Studentenkät Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola"

Transkript

1 Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1

2 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent... 5 Jag är internationell student... 5 Oftast använder jag biblioteket i:... 6 Det fysiska biblioteket... 6 Jag besöker biblioteket... 6 Vad brukar du göra när du besöker biblioteket... 7 Vad brukar du göra när du besöker biblioteket? Över tid Bibliotekets webbplats... 8 Hur ofta använder du bibliotekets webbplats... 8 Vad gör du oftast när du besöker bibliotekets webbplats?... 8 Vad gör du oftast när du besöker bibliotekets webbplats? Över tid... 9 E-böcker... 9 Har du någon gång lånat våra e-böcker?... 9 Har du någon gång lånat våra e-böcker? Över tid... 1 Vad har du i så fall använt dig av för slag av läsverktyg?... 1 Skulle du som student, om det vore möjligt, föredra att få kurslitteraturen som e-böcker? Nöjdhet Nöjdhet med arbetsmiljö Nöjdhet med webbplats Nöjdhet med undervisning Känner du till? Har du? Sammanfattning

3 Inledning En central del av Högskolebibliotekets kontinuerliga kvalitetsarbete är den årliga användarenkäten. Från och med förra året har vi valt att separera enkäten riktad till studenterna från den som är riktad till högskolans personal. Den huvudsakliga anledningen till detta är att då studenterna utgör den överväldigande majoriteten kommer övriga respondentgrupper lätt att skymmas i undersökningen. Bättre ansågs vara att vid ett senare tillfälle skapa en enkät med specialkonstruerade frågor som direkt riktar sig mot dessa. Detta kan dock vara värt att hålla i minnet i de fall jämförelser av svar görs över tid. Ingen fråga i enkäten var obligatorisk, respondenterna uppmanades istället att endast svara på de frågor som upplevdes som relevanta. Tekniskt skapades enkäten med enkätprogrammet Netigate och låg ute som en webbsida vars URL genom informationsavdelningens försorg skickades ut per mejl till samtliga studenter. Enkäten lades ut och stängdes En påminnelse skickades ut under tiden. Antalet respondenter Det sammanlagda antalet respondenter uppgick till 296, något som innebär en minskning med nästan hälften från föregående år då antal studenter som svarade var 565. Ännu tydligare blir denna kraftiga minskning då årets antal jämförs med de 831 studenter som svarade på enkäten 1. Denna utveckling visualiseras i grafen nedan: Stud av. Stud gr. S:a Grupper bland respondenterna Nedan följer några grafer som visar hur respondenterna fördelar sig över olika kategorier. 3

4 Jag är 22% Stud av. Stud gr. 78% Knappa tre fjärdedelar av svaren gavs av studenter på grundnivå. Jag tillhör UKK 22% IDT % HVV 32% EST 26% Respondenternas fördelning mellan de olika akademierna kan noteras vara relativt jämn mellan UKK och HVV, medan HST utgör den största grupper och IDT den minsta. 4

5 Jag är distansstudent Ja 6% Nej 94% Sex procent av respondenterna är distansstudenter. Jag är internationell student Ja 14% Nej 86% 14 % av respondenterna är internationella studenter. 5

6 Oftast använder jag biblioteket i: Nacka 2% Tälje % Eskilstuna 34% Västerås 64% I frågan om ortstillhörighet dominerar respondenter från Västerås. Det fysiska biblioteket Jag besöker biblioteket Här ställdes frågan om hur ofta man besöker något av de fysiska biblioteken. Mer sällan eller aldrig 5% Någon gång per termin 12% Någon gång i månaden 23% Flera gånger i veckan 34% Någon gång i veckan 26% 6 % av respondenterna, 34 % + 26 %, besöker alltså något av de fysiska biblioteken minst en gång i veckan. 6

7 Vad brukar du göra när du besöker biblioteket Lånar eller reserverar böcker Läser Använder datorerna Grupparbetar Annat En stående fråga i enkäten har genom åren gällt de olika aktiviteter respondenterna ägnar sig åt vid biblioteksbesök. Grafen ovan visar svarens fördelning mellan de olika alternativen. Skalan till vänster avser procent, att den sammanlagda summan överskrider hundra beror på att fler än ett svarsalternativ tilläts. Högst stapel får bokutlån och reservationsärenden, följt av datoranvändande och grupparbeten. Från de 29 respondenter som kryssat i Annat och i ett fritextfält preciserat detta framkommer i första hand utskrifter och kopiering. Vad brukar du göra när du besöker biblioteket? Över tid. Nedan visas svaren på denna fråga över tid Lånar eller reserverar böcker Läser Använder datorerna Grupparbetar Annat Noteras kan att andelen som i huvudsak besöker biblioteket för boklån och reservationsärenden har minskat de två senast åren, samtidigt som antalet grupparbetare har ökat kraftigt. 7

8 Bibliotekets webbplats Hur ofta använder du bibliotekets webbplats Mer sällan eller aldrig 17% Flera gånger i veckan 18% Någon gång per termin 14% Någon gång i veckan 25% Någon gång i månaden 26% Besöksfrekvensen på webbplatsen är således lägre än i det fysiska biblioteket. Istället för 6 %, som i fallet med det fysiska biblioteket, är det 43 % av respondenterna som besöker bibliotekets webbplats minst någon gång i veckan. Vad gör du oftast när du besöker bibliotekets webbplats? Lånar om eller reserverar böcker Använder bibliotekets databaser Beställer fjärrlån/artiklar Bokar en bibliotekarie Chattar med biblioteket Annat De överlägset mest frekventa aktiviteterna på webbsidan har antigen med ärenden i bibliotekets katalog eller med informationssökning i databaserna att göra. I fritextsvaren avseende andra aktiviteter framkom inget av intresse. 8

9 Vad gör du oftast när du besöker bibliotekets webbplats? Över tid Lånar om eller reserverar böcker Använder bibliotekets databaser Beställer fjärrlån/artiklar Bokar en bibliotekarie Chattar med biblioteket Annat Fördelningen av svarsalternativen är stabil över tid. E-böcker Har du någon gång lånat våra e-böcker? Ja 11% Nej 89% 11 % av studenterna har lånat våra e-böcker. 9

10 Har du någon gång lånat våra e-böcker? Över tid Andelen studenter som säger sig ha lånat e-böcker har minskat i förhållande till tidigare år. Vad har du i så fall använt dig av för slag av läsverktyg? Dataskärmen Mobilen Läsplatta Annat Skärmen är (fortfarande) det vanligaste läsverktyget. Siffrorna avser procent; att den totala summan överskrider hundra beror på att fler än ett alternativ var tillåtna. 1

11 Skulle du som student, om det vore möjligt, föredra att få kurslitteraturen som e-böcker? 51% 49% Ja Nej Knappa hälften av respondenterna skulle föredra att få kurslitteraturen som e-bok. Av 137 respondenter som lämnade sina kommentarer är: 44 % (6 respondenter) genomgående positiva. Tillgänglighet och miljötänkande är de främsta anledningarna. Många av respondenterna tycker också att det är skönt att inte behöva bära tunga kursböcker eller tänka på återlämningsdatum. Det finns även en viktig ekonomisk aspekt som tas upp: de pengar man inte behöver spendera för inköp av litteratur när tillgången är obegränsad i tid och rum. 47 % (65 respondenter) är genomgående negativa av anledningar som går från den principiella att en fysisk bok är och kommer att vara överlägsen, till de mer praktiska som har med koncentration, ögontrötthet eller logistik att göra, dvs boken kan man bära med sig överallt, göra anteckningar, ha på tentan. I vissa fall skulle införskaffandet att läsplatta eller bärbar dator lösa problemen men skulle medför kostander som många respondenter i denna kategori inte vill ta. 7 % (1 respondenter) är varken positiva eller negativa. De flesta talar om fördelarna med e-böcker i allmänna termer men är specifika när det gäller nackdelarna för egen del. 2 personer svarade Vet ej. Nöjdhet Under flera år har vi bett respondenterna att skatta sin nöjdhet med olika grenar av vår verksamhet på en skala från 1 till 4, där 4 är det högsta betyget. Följande medelbetyg gavs dessa: Personalens bemötande 3,42 Hjälp vid informationssökning 3,35 Öppettider 3,27 Webbplats 3,1 Undervisning i informationssökning Arbetsmiljö 2,8 2,76 11

12 Högst betyg gavs bemötande, hjälp vid informationssökning samt öppettiderna. Lägst betyg gavs användarundervisning samt arbetsmiljön. Nedan visas hur de olika betygen fördelades över verksamhetsgrenarna: Bemötande Hjälp vid informationsökning Öppettider Webplats Arbetsmiljö Undervisning i informationssökning Här syns att det betyg som gavs av flest respondenter vad beträffar bemötande, hjälp vid infosök samt öppettiderna var det högsta. I de andra fallen gavs oftast det näst högsta betyget. Diagrammet nedan visar att de betyg som gavs bemötande, hjälp vid informationssökning samt öppettiderna har varit tämligen stabila de tre senaste åren. Däremot kan man notera att nöjdheten med webben, arbetsmiljön och undervisningen sjunkit något under dessa år. 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 Bemötande Hjälp vid infosök Öppettider Webben Arbetsmiljö Undervisning Då det är just inom dessa verksamheter som förändringar uppkommit vill vi närmare analysera dessa. 12

13 Nöjdhet med arbetsmiljö 1% 9% 8% 7% % 5% 4% % % 1% % Största dippen visar nöjdheten med arbetsmiljön, därför börjar jag med den. Grafen visar fördelningen av betyg över tid. Här ser man att andelen respondenter som gett lägsta betyg åt arbetsmiljön har stigit år från år från 5 % år 11 till 12 % 1. I sammanställningen av medelbetyget på samtliga nöjdhetssvar de senaste tre åren ovan visades också att medelbetyget sjunkit från 3,4 11 och 2,87 12 till 2, Nedan jämförs svarens fördelning mellan de båda orterna: 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % E-tuna V-ås Andelen som gav lägsta betyg är alltså större i Västerås än i Eskilstuna. Även medelbetyg skiljer då Eskilstuna får 2,89 medan Västerås bara får 2,68. Här ser vi att problemet i särskilt hög grad rör Västerås. Det kan man även se då årets resultat jämförs med föregående. I diagrammet nedan jämförs de betyg som gavs Eskilstuna 12 med de som gavs 13: 13

14 1% 9% 8% % 6% 5% % 3% % 1% % En jämförelse mot föregående år visar tämligen jämna siffror, dock har andelen som gett lägsta betyg minskat medan den som gav det högsta ökat något vilket gör att medelbetyget har stigit något från 2,85 till 2,89.. Nedan görs samma jämförelse i Västerås: 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % Här uppvisas istället en ganska stor försämring: Totalt har medelbetyget sjunkit från 2,88 förra året till 2,68 detta år. Detta beror främst på att andelen som gav minsta betyg åt arbetsmiljön i Västerås ökat kraftigt, samtidigt som andelen som gav högsta betyg minskat med en tredjedel. Samtidigt har gruppen som tycker att miljön är ganska bra och alltså gett en 3:a ökat från 38 till 44 %. Således uppvisas en tydlig trend av ett ökat missnöje med biblioteket som arbetsplats vad beträffar arbetsmiljön, en trend som är tydligast i Västerås. I de generella fritextsvaren som kommer att presenteras nedan tycks missnöjet med arbetsmiljön i huvudsak röra den akustiska miljön, ganska många klagomål på en hög ljudnivå kunde konstateras. 14

15 Nöjdhet med webbplats 1% 9% 8% % 6% 5% 4% % % 1% % Vad beträffar nöjdheten med webben kan en långsam men jämn försämring av betygen konstateras, 11 var medelbetyget 3,15 och 13 hade det sjunkit till 3,1. Nöjdhet med undervisning 1% 9% 8% % 6% 5% 4% 3% % 1% % Även vad beträffar nöjdheten med användarundervisningen uppvisas en sakta nedgång i betyg från 2,89 11 till 2,8 13; detta genom att andelen som har gett högsta betyg stadigt har minskat något samtidigt som de som gav lägsta betyg något har ökat. 15

16 Känner du till? Flest är de som känner till det tysta rummet respektive den tysta zonen. Knappa % känner till facebooksidan, dryga % känner till fredagskonserterna och dryga 1 % bokpresentationerna Andelen respondenter som känner till tyst zon respektive tyst rum har ökat från 11. Samtidigt har de som känner till bokpresentationerna minskat något. Har du? Här frågas efter huruvida respondenterna har besökt fredagskonserterna, bokpresentationerna samt facebook-sidan och huruvida man använt det tysta rummet respektve den tysta zonen. 16

17 Här visas detta över tid Över tid är det som står ut den stadigt ökade användingen av det tysta rummet respektive den tysta zonen. Sammanfattning En tydlig och oroande metatrend är den minskade svarsfrekvensen. Emellertid tycks detta inte nämnvärt påverka resultaten, svar som visat sig vara stabila över tid har fortsatt vara så och därför får man intrycket att det fortfarande på ett meningsfullt sätt är möjligt att utläsa trender. Däremot kan inte denna minskning fortsätta hur länge som helst och det är lätt att tänka att vi kanske börjar närma oss den smärtpunkt där undersökningar upphör att vara meningsfulla. Givet detta kan man ur undersökningen utläsa att det finns tre delar av verksamheten där respondenternas skattade nöjdhet under de senaste tre åren har sjunkit. Det gäller webbplatsen, undervisningen och arbetsmiljön. Om de två första ar det svårt att säga något om då inget av detta har dykt upp i kommentarerna, däremot har likt föregående år flera respondenter uttryckt missnöje 17

18 med främst ljudvolymen i biblioteken. Detta gäller i synnerhet biblioteket i Västerås. Detta kan uppfattas som lite deprimerande då de akustiska åtgärder som gjorts tidigare inte tycks ha fått något genomslag. Intressant att notera är dock att detta ökade missnöje går hand i hand med den ökade trenden av grupparbeten i biblioteket, samt även en ökad användning av det tysta rummet respektive den tysta zonen. 18

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Bibliotekspersonalens trygghet med teknik

Bibliotekspersonalens trygghet med teknik Bibliotekspersonalens trygghet med teknik Enkätundersökning 2009 Niclas Siljedahl 1 Inledning Den tekniska utvecklingen har inneburit stora förändringar för biblioteken och deras användare. Biblioteken

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Doktorandspegeln 2006

Doktorandspegeln 2006 Doktorandspegeln 2006 Jämförelse med Doktorandspegeln 2004 vid HH och den nationella Doktorandspegeln 2003 Doktorandspegeln är genomförd av FN SBVH och FN TN Resultatet i sammanfattning... 3 1. Om Doktorandspeglarna

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer