ST inom åklagarväsendet Protokoll nr Sid. 1 (6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ST inom åklagarväsendet Protokoll nr 5-2008 Sid. 1 (6)"

Transkript

1 Sid. 1 (6) 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde i ST s lokaler på Sturegatan i Stockholm den maj 2008 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Ordförande Elsebeth Rosén Åberg Vice ordförande Barbro Bergqvist Kassör Pernilla Kaller Sekreterare Gunilla Thörnqvist Studieorganisatör Mona Sjåstad Ersättare Veronica Yng Gisslin Ersättare 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Dagordning Den föreslagna dagordningen godkänns efter följande tillägg under övriga frågor; - Styrelseutbildning - Test av sökande till tjänster som chefsadministratör och vice chefsadministratör 3 Tidigare protokoll Protokoll nummer och godkännes och avdelningsstyrelsen beslutar att lägga dem till handlingarna. 4 Ekonomiska frågor Barbro Bergqvist redogör för det ekonomiska läget. Styrelsen beslutar att öppna ytterligare ett bankkonto hos Nordea med fördelaktig ränta. Styrelsen beslutar om inköp av ny laserskrivare till kassören. Styrelsen beslutar om inköp av blommor till avgående riksåklagaren Fredrik Wersäll. 5 Rapporter Margaretha Hofvenstam rapporterar från följande sammanträden, förhandlingar och möten m.m MBL-möte med EBM ang förläggning av ärenden med tanke på resursfördelning mellan Stockholm och Malmö, jour- och beredskap för åklagare, sammansättning av arbetsgrupp för översyn av grundutbildning, arbetstidsavtal, info om attentat i Malmö, personalärenden, viss flytt i lokalerna i Stockholm, omorganisation inom EBM

2 Sid. 2 (6) Sammanträde med ZonderaCom ang fortsatt hantering av medarbetarundersökningen inom EBM Sammanträde med ombudsmännen Peter Söderman och Jeanette de Stefano ang utbildning för avdelningsstyrelsen Sammanträde med Tjänsteförslagsnämnden Avtackning av avgående riksåklagaren Fredrik Wersäll; även Elsebeth Rosén Åberg deltog MBL-förhandling ang sammanslagning av 1-3 åklagarkamrarna i Göteborg m m; även Elsebeth Rosén Åberg deltog MBL-info ang framställning av tilläggsanslag för budgetåret 2008 samt beräkning för Slutförhandling och tecknande av nytt lokalt avtal ang löner m m inom åklagarväsendet för perioden MBL-info ang skriv från RÅ till åklagarkamrarna och UC betr det ekonomiska läget Medlemsmöte vid åklagarkammaren i Gävle Sammanträde med central arbetsmiljökommitté vid EBM ang aktuella säkerhetsfrågor, medarbetarundersökningen, ventilation på vaktmästeriet samt friskvårdspengarna MBL-möte med EBM ang översyn av arbetstidsavtalet MBL-förhandling ang översyn av organisationen inom EBM MBL- möte med RÅ ang upphandling av företagshälsovård samt redovisning av medarbetarundersökning, lönekriterier och ändrad lönesättning för vissa medarbetare; även Elsebeth Rosén Åberg deltog Styrelseutbildning för avdelningsstyrelsen MBL-möte med RÅ ang fördelningsmodellen, miljöåklagarnas tillhörighet, medarbetarundersökningen, efterlysning av MBL-protokoll från förhandling ang Göteborg samt besked rörande avslagen delpensionsansökan; även Elsebeth Rosén Åberg deltog Konferens för arbetsplatsombuden i Göteborgs-området Konferens för arbetsplatsombuden i Stockholms-området MBL-förhandling med RÅ ang nytt avtal om medarbetarsamtal samt den ekonomiska situationen inom Åklagarmyndigheten: även Elsebeth Rosén Åberg deltog

3 Sid. 3 (6) MBL-förhandling med EBM ang förändrad organisation m m inom EBM Sammanträde med Tjänsteförslagsnämndens ledamöter inkl ersättare ang riktlinjer för nämndens framtida arbete; även Elsebeth Rosén Åberg deltog Fortsatt MBL-förhandling med RÅ ang det ekonomiska läget inom Åklagarmyndigheten Träff med nye riksåklagaren Anders Perklev; även Elsebeth Rosén Åberg deltog Medlemsmöte på Rås kansli ang val av nytt arbetsplatsombud tillika arbetsmiljöombud MBL-möte med RÅ ang upphandling av konsultmedverkan för rekrytering av chefsåklagare och vice chefsåklagare samt efterlysning av MBL-protokoll och besked om delpension; även Elsebeth Rosén Åberg deltog Sammanträde med Arbetsmiljökommittén vid Åklagarmyndigheten ang redovisning av medarbetarundersökning och planering av fortsatt arbete med densamma; även Elsebeth Rosén Åberg deltog Konferens för arbetsplatsombuden i Linköpings-området MBL-information om upphörande av tidsbegränsad anställning vid Åklagarkammaren i Växjö Avtalskonferens med ST Fortsatt förhandling med RÅ ang nytt avtal om medarbetarsamtal MBL-förhandling ang lönesättning för vissa medarbetare vid Rås kansli MBL-förhandling med RÅ ang direktiv för översyn av ÅMs ledningsstruktur för en mer effektiv styrning och kontroll, följdbeslut med anledning av avvecklingen av Utvecklingscentrum i Umeå samt nytt avtal ang medarbetarsamtal MBL-möte med EBM ang budgetprognos, avtal om medarbetarsamtal, nytt arbetstidsavtal, lönerörelsen, lönekartläggning, personalansvarsnämnd, jouråklagare, personalfrågor samt chefsmötet maj Konferens för arbetsplatsombuden i Norrland och mellansverige Konferens för arbetsplatsombuden i Malmö-området Arbetsplatsbesök på Södra Skånes åklagarkammare Arbetsplatsbesök på Malmö åklagarkammare MBL-möte med RÅ ang konsekvenser av Rås beslut den 29 april, budgetåtgärder på Rås kansli, nya rutiner kring hanteringen av brottsmålsärenden, upphandlingsärenden; även Elsebeth Rosén Åberg deltog

4 Sid. 4 (6) Sammanträde med Arbetsmiljökommittén vid Åklagarmyndigheten ang konsekvenserna av personsäkerhetsprogrammet, läget avseende medarbetarenkäten, förslag till ny arbetsmiljöpolicy; även Elsebeth Rosén deltog Veronica Yng Gisslin, Gunilla Thörnqvist och Barbro Bergqvist rapporterar följande Deltagit i konferens om ADHD i Örebro Elsebeth Rosén Åberg rapporterar följande Deltagit som ersättare för Margaretha Hofvenstam vid sammanträde med EBMs styrgrupp som arbetar med visioner och strategier för framtiden. 6 Skrivelser och remisser Skrivelser och remisser har inkommit enligt bilaga 1. Margaretha Hofvenstam redogör för innehållet i skrivelse nummer 31, 32, 45, 47 och Nya och avgående medlemmar Margaretha Hofvenstam informerar om aktuella in- och utträden. 8 Lokala löneförhandlingar 2008 Styrelsen diskuterar strategier m m inför de kommande lokala löneförhandlingarna med ÅM och EBM. Dessa ska vara avslutade senast 31 augusti för att möjliggöra utbetalning av ny lön i oktober Margaretha Hofvenstam understryker det faktum att alla chefer ska ha samtal med alla medarbetare, gå igenom lönekriterierna och ge återkoppling ang den enskildes resultat senast den 31 maj Det ekonomiska läget inom Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten Margaretha Hofvenstam redogör för den information hon fått från arbetsgivarna angående det ansträngda budgetläge som råder både inom ÅM och EBM. 10 Översyn av UC-verksamheten inom Åklagarmyndigheten Margaretha Hofvenstam redogör för läget efter översynen av UC-verksamheten. Ingen arbetsbristsituation har uppstått till följd av översyn och fattat beslut om avveckling av Utvecklingscentrum i Umeå. 11 Ombudsmöten våren 2009 Styrelsen diskuterar datum för ombudsmötet Preliminärt beslutar styrelsen att genomföra ombudsmötet i början av maj Styrelsens ledamöter får i uppdrag att fundera på lämplig konferensanläggning för ombudsmötet och skicka förslag med e-post till Margaretha Hofvenstam senast 30 maj. 12 Årets chef 2008 Styrelsen konstaterar att det i år kommit in ett antal nomineringar till utmärkelsen Årets chef.

5 Sid. 5 (6) Styrelsen beslutar efter en kort diskussion att utse en av de nominerade chefsåklagare Niklas Sannerholm, Åklagarkammaren i Uddevalla - till Årets chef. Margaretha kommer att kontakta Åklagarkammaren med förslag att uppvaktningen sker tillsammans med alla medarbetare på Åklagarkammaren i Uddevalla på STs bekostnad. 13 Val av arbetsplats- tillika arbetsmiljöombud Styrelsen beslutar att utse Robert Nuse som ordinarie ombud vid RÅ s kansli samt Göran Stork som ersättare. Styrelsen beslutar att utse Anders Gustafsson som ersättare vid EBM i Göteborg så länge Sofia Orbe är föräldraledig. Styrelsen beslutar att utse Carina Carlsson till ordinarie ombud vid den nya Åklagarkammaren i Göteborg samt Charlotte Persson, Marie Hallin och Anne-Marie Andrén som ersättare. Styrelsen beslutar att utse Ylva Nilsson som ordinarie ombud vid Åklagarkammaren i Västerås. 14 Konferenser för arbetsplatsombud samt avdelningsstyrelsens ledamöter Margaretha Hofvenstam meddelar att alla fem konferenser för arbetsplatsombud och avdelningsstyrelsens ledamöter nu är genomförda. Deltagarantalet har varit högt och engagemanget från arbetsplatsombuden i olika frågor har varit stort enligt Margaretha, som ser fram mot nya möten med arbetsplatsombuden. 15 ST s kongress 2008 Margaretha Hofvenstam redogör för innehållet och programmet för kongressen som hålls den maj. Styrelsen går igenom förbundsstyrelsens förslag till policy för ST och ledamöterna har inget att invända mot förslaget. Det är styrelsens uppfattning att särskilt alla förtroendevalda bör ta del av ST s policy i olika frågor som kommer att fastställas på kongressen. 16 Övriga frågor 16.1 Styrelseutbildning Styrelsen går igenom minnesanteckningar och egna reflektioner från utbildningen den 8-10 april i Gävle Test av sökande till tjänster som chefsadministratör och vice chefsadministratör Beträffande de sökande till tjänster som chefsadministratör och vice chefsadministratör vid åklagarkammaren i Göteborg har arbetsgivaren meddelat att man vill låta dem genomgå samma typ av test som sökande till chefsåklagar- och vice chefsåklagartjänster. Styrelsen diskuterar frågan och har ingen erinran mot detta. 17 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum den 9-10 september 2008.

6 Sid. 6 (6) 18 Avslutning Margaretha Hofvenstam önskar alla ledamöter en skön sommar och förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Pernilla Kaller Margaretha Hofvenstam

7 SKRIVELSER OCH REMISSER BILAGA 1 NR DATUM INNEHÅLL Rås budgetinfo nr STs kall till regionkonferens Skriv inkl revisionsberättelse från Revisorerna Rås beslut ang avveckling av UC i Umeå Regeringens pressmeddelande ang den framtida tingsrättsorganisationen STs skriv ang välkomstpresent till nyanställda STs skriv ang planerade chefsaktiviteter tillsammans med Unionen, SKTF och Finansförbundet STs inbjudan till träff för kongressombuden STs skriv ang nominering av Årets ledare STs skriv ang intresseförfrågan om kalender för Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse EBMs framställning till Regeringen om tilläggsanslag för budgetåret 2008 samt beräkning för STs kall till avtalskonf den 8 maj STs skriv med uppmaning om att sända in nytt lokalt avtal STs skriv från nyanställd rekryterare inom förbundet Rås skriv till UC i Malmö med uppdrag att inkomma med kompletterande underlag för ställningstagande till organisation för miljö- och arbetsmiljöbrottsbekämpningen senast den 5 maj STs skriv med sammanställning ang enkät betr engångs Belopp STs skriv ang vårstädning bland gammalt ST-material

8 Rås budgetinfo nr Direktiv till myndighetsgemensam arbetsgrupp med uppgift om att lämna förslag till hur ekobrottsbekämpningen i hela landet ska kunna effektiviseras Rås skriv till Justitiedepartementet ang återrapportering enl regleringsbrev för budgetåret Nyhetsbrev från Trygghetsstiftelsen maj 2008

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar Sid 1 (4) PROTOKOLL NUMMER 4 avdelningsstyrelsens sammanträde i Alingsås den 16-17 juni 2015 Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Lena Andersson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

PROTOKOLL. fört vid sammanträde för förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund.

PROTOKOLL. fört vid sammanträde för förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för förbundsstyrelsen för Kyrkomusikernas Riksförbund. Datum och tider 2010-11-29 kl. 11.05-17.00 (inkl. ajourneringar) 2010-11-30

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 2-15 Styrelsemöte 24 25 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 366, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE måndagen den 10 mars 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer