Bibliotek och IT Studentenkät 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotek och IT Studentenkät 2010"

Transkript

1 Bibliotek och IT Studentenkät 2010 [Type the author name] [Pick the date]

2 Innehåll INLEDNING... 2 RAPPORTEN... 3 SYFTE... 4 METOD... 4 SVARSFREKVENS... 4 BORTFALLSANALYS... 4 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE RESULTATEN... 5 HUR SKALL RESULTATEN ANVÄNDAS?... 6 ENKÄTFRÅGOR... 7 BILAGA 1 UPPDRAGET BILAGA 2 FRÅGORNA I 2010 ÅRS ENKÄT BILAGA 3 NYA/BORTTAGNA FRÅGOR 2006/2008/

3 Inledning Under november månad genomfördes en stor enkätundersökning bland Malmö högskolas studenter. Enkäten skickades ut till ca studenter vid Malmö högskola. Liknade enkät skickas ut vartannat år och en del av frågorna är desamma från år till år. Detta för att få möjlighet att följa utvecklingen över tid. Undersökningen utgör en naturlig del i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom BIT. Enkäten bestod av 19 frågor samt möjligheten att lämna fria kommentarer. För enkätundersökningarna 2002, 2003, 2004, 2006 och 2008 se: Arbetsgruppen för enkäten har bestått av: Jan Nilsson Eva Tornbjer Christian Andersson Martina Vall Pär Hyberg Ytterligare information om enkätundersökningarna lämnas av: Jan Nilsson Bibliotek och IT Malmö högskola Tfn I rapporten används följande förkortningar för de olika områdena vid Malmö högskola: HS - Hälsa och samhälle CTS - Centrum för teknikstudier KS - Kultur och samhälle LUT - Lärarutbildningen OD - Odontologiska fakulteten 2

4 Rapporten Denna rapport består av tre delar. Den första är själva rapporten som inledningsvis redovisar bakgrund, syfte, metod etc. Därefter följer funktionernas sammanställning av de viktigaste resultaten. Efter det kommer redovisning över samtliga svar uppdelat på varje enskild fråga. I de fall funktionerna har lämnat kommentarer finns dessa med. Enkätgruppen har inte kommenterat frågorna och svaren. Efter det följer fem bilagor. Bilaga 1uppdraget, bilaga 2 Frågorna i 2010 år s enkät, bilaga 3 Nya/borttagna frågor 2006/2008/2010. Den fjärde (bilaga 4) innehåller historiska tillbakablickar på samtliga frågor som ställts i våra enkäter mer än en gång. Enkätgruppen har inte kommenterat dessa siffror. Den femte bilagan (bilaga 5) innehåller samtliga svar inklusive respondenternas kommentarer. Här finns också svaren uppdelade på kategorier, vilket bibliotek svaren avser, samt svaren från dem som inte besökt något bibliotek. Tanken med dessa bilagor är att funktionerna, teamen och den enskilde medarbetaren skall kunna arbeta vidare med materialet efter egna bedömningar. Enkätgruppens återstående uppgift är att utarbeta olika typer av FAQ:er till hjälp för användarna. 3

5 Syfte Syftet med enkätundersökningen är att undersöka kundnöjdhet. Enkäten ska ställa frågor omkring studenternas arbetsplats och användning av BIT:s tjänster. Resultatet från enkätundersökningen ska användas i BIT:s fortsatta kvalitetsoch utvecklingsarbete. Vi har i denna enkät, både i för- och efterarbete, försökt att flytta fokus från oss själva som enkätgrupp till dem det berör, det vill säga funktioner, team och enskilda medarbetare. Detta enligt vårt synsätt att kvalitetsarbete i huvudsak skall utföras i det dagliga arbetet. Metod 2010 års enkät skickades ut i form av respondentenkät till studenter som varit inskrivna vid Malmö högskola under de senaste tre åren. Respondentenkäter innebär att varje student fått ett e-postmeddelande med länk till särskild inloggningssida. Efter ungefär en vecka skickades en påminnelse ut till studenterna. Svarsfrekvens 988 studenter svarade på enkäten. Detta är en liknande siffror från föregående år, med den skillnaden att den nu skickades ut till ca studenter istället för ca Allmänt kan sägas att under åren låg svarsfrekvensen på 6-7 procent och år 2006 på 12 procent, jämfört med 2008 års enkät med 7 procent, eller 951 svar. Bortfallsanalys Svarsfrekvensen på 2010 års enkät blev ca 2 procent, eller 988 svar. Anledningen till den låga svarsfrekvensen har inte närmre analyserats men vi vill peka på ett antal faktorer som kan ha betydelse i sammanhanget. För det första är inte alla mottagarna av enkätmejlet fortfarande aktiva på Malmö högskola, och har därför ingen motivation att svara. För det andra finns kanske en stor grupp användare som i stort sett är nöjda med BITs service och utbud av tjänster och som därför valt att inte svara. Detta kan ha förstärks av att vi denna gång valt att inte ha några morötter för dem som deltog. För det tredje kan det nog finnas en spridd enkättrötthet bland användarna. Detta var nog varken den första eller sista enkäten de fått. 4

6 Sammanfattning av de viktigaste resultaten Mediefunktionen Saknade referensböcker är ett problem för våra användare, och belastar även mediebudget. Studenterna efterfrågar fortfarande fler kursböcker. Vi följer utvecklingen på e-boksmarknaden med intresse. Det är vår förhoppning att även den svenska utgivningen av e-böcker ämnade för universitet och högskolor ska haka på den internationella utvecklingen. DIT Användandet av olika publikationstyper skiljer sig ganska mycket mellan de olika områdena. Vad gäller e-resurserna, krävs generellt åtgärder för att göra dessa mer kända och använda. Kundtjänst Många studenter, speciellt på HS, är missnöjda med arbetsmiljön, och det gäller särskilt möjligheten att arbeta ostört. Fler grupprum efterfrågas på Orkanen. Studenterna är mestadels nöjda eller mycket nöjda med det bemötande och den hjälp de får på biblioteket. Ungefär hälften av studenterna är missnöjda med öppettiderna. Många känner inte till den undervisning och handledning som biblioteket erbjuder. Här utmärker sig SDM, som nästan 80 procent uppger att de inte känner till. Användningen av e-resurser är låg. Detta gäller i synnerhet Samsök, som har procent icke-användare. IT Studenterna är generellt nöjda med Helpdeskverksamheten och IT-miljön. Kopierings och utskriftsfunktion fungerar bättre och bättre enligt studenterna. Införandet av ett nytt e-post system för studenter, har fått ett gott mottagande, även om en del studenter har kommenterat att de hellre vill ha Googles Gmail. 5

7 Hur skall resultaten användas? Resultatet av enkäten presenteras av enkätprogrammet i en standardrapport (se bilaga5). Denna standardrapport delades upp funktionsvis så att varje funktion fick ta del av frågor som dels specifikt hörde till funktionen och dels var av mer allmän karaktär som till exempel respondentens hemhörighet och studieval. Varje funktion fick också tillgång till enkätprogrammet och kunde där ta del av dels hela rapporten och dels rapporten uppdelad områdesvis. Funktionerna ombads att tillsammans med sina team gå genom frågorna och resultaten och att återkomma med kommentarer om vad som kommer att åtgärdas, vad som inte kommer att åtgärdas samt förslag till frågor och svar för en kommande FAQ. Funktionerna skulle också välja ut det resultat som man såg som viktigast för sin funktion. Tanken med enkäten är inte bara att visa upp en ögonblicksbild tagen vid en given tidpunkt. Det viktigaste är att resultaten kan användas i det löpande, normala kvalitets- och utvecklingsarbetet. Förhoppningsvis kommer funktioner och team att gå vidare i sina analyser av materialet och ta hjälp av materialet i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Enkätgruppen kommer att arbeta vidare med utarbetande av en, eller möjligtvis flera, FAQ. En viktig fråga att informera användarna är ju varför vi inte klarar av vissa saker som till exempel tillräcklig mängd kurslitteratur, grupprum och tysta läsesalar. För IT gäller det exempelvis långsamma datorer och krånglande utskrivare. En nyhet för i år är att vi har följt upp frågor av samma eller likartat slag som förekommit i våra undersökningar under åren 2002 till år För vissa frågor kommenteras detta löpande i rapporten och hela materialet bifogas rapporten (Se bilaga 4). Detta för att intresserade själva ska få möjlighet att närmare analysera utfallet över tid i frågor av speciellt intresse. 6

8 Enkätfrågor Fråga 1. Vilket område studerar du på? Fråga 2. Vad läser du? 7

9 Fråga 3. Vilket av Malmö högskolas bibliotek använder du oftast? (frågan avser 2010) Fråga 4. Vilken helpdesk använder du mest? (frågan avser 2010) 8

10 Fråga 5. Hur nöjd är du med bibliotekets tryckta och elektroniska informationsresurser? (böcker, tidskrifter, databaser osv) I procent Mycket nöjd 15,8 15,6 2 Nöjd 63,9 60,5 3 Missnöjd 9,5 6,1 4 Mycket missnöjd 1,7 0,5 5 Ingen erfarenhet 9,2 17,2 Kommentarer Antalet studenter som är mycket nöjda skiljer sig inte särskilt mycket från förra enkäten. Antalet nöjda, missnöjda eller mycket missnöjda är dock något lägre än Antalet studenter som inte säger sig ha erfarenhet har dock nästan fördubblats. Här skulle man kunna lägga in en inledande fråga: Har använt eller Har inte använt. Också eventuellt komplettera med frågan: Varför har du inte använt?. Detta för att få större stringens i tolkningen av svaret. Ingen erfarenhet visar en relativt hög siffra, ca 17 procent. Tittar man på respektive biblioteks svar på denna fråga ser man att det är Kranenbiblioteket (Studietorget) som ligger bakom den relativt höga siffran, (ca 24 procent.) Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 9

11 Fråga 6. Hur nöjd är du med arbetsmiljön på det bibliotek du oftast besöker på Malmö högskola när det gäller? I procent: Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen erfarenhet Tillgång till datorer 13 50,2 19 6,3 11,5 Möjlighet att grupparbeta 10,5 40,4 27,1 10,5 11,5 Möjlighet att hitta material 15,6 60,5 8,5 2,1 13,3 Möjlighet att studera ostört 14,3 37,9 21,8 13,7 12,3 Ljudnivå 12,2 47,1 20,5 11,8 8,4 Ljus 31,3 53,1 6,1 1,9 7,6 Temperatur 25,9 53,5 10,3 3 7,3 Städning 33,6 52,4 4,1 0,8 9 Kommentar Om man delar upp frågorna efter bibliotek visar det tydligt att särskilt studenterna från HS är missnöjda eller mycket missnöjda med biblioteket. Särskilt missnöjda är man med möjligheten att studera ostört. Nästan 80 procent av HS-studenterna är missnöjda eller mycket missnöjda. När det gäller grupparbete, tillgång till datorer, ljudnivåer samt grupparbete ligger missnöjesnivåerna på mellan procent. Det är tydligt att siffrorna från HS drar ner siffrorna överlag. Studenterna är generellt nöjda eller mycket nöjda. Studenterna från OD har dock liknande missnöjessiffror när det gäller tillgång till datorer och möjlighet att grupparbeta, då är ca procent missnöjda eller mycket missnöjda. Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 10

12 Fråga 7. Hur nöjd är du med det bibliotek du oftast besöker när det gäller: bemötande från personal, hjälp med mitt ärende? Kommentar Se bilaga 4 för jämförelse över tid. Fråga 8. Hur nöjd är du med den helpdesk/it-support du oftast använder när det gäller: bemötande från personal, hjälp med mitt ärende? Kommentar Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 11

13 Fråga 9. Hur fungerade utdelandet av datoridentitet vid terminsstarten höstterminen 2010? Kommentar Se bilaga 4 för jämförelse över tid. Fråga 10. Hur fungerade utdelandet av multikort vid terminsstarten 2010? Kommentar Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 12

14 Fråga 11. Hur fungerar utskrifter/kopiering på Malmö högskola? I procent: Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt Ingen erfarenhet Utskrifter/kopiering 14,9 38,9 17,6 8,9 19,7 Kortbetalning via webben 22,1 26,5 5,7 2,8 42,9 Kommentar Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 13

15 Fråga 12. Känner du till eller har deltagit i något av följande under 2010? Undersökning i informationssökning, bokad handledning i informationssökning, studentdatorutbildningen, SDM. I procent: Känner inte till Känner till Har deltagit Undervisning i informationssökning 45 26,8 28,3 Bokad handledning i informationssökning av 59,8 29,2 11 bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 78,2 15,4 6,4 Kommentar Det är fortfarande många som inte känner till vår undervisning, handledning eller SDM. Deltagandet har över åren generellt ökat om än marginellt. Däremot är det färre som känner till SDM och undervisning 2010 än Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 14

16 Fråga 13. Känner du till eller har använt någon av följande elektroniska tjänster under 2010? Bibliotekskatalogen, Mitt bibliotekskonto, Elektroniska uppslagsverk, Elektroniska tidskriftsartiklar, E-böcker, MUEP, Fråga biblioteket, Hämtat programvaror, SAMSÖK. I procent: Känner Känner till Har Har Har använt på inte till men har inte använt använt annan plats använt på högskolan hemifrån än högskolan och hemma Bibliotekskatalogen 13,7 15,8 49,9 54,2 12,6 Mitt bibliotekskonto 10,4 23, ,1 10 (lån/reservationer i bibliotekskatalogen) Elektroniska uppslagsverk 21, ,2 29 6,3 (tex Nationalencyclopedin) Elektroniska 18,6 38,3 25,4 31,2 6,1 tidskriftsartiklar E-böcker 24,1 49,8 12,2 19,5 4,1 MUEP (Malmo University 53,2 25,1 11,3 15,6 4,2 Electronic Publishing) Fråga biblioteket - chatt 68,4 28,3 1,4 1,6 0,5 Hämtat programvaror 73,6 16,7 3,4 6,8 1,5 (tex MSDNAA och SPSS) SAMSÖK 71,6 17,4 6,9 7,7 1,7 15

17 Kommentar Det är intressant att titta på bakgrundsmaterialet, dvs. vilket område studenten läser på samt var studenten befinner sig i utbildningen. En viktig aspekt är förstås studentens progression och lärandemål. Vissa tjänster är viktigare i vissa skeende av utbildningen. Samsöksiffrorna verkar höga negativt sett (89 procent) men visar egentligen på två saker. Dels att det är ett system som vi inte exponerar särskilt mycket dels att vi måste satsa på ett bättre system framöver för samsökning av e-resurser. Tittar man på e-resurserna i sig, är siffrorna generellt höga; Elektroniska uppslagsverk: 60 procent, Elektroniska tidskriftsartiklar: 57 procent, E-böcker: 75 procent. Detta hänger också troligen delvis samman med avsaknaden av ett bra samsökningssystem. publikationstyperna skiljer sig i användningen mycket mellan områdena t ex e- tidskriftsartiklar där OD är klart bäst 26 procent och sämst är LUT, 60 procent. Vad gäller e-resurserna, krävs generellt åtgärder för att göra dessa mer kända och använda. MUEP siffrorna är i sig inte så förvånande. Publiceringen av studenten i MUEP görs i princip enbart i samband med examination. Siffran för Känner till men har inte använt borde i sig kunna vara högre, (ligger nu på generellt 25 procent), genom att MUEP t ex presenteras i tidigare skede av utbildningen.. Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 16

18 Fråga 14. Hur nöjd är du med följande IT-tjänster under 2010? Trådlöst nätverk (Nya e- posten) Mycket nöjd Nöjd Missnöjd Mycket missnöjd Ingen erfarenhet 13,9 45,6 11,8 5,2 23,5 Trådlöst nätverk 15,6 30,9 8,4 2,6 42,5 Kommentar Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 17

19 Fråga 15. Om information finns i både elektronisk och tryckt form, vilket föredrar du? Kurslitteratur, Lexikon och uppslagsverk, Tidskriftsartiklar, Lagtexter, övrig litteratur. I procent Tryckt form Elektronisk form Kurslitteratur 82,2 17,8 Lexikon och uppslagsverk 29,4 70,6 Tidskriftsartiklar 44,6 55,4 Lagtexter och annat offentligt tryck Övrig litteratur 75,8 24,2 Kommentar Siffrorna var statiska 2004, 2006, 2008 men har förändrats ganska tydligt 2010 när det gäller e-böcker. Andel som föredrar e- böcker av kurslitteratur är för respektive år 12, 11, 11, 18 procent. Det innebär att det ökat med 60 procent (från 11 till 18) vid den senaste enkäten, medan det stod stilla För övrig litteratur är siffrorna 15, 17, 18, 24 procent. Det innebär att det ökat med 33procent (från 18 till 24) vid den senaste enkäten. Även här stod de still Relationen mellan att föredra tryckt eller elektroniskt är ungefär desamma, även om lexikon och "övrig litteratur" har sett en liten, liten ökning att fördra elektroniskt. 50 procent). Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 18

20 Fråga 16. Kursböcker: Om dyu har möjlighet att välja, vilket föredrar du? Köpa i tryckt form, Kostnadsfritt i elektronisk form. Kommentar Det finns en risk att frågan har missuppfattats. Men det är ganska tydligt att många studenter fortfarande föredrar tryckt litteratur. Fråga 17. Är du nöjd med öppettiderna på det bibliotek du oftast besöker? Kommentar Generellt sett är studenterna nöjda med våra öppettider. Uppdelat efter bibliotek är det studenterna från HS och Orkanen som efterfrågar generösare öppettider. Av förklarliga skäl eftersom OD redan, i princip, har dygnetruntöppet. Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 19

21 Fråga 18. Är du nöjd med öppettiderna hos den helpdesk du oftast använder? Kommentar Se bilaga 4 för jämförelse över tid. 20

22 Fråga 19. Använder du dig av något/några av följande bibliotek i regionen? Alnarpsbiblioteket, Blekinge tekniska högskolas bibliotek, Kristianstads högskolas bibliotek, Lunds universitets bibliotek, Inget av biblioteken som anges. Procent Alnarpsbiblioteket 1,1 Blekinge tekniska högskolas bibliotek 0,3 Kristianstads högskolas bibliotek 1,8 Lunds universitets bibliotek 20,3 Inget av biblioteken som anges 77,5 Kommentar Frågan är ny men kan vara intressant att följa över tid. Förhållandevis få använder universitetsbiblioteken i regionen. 21

23 Fria kommentarer I 2010 års enkät hade respondenterna möjlighet att lämna fria kommentarer. Vi fick in 263 fria kommentarer års enkät fick in 212 fria kommentarer. Många av kommentarerna handlar om utskriftsmöjligheter och datorer men även problemen med att hitta kurslitteratur återkommer. 22

24 Bilaga 1 Uppdraget Studentenkät/ Enligt beslut skall en enkätundersökning göras under ht -10. Frågan har diskuterats i Info/marknadsföringsteamet som enades om följande: Utgångspunkten är kundnöjdhet. Enkäten ska ställa frågor omkring studenternas arbetsplats och användning men inte gå på djupet i deras informationsförsörjning. Enkäten ska gälla hela BIT Den riktas mot alla studenter Den genomförs i form av en webbenkät Antal frågor ska begränsas En del frågor ska vara gemensamma för alla områden, men riktade frågor kan ställas till studenterna på de olika områdena Några frågor ska väljas ut för att återkomma i senare enkäter, så att resultatet kan mätas över tid Ett antal frågor ska handla om användningen av våra elektroniska tjänster Möjlighet till egna kommentarer ska finnas Förslag om morot för att öka svarsfrekvens kom upp - exempelvis utlottning av profilprodukter. Jan Nilsson är sammankallande i gruppen 23

25 Bilaga 2 Frågorna i 2010 års enkät 1 Vilket område studerar du på? 2 Vad läser du? 3 Vilket av Malmö högskolas bibliotek besöker du oftast? (frågan avser 2010) 4 Vilken helpdesk använder du mest? (frågan avser 2010) 5 Hur nöjd är du med bibliotekets trycka och elektroniska informationsresurser? (böcker, tidskrifter, databaser, uppslagsverk osv) 6 Hur nöjd är du med arbetsmiljön på det bibliotek du oftast besöker på Malmö högskola när det gäller? Tillgång till datorer Möjlighet att grupparbeta Möjlighet att hitta material Möjlighet att studera ostört Ljudnivå Ljus Temperatur Städning 7 Hur nöjd är du med det bibliotek du oftast besöker på Malmö högskola när det gäller? Bemötande från personal? Hjälp med mitt ärende? 8 Hur nöjd är du med den helpdesk/it-support du oftast använder på Malmö högskola? Bemötande från personal? Hjälp med mitt ärende? 9 Hur fungerade utdelandet av datorid fungerade vid terminsstart ht 2010? 10 Hur fungerade utdelandet av multikort fungerade vid terminsstart höstterminen 2010? 11 Hur fungerar utskrifter/kopiering på Malmö högskola? Utskrifter/kopiering Kortbetalning via webben 12 Känner du till eller har deltagit i någon av följande tjänster under 2008? Undervisning i informationssökning Bokad handledning i informationssökning av bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 13 Känner du till eller har använt någon av flj elektroniska tjänster under 2008? 24

26 Bibliotekskatalogen Mitt bibliotekskonto (lån/reservationer) Elektroniska uppslagsverk (t.ex Nationalencyklopedin) Elektroniska tidskriftsartiklar MUEP (Malmo University Electronic Publishing) Fråga biblioteket Hämtat programvaror (t.ex MSDNAA och SPSS) SAMSÖK/SFX (Check for fulltext) 14 Hur nöjd är du med följande IT-tjänster under 2010 Trådlöst nätverk 15 Om information finns i både elektronisk och tryckt form, vilken föredrar du? Kurslitteratur Lexikon och uppslagsverk Tidskriftsartiklar Lagtexter och annat offentligt tryck Övrig litteratur 16 Kursböcker: Om du har möjlighet att välja, vilket föredrar du? Köpa i tryckt form Kostnadsfritt i elektronisk form (fulltext) 17 Är du nöjd med öppettiderna på det bibliotek du oftast besöker? 18 Är du nöjd med öppettiderna hos den helpdesk du oftast använder? 19 Använder du dig av något/några av följande bibliotek i regionen? Markera vilket/vilka. Du kan kryssa i mer än ett alternativ. 20 Kommentarer 25

27 Bilaga 3 Nya/borttagna frågor 2006/2008/2010 Frågorna i årets enkät var 17 till antalet plus möjlighet att lämna fria kommentarer. Se bilaga 2. I förhållande till enkäten 2006 har ett antal nya frågor ställts samtidigt som ett par av de gamla har försvunnit. Anledningen till detta är att såväl verksamheten vid som organisationen av BIT har förändras över tid. Nya frågor rödmarkerade Borttagna frågor blåmarkerade Nya frågor 2010 samt förändringar 5. Hur nöjd är du med bibliotekets tryckta och elektroniska resurser? Motsvarar bibliotekets informationsresurser dina förväntningar? (tryckta och elektroniska böcker, tidskrifter, databaser, uppslagsverk osv) Under fråga 6, som också fanns med 2006, har följande underfrågor tillkommit 6. Hur nöjd är du med arbetsmiljön på det bibliotek du oftast besöker på Malmö högskola när det gäller? Ljus Temperatur Lätt att hitta material Fråga 7 och 8har delats upp i två aspekter, service och bemötande, på personalen i förhållande till Hur nöjd är du med det bibliotek du oftast besöker på Malmö högskola när det gäller? Bemötande från personal? Hjälp med mitt ärende?service från personal? 8 Hur nöjd är du med den helpdesk/it-support du oftast använder på Malmö högskola? Bemötande från personal? Hjälp med mitt ärende?service från personal? 10 Hur fungerade upplevde du att utdelandet av multikort fungerade vid terminsstart höstterminen ? Under fråga 13 har en underfråga tillkommit och två tagits bort 13 Känner du till eller har använt någon av flj elektroniska tjänster under 2008? SAMSÖK/SFX (Check for fulltext) Fråga Bibliotek och IT - chatt Helpdesk online/live support 14 Hur nöjd är du med följande IT-tjänster under 2010? 26

28 Känner du till eller har använt någon av följande IT-tjänster under 2008? (flera svarsalternativ är möjliga) Webmail It's Learning Hemkatalog (M:) Trådlöst nätverk Borttagen fråga 15 Skulle du vilja kunna kontakta BIT via andra kanaler som t.ex. msn, sms, skype...? 15 Om information finns i både elektronisk och tryckt form, vilken föredrar du? Kurslitteratur Lexikon och uppslagsverk Tidskriftsartiklar Lagtexter och annat offentligt tryck Övrig litteratur 16 Om du har möjlighet att välja, vilket föredrar du? Köpa i tryckt form Kostnadsfritt i elektronisk form (fulltext) 19 Använder du dig av något/några av följande bibliotek i regionen? Markera vilket/vilka. Du kan kryssa i mer än ett alternativ. Liksom tidigare år fanns möjlighet att lämna kommentarer/förslag om verksamheten vid Bibliotek och IT. Man kunde också kryssa i en ruta om man önskade svar direkt på sin kommentar/förslag. 27

29 Bilaga till enkätundersökning 2010 Bilaga 5

30 INNEHÅLL Samtliga bibliotek sammanslagen rapport... 3 Biblioteket Hälsa och samhälle Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) Odontologiska biblioteket Orkanenbiblioteket Har inte besökt något av högskolans bibliotek

31 Samtliga bibliotek sammanslagen rapport 3

32 Procent Antal HS, Hälsa och samhälle 25,7% 253 CTS, Centrum för teknikstudier (ProMeNaD, EDV) 7,8% 77 KS, Kultur och samhälle (K3, IMER, GPS, Urbana Studier) 24,1% 237 LUT, Lärarutbildningen 39,4% 387 OD, Odontologiska fakulteten 3% 29 Svarande 983 Inget svar 5 4

33 Procent Antal Program 83,8% 824 Fristående kurs 9,2% 90 Distansutbildning (fristående kurs eller program) 7% 69 Svarande 983 Inget svar 5 5

34 Procent Antal Biblioteket Hälsa och samhälle 22,4% 221 Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 4,1% 40 Odontologiska biblioteket 3% 30 Orkanenbiblioteket 62,7% 618 Har inte besökt något av högskolans bibliotek 7,8% 77 Svarande 986 Inget svar 2 6

35 Procent Antal Helpdesk och IT support i E121, Orkanen 22,1% 217 Helpdesk på Biblioteket Hälsa och samhälle 17,1% 168 Helpdesk Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 3,7% 36 Helpdesk på Orkanenbiblioteket 25,4% 250 Helpdesk telefonsupport 2,4% 24 Har inte använt helpdesk/it support 29,3% 288 Svarande 983 Inget svar 5 7

36 Procent Antal Mycket nöjd 15,6% 148 Nöjd 60,5% 572 Missnöjd 6,1% 58 Mycket missnöjd 0,5% 5 Ingen erfarenhet 17,2% 163 Svarande 946 Inget svar 42 8

37 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar Tillgång till datorer 13% 50, 19% 6,3% 11,5% 2, % 1 Möjlighet att grupparbeta 10,5% 40, 4% 27,1 % 10,5% 11,5% 2, Möjlighet att hitta 15,6% 60, 8,5% 2,1% 13,3% 1, material 5% 7 Möjlighet att studera 14,3% 37, 21,8 13,7% 12,3% 2, ostört 9% % Ljudnivå 12,2% 47, 1% 20,5 % 11,8% 8,4% 2, Ljus 31,3% 53, 6,1% 1,9% 7,6% 1, % 7 Temperatur 25,9% 53, 5% 10,3 % 3% 7,3% 1, Städning 33,6% 52, 4,1% 0,8% 9% 1, % 9 Totalt 2,

38 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 49,8% 36, 2,2% 0,2% 10,9% 1, % 7 44,3% 38, 2,7% 0,3% 13,7% 1, % 3 Totalt 1,

39 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 30,3% 36, 4,3% 1,7% 27,3% 1, % 9 28,7% 35, 6,1% 2,2% 27,4% 1, % 5 Totalt 1,

40 Procent Antal Mycket bra 21,1% 201 Bra 23,7% 226 Dåligt 3,6% 34 Mycket dåligt 1,2% 11 Jag har fått datoridentitet vid tidigare terminsstart 50,4% 480 Svarande 952 Inget svar 36 12

41 Procent Antal Mycket bra 19,3% 181 Bra 24% 225 Dåligt 4,6% 43 Mycket dåligt 1,7% 16 Jag har fått multikort vid tidigare terminsstart 50,4% 472 Svarande 937 Inget svar 51 13

42 Mycket Bra Dålig bra t Utskrifter/kopiering 14,9% 38, 17,6 9% % Kortbetalning via 22,1% 26, 5,7 webben 5% % Mycket Ingen Med Svara Inget dåligt erfarenhet el nde svar 8,9% 19,7% 2, ,8% 42,9% 1, Totalt 2,

43 Känner inte Känner Har Svar Inget till till deltagit ande svar Undervisning i informationssökning 45% 26,8% 28,3% Bokad handledning i informationssökning 59,8% 29,2% 11% av bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 78,2% 15,4% 6,4% Totalt

44 Känn er inte till Bibliotekskatalogen 13,7 % Mitt bibliotekskonto 10,4 (lån/reservationer i % bibliotekskatalogen) Elektroniska uppslagsverk (tex Nationalencyclopedin) Elektroniska tidskriftsartiklar MUEP (Malmo University Electronic Publishing) Fråga biblioteket - chatt Hämtat programvaror (tex MSDNAA och SPSS) 21,3 % 18,6 % E-böcker 24,1 % 53,2 % 68,4 % 73,6 % SAMSÖK 71,6 % Känner till men har inte använt Har använt på högskola n Har använt hemifr ån Har använt på annan plats än högskolan och hemma Sva Ing ran et de sva r 15,8% 49,9% 54,2% 12,6% ,7% 39% 51,1% 10% % 20,2% 29% 6,3% ,3% 25,4% 31,2% 6,1% ,8% 12,2% 19,5% 4,1% ,1% 11,3% 15,6% 4,2% ,3% 1,4% 1,6% 0,5% ,7% 3,4% 6,8% 1,5% ,4% 6,9% 7,7% 1,7% Totalt

45 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar (Nya e- 13,9% 45, 11,8 5,2% 23,5% 2, posten) 6% % 1 Trådlöst nätverk 15,6% 30, 8,4% 2,6% 42,5% 1, % 6 Totalt 2,

46 Tryckt form Elektronisk form Svaran Inget svar de Kurslitteratur 82,2% 17,8% Lexikon och uppslagsverk 29,4% 70,6% Tidskriftsartiklar 44,6% 55,4% Lagtexter och annat offentligt tryck 47% 53% Övrig litteratur 75,8% 24,2% Totalt

47 Procent Antal Köpa i tryckt form 43,5% 399 Kostnadsfritt i elektronisk form (fulltext) 56,5% 519 Svarande 918 Inget svar 70 19

48 Procent Antal Jag är nöjd 45% 419 Det borde öppna tidigare på morgonen 28% 261 Det borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 16,7% 156 Det borde ha öppet mer på helgen 20,4% 190 Ingen åsikt 12,9% 120 Svarande 932 Inget svar 56 20

49 Procent Antal Jag är nöjd 39,1% 365 Den borde öppna tidigare på morgonen 5,4% 50 Den borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 9,5% 89 Den borde ha öppet mer på helgen 5,3% 49 Ingen åsikt 47,3% 441 Svarande 933 Inget svar 55 21

50 Procent Antal Alnarpsbiblioteket 1,1% 10 Blekinge tekniska högskolas bibliotek 0,3% 3 Kristianstads högskolas bibliotek 1,8% 16 Lunds universitets bibliotek 20,3% 182 Inget av biblioteken som anges 77,5% 695 Svarande 897 Inget svar 91 22

51 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens ,2% 23

52 Biblioteket Hälsa och samhälle 24

53 Procent Antal HS, Hälsa och samhälle 98,6% 217 CTS, Centrum för teknikstudier (ProMeNaD, EDV) 0% 0 KS, Kultur och samhälle (K3, IMER, GPS, Urbana Studier) 0,5% 1 LUT, Lärarutbildningen 0,9% 2 OD, Odontologiska fakulteten 0% 0 Svarande 220 Inget svar 1 25

54 Procent Antal Program 91,3% 200 Fristående kurs 4,6% 10 Distansutbildning (fristående kurs eller program) 4,1% 9 Svarande 219 Inget svar 2 26

55 Procent Antal Biblioteket Hälsa och samhälle 100% 221 Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 0% 0 Odontologiska biblioteket 0% 0 Orkanenbiblioteket 0% 0 Har inte besökt något av högskolans bibliotek 0% 0 Svarande 221 Inget svar 0 27

56 Procent Antal Helpdesk och IT support i E121, Orkanen 2,3% 5 Helpdesk på Biblioteket Hälsa och samhälle 67,7% 149 Helpdesk Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 0% 0 Helpdesk på Orkanenbiblioteket 0,9% 2 Helpdesk telefonsupport 1,8% 4 Har inte använt helpdesk/it support 27,3% 60 Svarande 220 Inget svar 1 28

57 Procent Antal Mycket nöjd 13,7% 29 Nöjd 62,7% 133 Missnöjd 8,5% 18 Mycket missnöjd 1,4% 3 Ingen erfarenhet 13,7% 29 Svarande 212 Inget svar 9 29

58 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar Tillgång till datorer 2,8% 43, 33,2 18% 2,3% 2, % % 8 Möjlighet att 2,8% 31, 37,2 24,7% 3,7% 2, grupparbeta 6% % 7 Möjlighet att hitta 8,8% 75, 7% 2,3% 6% 2, material 8% 3 Möjlighet att studera 4,2% 17, 35,6 38,4% 4,2% 3, ostört 6% % 3 Ljudnivå 2,8% 30, 32,4 33,8% 0,9% 2, % % 8 Ljus 19,5% 61, 11,6 4,7% 2,3% 2, % % 1 Temperatur 15,3% 59, 1% 17,2 % 7,4% 0,9% 2, Städning 31,3% 55, 7,9% 1,4% 4,2% 1, % 9 Totalt 2,

59 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 52,1% 38, 2,3% 0,5% 6,5% 1, % 8 46,8% 40, 1,9% 0,5% 10,2% 1, % 1 Totalt 1,

60 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 27,1% 36 7,5% 1,9% 27,6% 1, % 8 23,6% 38, 6,9% 3,2% 27,3% 1, % 6 Totalt 1,

61 Procent Antal Mycket bra 23% 50 Bra 19,4% 42 Dåligt 2,3% 5 Mycket dåligt 1,8% 4 Jag har fått datoridentitet vid tidigare terminsstart 53,5% 116 Svarande 217 Inget svar 4 33

62 Procent Antal Mycket bra 21% 45 Bra 20,6% 44 Dåligt 4,7% 10 Mycket dåligt 1,4% 3 Jag har fått multikort vid tidigare terminsstart 52,3% 112 Svarande 214 Inget svar 7 34

63 Mycket Bra Dålig bra t Utskrifter/kopiering 9,6% 34 23,9 % % Kortbetalning via 32,1% 29, 7,7 webben 2% % Mycket Ingen Med Svara Inget dåligt erfarenhet el nde svar 17,2% 15,3% 2, ,3% 25,8% 1, Totalt 2,

64 Känner inte Känner Har Svar Inget till till deltagit ande svar Undervisning i informationssökning 30,2% 24,5% 45,3% Bokad handledning i informationssökning 55% 33,6% 11,4% av bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 85,2% 11,4% 3,3% Totalt

65 Känn er inte till Känner till men har inte använt Har använt på högskola n Har använt hemifr ån Har använt på annan plats än högskolan och hemma Sva Ing ran et de sva r Bibliotekskatalogen 9% 11,8% 58% 54,7% 14,2% 21 2 Mitt bibliotekskonto 5,3% 22% 44% 54,1% 10% 20 (lån/reservationer i 9 bibliotekskatalogen) Elektroniska uppslagsverk (tex Nationalencyclopedin) Elektroniska tidskriftsartiklar MUEP (Malmo University Electronic Publishing) Fråga biblioteket - chatt Hämtat programvaror (tex MSDNAA och SPSS) 14,2 % 42% 25,9% 31,6% 5,2% ,5% 36,2% 36,6% 37,6% 6,6% 21 3 E-böcker 21,5 58,9% 8,6% 15,8% 1,9% 20 % 9 50,5 25,5% 14,6% 15,6% 3,3% 21 % 2 66,2 % 72,5 % SAMSÖK 61,3 % 30,5% 1,9% 1,9% 0% ,4% 4,7% 4,7% 0,5% ,7% 10,8% 10,8% 1,4% 21 2 Totalt

66 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar (Nya e- 13,6% 51, 10,8 3,3% 21,1% 2, posten) 2% % 5 Trådlöst nätverk 17,3% 30, 5,6% 2,3% 44,4% 1, % 7 Totalt 1,

67 Tryckt form Elektronisk form Svaran Inget svar de Kurslitteratur 86,9% 13,1% Lexikon och uppslagsverk 30,3% 69,7% Tidskriftsartiklar 45,8% 54,2% Lagtexter och annat offentligt tryck 44,5% 55,5% Övrig litteratur 78,1% 21,9% Totalt

68 Procent Antal Köpa i tryckt form 41,7% 88 Kostnadsfritt i elektronisk form (fulltext) 58,3% 123 Svarande 211 Inget svar 10 40

69 Procent Antal Jag är nöjd 36,6% 78 Det borde öppna tidigare på morgonen 42,7% 91 Det borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 23,9% 51 Det borde ha öppet mer på helgen 22,5% 48 Ingen åsikt 7% 15 Svarande 213 Inget svar 8 41

70 Procent Antal Jag är nöjd 34,1% 73 Den borde öppna tidigare på morgonen 9,3% 20 Den borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 11,7% 25 Den borde ha öppet mer på helgen 3,3% 7 Ingen åsikt 48,6% 104 Svarande 214 Inget svar 7 42

71 Procent Antal Alnarpsbiblioteket 0,5% 1 Blekinge tekniska högskolas bibliotek 1% 2 Kristianstads högskolas bibliotek 1,5% 3 Lunds universitets bibliotek 20,3% 41 Inget av biblioteken som anges 78,2% 158 Svarande 202 Inget svar 19 43

72 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens % 44

73 Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 45

74 Procent Antal HS, Hälsa och samhälle 7,5% 3 CTS, Centrum för teknikstudier (ProMeNaD, EDV) 55% 22 KS, Kultur och samhälle (K3, IMER, GPS, Urbana Studier) 32,5% 13 LUT, Lärarutbildningen 5% 2 OD, Odontologiska fakulteten 0% 0 Svarande 40 Inget svar 0 46

75 Procent Antal Program 80% 32 Fristående kurs 17,5% 7 Distansutbildning (fristående kurs eller program) 2,5% 1 Svarande 40 Inget svar 0 47

76 Procent Antal Biblioteket Hälsa och samhälle 0% 0 Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 100% 40 Odontologiska biblioteket 0% 0 Orkanenbiblioteket 0% 0 Har inte besökt något av högskolans bibliotek 0% 0 Svarande 40 Inget svar 0 48

77 Procent Antal Helpdesk och IT support i E121, Orkanen 15% 6 Helpdesk på Biblioteket Hälsa och samhälle 5% 2 Helpdesk Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 35% 14 Helpdesk på Orkanenbiblioteket 5% 2 Helpdesk telefonsupport 7,5% 3 Har inte använt helpdesk/it support 32,5% 13 Svarande 40 Inget svar 0 49

78 Procent Antal Mycket nöjd 18,4% 7 Nöjd 47,4% 18 Missnöjd 10,5% 4 Mycket missnöjd 0% 0 Ingen erfarenhet 23,7% 9 Svarande 38 Inget svar 2 50

79 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar Tillgång till datorer 20,5% 46, 23,1 5,1% 5,1% 2, % % 4 Möjlighet att 20,5% 43, 17,9 7,7% 10,3% 2, grupparbeta 6% % 4 Möjlighet att hitta 16,2% 43, 16,2 5,4% 18,9% 2, material 2% % 3 Möjlighet att studera 12,8% 53, 20,5 5,1% 7,7% 2, ostört 8% % 9 Ljudnivå 2,6% 68, 4% 21,1 % 2,6% 5,3% 2, Ljus 28,9% 57, 7,9% 2,6% 2,6% 1, % 4 Temperatur 18,4% 52, 15,8 7,9% 5,3% 2, % % 4 Städning 23,1% 59 10,3 2,6% 5,1% 1, % % 2 Totalt 2,

80 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 41% 41 0% 0% 17,9% 1, % 33,3% 43, 0% 0% 23,1% 1, % 7 Totalt 1,

81 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 38,5% 30, 0% 2,6% 28,2% 1, % 4 35,1% 29, 5,4% 2,7% 27% 1, % 7 Totalt 1,

82 Procent Antal Mycket bra 20,5% 8 Bra 23,1% 9 Dåligt 0% 0 Mycket dåligt 2,6% 1 Jag har fått datoridentitet vid tidigare terminsstart 53,8% 21 Svarande 39 Inget svar 1 54

83 Procent Antal Mycket bra 18,4% 7 Bra 26,3% 10 Dåligt 0% 0 Mycket dåligt 5,3% 2 Jag har fått multikort vid tidigare terminsstart 50% 19 Svarande 38 Inget svar 2 55

84 Mycket Bra Dålig bra t Utskrifter/kopiering 18,9% 35, 18,9 1% % Kortbetalning via 19,4% 30, 8,3 webben 6% % Mycket Ingen Med Svara Inget dåligt erfarenhet el nde svar 8,1% 18,9% 2, ,6% 36,1% Totalt 2,

85 Känner inte Känner Har Svar Inget till till deltagit ande svar Undervisning i informationssökning 54,1% 24,3% 21,6% 37 3 Bokad handledning i informationssökning 68,6% 25,7% 5,7% 35 5 av bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 69,4% 22,2% 8,3% 36 4 Totalt

86 Känn er inte till Känner till men har inte använt Har använt på högskola n Har använt hemifr ån Har använt på annan plats än högskolan och hemma Sva Ing ran et de sva r Bibliotekskatalogen 24,3 % 13,5% 37,8% 43,2% 16,2% 37 3 Mitt bibliotekskonto 5,4% 40,5% 24,3% 37,8% 16,2% 37 3 (lån/reservationer i bibliotekskatalogen) Elektroniska uppslagsverk (tex Nationalencyclopedin) 10,8 % 37,8% 32,4% 27% 8,1% 37 3 Elektroniska 11,1 47,2% 19,4% 30,6% 2,8% 36 4 tidskriftsartiklar % E-böcker 19,4 % 55,6% 8,3% 22,2% 0% 36 4 MUEP (Malmo University Electronic Publishing) Fråga biblioteket - chatt Hämtat programvaror (tex MSDNAA och SPSS) 48,6 % 54,1 % 43,2 % SAMSÖK 70,3 % 34,3% 5,7% 14,3% 0% ,5% 5,4% 0% 0% ,7% 10,8% 18,9% 5,4% ,9% 8,1% 5,4% 2,7% 37 3 Totalt

87 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar (Nya e- 17,6% 47, 8,8% 11,8% 14,7% 2, posten) 1% 7 Trådlöst nätverk 17,6% 47, 8,8% 5,9% 20,6% 2, % 4 Totalt 2,

88 Tryckt form Elektronisk form Svaran Inget svar de Kurslitteratur 75% 25% 36 4 Lexikon och uppslagsverk 31,4% 68,6% 35 5 Tidskriftsartiklar 38,9% 61,1% 36 4 Lagtexter och annat offentligt tryck 44,4% 55,6% 36 4 Övrig litteratur 58,3% 41,7% 36 4 Totalt

89 Procent Antal Köpa i tryckt form 30,6% 11 Kostnadsfritt i elektronisk form (fulltext) 69,4% 25 Svarande 36 Inget svar 4 61

90 Procent Antal Jag är nöjd 50% 18 Det borde öppna tidigare på morgonen 25% 9 Det borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 19,4% 7 Det borde ha öppet mer på helgen 16,7% 6 Ingen åsikt 11,1% 4 Svarande 36 Inget svar 4 62

91 Procent Antal Jag är nöjd 31,4% 11 Den borde öppna tidigare på morgonen 14,3% 5 Den borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 17,1% 6 Den borde ha öppet mer på helgen 11,4% 4 Ingen åsikt 40% 14 Svarande 35 Inget svar 5 63

92 Procent Antal Alnarpsbiblioteket 2,9% 1 Blekinge tekniska högskolas bibliotek 0% 0 Kristianstads högskolas bibliotek 5,7% 2 Lunds universitets bibliotek 25,7% 9 Inget av biblioteken som anges 68,6% 24 Svarande 35 Inget svar 5 64

93 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens % 65

94 Odontologiska biblioteket 66

95 Procent Antal HS, Hälsa och samhälle 0% 0 CTS, Centrum för teknikstudier (ProMeNaD, EDV) 0% 0 KS, Kultur och samhälle (K3, IMER, GPS, Urbana Studier) 0% 0 LUT, Lärarutbildningen 3,3% 1 OD, Odontologiska fakulteten 96,7% 29 Svarande 30 Inget svar 0 67

96 Procent Antal Program 100% 30 Fristående kurs 0% 0 Distansutbildning (fristående kurs eller program) 0% 0 Svarande 30 Inget svar 0 68

97 Procent Antal Biblioteket Hälsa och samhälle 0% 0 Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 0% 0 Odontologiska biblioteket 100% 30 Orkanenbiblioteket 0% 0 Har inte besökt något av högskolans bibliotek 0% 0 Svarande 30 Inget svar 0 69

98 Procent Antal Helpdesk och IT support i E121, Orkanen 3,4% 1 Helpdesk på Biblioteket Hälsa och samhälle 3,4% 1 Helpdesk Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 0% 0 Helpdesk på Orkanenbiblioteket 13,8% 4 Helpdesk telefonsupport 10,3% 3 Har inte använt helpdesk/it support 69% 20 Svarande 29 Inget svar 1 70

99 Procent Antal Mycket nöjd 31% 9 Nöjd 58,6% 17 Missnöjd 6,9% 2 Mycket missnöjd 0% 0 Ingen erfarenhet 3,4% 1 Svarande 29 Inget svar 1 71

100 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar Tillgång till datorer 6,7% 46, 26,7 16,7% 3,3% 2, % % 5 Möjlighet att grupparbeta 10% 33, 3% 40% 13,3% 3,3% 2, Möjlighet att hitta 33,3% 53, 3,3% 10% 0% 1, material 3% Möjlighet att studera ostört 56,7% 23, 3% 10% 0% 10% 1, Ljudnivå 31% 58, 3,4% 3,4% 3,4% 1, % 9 Ljus 50% 40 3,3% 3,3% 3,3% 1, % 9 Temperatur 43,3% 50 0% 3,3% 3,3% 1, % 2 Städning 43,3% 56, 0% 0% 0% 1, % 7 Totalt 1,

101 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 73,3% 23, 0% 0% 3,3% 1, % 4 73,3% 26, 0% 0% 0% 1, % 7 Totalt 1,

102 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 17,2% 13, 3,4% 0% 65,5% 1, % 17,2% 13, 3,4% 0% 65,5% 1, % Totalt 1,

103 Procent Antal Mycket bra 23,3% 7 Bra 20% 6 Dåligt 6,7% 2 Mycket dåligt 0% 0 Jag har fått datoridentitet vid tidigare terminsstart 50% 15 Svarande 30 Inget svar 0 75

104 Procent Antal Mycket bra 24,1% 7 Bra 20,7% 6 Dåligt 0% 0 Mycket dåligt 3,4% 1 Jag har fått multikort vid tidigare terminsstart 51,7% 15 Svarande 29 Inget svar 1 76

105 Mycket Bra Dålig Mycket Ingen Med Svara Inget bra t dåligt erfarenhet el nde svar Utskrifter/kopiering 10% 43, 30% 13,3% 3,3% 2, % 8 Kortbetalning via 46,7% 20 3,3 0% 30% 1, webben % % 8 Totalt 1,

106 Känner inte Känner Har Svar Inget till till deltagit ande svar Undervisning i informationssökning 13,3% 50% 36,7% 30 0 Bokad handledning i informationssökning 30% 56,7% 13,3% 30 0 av bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 63,3% 23,3% 13,3% 30 0 Totalt

107 Känn er inte till Känner till men har inte använt Har använt på högskola n Har använt hemifr ån Har använt på annan plats än högskolan och hemma Sva Ing ran et de sva r Bibliotekskatalogen 13,3 % 20% 63,3% 33,3% 10% 30 0 Mitt bibliotekskonto 3,3% 16,7% 53,3% 66,7% 10% 30 0 (lån/reservationer i bibliotekskatalogen) Elektroniska 6,7% 33,3% 33,3% 56,7% 3,3% 30 0 uppslagsverk (tex Nationalencyclopedin) Elektroniska 3,3% 23,3% 53,3% 60% 0% 30 0 tidskriftsartiklar E-böcker 27,6 % 51,7% 10,3% 13,8% 0% 29 1 MUEP (Malmo 60% 30% 10% 3,3% 0% 30 0 University Electronic Publishing) Fråga biblioteket - 83,3 13,3% 3,3% 0% 0% 30 0 chatt % Hämtat programvaror 90% 10% 0% 0% 0% 30 0 (tex MSDNAA och SPSS) SAMSÖK 83,3 16,7% 0% 0% 0% 30 0 % Totalt

108 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar (Nya e- posten) 6,7% 50 % 6,7% 3,3% 33,3% 2, Trådlöst nätverk 10% 26, 20% 10% 33,3% 2, % 5 Totalt 2,

109 Tryckt form Elektronisk form Svaran Inget svar de Kurslitteratur 83,3% 16,7% 30 0 Lexikon och uppslagsverk 26,7% 73,3% 30 0 Tidskriftsartiklar 50% 50% 30 0 Lagtexter och annat offentligt tryck 43,3% 56,7% 30 0 Övrig litteratur 63,3% 36,7% 30 0 Totalt

110 Procent Antal Köpa i tryckt form 40% 12 Kostnadsfritt i elektronisk form (fulltext) 60% 18 Svarande 30 Inget svar 0 82

111 Procent Antal Jag är nöjd 93,3% 28 Det borde öppna tidigare på morgonen 6,7% 2 Det borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 3,3% 1 Det borde ha öppet mer på helgen 3,3% 1 Ingen åsikt 0% 0 Svarande 30 Inget svar 0 83

112 Procent Antal Jag är nöjd 30% 9 Den borde öppna tidigare på morgonen 0% 0 Den borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 0% 0 Den borde ha öppet mer på helgen 0% 0 Ingen åsikt 70% 21 Svarande 30 Inget svar 0 84

113 Procent Antal Alnarpsbiblioteket 0% 0 Blekinge tekniska högskolas bibliotek 0% 0 Kristianstads högskolas bibliotek 0% 0 Lunds universitets bibliotek 6,9% 2 Inget av biblioteken som anges 93,1% 27 Svarande 29 Inget svar 1 85

114 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens % 86

115 Orkanenbiblioteket 87

116 Procent Antal HS, Hälsa och samhälle 3,4% 21 CTS, Centrum för teknikstudier (ProMeNaD, EDV) 5,2% 32 KS, Kultur och samhälle (K3, IMER, GPS, Urbana Studier) 32,2% 198 LUT, Lärarutbildningen 59,2% 364 OD, Odontologiska fakulteten 0% 0 Svarande 615 Inget svar 3 88

117 Procent Antal Program 84,7% 522 Fristående kurs 9,9% 61 Distansutbildning (fristående kurs eller program) 5,4% 33 Svarande 616 Inget svar 2 89

118 Procent Antal Biblioteket Hälsa och samhälle 0% 0 Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 0% 0 Odontologiska biblioteket 0% 0 Orkanenbiblioteket 100% 618 Har inte besökt något av högskolans bibliotek 0% 0 Svarande 618 Inget svar 0 90

119 Procent Antal Helpdesk och IT support i E121, Orkanen 31,8% 196 Helpdesk på Biblioteket Hälsa och samhälle 1,9% 12 Helpdesk Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 2,9% 18 Helpdesk på Orkanenbiblioteket 38,9% 240 Helpdesk telefonsupport 1% 6 Har inte använt helpdesk/it support 23,5% 145 Svarande 617 Inget svar 1 91

120 Procent Antal Mycket nöjd 16,6% 99 Nöjd 65,3% 389 Missnöjd 5,4% 32 Mycket missnöjd 0,2% 1 Ingen erfarenhet 12,6% 75 Svarande 596 Inget svar 22 92

121 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar Tillgång till datorer 16,7% 56, 14,9 2,2% 9,3% 2, % % 3 Möjlighet att grupparbeta 13% 46, 8% 25,8 % 6,7% 7,7% 2, Möjlighet att hitta 18,4% 61, 9,5% 1,5% 9% 1, material 5% 4 Möjlighet att studera 16,5% 47, 19,2 7,7% 9% 2, ostört 7% % Ljudnivå 16,1% 54, 8% 18,2 % 6% 4,8% 2, Ljus 36,7% 54, 4,9% 1% 3% 1, % 9 Temperatur 30,7% 56 8,7% 1,5% 3,2% 1, % Städning 36,6% 54, 3% 0,7% 4,9% 1, % 6 Totalt 1,

122 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 52,8% 39, 2,3% 0,2% 5,3% 1, % 7 46,7% 41, 3,3% 0,3% 8,3% 1, % 3 Totalt 1,

123 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 33,5% 39, 3,7% 1,8% 21,8% 1, % 7 32,4% 37, 6,1% 2% 22% 1, % 1 Totalt 1,

124 Procent Antal Mycket bra 20,1% 120 Bra 23,4% 140 Dåligt 3,8% 23 Mycket dåligt 0,7% 4 Jag har fått datoridentitet vid tidigare terminsstart 52% 311 Svarande 598 Inget svar 20 96

125 Procent Antal Mycket bra 18% 107 Bra 24,2% 144 Dåligt 4,5% 27 Mycket dåligt 1,2% 7 Jag har fått multikort vid tidigare terminsstart 52% 309 Svarande 594 Inget svar 24 97

126 Mycket Bra Dålig bra t Utskrifter/kopiering 17,6% 42, 15,4 9% % Kortbetalning via 18,9% 27, 4,9 webben 9% % Mycket Ingen Med Svara Inget dåligt erfarenhet el nde svar 6,3% 17,8% 2, ,9% 46,4% 1, Totalt 1,

127 Känner inte Känner Har Svar Inget till till deltagit ande svar Undervisning i informationssökning 49,5% 28,2% 22,3% Bokad handledning i informationssökning 61% 28,9% 10,1% av bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 77,6% 16,8% 5,6% Totalt

128 Känn er inte till Känner till men har inte använt Har använt på högskola n Har använt hemifr ån Har använt på annan plats än högskolan och hemma Sva Ing ran et de sva r Bibliotekskatalogen 11,4 % 14,2% 52,6% 60,9% 13% 58 6 Mitt bibliotekskonto 8,4% 22,1% 41,3% 54,7% 10,5% 58 (lån/reservationer i 3 bibliotekskatalogen) Elektroniska uppslagsverk (tex Nationalencyclopedin) Elektroniska tidskriftsartiklar MUEP (Malmo University Electronic Publishing) Fråga biblioteket - chatt Hämtat programvaror (tex MSDNAA och SPSS) 22,9 % 21,1 % E-böcker 23,1 % 52,7 % 68,3 % 76,7 % SAMSÖK 73,8 % 39,2% 18,8% 27,4% 6,9% ,9% 22,9% 29,6% 6,8% ,3% 15,2% 22,3% 5,5% ,7% 11,7% 17,8% 5,2% % 1% 1,9% 0,9% ,8% 2,8% 5,7% 1,7% ,6% 6,6% 7,8% 2,1% Totalt

129 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar (Nya e- 14,7% 43, 13,4 6,2% 22,3% 2, posten) 5% % 4 Trådlöst nätverk 15,7% 31, 9,1% 2,2% 41,6% 1, % 6 Totalt 2,

130 Tryckt form Elektronisk form Svaran Inget svar de Kurslitteratur 82% 18% Lexikon och uppslagsverk 29,4% 70,6% Tidskriftsartiklar 45,2% 54,8% Lagtexter och annat offentligt tryck 49,2% 50,8% Övrig litteratur 77,9% 22,1% Totalt

131 Procent Antal Köpa i tryckt form 44,4% 256 Kostnadsfritt i elektronisk form (fulltext) 55,6% 320 Svarande 576 Inget svar

132 Procent Antal Jag är nöjd 48,4% 284 Det borde öppna tidigare på morgonen 26,9% 158 Det borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 15,8% 93 Det borde ha öppet mer på helgen 23% 135 Ingen åsikt 8,5% 50 Svarande 587 Inget svar

133 Procent Antal Jag är nöjd 44,3% 260 Den borde öppna tidigare på morgonen 4,1% 24 Den borde ha öppet längre på eftermiddagen/kvällen 9% 53 Den borde ha öppet mer på helgen 6% 35 Ingen åsikt 42,9% 252 Svarande 587 Inget svar

134 Procent Antal Alnarpsbiblioteket 1,1% 6 Blekinge tekniska högskolas bibliotek 0,2% 1 Kristianstads högskolas bibliotek 1,8% 10 Lunds universitets bibliotek 22,1% 125 Inget av biblioteken som anges 75,8% 429 Svarande 566 Inget svar

135 Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens % 107

136 Har inte besökt något av högskolans bibliotek 108

137 Procent Antal HS, Hälsa och samhälle 15,6% 12 CTS, Centrum för teknikstudier (ProMeNaD, EDV) 29,9% 23 KS, Kultur och samhälle (K3, IMER, GPS, Urbana Studier) 32,5% 25 LUT, Lärarutbildningen 22,1% 17 OD, Odontologiska fakulteten 0% 0 Svarande 77 Inget svar 0 109

138 Procent Antal Program 50,6% 39 Fristående kurs 15,6% 12 Distansutbildning (fristående kurs eller program) 33,8% 26 Svarande 77 Inget svar 0 110

139 Procent Antal Biblioteket Hälsa och samhälle 0% 0 Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 0% 0 Odontologiska biblioteket 0% 0 Orkanenbiblioteket 0% 0 Har inte besökt något av högskolans bibliotek 100% 77 Svarande 77 Inget svar 0 111

140 Procent Antal Helpdesk och IT support i E121, Orkanen 11,8% 9 Helpdesk på Biblioteket Hälsa och samhälle 5,3% 4 Helpdesk Kranenbiblioteket (Från och med HT2010 Studietorget) 5,3% 4 Helpdesk på Orkanenbiblioteket 1,3% 1 Helpdesk telefonsupport 10,5% 8 Har inte använt helpdesk/it support 65,8% 50 Svarande 76 Inget svar 1 112

141 Procent Antal Mycket nöjd 5,7% 4 Nöjd 20% 14 Missnöjd 2,9% 2 Mycket missnöjd 1,4% 1 Ingen erfarenhet 70% 49 Svarande 70 Inget svar 7 113

142 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar Tillgång till datorer 11,8% 14, 4,4% 1,5% 67,6% 1, % 6 Möjlighet att 7,4% 13, 4,4% 0% 75% 1, grupparbeta 2% 8 Möjlighet att hitta 4,3% 15, 2,9% 1,4% 75,4% 2, material 9% 6 Möjlighet att studera 8,8% 13, 7,4% 0% 70,6% 1, ostört 2% 5 Ljudnivå 5,9% 14, 10,3 1,5% 67,6% 2, % % 3 Ljus 14,7% 16, 2% 0% 0% 69,1% 1, Temperatur 13,4% 14, 4,5% 0% 67,2% 1, % 3 Städning 16,7% 15, 0% 0% 68,2% 1, % 8 Totalt 1,

143 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 11,6% 13 2,9% 0% 72,5% 1, % 8 9% 14, 1,5% 0% 74,6% 1, % 1 Totalt 1,

144 Bemötande från personal Hjälp med mitt ärende Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar 13,2% 25 2,9% 0% 58,8% 1, % 5 11,9% 20, 6% 1,5% 59,7% 1, % 3 Totalt 1,

145 Procent Antal Mycket bra 23,9% 16 Bra 41,8% 28 Dåligt 6% 4 Mycket dåligt 3% 2 Jag har fått datoridentitet vid tidigare terminsstart 25,4% 17 Svarande 67 Inget svar

146 Procent Antal Mycket bra 24,6% 15 Bra 34,4% 21 Dåligt 8,2% 5 Mycket dåligt 4,9% 3 Jag har fått multikort vid tidigare terminsstart 27,9% 17 Svarande 61 Inget svar

147 Mycket Bra Dålig bra t Utskrifter/kopiering 6,1% 19, 10,6 7% % Kortbetalning via 7,6% 7,6 6,1 webben % % Mycket Ingen Med Svara Inget dåligt erfarenhet el nde svar 4,5% 59,1% 2, ,5% 77,3% 2, Totalt 2,

148 Känner inte Känner Har Svar Inget till till deltagit ande svar Undervisning i informationssökning 60,6% 12,1% 27,3% Bokad handledning i informationssökning 72,7% 7,6% 19,7% av bibliotekarie Studentdatorutbildningen, SDM 72,7% 9,1% 18,2% Totalt

149 Känn er inte till Bibliotekskatalogen 44,6 % Mitt bibliotekskonto 51,6 (lån/reservationer i % bibliotekskatalogen) Elektroniska uppslagsverk (tex Nationalencyclopedin) Elektroniska tidskriftsartiklar 43,1 % 42,2 % E-böcker 42,2 % 67,2 % MUEP (Malmo University Electronic Publishing) Fråga biblioteket - chatt Hämtat programvaror (tex MSDNAA och SPSS) 76,6 % 58,5 % SAMSÖK 79,7 % Känner till men har inte använt Har använt på högskola n Har använt hemifr ån Har använt på annan plats än högskolan och hemma Sva Ing ran et de sva r 43,1% 1,5% 7,7% 3,1% ,5% 3,1% 7,8% 1,6% ,8% 1,5% 21,5% 4,6% ,2% 1,6% 10,9% 3,1% ,4% 0% 6,2% 3,1% ,7% 0% 1,6% 1,6% ,4% 0% 0% 0% % 1,5% 20% 1,5% ,8% 0% 1,6% 0% Totalt

150 Mycket Nöj Missn Mycket Ingen Me Svara Inget nöjd d öjd missnöjd erfarenhet del nde svar (Nya e- 7,8% 43, 4,7% 0% 43,8% 1, posten) 8% 4 Trådlöst nätverk 9,7% 22, 4,8% 1,6% 61,3% 1, % 6 Totalt 1,

151 Tryckt form Elektronisk form Svaran Inget svar de Kurslitteratur 71,9% 28,1% Lexikon och uppslagsverk 25% 75% Tidskriftsartiklar 35,9% 64,1% Lagtexter och annat offentligt tryck 37,5% 62,5% Övrig litteratur 65,1% 34,9% Totalt

ÖJD? RAPPORT från Bibliotek och ITs ENKÄTREDOVISNING Malmö högskola, Bibliotek och IT

ÖJD? RAPPORT från Bibliotek och ITs ENKÄTREDOVISNING Malmö högskola, Bibliotek och IT ÖJD? RAPPORT från Bibliotek och ITs ENKÄTREDOVISNING 2008 Malmö högskola, Bibliotek och IT Innehåll INLEDNING... 4 SYFTE... 5 METOD... 5 SVARSFREKVENS... 5 BORTFALLSANALYS... 5 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys

Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Bibliotekets studentenkät 2013 Resultat och analys Högskolebiblioteket Högskolan i Halmstad !!!! Abstrakt! Under april 2013 genomfördes en enkätundersökning om biblioteket. Den riktade sig till studenter

Läs mer

Välkommen till Kranen och Ubåtshallen!

Välkommen till Kranen och Ubåtshallen! Välkommen till Kranen och Ubåtshallen! Byggnaden som inhyser US, K3 och CTS består av två delar, Kranen och Ubåtshallen. Under sommaren har ombyggnationer gjorts för att byggnaden skall klara av de krav

Läs mer

Biblioteksenkät

Biblioteksenkät Biblioteksenkät 2012 1 Innehåll Inledning... 4 Antalet respondenter... 4 Grupper bland respondenterna... 5 Jag är... 5 Jag tillhör... 6 Jag är distansstudent... 6 Jag är internationell student... 7 Oftast

Läs mer

RAPPORT STUDENTENKÄT

RAPPORT STUDENTENKÄT RAPPORT STUDENTENKÄT 2014 2015-10-14 Anna Johansson Birgitte Fogh Elin Nord Ellika Riise Frida Wåhlström Olausson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 BIBLIOTEKSANVÄNDNING 3 SERVICE 8 Öppettider 8 Bemötande

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer

Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer Introduktion till biblioteket och informationssökning Språk och litteraturer HT 2014 Göteborgs universitetsbibliotek Humanistiska biblioteket Böcker och tidskrifter inom humaniora Kursböcker inom de humanistiska

Läs mer

926 tycker om Bibliotek och IT på Malmö högskola. Rapport över en enkätundersökning sammanställd av Jan Nilsson

926 tycker om Bibliotek och IT på Malmö högskola. Rapport över en enkätundersökning sammanställd av Jan Nilsson 926 tycker om Bibliotek och IT på Malmö högskola Rapport över en enkätundersökning sammanställd av Jan Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Bakgrund sid 3 3. Sammanfattning av de viktigaste

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 DSpace som system för årsredovisning av forskning Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Malmö högskolas forskningsmiljöer, ett urval Medicin Biomaterial

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs.

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs. Utbildningsutvärdering en översyn - Studerandeföreningens utvärdering av tandläkarutbildningen, jämförelse av studenternas upplevelser och utbildningsvariabler. I samband med studerandeföreningens kick-

Läs mer

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE

STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE STUDENTGUIDEN FÖR DIG SOM ÄR STUDENT VID TEKNIK OCH SAMHÄLLE 1 Karta Universitetsholmen med omnejd Teknik och samhälle, byggnad Kranen (4) 1. Gemensam förvaltning med bland annat Studentcentrum (Central

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Lärandemiljöenkät/Learning Environment Survey 2012 INLEDNING

Lärandemiljöenkät/Learning Environment Survey 2012 INLEDNING Lärandemiljöenkät/Learning Environment Survey 2012 INLEDNING Enkäten genomfördes mellan 2013-01-10--2013-01-28 och skickades ut till 10000 studenter. En påminnelse skickades ut. Av 863 svarande har ca

Läs mer

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13 CTR ISLA_ ISLA H respondenter: : Svarsfrekvens:, % Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? 0-% 0 (0,0%) 0-% (,%) 0-% 0 (0,0%) 60-7% (,%) 80-00%

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Kommunal vuxenutbildning Respondenterna är komvux studerande från Kalmar/Nybro, Växjö/Uppvidinge/Älmhult och Karlskrona/Ronneby/Olofström. 2005 svarade 229 komvux

Läs mer

Student på Malmö högskola Ht 2005

Student på Malmö högskola Ht 2005 2006-02-06 Student på Malmö högskola Ht 2005 Redovisning av resultat från enkätundersökningen Studiestart Ht 05 Sammanställningen gjord av LEIF HELLSTRÖM SAMMANFATTNING Undersökningen visar liksom 2002

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande

Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Vuxenstuderande, enkätresultat 2007-11-14 Högskolestuderande Respondenterna är heltidsstuderande vid sjuksköterskeutbilningarna i Växjö, Karskrona och Kalmar samt lärcentrumstuderande vid Västerviks högskolecentrum

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014

Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 2014 Resultat av enkäten om den psykosociala arbetsmiljön vid LIR 214 39 svar på enkäten inkom. Vad gäller de första fyra påståendena med inriktning på den allmänna inställningen till den psykosociala arbetsmiljön

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Verksamhetsberättelse 2008 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 2014-05-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/127-631 Utbildningsnämnden Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Norlander RAPPORT Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016 Projektledare: Monica Bylund och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulenter OOF. Hjälppersoner:

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013

Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 22014-03-25 1 (6) Utbildningsavdelningen Maria Kvist Utbildningscontroller Rapport Föräldraenkät Förskola 2013 2014-03-25 2 (6) Föräldraenkät förskola 2013 Sammanfattning Resultatet av 2013 års föräldraenkät

Läs mer

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek

Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek RAPPORT 2002-05-02 Dnr LUB A9 62/2002 Biblioteksdirektionen Karin Ohrt Bibliotekarie Studentarbetsplatser på Lunds Universitets Bibliotek Bakgrund Biblioteksbarometern 2000 och andra undersökningar Som

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 80 Nöjd student - Fakultet LiTH 86 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 20 livet som student på LiU? 80 86 tillgången på lokaler och utrustning? 7 lokalernas

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik 2017-05-09 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/101 Utbildningsnämnden Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet T - Teknisk fysik Samlingsbild - Index Nöjd student T - Teknisk fysik 87 Nöjd student - LiTH Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (-6) 00 008 * livet som student på LiU?

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet

Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet 2010-10-17 Handlingsplan NSI 2010 Dnr LiU-2010-01387 0(6) Bilaga 2:2 Handlingsplan Biomedicinska analytikerprogrammet i Hälsouniversitetet Nöjd Student Index 2010 1(6) Innehåll 1. Introduktion... 2 1.1.

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Vägledning för kursvärderingar i It`s Learning

Vägledning för kursvärderingar i It`s Learning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Karen Ask Referensgruppen för utvecklingsprojekt kring kursutvärdering vid Malmö högskola 1(10) 2009-08-13 Vägledning för kursvärderingar i It`s Learning Detta är

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle

Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Struktur för kursutvärdering vid Teknik och samhälle Inledning Kursutvärderingar är en viktig del, kanske den viktigaste, för att driva kvaliteten framåt på våra utbildningar. Utförda på rätt sätt säkerställer

Läs mer

Kultur och samhälle. Urbana studier, US

Kultur och samhälle. Urbana studier, US Kultur och samhälle Urbana studier, US Bussar: Linje 2. Busshållplats Ubåtshallen Linje 3. Busshållplats Dockan (5 min promenad till Kranen och Ubåtshallen) Buss 2 1 2 Isbergs gata Buss 3 8 3 5 4 Verksamheten

Läs mer

Viktigt om informationssökning

Viktigt om informationssökning Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, vt 2016 Viktigt om informationssökning Sker

Läs mer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Antal svar: 14 av 24 Kursledarens kommentar med förslag till förbättring 58% av kursens deltagare har besvarat kursvärderingen,

Läs mer

Lärandemiljö. Antal svar: 1111

Lärandemiljö. Antal svar: 1111 Lärandemiljö Antal svar: 1111 Jag studerar vid... Jag studerar vid... Antal svar Fakulteten för hälsa och samhälle 258 (23.2%) Fakulteten för kultur och samhälle 321 (28.9%) Fakulteten för lärande och

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 76 Nöjd student - LiTH 6 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 200 livet som student på LiU? 76 0 6 tillgången på lokaler och utrustning? 55 0 55 lokalernas

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016

MTM. Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 MTM Intervjuer med låntagare och bibliotekarier om annotationer och ämnesord Maj 2016 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Metod Resultat Användare Bibliotekarier Analys och slutsatser MTM Annotationer

Läs mer