Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek"

Transkript

1 Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1

2 Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan i Stockholm varit engagerade i ett uppdrag för ansvarsbibliotekets räkning som handlar om att utveckla ekonomibiblioteken i Sverige. Idén med högskolebiblioteken är rimligen att fungera som en stödresurs för högskolornas forskare och studenter i deras jakt på kunskap. Den tekniska utvecklingen har emellertid inneburit att stora delar av bibliotekens tjänster inte bara är tillgängliga i biblioteket. Det finns också numera ett flertal alternativ till biblioteken för att samla in information. Samtidigt blir antalet forskningsområden allt fler, varför nya krav ställs på biblioteken. dessa förändringar talar för att biblioteken bör se över sin marknadssituation, för att säkra att de svarar mot de behov som finns bland forskarna inom ekonomiområdet. Ett delprojekt som påbörjades syftade till att finna orsaker till varför människor inom akademin väljer att inte, eller endast i mycket liten grad, använda sig av ekonomibiblioteken i sitt arbete. Målet var att nå personer som inte använder bibliotekens resurser eller använder dem starkt begränsat för att söka förbättringsförslag och andra lösningar på problem och svårigheter. Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomikum i Uppsala fick svara på en enkät och djupintervjuades. Det övergripande målet för biblioteken torde vara mer och bättre kunskap till användarna. Detta kan man mäta i användarnas upplevda nytta med biblioteket. Därför är det av intresse att undersöka vilka faktorer som bidrar till upplevd nytta hos användarna. Användarnas nöjdhet med biblioteket torde indikera huruvida biblioteket är bra på att skapa en miljö som användarna tycker om att använda för att släcka sin kunskapstörst. Nöjdhet kan vara inte bara ett önskvärt, utan också ett nödvändigt, krav för att få användare att komma till biblioteket eller använda bibliotekets tjänster. Det är också rimligt att tänka sig att ju mer nöjd man som användare är med biblioteket, desto mer använder man bibliotekets tjänster. Därför är det av intresse att undersöka också vilka faktorer som bidrar till upplevd nöjdhet hos användarna. Ett antal studier har tidigare genomförts, bland annat vid Lunds universitet (Biblioteksbarometern), för att undersöka nöjdhet bland studenter med biblioteket. Emellertid 1

3 har ingen större studie tidigare gjorts för att undersöka nöjdheten bland forskare, lärare och doktorander med högskolebiblioteken. Därför har den här studien genomförts. Den andra fasen av uppdraget för ansvarsbibliotekets räkning redovisas i den här rapporten. Rapporten bygger på en studie som genomfördes under hösten 1 vid tre ekonomibibliotek i Sverige. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som bidrar till biblioteksanvändarnas upplevda nöjdhet och nytta med biblioteket. Metod Tre bibliotek visade intresse för att delta i undersökningen. Dessa var biblioteken vid Växjö Universitet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Handelshögskolan i Göteborg. En enkät arbetades fram av Fredrik Törn och Niclas Öhman i samråd med bibliotekarier från de tre biblioteken och biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm. Den här rapporten berör resultaten för Universitetsbiblioteket i Växjö. Liknande rapporter har tagits fram för biblioteken i Jönköping och Göteborg. Enkäten skickades ut till samtliga anställda (utom administrativ personal) som var verksamma inom ekonomiområdet vid Växjö Universitet. Som tack för deltagandet i enkäten deltog respondenterna i utlottningen av tre presentkort på böcker. Enkäten bestod av ca frågor och berörde ett flertal områden: Nöjdhet med öppettider och läge Nöjdhet med personalen Nöjdhet med utbudet Hur ofta man använder bibliotekets resurser Nöjdhet med bibliotekets resurser Nöjdhet med bibliotekets tjänster Nöjdhet med användarundervisning Nöjdhet med bibliotekets lokaler Nöjdhet med bibliotekets webbsidor

4 Övergripande nöjdhet med biblioteket En kopia av enkäten återfinns som appendix 1. Svaren från enkäterna sammanställdes och behandlades med statistisk analys i programmet SPSS. Antalet utsända enkäter var 7 och antalet inkomna enkäter var, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 3 %. Tabellen nedan visar svarsfrekvensen i förhållande till de andra universitetsbiblioteken. En svarsfrekvens på 3-35% kan tyckas låg, men med tanke på den relativt stora omfattningen på enkäten, är svarsfrekvensens storlek inte orimligt låg. Utskickade Besvarade Svarsfrekvens Växjö 7 3% Jönköping % Göteborg % Summa 55 Tabellen nedan visar en profil på urvalet vad gäller kön, ålder, typ av tjänst, hur länge man varit verksam med forskning samt hur länge man varit verksam vid Växjö universitetet. I tabellen redovisas också hur urvalet från Jönköping och Göteborg ser ut. Växjö Jönköping Göteborg % män % kvinnor Snittålder 3 1 % professorer 9 1 % docenter 5 % prefekter/adjunkter 1 1 % lektorer 3 1 % doktorander 51 5 Genomsnittligt antal år vid universitetet 11 1 Genomsnittligt antal år verksam med forskning

5 Resultat Resultaten från undersökningen presenteras på följande sätt: Först redogör vi för i vilken grad som användarna utnyttjar de olika resurser som biblioteket har. Därefter presenterar vi hur nöjda användarna är med öppettider, läge, användarundervisning samt bibliotekets ärendeoch informationshantering. Slutligen presenterar vi vilka faktorer som påverkar nöjdheten och nyttan med biblioteket samt vad nöjdheten och nyttan kan leda till. I bilagorna finns en kopia av enkäten, en sammanställning av svaren på den öppna frågan om det är någon service som biblioteket saknar, samt en sammanställning av samtliga svar i enkäten med uppgift om svarsfördelning, medelvärden och antal besvarande. I vilken grad använder man bibliotekets resurser? Tabellen visar andel i % som kryssat för respektive svarsalternativ. Ur tabellen kan man läsa att användarna är flitiga i att använda sig av bibliotekets resurser. De flesta resurser används åtminstone en gång i månaden. Två undantag är att umgås med människor, ha möten eller motsvarande samt att föreslå inköp av litteratur. Aldrig Antal besvarande Läsa artiklar eller böcker på plats i biblioteket Läsa, söka eller skriva ut artiklar i tidskriftsdatabaser Söka i databaser (informations- och referensdatabaser) 3 5 Låna böcker 5 Kopiera artiklar eller böcker Beställa böcker för att senare låna/kopiera dem 1 5 Beställa artiklar Söka generell information inom ett ämnesområde (När Du inte vet exakt vad du letar efter utan söker "brett" inom ett område) Söka specifik information inom ett ämnesområde (När Du vet vad det är du letar efter, exempelvis vem som skrev artikeln X i tidskriften Y) Umgås med människor, ha möten eller motsvarande 7 9 Föreslå inköp av litteratur 1 5

6 Vad tycker man om öppettider och läge? Tabellen visar att medelbetygen både för öppettider och läget är höga. Tabellen visar medelvärdet för betyget, standardavvikelsen (som är ett mått på spridningen i betyget) samt hur många som har besvarat frågan. Medelvärde std. Dev. antal Öppettider,,93 5 Läge,3,9 Vad tycker man om bibliotekets användarundervisning? % av de personer som besvarade frågan säger sig ha fått användarundervisning, medan 5 % uppger att de inte har det. De som har fått användarundervisning ger den i genomsnitt betyget 5,. Medelvärde std. Dev. antal Hur nöjd: Användarundervisning 5, 1,3 13 Hur nöjd Användarundervisning för studenter 5,9 1,5 17 Vad tycker man om bibliotekets ärende- och informationshantering? Användarna upplever det förhållandevis lätt att bevaka sina biblioteksärenden, men svårare att få igenom önskemål om ny litteratur eller databaser. När det gäller information från biblioteket är man i genomsnitt relativt intresserad av att erhålla sådan, men man anser att biblioteket inte är särskilt bra på att informera om sina tjänster i dagsläget. Medelvärde std. Dev. antal Lätt att bevaka mina biblioteksärenden 5,91 1, Lätt att få igenom önskemål om ny litt/databaser 5,33 1,9 1 Biblioteket är bra på att informera om sina tjänster, 1, Jag är intresserad av nyheter från biblioteket 5,1 1,55 5 5

7 Vad orsakar nöjdhet, närhet till ideal och nytta med biblioteket? För att utröna vilka faktorer som bidrar till användarnas nöjdhet och nytta med biblioteket kan man använda sig av regressionsanalys. Man studerar då hur ett antal förklarande variabler förhåller sig till en beroende variabel, exempelvis vilken påverkan personalen, lokalerna och webbsidorna har på den övergripande nöjdheten. Regressionsanalysen kan också för att göra prognoser om hur en förändring i en förklarande variabel påverkar den beroende variabeln. Faktor Antal variabler Alpha Medelvärde Personal 5,9 5,7 Utbud,,7 Självbetjäningstjänster 5,9 5, Personal-bundna tjänster 5,9 5,7 Lokaler 1,7 5, Webbsidor,9 5,1 I en regressionsanalys kan man inte använda sig av för många förklarande variabler. Om man har väldigt många frågor kan det vara lämpligt att slå dem samman i faktorer. Till exempel kan man, om det visar sig lämpligt, slå samman frågor som berör personalen för att erhålla en personal-faktor. Man kan använda faktoranalys eller reliabilitetsanalys för att se om frågorna hänger ihop och därmed är lämpliga att skapa faktorer utifrån. Vi genomförde dels en faktoranalys, dels en reliabilitetsanalys för att skapa de sex faktorer vi använde i den senare regressionsanalysen. Värdet på reliabiliteten (Cronbach s alpha) i faktorn indikeras i tabellen nedan. Värden över, indikerar god reliabilitet, det vill säga att frågorna mäter samma, eller liknande, fenomen. Det är det vi önskar när vi vill skapa en faktor att alla frågor vi tror mäter nöjdheten personalen också gör det. Faktorerna beräknades som ett enkelt medelvärdesindex av frågorna. Sex faktorer undersöktes för att se om de hade någon påverkan på nöjdheten och nyttan med biblioteket. I nästa avsnitt presenteras hur varje faktor byggdes upp. Därefter visas en tabell för varje faktor. Den tabellen (så kallad korrelationsmatris) visar i vilken grad de olika måtten hänger samman med medelvärdesindexet. Sambandet varierar mellan +1 (perfekt positivt samband) till 1 (perfekt negativt samband). Värden nära indikerar att det inte finns något samband. Personalfaktorn bestod av fem påståenden. Dessa var

8 Personalen är kunnig Personalen är vänlig Personalen har servicekänsla Personalen hjälper mig att hitta information jag letar efter när jag vet exakt vad jag vill ha Personalen hjälper mig att leta upp information när jag inte vet exakt vad jag letar efter Index personal Personalens är kunnig,97 Personalen är vänlig,91 Personalen har servicekänsla,91 Pers. hjälper mig att hitta specifik info,9 Pers. hjälper mig att hitta generell info,97 Utbudsfaktorn bestod av åtta frågor. Dessa var Hur nöjd är Du med bibliotekets utbud när det gäller Tidskrifter i tryckt form? Tidskrifter i elektronisk form? Databaser (informations- och referensdatabaser)? Dagstidningar? Offentligt tryck från Riksdagen, EU, FN etc? Referenslitteratur, exempelvis uppslagsverk? Litteratur inom mitt eget forskningsområde? Litteratur inom de ämnen jag undervisar i? Index utbud Utbud av tryckta tidskrifter,5 Utbud av tidskrifter i elektronisk form,73 Utbud av databaser,77 Utbud av dagstidningar,55 Utbud av offentligt tryck, Utbud av referenslitteratur,1 Utbud av litt. inom mitt forskningsområde,7 Utbud av litt. inom de ämnen jag undervisar i,7 7

9 Självbetjäningsfaktorn innefattade fem frågor. Gemensamt för dessa är att de berör användning som i första hand sker genom eget arbete, och som alltså inte automatiskt kräver hjälp från bibliotekets personal. Frågorna var Hur nöjd är Du med biblioteket när det gäller att Läsa artiklar eller böcker på plats i biblioteket? Läsa, söka eller skriva ut artiklar i tidskriftsdatabaser? Söka i databaser (informations- och referensdatabaser)? Söka generell information inom ett ämnesområde?(när Du inte vet exakt vad du letar efter utan söker "brett" inom ett område) Söka specifik information inom ett ämnesområde?(när Du vet vad det är du letar efter, exempelvis vem som skrev artikeln X i tidskriften Y) Index självbetjäningstjänster Hur nöjd: Läsa böcker eller tryckta artiklar på plats i bibl.,1 Hur nöjd: Läsa söka eller skriva ut artiklar i databaser,95 Hur nöjd: Söka i databaser,5 Hur nöjd: Söka generell info,9 Hur nöjd: Söka specifik info,95 Personal-bundna tjänster innefattade fem frågor. Gemensamt för dessa var att de berör användning som i normala fall kräver någon form av insats från bibliotekets personal, antingen direkt eller indirekt. Läsaren kanske undrar varför frågan om att lämna tillbaka böcker eller artiklar hamnar i kategorin personalbundna tjänster. Faktoranalysen visade att den frågan hängde bra samman med övriga frågor i kategorin. En anledning till varför den hänger samman kan vara att återlämnandet ofta innefattar någon form av kontakt med personalen, exempelvis i samband med påminnelser och förseningsavgifter. De fem frågorna som ingick i faktorn var

10 Hur nöjd är Du med biblioteket när det gäller att Låna böcker? Reservera böcker som är utlånade? Beställa böcker via fjärrlån från andra bibliotek? Beställa artiklar via fjärrlån från andra bibliotek? Lämna tillbaka böcker eller artiklar? Index personalbundna tjänster Hur nöjd: Låna böcker, Hur nöjd: Reservera böcker som är utlånade,3 Hur nöjd: Fjärrlån böcker,9 Hur nöjd: Fjärrlån artiklar,75 Hur nöjd: Återlämna böcker,9 9

11 Lokalfaktorn bestod av tio påståenden/frågor. Dessa var Atmosfären i biblioteket är bra för mig att arbeta i Atmosfären i biblioteket är bra för att koppla av i, utan att man nödvändigtvis studerar Det finns tillräckligt många läsplatser i biblioteket Det finns tillräckligt många grupprum i biblioteket Det är lätt att orientera sig i biblioteket samt Vilket omdöme vill Du ge bibliotekslokalerna när det gäller Belysningen? Ljudnivån? Ventilationen? Läsplatserna? Grupprummen? Index lokaler Atmosfären i bibl. är bra att arbeta i,5 Atmosfären i bibl. är bra at koppla av i,7 Det finns tillräckligt många läsplatser i biblioteket,1 Det finns tillräckligt många grupprum, Det är lätt att orientera sig,1 Omdöme: Belysning, Omdöme: Ljudnivå,5 Omdöme: Ventilation,59 Omdöme: Läsplatser,7 Omdöme: Grupprum,3 1

12 Webbsidefaktorn bestod av sex påståenden. Dessa var Bibliotekets webb-sidor är lättöverskådliga Det är lätt att navigera på webb-sidorna Det är lätt att använda tjänsterna på webb-sidorna Webb-sidorna är tillräckligt innehållsrika Det finns tillräckligt med funktioner på webb-sidorna Funktionerna som finns på webb-sidorna fungerar bra Index webbsidor Webbsidor: Lättöverskådliga,5 Webbsidor: Lätt att navigera,971 Webbsidor: lätt att använda tjänsterna,97 Webbsidor: Tillräckligt innehållsrika,9 Webbsidor: Tillräckligt med funktioner,9 Webbsidor: Funktioner fungerar bra,973 Regressionsanalyser Analyserna nedan är skapade med hjälp av linjär regressionsanalys (OLS). Analysen låter oss veta vilka faktorer som är viktigast och i vilken riktning dessa påverkar nöjdhet /närhet till ideal/nytta. Vi har formulerat frågor och faktorer så att alla koefficienter (vikter) skall bli positiva för att resultaten skall bli lätta att tolka. Det betyder att ju högre koefficient, desto viktigare. Samma sak gäller medelvärde, ju högre desto bättre. Nöjdheten mättes med frågan Hur nöjd är Du med biblioteket som helhet? 11

13 I tabellen ser vi graden av påverkan av faktorerna på nöjdheten med Växjö universitetsbibliotek samt, för att kunna jämföra detta med andra bibliotek, hur samma faktorer påverkar nöjdheten för samtliga bibliotek (Växjö, Göteborg och Jönköping). Analysen visar att de tre viktigaste faktorerna till vad som skapar nöjdhet med biblioteket är personal-bundna tjänster, lokaler och personal, medan självbetjäningstjänster saknar påverkan. För samtliga bibliotek spelar personalen störst roll, följt av utbudet. Längst ned i tabellen anges hur stor del av spridningen i nöjdheten som vi kan förklara i modellen. Det är mått som anger hur pass bra modellen avspeglar verkligheten. Värdet anges som R och kan variera mellan och 1, där 1 innebär att modellen förklarar 1 % och % av spridningen i variabeln nöjdhet. Ju större förklaringsvärde, desto bättre alltså. Personal 5,7 Utbud,7,,19 Självbetjäningstjänster 5, Personal-bundna tjänster 5,7 Lokaler 5,,,33,31,1 Nöjdhet 5, Webbsidor 5,1 Faktor vikt Växjö vikt samtliga Personal,, Utbud,19,19 Självbetjäningstjänster,,13 Personal-bundna tjänster,33,15 Lokaler,31,1 Webbsidor,1,17 R,7,51 1

14 Vi undersökte också hur idealt biblioteket var med frågan Om Du föreställer dig ett perfekt bibliotek, hur långt från detta ideal kommer Växjö Universitetsbibliotek? Analysen visar att webbsidor har en överlägset störst påverkan på hur nära man upplever att Växjö universitetsbibliotek är ett idealbibliotek. Ju bättre man tycker om webbsidorna, desto mer idealt anser man att biblioteket är. Här saknar personal och självbetjäningstjänster påverkan. Detta kan jämföras med hur det ser ut för andra bibliotek: Där har webbsidor relativt liten påverkan och utbudet stor påverkan. Personal 5,7 Utbud,7,,13 Självbetjäningstjänster 5, Personal-bundna tjänster 5,7 Lokaler 5,,1,,19,5 Närhet till idealbiblioteket,7 Webbsidor 5,1 Faktor vikt Växjö vikt samtliga Personal,,5 Utbud,13,35 Självbetjäningstjänster,1,3 Personal-bundna tjänster,,1 Lokaler,19,15 Webbsidor,5, R,5,55 13

15 Nyttan med biblioteket mättes med frågan Hur stor nytta ger Dig biblioteket som helhet? Personalbundna tjänster och självbetjäningstjänster har störst påverkan på nyttan medan utbud och lokaler saknar påverkan. Liknande inbördes storleksordningar gäller för nyttan med biblioteket för samtliga bibliotek. Personal 5,7 Utbud,7,, Självbetjäningstjänster 5, Personal-bundna tjänster 5,7 Lokaler 5,,3,3,5, Nytta 5,5 Webbsidor 5,1 Faktor vikt Växjö vikt samtliga Personal,,19 Utbud,,9 Självbetjäningstjänster,3, Personal-bundna tjänster,3, Lokaler,5, Webbsidor,,1 R,,5 Hur förhåller sig de olika målen till varandra? Nedan presenterar vi en korrelationsmatris som beskriver hur de olika målvariablerna förhåller sig till varandra. En korrelationskoefficient är ett mått på hur väl två mått hänger ihop och den kan anta värden mellan 1 och 1. Koefficienterna skall tolkas som samvarians där 1 är raka motsatsen och 1 är en perfekt samstämmighet. innebär ingen relation alls. 1

16 Vi kan se att alla tre måtten inbördes korrelerar med varandra. Vi kan också se att nöjdhet och närhet till ideal är de två av de tre måtten som är mest lika varandra. Nyttan hänger relativt nära ihop med de båda andra men är ändå det mått som kan sägas vara mest unikt av de tre. Eftersom måtten inte korrelerar perfekt kan vi dock anta att nytta och nöjdhet inte är samma sak. Det har vissa implikationer, som vi ska studera närmare i nästa avsnitt. Beroende på vilket mål vi är intresserat av att i första hand nå, bör man nämligen förbättra olika faktorer. Korrelationer mellan olika målvariabler Nöjdhet med biblioteket som helhet Hur nära idealbiblioteket? Nytta med biblioteket som helhet Korrelationskoefficient Signifikansnivå Korrelationskoefficient Signifikansnivå Korrelationskoefficient Signifikansnivå Nöjdhet med Hur nära Nytta med biblioteket idealbibli biblioteket som helhet oteket? som helhet 1,,71,55,,,,71 1,,19,,,,55,19 1,,,, Vad leder nöjdheten, närhet till ideal och nyttan till? Nöjdhet, närhet till ideal och nytta behöver inte vara de slutgiltiga målen för biblioteket. I de flesta sammanhang ser man exempelvis nöjdhet som ett medel, eller till och med en förutsättning, för framtida lojalitet. I undersökningen har vi använt tre frågor för att mäta möjliga utfall av nöjdhet, närhet till ideal och nytta med biblioteket. Dessa var Hur benägen är Du att rekommendera biblioteket till andra, exempelvis dina kollegor? Hur troligt är det att Du kommer tillbaka till biblioteket, eller använder bibliotekets tjänster, inom en månad? Ungefär hur stor del av de tjänster, som biblioteket erbjuder, tycker Du att Du kan erhålla bättre någon annanstans? Med hjälp av korrelationsanalys kan vi studera sambanden mellan dessa tre variabler och målvariablerna nöjdhet, närhet till ideal och nytta. Tabellen visar att det finns samband mellan nöjdheten och benägenheten att rekommendera biblioteket till andra, men däremot inte till att 15

17 återbesök inom en månad eller uppfattningen att det går att finna bättre alternativ till biblioteket någon annanstans. Den upplevda närheten till idealbiblioteket samvarierar på samma sätt som nöjdheten. Nyttan samvarierar med både benägenheten att rekommendera och att göra återbesök inom en månad. Korrelationer mellan olika mått på konsekvenser av nöjdhet och nytta Benägenhet att rekommendera Återbesök inom en månad Hur stor del av bibl. tjänster kan du erhålla bättre annanstans Korrelationskoefficient Signifikansnivå Korrelationskoefficient Signifikansnivå Korrelationskoefficient Signifikansnivå Hur stor del av bibl. Benägen tjänster kan het att Återbesök du erhålla rekomme inom en bättre ndera månad annanstans 1,,3 -,19,,,3,3 1, -,75,,,7 -,19 -,75 1,,3,7, Implikationer och rekommendationer Resultaten från regressionsanalysen kan användas om man vill se hur förändringar i de ingående variablerna leder till förändringar i nöjdhet, närhet till idealbiblioteket och nytta. Med hjälp av regressionsanalysen kan vi alltså se hur förbättringar inom olika områden kan leda till förändringar i nöjdhet, närhet till idealbiblioteket och nytta med biblioteket. Vi väljer att presentera implikationerna i en bild, som på ena axeln visar vilken nivå som faktorn befinner sig på idag och på den andra hur stor påverkan som faktorn har på målvariabeln. De sex faktorerna är placerade på axlarna efter deras relativa avstånd till varandra på de två axlarna. Ett låg nivå idag betyder alltså inte att det är en låg absolut nivå, utan att medelvärdet för den faktorn är lägre än för andra faktorer. Beroende på vilken målvariabel vi är intresserade av att studera närmare, kommer olika faktorer att spela roll. Vi väljer därför att presentera en matris för varje målvariabel. 1

18 Åtgärda Vårda påverkan liten stor Utbud Lokaler Webbsidor Personal-bundna tjänster Personal Självbetjäningstjänster Hög prioritet Låg prioritet låg hög nivå idag Implikationer för ökad nöjdhet Vi tolkar figuren som att lokaler har störst påverkan och lägst nivå idag, varför de hamnar i rutan åtgärda/hög prioritet. Personal har stor påverkan, men högt medelvärde, varför den istället hamnar i rutan vårda/hög prioritet. Utbud och webbsidor har visserligen liten påverkan, men också relativt lågt betyg varför den hamnar i rutan åtgärda/låg prioritet. Självbetjäningstjänster har låg påverkan och högt betyg idag, varför den hamnar i rutan låg prioritet/vårda. Åtgärda Vårda Webbsidor påverkan liten stor Lokaler Utbud Personal-bundna tjänster Självbetjäningstjänster Personal Hög prioritet Låg prioritet låg hög nivå idag Implikationer för ökad närhet till idealbiblioteket 17

19 Åtgärda Vårda påverkan liten stor Webbsidor Utbud Lokaler Personal-bundna tjänster Självbetjäningstjänster Personal Hög prioritet Låg prioritet låg nivå idag hög Implikationer för ökad nytta Gemensamt för de tre målvariablerna är att webben och lokaler verkar vara områden som kan förbättras. Betygen för dessa faktorer är relativt låga och påverkan på avståndet till idealbiblioteket och nytta är relativt stora. Vi tittar därför lite närmare på hur medelvärdena ser ut för de variabler som ingår i respektive faktor. Medelvärde std. Dev Antal Webbsidor: Lättöverskådliga 5, 1, 5 Webbsidor: Lätt att navigera 5, 1,19 5 Webbsidor: lätt att använda tjänsterna 5,1 1, 5 Webbsidor: Tillräckligt innehållsrika 5, 1,31 5 Webbsidor: Tillräckligt med funktioner 5, 1,5 3 Webbsidor: Funktioner fungerar bra 5,17 1,31 Webbsidorna var den faktor som hade överlägset störst påverkan på avståndet till idealbiblioteket. Ju högre betyg webbsidorna får, desto närmare blir Växjö universitetsbibliotek ett idealbibliotek. Medelvärdena är ganska jämnt fördelade över frågorna, varför det troligen inte räcker med att förändra endast en faktor. Lägst medelvärde har dock betyget avseende tillräckligt med funktioner, men skillnaden till de frågor som fick högsta betyg, lättöverskådligt/lätt att navigera är förhållandevis små. 1

20 Medelvärde std. Dev Antal Atmosfären i bibl. är bra att arbeta i,1 1,75 1 Atmosfären i bibl. är bra at koppla av i,9 1,7 3 Det finns tillräckligt många läsplatser i biblioteket,1,9 1 Det finns tillräckligt många grupprum, 1,1 19 Det är lätt att orientera sig 5, 1,1 Omdöme: Belysning 5,3 1,1 Omdöme: Ljudnivå 5,5 1,3 Omdöme: Ventilation 5,3,93 3 Omdöme: Läsplatser 5, 1, 19 Omdöme: Grupprum 5,5,97 19 När det gäller lokalerna förefaller det som om det finns otillräckligt med grupprum och läsplatser i biblioteket och att detta drar ner betyget för lokalerna. Själva biblioteksatmosfären får ett lägre betyg än enskilda delar såsom ljudnivå, belysning och ventilation. Utbudet är man lite mindre nöjd med, men det spelar å andra sidan bara en liten roll för vare sig nöjdheten, avståndet till idealbiblioteket eller nyttan. Därför kan biblioteket ägna förhållandevis mindre kraft åt detta, men det finns ett visst utrymme att göra förbättringar om man har resurserna för detta. Personalbundna tjänster, personalen och självbetjäningstjänster har höga betyg och att dessa områden ska fortsätta vårdas. Beroende på vilken målvariabel man är mest intresserad av att arbeta för, har de olika faktorerna hög respektive låg prioritet. Sammanfattning och slutsatser Den här rapporten har presenterat resultatet från en studie om hur användare, som är anställda inom ekonomiområdet vid Växjö Universitetsbibliotek, utvärderar biblioteket i termer av nöjdhet, närhet till idealbiblioteket och upplevd nytta av biblioteket. Studier genomfördes vid såväl Växjö Universitetsbibliotek, Högskolebiblioteket i Jönköping och Ekonomiska biblioteket i Göteborg. Resultaten från studien vid Växjö universitetsbibliotek visar att användarna överlag är nöjda med sitt bibliotek. Betygen är genomgående relativt höga, i synnerhet vad gäller personalfaktorer och tjänster som biblioteket tillhandahåller via personalen eller som är av mer självbetjäningstyp. Det finns dock utrymme för förbättringar: Betygen är lägre för lokalerna, utbudet och webbsidorna. När det gäller webbsidorna har de också stor påverkan på upplevd nytta och närhet till idealbiblioteket. 19

21 När det gäller rekommendationer och implikationer kan man säga att lokalerna och webbsidorna är de faktorer som visar sig vara av störst betydelse för forskarnas syn på hur mycket nöjdhet biblioteket ger dem, hur nära idealet biblioteket är och hur stor nytta som biblioteket ger forskarna. Beträffande lokalerna förefaller det som att antalet läsplatser och grupprum är för lågt och att detta därför drar ner medelbetyget. Även bibliotekets webbsatsningar kan behöva utvecklas. Omdömet är inte dåligt idag, men svaren i studien indikerar att forskarna tycker att biblioteket kan prestera bättre. I takt med att fler forskare bedriver mer och mer av sitt arbete direkt vid datorn, antingen på högskolan eller på distans, ökas kanske kraven på att kunna ha tillgång till tidskrifter direkt via datorn och utan att behöva gå till biblioteket och kopiera artiklarna där. Ett ständigt utvecklande av bibliotekens webbsidor förefaller vara ett lämpligt sätt att nå ökad nöjdhet och nytta för forskarna med biblioteket, samtidigt som biblioteket blir mer idealt. Innan biblioteken vidtar några åtgärder, måste man dock börja med att definiera målet för sin verksamhet. Annars vet man inte vad som skall prioriteras. Vi har försökt att ge en så heltäckande bild som möjligt och vi hoppas att den skall kunna tjäna som beslutsunderlag. Biblioteket har ett viktigt ställningstagande framför sig: Skall biblioteket sträva mot nöjda användare eller skall biblioteket vara så nyttigt som möjligt? Eller kan man åstadkomma både och? Dessutom måste man besluta sig för hur mycket forskarnas behov och önskemål skall tillåtas påverka verksamheten. Vi kan se att det kan finnas områden där studenter och forskare drar åt olika håll. Till exempel visar en dansk undersökning att studenterna värderar utbudets bredd högre än dess djup, något som förefaller vara omvänt när det gäller forskare. När knappa resurser skall fördelas tvingas biblioteket att i viss mån välja målgrupp. Kanske går djupet i utbudet att uppnå genom ökad användning av elektroniska hjälpmedel som t.ex. fulltextdatabaser? Kanske kan inköpen av dessa samordnas ytterligare och kanske i högre grad delas mellan de olika biblioteken för att man skall ha råd att hålla sig med denna typ av resurser åt det relativa fåtal, men aktiva, användare som forskarna utgör?

22 Appendix 1 enkät för Växjö Universitetsbibliotek Tack för att Du besvarar den här enkäten om Växjö universitetsbibliotek. Försök att besvara samtliga frågor. Ringa in den siffra eller sätt kryss för de alternativ som stämmer bäst med Din uppfattning. Hur nöjd är Du med biblioteket när det gäller 1 Bibliotekets öppettider? Bibliotekets läge (lokalernas fysiska läge)? nöjd nöjd Hur stämmer följande påståenden med Din uppfattning om bibliotekets personal? 3 Personalen är kunnig Personalen är vänlig 5 Personalen har servicekänsla 7 Personalen hjälper mig att hitta information jag letar efter när jag vet exakt vad jag vill ha Personalen hjälper mig att leta upp information när jag inte vet exakt vad jag letar efter inte alls inte alls inte alls inte alls inte alls Mitt helhetsintryck av personalen är dåligt bra Hur nöjd är Du med bibliotekets utbud när det gäller 9 Tidskrifter i tryckt form? 1 Tidskrifter i elektronisk form? 11 Databaser (informations- och referensdatabaser)? 1 Dagstidningar? 13 Offentligt tryck från Riksdagen, EU, FN etc? 1 Referenslitteratur, exempelvis uppslagsverk? 15 Litteratur inom mitt eget forskningsområde? 1 Litteratur inom de ämnen jag undervisar i? nöjd nöjd nöjd nöjd nöjd nöjd nöjd nöjd 17 Mitt helhetsintryck av bibliotekets utbud är dåligt bra 1

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Nöjdhet och nytta med. Universitetsbiblioteket i Jönköping

Nöjdhet och nytta med. Universitetsbiblioteket i Jönköping Nöjdhet och nytta med Universitetsbiblioteket i Jönköping - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman Våren 22 Bakgrund och syfte Sedan slutet av år 2 har ett antal

Läs mer

Nöjdhet och nytta med. Ekonomiska biblioteket i Göteborg

Nöjdhet och nytta med. Ekonomiska biblioteket i Göteborg Nöjdhet och nytta med Ekonomiska biblioteket i Göteborg - En studie av användare vid biblioteket vid Handelshögskolan i Göteborg Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2010 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Könstillhörighet...

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2017 Markör AB 1 (15) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd s resultat stockholm.se Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Konsult: Enkätfabriken AB 2 Innehåll Staden 4 6 Metod 7 Målgrupp och bortfall 8 Resultat 8 Resultatens

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Tuve bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Tuve bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser, resultat för NKI och

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Trulsegårdsskolans bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Trulsegårdsskolans bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser,

Läs mer

Kommungemensam biblioteksenkät 2016

Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Kommungemensam biblioteksenkät 2016 Örgryte Härlanda Bibliotek Rapport Huvudresultat Biblioteksenkäten 2016 Örgryte Härlanda Bibliotek Inledning Huvudresultat Rapporten omfattar tre delar: svarsfrekvenser,

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Tentamen på. Statistik och kvantitativa undersökningar STA101, 15 hp. Torsdagen den 22 mars TEN1, 9 hp

Tentamen på. Statistik och kvantitativa undersökningar STA101, 15 hp. Torsdagen den 22 mars TEN1, 9 hp MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Statistik Tentamen på Statistik och kvantitativa undersökningar STA101, 15 hp Torsdagen den 22 mars 2018 TEN1, 9 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning.

Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning. Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning. Sven Sandberg 23 september 2005 1 Inledning Detta är sammanställningen av en utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknikkursen

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. KOD: Kurskod: PC1203 och PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och metod och Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Linda Hassing Tentamensdatum: 2012-11-17 Tillåtna

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Lidköpings kommun myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår)

Lidköpings kommun myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår) Lidköpings kommun myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 216 (helår) 1 Innehåll Sammanfattning och Markörs rekommendationer...3 Om undersökningen...5 Resultat

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner

Bygglovalliansen kundundersökning 2013 16 deltagande kommuner Bygglovalliansen kundundersökning deltagande kommuner Foto: Daniel Hertzell . INNEHÅLL Innehåll Teknisk beskrivning: Kundenkät... Metod och genomförande... Om rapporten... Resultatsammanfattning samtliga

Läs mer

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Innehåll Allmänt om undersökningen Erfarenheter av e-böcker och läsplattor Attityder till e-böcker och läsplattor Piratkopiering Tankar om framtiden 1011 personer

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Tentamen på. Statistik och kvantitativa undersökningar STA100, 15 hp. Fredagen den 16 e januari 2015

Tentamen på. Statistik och kvantitativa undersökningar STA100, 15 hp. Fredagen den 16 e januari 2015 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Statistik Tentamen på Statistik och kvantitativa undersökningar STA100, 15 hp Fredagen den 16 e januari 2015 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma

Personer med funktionsnedsättning 2012 BARNBOENDE. Stadsdelsrapport - Bromma BARNBOENDE Stadsdelsrapport - Bromma OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen riktade sig till samtliga personer med funktionsnedsättning och som har någon form av stöd från staden Undersökningen genomfördes med

Läs mer

Publiceringsår Skolenkäten. Resultat våren 2018

Publiceringsår Skolenkäten. Resultat våren 2018 Publiceringsår 2018 Skolenkäten Resultat våren 2018 2 (15) Innehållsförteckning Inledning... 3 Var sjunde elev i årskurs nio känner sig inte trygg i skolan...4 Försämring avseende upplevd trygghet...4

Läs mer

Tentamen på. Statistik och kvantitativa undersökningar STA100, 15 HP. Ten1 9 HP. 19 e augusti 2015

Tentamen på. Statistik och kvantitativa undersökningar STA100, 15 HP. Ten1 9 HP. 19 e augusti 2015 MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Statistik Tentamen på Statistik och kvantitativa undersökningar STA100, 15 HP Ten1 9 HP 19 e augusti 2015 Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra

Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket i Bergshamra 4 Biblioteksundersökningar Telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-74 år Användare biblioteket i Solna C Användare biblioteket i Bergshamra Icke-användare biblioteket i Solna C Icke-användare biblioteket

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2014 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja 14 Trafikverket Färjerederiet Huvudrapport Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/45 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja 14 Skapat av: Markör Marknad

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Borås Stad myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår)

Borås Stad myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2016 (helår) Borås Stad myndighetsutövning företag Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 216 (helår) 1 Innehåll Sammanfattning och Markörs rekommendationer...3 Om undersökningen...5 Resultat företag

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. KOD: Kurskod: PM2315 Kursnamn: Psykologprogrammet, kurs 15, Metoder för psykologisk forskning (15 hp) Ansvarig lärare: Jan Johansson Hanse Tentamensdatum: 14 januari 2012 Tillåtna hjälpmedel: miniräknare

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL INNEHÅLL INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION BAKGRUND SYFTE OCH MÅL URVAL OCH INSAMLING FRÅGESTRUKTUR BESLUTSUNDERLAGET

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Löpande insikt. Laholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2018 (helår) Övergripande. April 2019

Löpande insikt. Laholms kommun. Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2018 (helår) Övergripande. April 2019 Löpande insikt Uppföljning av kommunens service (NKI) Mätperiod ärenden: 2018 (helår) Laholms kommun Övergripande April 2019 Innehåll Sammanfattning & Rekommendationer 3 Resultat Totalt 6 Brandskydd 18

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Hela Halland Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö-

Läs mer

Nacka Kommun, Arbetsmarknadsinsatser. Kundundersökning. januari Genomförd av Enkätfabriken

Nacka Kommun, Arbetsmarknadsinsatser. Kundundersökning. januari Genomförd av Enkätfabriken Nacka Kommun, Arbetsmarknadsinsatser Kundundersökning januari 2017 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning Bakgrund 3 Sammanfattning 4 Sammanfattande NKI 5 NKI-frågor 6 Förklaring åtgärdsmatris

Läs mer

Laboration 3. Övningsuppgifter. Syfte: Syftet med den här laborationen är att träna på att analysera enkätundersökningar. MÄLARDALENS HÖGSKOLA

Laboration 3. Övningsuppgifter. Syfte: Syftet med den här laborationen är att träna på att analysera enkätundersökningar. MÄLARDALENS HÖGSKOLA MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för ekonomi, samhälle och teknik Statistik och kvantitativa undersökningar, A 15 p Höstterminen 2016 Laboration 3 Övningsuppgifter Baserade på datasetet energibolag.rdata

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Bästa jobbet Tävlingen om Dalarnas mest attraktiva arbetsplats Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och är en aktuell utmaning. Inom Falun Borlänge regionen AB arbetar vi

Läs mer

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5 Rapport Linköpings Universitet Sammanställning av alkoholvaneundersökning HT2011 - Termin 5 Tekniska Högskolan Filosofiska Fakulteten Hälsouniversitetet Utbildningsvetenskap Livsstilsportal.se Copyright

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

OBS! Vi har nya rutiner.

OBS! Vi har nya rutiner. KOD: Kurskod: PC1203 och PC1244 Kursnamn: Kognitiv psykologi och metod och Kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi Provmoment: Metod Ansvarig lärare: Linda Hassing Tentamensdatum: 2012-09-28 Tillåtna

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Hela Halland 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Inledning Under maj-juni

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Nacka Kommun Boendestöd

Nacka Kommun Boendestöd Nacka Kommun Boendestöd Totalresultat Oktober Innehåll Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 Resultat 5 Slutsats 16 Kontakt 17 Sammanfattning Målgrupp och Metod Undersökningen har genomförts som en postal

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2008-12-22 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 11 Lärare: Jour: Robert Lundqvist,

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster invånare 2017 Region Uppsala. April 2017

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster invånare 2017 Region Uppsala. April 2017 Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster invånare Region Uppsala April Sammanfattning NKI har ökat från 73 till 77 vilket innebär att NKI nu ligger över gränsen för vad som kan betraktas om mycket nöjd.

Läs mer