Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola"

Transkript

1 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät

2 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön... 6 Akademitillhörighet... 6 Distansstudenter... 6 Internationella studenter... 6 Vad brukar du göra när du besöker biblioteket?... 7 Vad gör du oftast när du besöker bibliotekets webbplats?... 7 Frågor om e-böcker... 8 Nöjdhetsfrågor... 8 Känner du till?/har du besökt? Konkreta förslag på förbättringar av biblioteket samt Övriga kommentarer Slutord

3 Inledning I centrum för det kontinuerliga kvalitetsarbete som utförs vid Högskolebiblioteket på Mälardalens högskola står användaren. För att få reda på hur denne uppfattar biblioteket, dess verksamhet, utbud och service har återkommande enkätundersökningar blivit ett viktigt redskap. I det följande redovisas resultatet från den enkät som i maj 2011, för sjunde året i rad, skickades ut till samtliga studenter och anställda vid högskolan. Metod Precis som tidigare år var det en enkät i elektronisk form till vilken en länk skickades ut till respondenterna via mejl. Programmet som användes var Netigate som Högskolan tillhandahåller centralt. Ingen fråga i enkäten var obligatorisk. Detta innebar att frågor som respondenten inte ansåg vara relevanta, eller som hon av andra anledningar inte ville eller kunde besvara, kunde hoppas över. I resultaten visar sig detta genom att antalet svar på en viss fråga ibland understiger det totala antalet besvarade enkäter. I några fall tilläts även respondenten fylla i fler svarsalternativ, något som innebär att det totala antalet svar på dessa kan överstiga antalet respondenter. Frågorna Frågor ställdes om: 1. kön 2. kategori (student på grundnivå, student på avancerad nivå, doktorand, lärare, forskare) 3. akademitillhörighet (IDT, HST, HVV, UKK, respektive förvaltningen och EER) 4. man var distansstudent 5. man var internationell student 6. på vilken ort man oftast använder och besöker biblioteket i 7. hur ofta man besöker biblioteket 8. hur ofta använder du bibliotekets webbplats 9. vad man brukar göra då man besöker biblioteket 10. vad man brukar göra då man besöker bibliotekets webbplats 11. man någon gång har lånat bibliotekets e-böcker 12. vilket läsverktyg som man i så fall har använt sig av 13. det vore möjligt, man då skulle föredra att få tillgång till kurslitteraturen i elektronisk form 14. betygsättning av olika delar av bibliotekets verksamhet (öppettider, webbplats, bibliotekspersonalens bemötande, hjälpen man får med att söka och hitta information, arbetsmiljö, samt undervisning i informationssökning 15. man kände till: a. Bibliotekets fredagskonserter b. Bibliotekets bokpresentationer c. Att det på biblioteket finns ett tyst rum d. Att det på biblioteket finns en tyst zon e. Att biblioteket finns på Facebook 16. man har besökt eller använt sig av a-e ovan 17. man har några konkreta förslag till förbättringar av biblioteket 18. övriga kommentarer Redovisningen Resultatet visas i första hand i diagram och tabeller. I de fall då det är möjligt jämförs resultatet även med tidigare års. 3

4 Dock är redovisningen av svaren på de öppna frågorna mer problematisk, särskilt då det som i detta fall handlar om stora mänger som på något sätt skall sammanfattas. Ett möjligt sätt är att gå igenom svaren för att klassificera dessa grovt och sedan lyfta fram signifikativa kommentarer för att illustrera dessa klasser. En metod som är tämligen tidskrävande. Dessutom kommer svaren att studeras av igenom av hela personalgruppen som gruppvis diskuterar dessa för att föreslå en särskild kvalitetsgrupp vilka konkreta åtgärder kommentarerna skulle kunna resultera i. För att i denna rapport ändå ge en bild av svaren har vi valt att använda en statistisk metod där orden i kommentarerna i en bild presenteras i ett typsnitt vars storlek är proportionellt mot ordets frekvens. För detta har programmet Wordle, fritt tillgängligt på nätet, använts. 1 Genom att studera dessa bilder kan en tämligen god föreställning av svaren som helhet skapas, exempelvis om något särskilt tema skulle dominera. Svaren Antal svar Utskicket av mejl gjordes detta år av Informationsavdelningen. Antalet besvarade enkäter var 976. Enkäten låg ute två veckor, en påminnelse skickades ut efter en vecka. Antalet inkomna svar understiger sålunda såväl 2010 som 2009 då respektive 1 643svar inkom. Tabellen visar antalet svar fördelade på olika respondentkategorier jämförda med år 2010 och 2009: Studerande grund Stud avancerad Doktorander Lärare Forskare Annan Ej besvarad av S:a Som vanligt utgörs den största respondentgruppen av studenter. Dock hari jämförelse med tidigare år andelen studenter bland respondenterna minskat från 85 % 2009 till 77 % i år. Vad denna minskning beror på är omöjligt att säga. Dock tycks inte förändringen i volym ha påverkat svaren som inte på något mer markant sätt avviker från tidigare års. 1 Wordle, fritt tillgängligt på < 4

5 Cirkeldiagrammet visar fördelningen mellan respondentkategorier. 16 % (145) valde att avstå från att svara. 3% 6% 4% 17% 10% 60% Stud grund Stud avancerad Doktorander Lärare Forskare Annan Fördelning mellan orterna Diagrammet nedan visar fördelningen av respondenter mellan orterna. Av respondenterna sade sig 64 % (528) oftast använda biblioteket i Västerås och 36 % (293) oftast biblioteket i Eskilstuna. 16 % (155) avstod att svara. 36% Västerås Eskilstuna 64% 5

6 Kön Nedan visas könsfördelningen. Fördelningen mellan kvinnor och män var 70 % (579) respektive 30 % ( 251). 15 % (146) avstod från att svara. 31% Man Kvinna 69% Akademitillhörighet Diagrammet nedan visar respondenternas fördelning mellan akademierna: 4% 1% 19% 25% 19% 32% IDT HST HVV UKK Förvaltningen EER Den största andelen kommer från HST 32 %, följt av UKK 25 %, HVV respektive IDT 19 % vardera. Dessutom tillhör 4 % Förvaltningen och 1 % EER. 16 % avstod från att svara. Distansstudenter 27 stycken (2,7%) av respondenterna uppgav sig vara distansstudenter. Internationella studenter 89 stycken (9 %) av respondenter sade sig vara internationella studenter. 6

7 Vad brukar du göra när du besöker biblioteket? Frågan avser vad för slag av aktivitet som respondenterna i huvudsak ägnar sig åt vid biblioteksbesök. Fyra alternativ fanns: lånar böcker, använder datorerna, grupparbetar eller läser. Dessutom fanns möjligheten att under rubriken annat ange annan aktivitet. Nedan visas resultatet tillsammans med resultaten från 2005 och framåt (då fler än ett svarsalternativ var möjliga kommer den totala summan att per år överstiga 100 %): Lånar eller reserverar böcker Läser Använder datorerna Grupparbetar Här framgår att ca 72 % av respondenterna vanligtvis besöker det fysiska biblioteket för att utföra låneärenden, 58 % för att använda datorerna, 36 % för att grupparbeta och 36 % för att läsa. Över år uppvisas en stabilitet i svarens fördelning och inga särskilda tendenser kan urskiljas. Vad gör du oftast när du besöker bibliotekets webbplats? Samma typ av fråga ställdes även vad beträffande respondenternas aktiviteter på webbsidan. De alternativ som gavs var Lånar om eller reserverar böcker, Använder bibliotekets databaser, Beställer fjärrlån/artiklar, Bokar en bibliotekarie samt Chattar med biblioteket. 7

8 Lånar om eller reserverar böcker Använder bibliotekets databaser Beställer fjärrlån/artiklar Bokar en bibliotekarie Chattar med biblioteket Som framgår så är de vanligaste aktiviteterna på bibliotekets hemsida bruk av bibliotekets databaser sam omlån och reservering av böcker. Frågor om e-böcker Frågan om man använt bibliotekets e-böcker besvarades av 829 respondenter (85 %). Av dessa sade sig 122 (15 %) ha lånat e-böcker. Frågan om vilket läsverktyg man i så fall hade använt sig av besvarades av enbart 253 respondenter (26 %). Av dessa hade 97 % använt dataskärmen, 6 % mobilen samt 4 % läsplatta. Frågan om huruvida man föredrar kursböcker som eböcker besvarades av 699 respondenter. Av dessa svarade 43 % och och 57 % nekande. Nöjdhetsfrågor För att mäta respondenternas nöjdhet med ett antal centrala punkter av bibliotekets verksamhet kunde denna prickas in på en skala från 1-4 där 1 är minst och 4 mest nöjd. Nedan visas de genomsnittliga värdena för 2009 avseende samtliga respondenter, jämförda med års värden: 8

9 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Öppettider Webplats Allmänt bemötande Hjälp vid infosökning Arbetsmiljö Undervisn. i infosökn ,3 3,02 3,26 3,02 2, ,41 3,09 3,34 3,09 3, ,41 3,07 3,31 3, ,35 3,09 3,31 3,09 2,89 2, ,9 3,09 3,4 3,18 2,92 2, ,215 3,106 3,469 3,107 2,949 2, ,27 3,15 3,42 3,35 3,04 2, Den högsta nöjdhetsnivån fick det allmänna bemötandet där hela 53 % gav högsta betyg! Dessutom kan en ökning ses från tidigare år noteras. En liten ökning kan således noteras för tredje året i rad. Förra årets låga nöjdhet vad beträffar öppettiderna har dessutom återhämtat sig. Nedan v isas hur satta betyg på nöjdhet fördelas per verksamhet. Exempelvis framgår att av 783 respondenters betyg på personalens bemötande 10 gav ettor, 68 tvåor, 285 treor och 420 det hösta betyget en fyra. 9

10 Undervisn. (705) Miljö (765) Hj. sökning (766) Bemötande (783) Webb. (775) Öppet. (793) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Öppet. (793) Webb. (775) Bemötande (783)Hj. sökning (766) Miljö (765) Undervisn. (705)

11 Känner du till?/har du besökt? Nedan redovisas svaren på huruvida man kände till eller hade besökt: bibliotekets tysta rum bibliotekets tysta zon bibliotekets fredagskonserter bibliotekets bokpresentationer att biblioteket finns på Facebook Av 663 svarade 440 (66 %) jakande på frågan om man kände till bibliotekets tysta rum, 465 ( 70 %) dem tysta zonen, 132 (20 %) facebooksidan, 202 (30%) fredagskonserterna, 119 (18%), samt 119 (18 %) bokpresentationerna. På frågan om man hade använt det tysta rummet respektive den tysta zonen svarade 150 respektive 258 jakande. På rågan om man hade besökt facebooksidan, fredagskonserterna eller bokpresentationerna svarade 52, 60 respektive 18 respondenter jakande Känner till har besökt Konkreta förslag på förbättringar av biblioteket samt Övriga kommentarer I en textruta fick respondenterna även möjlighet att skriva ner konkreta förslag på förbättringar av biblioteket. 160 sådana inkom. Av dessa var dock de flesta av tämligen allmän art och liknar således de som kom in under följande fråga Övriga kommentarer som uppgick till 117 stycken. I jämförelse med förra året kan man konstatera att frågan om öppettiderna inte längre framstår som lika angelägen. Några få kommentarer fanns visserligen men dessa syns inte längre i visualiseringen. Däremot kan man konstatera att klagomålen på den akustiska miljön, som trots olika konkreta åtgärder har varit något av en följetong år från år, fortfarande är aktuell. Att datorer är ett ord som står ut kan delvis ses som ett önskemål om fler datorer i bibliotekslokalerna då dessa ofta är upptagna. För övrigt är de svårt att läsa ut någon särskild trend eller något tydligt tema ur svaren. 11

12 Slutord Trots ett minskat antal respondenter uppvisade enkäten i stort sett samma resultat som föregående år, att bibliotekets användare i huvudsak tycks vara nöjda med vårt arbete. Men precis som tidigare år kommer enkäten att ligga till grund för och inspirera det fortgående kvalitetsarbetet på biblioteket. Dock finns anledning att tänka över huruvida det inte skulle vara bättre att i fortsättningen göra två enkäter, en för lärare, en för forskare och en för studenter med mer riktade frågor till dessa grupper. Till alla som tog sig tid att besvara frågorna och komma med förslag och kommentarer: Ett STORT tack! /Per Nyström, enkätansvarig 12

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2010 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Könstillhörighet...

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Biblioteksenkät

Biblioteksenkät Biblioteksenkät 2012 1 Innehåll Inledning... 4 Antalet respondenter... 4 Grupper bland respondenterna... 5 Jag är... 5 Jag tillhör... 6 Jag är distansstudent... 6 Jag är internationell student... 7 Oftast

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Bibliotekets forskarenkät 2009

Bibliotekets forskarenkät 2009 Bibliotekets forskarenkät 2009 1 Innehåll Inledning... 3 Frågor... 3 Metod... 3 Respondentkategorier... 4 Vilka är de viktigaste uppgifterna för ett bibliotek att hjälpa en forskare med?... 5 Doktorander

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Servicemätning Bibliotek

Servicemätning Bibliotek Rapport Dokumenttyp Ämnesområde Rapport Systematiskt kvalitetsarbete Förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningsområde samhällsutveckling Diarienummer KS/2016:1560 Dokumentansvarig i förvaltningen

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Mentorsundersökningen 2018

Mentorsundersökningen 2018 Mentorsundersökningen 2018 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...4 Metod...4 Enkäten...5 Resultat...6 Studielängd och tid med mentor...6 Information och kännedom om mentorsstöd...8

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

Regler för användning av universitetsbiblioteket

Regler för användning av universitetsbiblioteket Dnr MIUN 2019/761 2019-03-14 Mittuniversitetets bibliotek Regler för användning av universitetsbiblioteket Innehåll 1. Bibliotekslokalen... 1 2. Lån av material... 1 2.1 Reservationer och omlån... 2 2.2

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

ÖJD? RAPPORT från Bibliotek och ITs ENKÄTREDOVISNING Malmö högskola, Bibliotek och IT

ÖJD? RAPPORT från Bibliotek och ITs ENKÄTREDOVISNING Malmö högskola, Bibliotek och IT ÖJD? RAPPORT från Bibliotek och ITs ENKÄTREDOVISNING 2008 Malmö högskola, Bibliotek och IT Innehåll INLEDNING... 4 SYFTE... 5 METOD... 5 SVARSFREKVENS... 5 BORTFALLSANALYS... 5 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

RAPPORT STUDENTENKÄT

RAPPORT STUDENTENKÄT RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 2015-10-14 Anna Johansson Birgitte Fogh Elin Nord Ellika Riise Frida Wåhlström Olausson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 BIBLIOTEKSANVÄNDNING 3 SERVICE 8 Öppettider 8 Bemötande

Läs mer

Biblioteksenkät Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek. Sammanställd av Katrin Nylén

Biblioteksenkät Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek. Sammanställd av Katrin Nylén Biblioteksenkät 2014 Resultatredovisning för Ekonomihögskolans bibliotek Sammanställd av Katrin Nylén 2015-04-29 Om Biblioteksenkät 2014 14 oktober 14 november 2014 genomfördes Biblioteksenkät 2014 för

Läs mer

ENKÄTPANELEN 1.0. Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, Halmstad

ENKÄTPANELEN 1.0. Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, Halmstad ENKÄTPANELEN 1.0 Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad info@utvarderingsringen.se www.utvarderingsringen.se Enkätpanelen 1.0 Enkätpanelen 1.0 är vårt nya webbaserade enkätverktyg som kan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelstillsynen Arvidsjaur hösten 007 Miljö- och byggenheten Lina Lindberg Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Webbenkät om kundnöjdhet hösten 2015

Webbenkät om kundnöjdhet hösten 2015 Webbenkät om kundnöjdhet hösten 2015 Dokumentattribut Information Titel och undertitel Kundnöjdhetsundersökning hösten 2015 Dokumentägare Maria O Donnell Dokumenttyp Rapport Version 1 Senaste ändringsdatum

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN

Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Medarbetarundersökning HR-KOMPASSEN Vill ni veta vad era medarbetare verkligen tycker? Medarbetarundersökningen HR-KOMPASSEN ger bland annat svar på vad era medarbetare tycker om sin arbetssituation, om

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

15 oktober Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2018

15 oktober Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2018 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 218 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Resultat 3 Samtal 3 Åldersfördelning för spelare 4 Chatt 5 E-brev 5 Spelformer 6 Screening 6 Diskussion

Läs mer

Kvalitetsgranskning av examensarbeten referenser i examensarbeten på sjuksköterske- och lärarutbildningen

Kvalitetsgranskning av examensarbeten referenser i examensarbeten på sjuksköterske- och lärarutbildningen Kvalitetsgranskning av examensarbeten referenser i examensarbeten på sjuksköterske- och lärarutbildningen Bakgrund Under höstterminen 2008 har det genomförts en extern granskning av examensarbeten på de

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2017

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2017 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 17 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 17 registrerades totalt 19 kontakter i Stödlinjens databas för uppföljning av kontakter. Kontakterna skedde via telefonsamtal

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Bibliotek och IT Studentenkät 2010

Bibliotek och IT Studentenkät 2010 Bibliotek och IT Studentenkät 2010 [Type the author name] [Pick the date] Innehåll INLEDNING... 2 RAPPORTEN... 3 SYFTE... 4 METOD... 4 SVARSFREKVENS... 4 BORTFALLSANALYS... 4 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

RESULTAT AV ELEVENKÄTER INOM VUXENUTBILDNING LINKÖPINGS KOMMUN

RESULTAT AV ELEVENKÄTER INOM VUXENUTBILDNING LINKÖPINGS KOMMUN RESULTAT AV ELEVENKÄTER INOM VUXENUTBILDNING 2018 LINKÖPINGS KOMMUN Sammanställning: Resultat av enkäter inom vuxenutbildning 2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Inledning 1 2 Webbenkät: gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5

Rapport. Linköpings Universitet. Sammanställning av alkoholvaneundersökning. HT2011 - Termin 5 Rapport Linköpings Universitet Sammanställning av alkoholvaneundersökning HT2011 - Termin 5 Tekniska Högskolan Filosofiska Fakulteten Hälsouniversitetet Utbildningsvetenskap Livsstilsportal.se Copyright

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

LRF Jeanette Scherman. Rapport. IPSOS Agneta Hallström och Andreas Brand. Nöjd Medlem Datum:

LRF Jeanette Scherman. Rapport. IPSOS Agneta Hallström och Andreas Brand. Nöjd Medlem Datum: Rapport Nöjd Medlem 2018 LRF Jeanette Scherman IPSOS Agneta Hallström och Andreas Brand Datum: 2018-04-18 1 Innehåll 3 Sammantaget 29 Övriga resultat Synen på LRF, Framtid och Digitalisering 5 Inledning

Läs mer

Kapitel 1 - bekanta dig med din målgrupp

Kapitel 1 - bekanta dig med din målgrupp Kapitel 1 - bekanta dig med din målgrupp Statistiska sammanställningar kan vara väldigt övertygande beskrivningar därför att de är effektivt sammanfattande i bild och text/siffror. De enklaste är nog frekvenstabellen

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkäten för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6, läsåret 2017/2018

Sammanställning av uppgifter från lärarenkäten för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6, läsåret 2017/2018 Sammanställning av uppgifter från lärarenkäten för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6, läsåret 2017/2018 Inledning Under läsåret 2017/2018 genomfördes ämnesprovet i svenska och

Läs mer

Kävlingepanelen Omgång 3. Redovisning av resultat med kommentarer

Kävlingepanelen Omgång 3. Redovisning av resultat med kommentarer Kävlingepanelen Omgång 3 Redovisning av resultat med kommentarer Bakgrund I september månad 2017 skickades inbjudan att deltaga i Kävlingepanelen ut till 1 500 medborgare i från 18 år och uppåt. Man kunde

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Enkät Falkenbergs biblioteket

Enkät Falkenbergs biblioteket Enkät Falkenbergs biblioteket Kön? Man Kvinna Annat/Föredrar att ej uppge 55 7,9 19 7,6 (/) Hur gammal är du? 15 18 15 7,6 19 5 5 1,7 6 5 19 9,6 6 5 7 1,7 6 55 6 18, 56 65 6 1, 66+ 9,9 (/) Var bor du?

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av Fysiks arbetsmarknadsdag 2011

Sammanställning av utvärdering av Fysiks arbetsmarknadsdag 2011 Sammanställning av utvärdering av Fysiks arbetsmarknadsdag 2011 Sida 2 (14) Innehåll Bakgrund... 3 Enkät till studenter... 3 Enkät till funktionärer... 3 Begränsningar i sammanställningen... 3 Resultat...

Läs mer

Kartläggning av besökare vid Umeå universitetsbibliotek/lärcentrum, Örnsköldsvik, hösten 2010

Kartläggning av besökare vid Umeå universitetsbibliotek/lärcentrum, Örnsköldsvik, hösten 2010 Kartläggning av besökare vid Umeå universitetsbibliotek/lärcentrum, Örnsköldsvik, hösten 2010 Under perioden mån 25/10 t o m lör 30/10 genomförde personalen vid biblioteket och lärcentrum en kartläggning

Läs mer

Kartläggning av besökare vecka 46, 2013

Kartläggning av besökare vecka 46, 2013 Från och med måndagen den 11 november till och med lördagen den 16 november genomförde personalen vid Umeå universitetsbibliotek och Lärcentrum en kartläggning av samtliga besökande. Vi var sju personal

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete 2018-11-27 Systematiskt kvalitetsarbete Rapport föräldraenkät förskola 2018/2019 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 1 Rapport föräldraenkät förskola 2018/2019... 1 Samverkan... 2 Vad visar resultatet?...

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2011 Varberg Therese Lind Lars Johansson 2011-11-15 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2017

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2017 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2017 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2017: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Studentnöjdhet vid LTU 2009

Studentnöjdhet vid LTU 2009 Studentnöjdhet vid LTU 2009 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Hela Halland Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö-

Läs mer

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Ylva Branting Innehåll Inledning... 2 Resultat... 2 Barntillsyn och boende... 4 Barntillsyn... 4 Boende... 5 Måluppfyllelse... 7

Läs mer

Kursrapport kurs SC131B VT 2018

Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Kursrapport kurs SC131B VT 2018 Delkurs 1: Humanjuridik, 7,5 hp Kursansvarig: Mikael Matteson Antal registrerade studenter: 82 Antal studenter som besvarat den summativa kursvärderingen: 28 Svarsfrekvens:

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur november 2011 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Digital hjälp på Motala bibliotek främst i samband med samhällsservice - Resultat av en enkätundersökning gentemot besökarna

Digital hjälp på Motala bibliotek främst i samband med samhällsservice - Resultat av en enkätundersökning gentemot besökarna Digital hjälp på Motala bibliotek främst i samband med samhällsservice - Resultat av en enkätundersökning gentemot besökarna Författare: Rebecca Elvström, Elin Wihlborg och Cecilia Nordqvist, forskare

Läs mer

Studentuppföljning 2018 Högskolan i Halmstad

Studentuppföljning 2018 Högskolan i Halmstad Studentuppföljning 2018 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Mats Lind, har genomfört undersökningen Johannes Sandén, har sammanställt resultatet 2018-03-21 Avser studenter som var registrerade

Läs mer

Antalet examina ökar men för få är inriktade mot förskola

Antalet examina ökar men för få är inriktade mot förskola STATISTISK ANALYS Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 2006/13 Lärarutbildningen 2005/06: Antalet examina ökar men för få är

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen. Arvidsjaur hösten Miljö- och byggenheten Annika Lidström

Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen. Arvidsjaur hösten Miljö- och byggenheten Annika Lidström Verksamhetsutövare tycker till om miljötillsynen Arvidsjaur hösten 2008 Miljö- och byggenheten Annika Lidström Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer