrelsearbete Margaretha Hofvenstam föreslår att mer tid ska avsättas för diskussion av framtidsfrågor vid styrelsemötena. Mindre tid ska läggas på rapporter och information om vad som redan hänt. För att snabbt få ut kontinuerlig och

5 Sid. 5 (6) aktuell information till medlemmarna om vad som är på gång föreslår Margaretha att hon ska skicka veckobrev med e-post till samtliga medlemmar. Allt detta som ett led i att utveckla styrelsearbetet, följa intentionerna i verksamhetsplanen och synpunkter från vårens medlemsenkät. Styrelsen beslutar om detta och ser positivt på dessa förändringar. 15 Ao-konferenser hösten 2009 Styrelsen diskuterar Margaretha Hofvenstams förslag till program för Aokonferenserna som ska genomföras i september och oktober Styrelsen är överens om att innehållet är bra. Vidare anser styrelsen att det är viktigt att ge utrymme för diskussion kring frågor som rör arbetet och rollen som arbetsplatsombud. 16 Beslut om yrkesombud för ekorevisorer Styrelsen beslutar att utse ekorevisor Stefan Salomonsson vid EBM i Malmö till yrkesombud för ekorevisorer. 17 Öppen diskussion om aktuella frågor 17.1 STs deltagande i anställningsintervjuer Styrelsens uppfattning är att arbetsplatsombuden ska ges möjlighet att delta vid anställningsintervjuer av såväl åklagaraspiranter som administratörer. Enligt uppgift fungerar inte detta fullt ut på kamrarna inom Åklagarmyndigheten varför Margaretha Hofvenstam ska ta upp frågan med representanter för arbetsgivaren Vem ska diarieföra? Styrelsen diskuterar olika situationer då det uppstår frågor kring diarieföringen och arbetsfördelningen mellan administratörer och åklagare på kamrarna inom Åklagarmyndigheten. Styrelsen anser att det är viktigt att arbetsgivaren centralt fattar beslut och tar fram övergripande riktlinjer ang arbetsfördelningen och vem som skall göra vad. ST har påkallat förhandling i frågan med ÅM. Förhandlingen är ännu ej avslutad Rutinerna på kamrarna Styrelsen diskuterar allmänt olika rutiner och arbetsmetoder på de kammare där de närvarande ledamöterna arbetar. 18 Övriga frågor 18.1 Mängdbrottsuppdraget och STs representant i arbetsgruppen Margaretha Hofvenstam redogör för regeringens uppdrag till riksåklagaren att se över mängdbrottshanteringen inom Åklagarmyndigheten. Uppdraget leds av överåklagare Mats Åhlund och ska slutredovisat den 28 maj Styrelsen beslutar att utse Veronica Yng Gisslin till STs representant i arbetsgruppen. Styrelsen diskuterar riktlinjerna för uppdraget. Veronica kommer fortlöpande hålla styrelsen informerad om arbetet i arbetsgruppen och vid behov stämma av frågorna.

6 Sid. 6 (6) 18.2 Uppdragsbeskrivningar Fackförbundet ST har via Jeanette de Stefano efterlyst uppdragsbeskrivningar från avdelningsstyrelserna. Styrelsen går igenom de uppdragsbeskrivningar som togs fram i november 2008 och konstaterar att de fortfarande är aktuella. Margaretha Hofvenstam ska skicka dessa till Jeanette de Stefano. Uppdragsbeskrivningarna finns att ta del av på avdelningens egen sida på 19 Nästa sammanträde Nästa sammanträde blir den november i EBMs lokaler i Stockholm på Hantverkargatan Avslutning Margaretha Hofvenstam tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Pernilla Kaller Margaretha Hofvenstam

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 8-2009 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde den 11-12 november 2009 i Stockholm (EBMs lokaler) Närvarande Margaretha Hofvenstam Ordförande Veronica Yng Gisslin Vice ordförande

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)

ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6) Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den 20-21 maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den 16-17 juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson,

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1 (16) Version 2011-03-17

1 (16) Version 2011-03-17 1 (16) Version 2011-03-17 Råd och stöd för aktiv samverkan Råd och Stöd är ett partsgemensamt framtaget hjälpmedel vilket utgår från Samverkansavtalet. Innehållet i Råd och Stöd är inte kollektivavtalstext.

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217

Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Labrador Retrieverklubben 9/2013 Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-28-29 Plats: Öster Malma, Nyköping 176-217 Närvarande: Dan Ericsson, Monica Damell Modin, Ninni Ericsson, Susanne Rehlin, Peter

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär.

Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 2 2013-03-01 Arbetet med Avtal 2013 har startat upp. Läs mer på sidan 5 vad det innebär. Ordföranden har ordet sidan

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer