Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008"

Transkript

1 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/ Malmö Besöksadress Studentcentrum N.Neptunig. 1 Tel Fax Internet E-post

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s SYFTE s FÖRDELNING MELLAN OMRÅDENA s STUDIERESULTAT s Studenter på LUT s Studenter på HS s Studenter på KS s Studenter på CTS s Studenter på OD s KÖNSFÖRDELNING s ENKÄTSVAR s Studenterna som beviljats stöd s Utredning vid Malmö högskola s Bemötande s Stödformer s Önskemål från studenter s SAMMANFATTNING s.13 2

3 1. INLEDNING Under 2008 fattades 108 beslut om stöd till studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola. Av dessa baserades 48 på utredningar gjorda vid Malmö högskola. Övriga beslut grundades på utredningar som studenten har haft med sig vid studiestarten. Eftersom studenterna vid Malmö högskola som har någon funktionsnedsättning får ett beslut som varar under hela utbildningstiden är det faktiska antalet studenter med beslut om stöd betydligt större. Under hösten 2007, då det nya redovisningssystemet introducerades, fattades 62 beslut och hittills under 2009 har 125 beslut fattats, vilket vittnar om en kraftig ökning av antalet studenter med behov av extra stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art. 2. SYFTE Syftet med denna redovisning är att granska hur studenterna bakom besluten om stöd fördelar sig, vilka enheter de tillhör, hur könsfördelningen ser ut och framför allt hur de upplever stödinsatserna t.ex. i form av tillgänglighet och bemötande, med tanke att utveckla verksamheten till stöd för studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär. En liknande sammanställning gjordes förra året och finns återgiven i rapporten Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret -07/-08 och finns att tillgå på vår hemsida: Den förra redovisningen väckte en rad frågor inom olika områden som kändes angelägna att arbeta vidare med. De har utgjort en provkarta på områden som vi försökt att prioritera och kommer att fortsätta arbeta med framöver. Dess samt nyväckta frågor kommer vi att fortsätta arbeta med framöver. 3. FÖRDELNING MELLAN OMRÅDENA Vid Malmö högskola läser närmare studenter. Av dessa började sina studier under Cirka hälften är helårsstudenter. På högskolan finns fem områden: Lärarutbildningen (LUT), Hälsa och Samhälle (HS), Kultur och Samhälle (KS), Centrum för Teknikstudier (CTS) samt Odontologiska institutionen (OD). Nedan visas alla registreringar som gjordes under året inklusive uppdrags- och nätbaserad utbildningar samt basår. Av redovisningen framgår också att 376 personer måste ha börjat på mer än ett område. 3

4 Fördelning mellan områdena av antalet studenter som började vid Malmö högskola 2008 samt de som har beslut om extra pedagogiskt stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk karaktär Område Totalt Dyslexi Procent Kvinnor Män LUT ,1 % HS ,3 % 19 3 KS ,6 % 15 2 CTS ,8 % OD ,8 % 2 - Summa ,3 % Forskningen visar på att mellan fem och sju procent av befolkningen beräknas ha svårigheter av dyslektisk karaktär. De 108 studenter som under läsåret beviljades stöd motsvarar cirka 1,3 procent av det totala antalet studenter som började läsa detta år. Studenter med dyslektiska svårigheter är alltså klart underrepresenterade på högskolan i förhållande till befolkningen i stort. Särskilt slående är det låga antalet studenter från KS. 4. STUDIERESULTAT I samarbete med Ladok har de faktiska studieresultaten granskats. Av tabellen nedan framgår hur hög procent av studenterna med beslut från 2007 om stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art som uppnådde minst betyget G under Studenter som klarade minst betyget G fördelat på enheter Område Samtliga studenter Studenter med stöd p.g.a. dyslexi LUT 85,4% 87,7% HS 80,7% 88,2% KS 73,0% 87,1% CTS 59,9% 69,1,% OD 93,9% 114,1% SUMMA 78,5% 85,2% Försiktighet måste iakttas vid tolkning av siffrorna, men man kan konstatera att det har gått förhållandevis bra för studenterna som fick beslut om extra stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art i jämförelse med studentpopulationen som helhet. Det lönar sig med andra ord väl för högskolan att bevilja studenter med dyslektiska svårigheter kompensatoriskt stöd. Resultatet väcker emellertid många frågor. 4

5 Kan stödet utvecklas så resultatet blir ännu bättre? Vilka stödformer behöver prioriteras? Är studenter med dyslektiska svårigheter mer studiemotiverade än andra? På vilket sätt kan Malmö högskola förbättra den allmänna tillgängligheten? Skulle alla studenter nå bättre resultat om deras behov fick större genomslagskraft? 4.1 Studenter på LUT Av denna redovisning framgår att 39% av studenterna som sökt stöd för sina dyslektiska svårigheter under 2008 läser på LUT. På LUT finns både procentuellt och numerärt det största antalet med beslut om rätt till stöd. Om det beror på att studenterna här är villigare att söka stöd, om det finns fler här som har dessa svårigheter eller hur omständigheterna annars kan förklaras framgår inte av denna undersökning. Studenterna med beslut om stöd har 2008 klarat studierna väl i förhållande till studentpopulationen som helhet (nästan 88% mot drygt 85%). En del av de blivande lärarna har således själva skriftspråkliga svårigheter och de kommer i varje klass där de undervisar att möta åtminstone någon elev med samma svårigheter. Förhoppningsvis kan de egna erfarenheterna bidra till att fler elever blir upptäckta tidigt och får relevant stöd och kompensation under sin skoltid vilket, som det kommer att framgå längre fram i denna rapport, få av de studenter som svarat på enkäten själva fått. Studenterna på LUT fördelat på de olika enheterna som under 2008 fick beslut om stöd för sina svårigheter av dyslektisk karaktär Barn, unga, samhälle Idottsvetenskap Individ och samhälle Kultur, språk, medier Natur, miljö, samhälle Skolutveckling och ledarskap Från Barn, unga, samhälle, som är det största enheten inom lärarutbildningen, kommer också de flesta studenterna med svårigheter av dyslektisk art. Ett bärande element i denna typ av svårigheter är problem med fonologin. Som förskolelärare och lärare med inriktning mot tidigare läsår, är ett av de centrala uppdragen att stimulera barnets språkliga medvetenhet och slussa det in i skriftspråkandet, vilket inte är ett lätt uppdrag, om man själv har betydande svårigheter inom området. Självfallet kan även en svårighet som individen väl känner och arbetar med också vara en tillgång i mötet med barn/elever och deras olika förutsättningar och behov. 5

6 En annan notering som görs, när det gäller fördelningen inom området är att få studenter med dessa svårigheter kommer från NMS. 4.2 Studenter på HS På HS är det endast drygt en procent som har beslut om stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk karaktär. Även på detta område presterade studenterna med rätt till stöd bättre än studentgruppen som helhet (drygt 88% mot knappt 81%). Den kvinnliga dominansen är också mycket stor, vilket till stor del har sin förklaring i att studentpopulationen här är starkt kvinnodominerad. 4.3 Studenter på KS Kultur och samhälle är nu högskolans största område och under läsåret 2008 började närmare studenter läsa här. Genomströmningshastigheten är låg på KS. Procenten studenterna på området som uppnådde minst G under 2008 var 73%. För antalet studenter som fick stöd p.g.a. dyslektiska svårigheter var genomströmningshastigheten klart bättre eller drygt 87% - en skillnad på inte mindre än 14%. Att genomströmningen på KS är relativt låg kan självfallet ha många förklaringar och ligger utanför målsättningen med denna undersökning. Några orsaker kan sannolikt finnas i att det finns många fristående kurser på KS och avhoppen från sådana kurser är ofta fler än på hela program. KS är också det område som har flest utländska studenter, vilket eventuellt kan påverka studieresultaten. 4.4 Studenter på CTS På CTS är genomströmningshastigheten är klart lägre här än på övriga enheter. Denna omständighet brukar förklaras med att antalet fristående kurser är många. Dock kan man även här notera en stor skillnad mellan samtliga studenters studieresultat och de som har stöd p.g.a. en dyslexiproblematik. I den förra gruppen klarade sig knappt 60% och i den senare över 69% en skillnad på närmare 10%. CTS är den enda enhet som har en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga studenter när det gäller beslut om stöd. 6

7 4.5 Studenter på OD Högskolans numerärt minst område är OD. Här började 114 studenter 2008 och två av dem ansökte om extra stöd p.g.a. dyslektiska svårigheter. Detta område, som har höga antagningspoäng, visar också på den högsta genomströmningen på nästan 94%. Även här utmärker sig studenterna med dyslexi genom att ha en genomströmning på 114%. Ladok menar att en förklaring kan vara i att någon gjorde en tenta som egentligen låg på en tidigare termin detta år. 5. KÖNSFÖRDELNING Av det totala antalet studenter vid Malmö högskola utgörs 67% av kvinnor. Värt att notera är att 72% av de studenter som söker stöd är kvinnor. För även om kvinnorna är fler än männen när det gäller att studera vid högskola, speglar siffrorna inte förväntade förhållanden. Under skoltiden är pojkarna dessutom överrepresenterade då det gäller skriftspråkliga svårigheter. Kanske finns det ett mörkertal på högskolan, när det gäller manliga studenter och deras behov av stödinsatser. Några förklaringar till den rådande situationen kan vara att män med skriftspråkssvårigheter i mindre utsträckning än kvinnor läser vid Malmö högskola och/eller att män är mindre benägna än kvinnor att söka hjälp för sina svårigheter. 6. ENKÄTSVAR I juni 2009 skickades 87 enkäter ut till studenter som under 2008 fått beslut om stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art. Anledningen till att inte 108 enkäter skickades var, att Studieadministrativa avdelningen hade kunskap om att någon flyttat från Skåne och inte längre läste på Malmö högskola, en del var klara med sina utbildningar och inte nåddes av högskolans e-post. Ytterligare någon hade fått beslut vid mer än ett tillfälle under året. Enkäten som skickades i slutet av juni 2009 har varit öppen till och med andra veckan i september. En påminnelse skickades ut tredje veckan i augusti. Att enkäten endast skickades till dem som fick sina beslut under 2008 beror på att bedömningen gjordes, att det kan vara en fördel om studenten har haft lite tid på sig att bedöma hur stödinsatserna har fungerat innan de ombeds bedöma effekterna. Inläsning av litteratur tar tid och anpassning vid tentamen sker kanske inte varje gång en examination sker. Antalet svar som kom in var 49, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 56%. 7

8 6.1 Studenterna som beviljats stöd På frågan vilken enhet de läser vid fördelar sig svaren som nedan. Svarsalternativ Antal svar 1 Lärarutbildningen Hälsa och samhälle Kultur och samhälle Centrum för teknikstudier Odontologiska institutionen Fördelning % De blivande lärarna är de som lämnat flest svar. Även om endast ett svar har kommit från OD, ska man beakta att det endast fanns två studenter som fick beslut om stöd där under den aktuella perioden. De som svarat är 37 kvinnor och 12 män. De flesta (24 stycken) är mellan 21 och 25 år. Den näst största åldersgruppen (10 stycken) är mellan 31 och 40 år. Majoriteten av dem som svarat, 30 studenter, är i början av sin utbildning, medan 16 är mitt i sina studier och 2 är i slutet av dessa. Vid förra undersökningen hade närmare hälften av antalet studenter som svarade fått kunskap om möjligheter till stöd av personal på högskolan. Idag ger drygt 20% samma svar. Nu uppger ca 31% att de fått kunskaperna via vår hemsida. Vid förra mätningen var det endast fyra studenter som uppgav att de fått kunskapen därifrån. Nästan lika många som fått kunskapen via lärare har fått information inför studiestart och genom våra broschyrer. Man kan konstatera att hemsidans genomslagskraft nu är betydligt större än för ett år sedan. Arbetet som lagts ner på att förbättra den har uppenbarligen haft effekt. En annan betydelsefull informationskälla har varit någon kamrat. Därefter följer gymnasieskolan. Två studenter uppger att han/hon fått informationen av studieoch karriärvägledare på högskolan. De nio studenter som återstår har svarat under alternativet Om annat och då avgett nedanstående svar:. Om annat, specificera jag antog att hjälp skulle finns bibloteket familj på malmö folkhögskola Fick inte veta specifikt för Malmö högskola utan det ska alla högskolor och universiteter ha lärare på komvux 8

9 FMLS i Malmö alltid vetat jag antog det bara Noteras bör att Malmö folkhögskola drivs av Dyslexiförbundet FMLS. Det är alltså två studenter som uppger att det är där man har fått kunskap om att det finns möjligheter till kompensatoriskt och pedagogiskt stöd vid Malmö högskola. På frågan om studenten har lyckats hålla den studietakt som var planerad svarar 84% att de gjort det mycket bra eller bra, medan drygt 14% uppgav att de klarat studierna mindre bra och en student att det gått dåligt. Frågan gällande studietakten är studentens subjektiva upplevelse, men känslan att det har gått bra har förankring i faktiska resultat, då man ser på den relativt goda genomströmningshastigheten för gruppen som helhet. 6.2 Utredning vid Malmö högskola Av studenterna som svarat på enkäten har 26 stycken dvs. drygt hälften eller 53% blivit utredda på Malmö högskolan för sina svårigheter. Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 1 På Malmö högskola På högskola/universitet annan Av privat utredare Under gymnasietiden Om annat, specificera De 14 som blivit utredda på annat ställe har oftast angett platser som visar att utredningarna gjorts sent under skolgången eller som vuxna. Man anger t.ex. komvux, Malmö stad, Malmö folkhögskola och Eslöv. En enda student skriver har veta hela min skolgång, från åk1, vilket väl kan tolkas som att han/hon fått stöd redan från de allra första skolåren. Tidig upptäckt ligger också bakom svaret: Logoped i Trelleborg när jag var 10 år. Några avger svar där det inte framgår när utredning gjordes exempel på sådana svar är: Logoped i hemkommun, UMAS och i Lund. Tydligt är emellertid att en mycket klar majoritet av studenterna fått sina svårigheter utredda först som vuxna. Kanske kan här finnas en del av förklaringen till att de klarat sina studier på högskolan förhållandevis bra. De är målinriktade 9

10 och vana att kämpa hårt och länge. Frågan är hur de skulle ha klarat sig med rätt pedagogiskt och kompensatoriskt stöd under hela skoltiden. Utan tvekan skulle de haft tid och ork över till annat eller till att fördjupa sig ännu mer i ämnen de är intresserade av. De allra flesta (34 stycken) läser program som omfattar minst 180 högskolepoäng. Drygt 73% uppger att de läser på campus, 8% att de läser på distans medan övriga inte svarat på frågan. Det är 88% som läser på heltid. En överväldigande majoritet satsar således på heltidsstudier och långa utbildningar. 6.3 Bemötande Utredning av språkliga svårigheter som genomförs på Malmö högskola görs av dyslexipedagog vid en språklig funktionsanalys. Efter analysen görs en skriftlig sammanställning av resultatet och i de fall svårigheter konstateras skrivs ett underlag för beslut som beviljas av chefen för Studieadministrativa avdelningen. I de fall studenten har utredning om sina språkliga svårigheter med sig kan även samordnarna för övriga funktionsnedsättningar skriva ovan nämnda beslutsunderlag. Det är i ljuset av detta som nästa fråga till studenterna ska förstås. Hur har du upplevt bemötandet från dyslexipedagog/samordnare? Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 1 Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Total: Antal obesvarade: 3 Samtliga studenter anser att de fått ett bra eller mycket bra bemötande. På frågan om de anser att innehållet i samtalet varit anpassat efter deras behov svarar 90% ja eller ja, i hög grad medan 10% svarar ja, i viss mån. När det gäller bemötandet från lärarna på enheten de läser svarar ca 73% att det varit mycket bra eller bra, drygt 22% att det varit mindre bra och 4% att det varit dåligt. På frågan hur bemötandet från övrig personal varit svarar drygt 85% att det varit mycket bra eller bra, 12,5% att det varit mindre bra och en student att det varit dåligt. 10

11 Slutligen när det gäller bemötandet från studiekamraterna är de allra flesta nöjda med det och 94% svarar att kamraternas bemötande har varit mycket bra eller bra. En student svarar mindre bra och två att det har varit dåligt. 6.4 Stödformer På frågan om vilka former av stöd studenten beviljats fördelar sig svaren enligt nedanstående redovisning. 1 2 Svarsalternativ Anteckningshjälp under föreläsningar Möjligheter att spela in föreläsningar Antal svar Inläst kurslitteratur Mentor Extra handledningstid Anpassad tentamen Deltagit i workshops Besökt Studieverkstaden Om annat, specificera Fördelning % Som framgår avges fler än 49 svar och procentsatsen är högre än 100, beroende på att en och samma student ofta beviljas flera olika stödinsatser. Vanligast är att få beviljat längre tid vid tentamen. Man kan också notera att de två som angett Om annat skrivit att de fått längre tid vid tentamen, varför stapeln Anpassad tentamen borde vara lite högre. Lika många procent anger att de fått kurslitteraturen inläst. En annan vanlig form av beviljat stöd är anteckningshjälp under föreläsningar. Procentsatsen är dubbelt så hög som föregående år, vilket kan upplevas som något förvånande, eftersom det nu blivit allt vanligare att studenter använder fickminnen för att spela in föreläsningar. De kan då lyssna på föreläsningen så många gånger de önskar och blir inte beroende av en studiekamrats anteckningar. Det har emellertid funnits ett visst motstånd hos vissa lärare, som inte vill tillåta att studenter med funktionsnedsättningar spelar in deras föreläsningar. De som svarar att de beviljats anpassad tentamen anger att anpassningen sett ut som nedan. 11

12 Svarsalternativ Antal svar 1 Längre tid Tillgång till dator Tillgång till dator med specialutrustning som talsyntes eller rättstavningsprogram 4 Muntliga redovisningar/kompletteringar Hemtenta istället för salstenta Om annat, specificera Fördelning % De två som svarar Om annat har skrivit eget rum respektive har inte använt ännu. Annars är, som tidigare sagts, längre tid den vanligaste formen av anpassning, följd av tillgång till dator. Ingen uppger att man får redovisa på annat sätt än kamraterna förutom en student som uppger att han/hon fått redovisa muntligt. Trettioåtta studenter uppger att stödet haft mycket stor eller stor betydelse för dem, åtta att det haft någon och fem att det inte haft någon betydelse för deras studieresultat. 6.5 Önskemål från studenter Den näst sista frågan till studenterna är om de vill förtydliga något och följande synpunkter framkommer: misstankar om ökat stödbehov vid uppsatsskrivning flera svar visar att man fått lägga mycket kraft och tid på att förklara och få igenom det stöd som det finns beslut om att väntetiderna på inläst kurslitteratur varit orimligt långa Flera ger också uttryck för att de fått ett gott bemötande av dyslexipedagogen och att de är tacksamma för hjälpen de fått. På den sista frågan får studenterna svara på om det är något stöd de saknar och svaren blir som följer och rör i flera fall förhållandena i samband med tentamen: bristande rutiner på områdena då det gäller anpassning av tentamen som t.ex. då studenten behöver längre tid eller teknisk utrustning möjligheter att redovisa muntligt ännu längre tid vid salstentamen hemtentamen i stället för salstentamen extra handledningstid 12

13 att anteckningshjälpen inte bör vara en studiekamrat, då det gör att en utsatt position försämras möjligheter att låna teknisk utrustning terminsvis svårigheter att kunna komma till tider i Studieverkstaden då dyslexipedagogen är där tydligare information om att det finns hjälp att få flera tar upp behovet av utbildning av personalen då det gäller dyslexi 7 SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis kan konstateras att drygt en procent av studenterna som började läsa vid Malmö högskola under 2008 har beslut om extra stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk karaktär. De är klart underrepresenterade i förhållande till befolkningen i stort. Särskilt få studenter med beslut läser på KS. Det är fler kvinnliga än manliga studenter som får stöd för sina svårigheter även om man tar hänsyn till att det finns fler kvinnliga studenter på högskola. Den största gruppen kommer från lärarutbildningen och där främst från enheten Barn, unga, samhälle. Tydligt är också att det går bra för studenterna med beslut om stöd p.g.a. dyslektiska svårigheter på samtliga högskolans områden. Det är fler i denna grupp som 2008 klarar studierna med godkända resultat än i studentpopulationen som helhet. Många i gruppen är också nöjda med sina prestationer. Av årets undersökning framgår också att hemsidan har fått en större betydelse än tidigare för hur studenterna fått information om vart de ska vända sig och vilka former av stöd högskolan kan erbjuda. Fler än hälften av dem som svarat på enkäten har fått utredning om sina svårigheter gjord på högskolan. Även bland övriga har de allra flesta fått sina utredningar sent och efter grundskoleåren. När de nu läser på högskolan väljer de allra flesta långa program och heltidsstudier. De anser också att bemötandet i stort har varit gott. Viss kritik riktas dock mot lärare när det gäller bemötande och deras kunskaper om funktionsnedsättningen. De två vanligaste stödformerna är inläst kurslitteratur och anpassad tentamen. I det senare fallet har det framför allt gällt att man fått längre tid. Vid förra årets utvärdering påpekades svårigheter med att kurslitteraturen fastställdes sent. Denna synpunkt finns inte med i årets utvärdering. Inte heller har man lyft ett problem som togs upp då om svårigheter med den engelska kurslitteraturen. Om detta beror på att det skett anpassningar till studenternas önskemål eller något annat framgår inte här. 13

14 Flera studenter har i möten uttryckt att de känner sig ensamma om sina svårigheter och upplever det som arbetsamt att behöva informera så ofta och mycket om sina behov. Någon uttrycker att han/hon har svårt att komma till Studieverkstaden på tider då dyslexipedagogen finns där. Studenterna som svarat på enkäten och tagit del av det stödutbud Malmö högskola erbjuder är i stort sätt nöjda med insatserna. Frustration känner studenterna inför tentamen och oro för att stödet inte ska fungera. Någon uttrycker att området saknar rutiner. Man har också uttryckt önskemål om att få låna teknisk utrustning under längre tid. 14

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för studerande

Att studera med primär immunbrist - för studerande Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad

Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad Rekryteringenkäten 2013 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Johannes Sandén 2013-11-21 Inledning och bakgrund Rekryteringsenkäten har genomförts sedan 2002 (med ett uppehåll 2006) vid

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Universitetsstuderande med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi

Universitetsstuderande med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi Idor Svensson & Ingrid Tholerus Universitetsstuderande med läsoch skrivsvårigheter och dyslexi Skriftserie, institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Denna rapport ingår i skriftserien

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOR

Förskollärarprogrammet LGFOR Förskollärarprogrammet LGFOR Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startar ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH

MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING PÅ KTH 2010/2011 KTH SE-100 44 Stockholm Tel: 08-790 60 00 Fax: 08-790 65 00 www.kth.se Välkommen till KTH! KTH arbetar

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Stockholm: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide

Ett tillgängligt universitet. Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Ett tillgängligt universitet Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide 2 Stöd till studenter med funktionsnedsättning en guide Den här guiden innehåller information till dig som har någon form

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Skövde: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter

Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1. Studera med funktionsnedsättning. En guide för studenter Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter 1 Studera med funktionsnedsättning En guide för studenter 2 Studera med funktionsnedsättning - en guide för studenter Välkommen till Stockholms

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag

PERSONALHANDBOKEN. För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder. Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag PERSONALHANDBOKEN För dig som kommer i kontakt med studenter med funktionshinder Nulla regula sine exeptione Ingen regel utan undantag Innehållsförteckning Att studera med funktionshinder... 2 Definitioner...

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7)

Poäng. Start v. Strömningslära B 7.5. 09 Institution Institutionen för fysik. Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Strömningslära B 5FY14 7.5 213 9 Institution Institutionen för fysik Antal registrerade (män/kvinnor) 39 (32/7) Antal aktiva studenter (deltagit i minst

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016

Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Antagningsordning för utbildning på grund och avancerad nivå Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2015/2016 Dnr: 62/12 Reviderad 2015-03-24 och ersätter antagningsordning från 2014-03-26 Innehåll

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för tillgänglig undervisning Distansstudier Öppna distansföreläsningar även för campusstudenter. Det ger möjlighet för campusstudenter att ta del av

Läs mer

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson

Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015. Anders Axelsson och Mattias Andersson Studiemedel Linköpings universitet 23 april 2015 Anders Axelsson och Mattias Andersson Registrering på kurser Beslut om studiemedel fattas utifrån uppgifterna i ansökan. 30 hp = 20 veckor med studiemedel

Läs mer

Social bakgrund och genomströmning i högskolan

Social bakgrund och genomströmning i högskolan , Rapport 2013:4 Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram Social bakgrund och genomströmning i högskolan En studie av långa och medellånga yrkesexamensprogram

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning anna.bothom@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-05 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008

Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten. Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 Inger Bergström enhetschef Utbildnings- och forskningsenheten Handlingsplan för breddad rekrytering 2006-2008 1. BAKGRUND Högskolan ska vara öppen för alla oavsett social eller etnisk bakgrund, funktionshinder,

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Bostad genom Akutrumsförmedlingen

Bostad genom Akutrumsförmedlingen Övergripande Planering Bostad genom Akutrumsförmedlingen Boendesituationen för registrerade hos Akutrumsförmedlingen under hösten 213 1 (22) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 7

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Utvärdering och analys av kursen Sommarmatte (Förberedande repetitionskurs i matematik, 3p), 5B1144

Utvärdering och analys av kursen Sommarmatte (Förberedande repetitionskurs i matematik, 3p), 5B1144 Utvärdering och analys av kursen Sommarmatte (Förberedande repetitionskurs i matematik, 3p), 5B1144 Anna-Karin Högfeldt Kungliga Tekniska högskolan KTH Learning Lab KTH Osquars backe 31, 100 44 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning

HANDBOK FÖR VFU. Verksamhetsförlagd utbildning HANDBOK FÖR VFU Verksamhetsförlagd utbildning Innehåll Inledning...4 Syfte...4 VFU-placering på partnerskola...5 Särskilda skäl för placering VFU i utlandet Belastningsregistret Hälsodeklaration Närvaro

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 TEMARAPPORT 2014:5 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/2014 Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:5

Läs mer

HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder

HANDBOKEN. för studenter med funktionshinder HANDBOKEN för studenter med funktionshinder I den här handboken hoppas vi att kunna ge dig svar på några av de frågor som kan dyka upp då man ska söka till universitetet. Här hittar du både allmän information

Läs mer

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011

STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA. Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 STUDENTERS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER VID MALMÖ HÖGSKOLA Fastställda av Malmö högskolas styrelse den 17 november 2011 Innehåll INLEDNING... 1 TILLÄMPNING OCH UPPFÖLJNING... 1 STUDENTINFLYTANDE... 1 INFORMATION

Läs mer