Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008"

Transkript

1 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/ Malmö Besöksadress Studentcentrum N.Neptunig. 1 Tel Fax Internet E-post

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s SYFTE s FÖRDELNING MELLAN OMRÅDENA s STUDIERESULTAT s Studenter på LUT s Studenter på HS s Studenter på KS s Studenter på CTS s Studenter på OD s KÖNSFÖRDELNING s ENKÄTSVAR s Studenterna som beviljats stöd s Utredning vid Malmö högskola s Bemötande s Stödformer s Önskemål från studenter s SAMMANFATTNING s.13 2

3 1. INLEDNING Under 2008 fattades 108 beslut om stöd till studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola. Av dessa baserades 48 på utredningar gjorda vid Malmö högskola. Övriga beslut grundades på utredningar som studenten har haft med sig vid studiestarten. Eftersom studenterna vid Malmö högskola som har någon funktionsnedsättning får ett beslut som varar under hela utbildningstiden är det faktiska antalet studenter med beslut om stöd betydligt större. Under hösten 2007, då det nya redovisningssystemet introducerades, fattades 62 beslut och hittills under 2009 har 125 beslut fattats, vilket vittnar om en kraftig ökning av antalet studenter med behov av extra stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art. 2. SYFTE Syftet med denna redovisning är att granska hur studenterna bakom besluten om stöd fördelar sig, vilka enheter de tillhör, hur könsfördelningen ser ut och framför allt hur de upplever stödinsatserna t.ex. i form av tillgänglighet och bemötande, med tanke att utveckla verksamheten till stöd för studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär. En liknande sammanställning gjordes förra året och finns återgiven i rapporten Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret -07/-08 och finns att tillgå på vår hemsida: Den förra redovisningen väckte en rad frågor inom olika områden som kändes angelägna att arbeta vidare med. De har utgjort en provkarta på områden som vi försökt att prioritera och kommer att fortsätta arbeta med framöver. Dess samt nyväckta frågor kommer vi att fortsätta arbeta med framöver. 3. FÖRDELNING MELLAN OMRÅDENA Vid Malmö högskola läser närmare studenter. Av dessa började sina studier under Cirka hälften är helårsstudenter. På högskolan finns fem områden: Lärarutbildningen (LUT), Hälsa och Samhälle (HS), Kultur och Samhälle (KS), Centrum för Teknikstudier (CTS) samt Odontologiska institutionen (OD). Nedan visas alla registreringar som gjordes under året inklusive uppdrags- och nätbaserad utbildningar samt basår. Av redovisningen framgår också att 376 personer måste ha börjat på mer än ett område. 3

4 Fördelning mellan områdena av antalet studenter som började vid Malmö högskola 2008 samt de som har beslut om extra pedagogiskt stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk karaktär Område Totalt Dyslexi Procent Kvinnor Män LUT ,1 % HS ,3 % 19 3 KS ,6 % 15 2 CTS ,8 % OD ,8 % 2 - Summa ,3 % Forskningen visar på att mellan fem och sju procent av befolkningen beräknas ha svårigheter av dyslektisk karaktär. De 108 studenter som under läsåret beviljades stöd motsvarar cirka 1,3 procent av det totala antalet studenter som började läsa detta år. Studenter med dyslektiska svårigheter är alltså klart underrepresenterade på högskolan i förhållande till befolkningen i stort. Särskilt slående är det låga antalet studenter från KS. 4. STUDIERESULTAT I samarbete med Ladok har de faktiska studieresultaten granskats. Av tabellen nedan framgår hur hög procent av studenterna med beslut från 2007 om stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art som uppnådde minst betyget G under Studenter som klarade minst betyget G fördelat på enheter Område Samtliga studenter Studenter med stöd p.g.a. dyslexi LUT 85,4% 87,7% HS 80,7% 88,2% KS 73,0% 87,1% CTS 59,9% 69,1,% OD 93,9% 114,1% SUMMA 78,5% 85,2% Försiktighet måste iakttas vid tolkning av siffrorna, men man kan konstatera att det har gått förhållandevis bra för studenterna som fick beslut om extra stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art i jämförelse med studentpopulationen som helhet. Det lönar sig med andra ord väl för högskolan att bevilja studenter med dyslektiska svårigheter kompensatoriskt stöd. Resultatet väcker emellertid många frågor. 4

5 Kan stödet utvecklas så resultatet blir ännu bättre? Vilka stödformer behöver prioriteras? Är studenter med dyslektiska svårigheter mer studiemotiverade än andra? På vilket sätt kan Malmö högskola förbättra den allmänna tillgängligheten? Skulle alla studenter nå bättre resultat om deras behov fick större genomslagskraft? 4.1 Studenter på LUT Av denna redovisning framgår att 39% av studenterna som sökt stöd för sina dyslektiska svårigheter under 2008 läser på LUT. På LUT finns både procentuellt och numerärt det största antalet med beslut om rätt till stöd. Om det beror på att studenterna här är villigare att söka stöd, om det finns fler här som har dessa svårigheter eller hur omständigheterna annars kan förklaras framgår inte av denna undersökning. Studenterna med beslut om stöd har 2008 klarat studierna väl i förhållande till studentpopulationen som helhet (nästan 88% mot drygt 85%). En del av de blivande lärarna har således själva skriftspråkliga svårigheter och de kommer i varje klass där de undervisar att möta åtminstone någon elev med samma svårigheter. Förhoppningsvis kan de egna erfarenheterna bidra till att fler elever blir upptäckta tidigt och får relevant stöd och kompensation under sin skoltid vilket, som det kommer att framgå längre fram i denna rapport, få av de studenter som svarat på enkäten själva fått. Studenterna på LUT fördelat på de olika enheterna som under 2008 fick beslut om stöd för sina svårigheter av dyslektisk karaktär Barn, unga, samhälle Idottsvetenskap Individ och samhälle Kultur, språk, medier Natur, miljö, samhälle Skolutveckling och ledarskap Från Barn, unga, samhälle, som är det största enheten inom lärarutbildningen, kommer också de flesta studenterna med svårigheter av dyslektisk art. Ett bärande element i denna typ av svårigheter är problem med fonologin. Som förskolelärare och lärare med inriktning mot tidigare läsår, är ett av de centrala uppdragen att stimulera barnets språkliga medvetenhet och slussa det in i skriftspråkandet, vilket inte är ett lätt uppdrag, om man själv har betydande svårigheter inom området. Självfallet kan även en svårighet som individen väl känner och arbetar med också vara en tillgång i mötet med barn/elever och deras olika förutsättningar och behov. 5

6 En annan notering som görs, när det gäller fördelningen inom området är att få studenter med dessa svårigheter kommer från NMS. 4.2 Studenter på HS På HS är det endast drygt en procent som har beslut om stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk karaktär. Även på detta område presterade studenterna med rätt till stöd bättre än studentgruppen som helhet (drygt 88% mot knappt 81%). Den kvinnliga dominansen är också mycket stor, vilket till stor del har sin förklaring i att studentpopulationen här är starkt kvinnodominerad. 4.3 Studenter på KS Kultur och samhälle är nu högskolans största område och under läsåret 2008 började närmare studenter läsa här. Genomströmningshastigheten är låg på KS. Procenten studenterna på området som uppnådde minst G under 2008 var 73%. För antalet studenter som fick stöd p.g.a. dyslektiska svårigheter var genomströmningshastigheten klart bättre eller drygt 87% - en skillnad på inte mindre än 14%. Att genomströmningen på KS är relativt låg kan självfallet ha många förklaringar och ligger utanför målsättningen med denna undersökning. Några orsaker kan sannolikt finnas i att det finns många fristående kurser på KS och avhoppen från sådana kurser är ofta fler än på hela program. KS är också det område som har flest utländska studenter, vilket eventuellt kan påverka studieresultaten. 4.4 Studenter på CTS På CTS är genomströmningshastigheten är klart lägre här än på övriga enheter. Denna omständighet brukar förklaras med att antalet fristående kurser är många. Dock kan man även här notera en stor skillnad mellan samtliga studenters studieresultat och de som har stöd p.g.a. en dyslexiproblematik. I den förra gruppen klarade sig knappt 60% och i den senare över 69% en skillnad på närmare 10%. CTS är den enda enhet som har en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga studenter när det gäller beslut om stöd. 6

7 4.5 Studenter på OD Högskolans numerärt minst område är OD. Här började 114 studenter 2008 och två av dem ansökte om extra stöd p.g.a. dyslektiska svårigheter. Detta område, som har höga antagningspoäng, visar också på den högsta genomströmningen på nästan 94%. Även här utmärker sig studenterna med dyslexi genom att ha en genomströmning på 114%. Ladok menar att en förklaring kan vara i att någon gjorde en tenta som egentligen låg på en tidigare termin detta år. 5. KÖNSFÖRDELNING Av det totala antalet studenter vid Malmö högskola utgörs 67% av kvinnor. Värt att notera är att 72% av de studenter som söker stöd är kvinnor. För även om kvinnorna är fler än männen när det gäller att studera vid högskola, speglar siffrorna inte förväntade förhållanden. Under skoltiden är pojkarna dessutom överrepresenterade då det gäller skriftspråkliga svårigheter. Kanske finns det ett mörkertal på högskolan, när det gäller manliga studenter och deras behov av stödinsatser. Några förklaringar till den rådande situationen kan vara att män med skriftspråkssvårigheter i mindre utsträckning än kvinnor läser vid Malmö högskola och/eller att män är mindre benägna än kvinnor att söka hjälp för sina svårigheter. 6. ENKÄTSVAR I juni 2009 skickades 87 enkäter ut till studenter som under 2008 fått beslut om stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk art. Anledningen till att inte 108 enkäter skickades var, att Studieadministrativa avdelningen hade kunskap om att någon flyttat från Skåne och inte längre läste på Malmö högskola, en del var klara med sina utbildningar och inte nåddes av högskolans e-post. Ytterligare någon hade fått beslut vid mer än ett tillfälle under året. Enkäten som skickades i slutet av juni 2009 har varit öppen till och med andra veckan i september. En påminnelse skickades ut tredje veckan i augusti. Att enkäten endast skickades till dem som fick sina beslut under 2008 beror på att bedömningen gjordes, att det kan vara en fördel om studenten har haft lite tid på sig att bedöma hur stödinsatserna har fungerat innan de ombeds bedöma effekterna. Inläsning av litteratur tar tid och anpassning vid tentamen sker kanske inte varje gång en examination sker. Antalet svar som kom in var 49, vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 56%. 7

8 6.1 Studenterna som beviljats stöd På frågan vilken enhet de läser vid fördelar sig svaren som nedan. Svarsalternativ Antal svar 1 Lärarutbildningen Hälsa och samhälle Kultur och samhälle Centrum för teknikstudier Odontologiska institutionen Fördelning % De blivande lärarna är de som lämnat flest svar. Även om endast ett svar har kommit från OD, ska man beakta att det endast fanns två studenter som fick beslut om stöd där under den aktuella perioden. De som svarat är 37 kvinnor och 12 män. De flesta (24 stycken) är mellan 21 och 25 år. Den näst största åldersgruppen (10 stycken) är mellan 31 och 40 år. Majoriteten av dem som svarat, 30 studenter, är i början av sin utbildning, medan 16 är mitt i sina studier och 2 är i slutet av dessa. Vid förra undersökningen hade närmare hälften av antalet studenter som svarade fått kunskap om möjligheter till stöd av personal på högskolan. Idag ger drygt 20% samma svar. Nu uppger ca 31% att de fått kunskaperna via vår hemsida. Vid förra mätningen var det endast fyra studenter som uppgav att de fått kunskapen därifrån. Nästan lika många som fått kunskapen via lärare har fått information inför studiestart och genom våra broschyrer. Man kan konstatera att hemsidans genomslagskraft nu är betydligt större än för ett år sedan. Arbetet som lagts ner på att förbättra den har uppenbarligen haft effekt. En annan betydelsefull informationskälla har varit någon kamrat. Därefter följer gymnasieskolan. Två studenter uppger att han/hon fått informationen av studieoch karriärvägledare på högskolan. De nio studenter som återstår har svarat under alternativet Om annat och då avgett nedanstående svar:. Om annat, specificera jag antog att hjälp skulle finns bibloteket familj på malmö folkhögskola Fick inte veta specifikt för Malmö högskola utan det ska alla högskolor och universiteter ha lärare på komvux 8

9 FMLS i Malmö alltid vetat jag antog det bara Noteras bör att Malmö folkhögskola drivs av Dyslexiförbundet FMLS. Det är alltså två studenter som uppger att det är där man har fått kunskap om att det finns möjligheter till kompensatoriskt och pedagogiskt stöd vid Malmö högskola. På frågan om studenten har lyckats hålla den studietakt som var planerad svarar 84% att de gjort det mycket bra eller bra, medan drygt 14% uppgav att de klarat studierna mindre bra och en student att det gått dåligt. Frågan gällande studietakten är studentens subjektiva upplevelse, men känslan att det har gått bra har förankring i faktiska resultat, då man ser på den relativt goda genomströmningshastigheten för gruppen som helhet. 6.2 Utredning vid Malmö högskola Av studenterna som svarat på enkäten har 26 stycken dvs. drygt hälften eller 53% blivit utredda på Malmö högskolan för sina svårigheter. Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 1 På Malmö högskola På högskola/universitet annan Av privat utredare Under gymnasietiden Om annat, specificera De 14 som blivit utredda på annat ställe har oftast angett platser som visar att utredningarna gjorts sent under skolgången eller som vuxna. Man anger t.ex. komvux, Malmö stad, Malmö folkhögskola och Eslöv. En enda student skriver har veta hela min skolgång, från åk1, vilket väl kan tolkas som att han/hon fått stöd redan från de allra första skolåren. Tidig upptäckt ligger också bakom svaret: Logoped i Trelleborg när jag var 10 år. Några avger svar där det inte framgår när utredning gjordes exempel på sådana svar är: Logoped i hemkommun, UMAS och i Lund. Tydligt är emellertid att en mycket klar majoritet av studenterna fått sina svårigheter utredda först som vuxna. Kanske kan här finnas en del av förklaringen till att de klarat sina studier på högskolan förhållandevis bra. De är målinriktade 9

10 och vana att kämpa hårt och länge. Frågan är hur de skulle ha klarat sig med rätt pedagogiskt och kompensatoriskt stöd under hela skoltiden. Utan tvekan skulle de haft tid och ork över till annat eller till att fördjupa sig ännu mer i ämnen de är intresserade av. De allra flesta (34 stycken) läser program som omfattar minst 180 högskolepoäng. Drygt 73% uppger att de läser på campus, 8% att de läser på distans medan övriga inte svarat på frågan. Det är 88% som läser på heltid. En överväldigande majoritet satsar således på heltidsstudier och långa utbildningar. 6.3 Bemötande Utredning av språkliga svårigheter som genomförs på Malmö högskola görs av dyslexipedagog vid en språklig funktionsanalys. Efter analysen görs en skriftlig sammanställning av resultatet och i de fall svårigheter konstateras skrivs ett underlag för beslut som beviljas av chefen för Studieadministrativa avdelningen. I de fall studenten har utredning om sina språkliga svårigheter med sig kan även samordnarna för övriga funktionsnedsättningar skriva ovan nämnda beslutsunderlag. Det är i ljuset av detta som nästa fråga till studenterna ska förstås. Hur har du upplevt bemötandet från dyslexipedagog/samordnare? Svarsalternativ Antal svar Fördelning % 1 Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt Total: Antal obesvarade: 3 Samtliga studenter anser att de fått ett bra eller mycket bra bemötande. På frågan om de anser att innehållet i samtalet varit anpassat efter deras behov svarar 90% ja eller ja, i hög grad medan 10% svarar ja, i viss mån. När det gäller bemötandet från lärarna på enheten de läser svarar ca 73% att det varit mycket bra eller bra, drygt 22% att det varit mindre bra och 4% att det varit dåligt. På frågan hur bemötandet från övrig personal varit svarar drygt 85% att det varit mycket bra eller bra, 12,5% att det varit mindre bra och en student att det varit dåligt. 10

11 Slutligen när det gäller bemötandet från studiekamraterna är de allra flesta nöjda med det och 94% svarar att kamraternas bemötande har varit mycket bra eller bra. En student svarar mindre bra och två att det har varit dåligt. 6.4 Stödformer På frågan om vilka former av stöd studenten beviljats fördelar sig svaren enligt nedanstående redovisning. 1 2 Svarsalternativ Anteckningshjälp under föreläsningar Möjligheter att spela in föreläsningar Antal svar Inläst kurslitteratur Mentor Extra handledningstid Anpassad tentamen Deltagit i workshops Besökt Studieverkstaden Om annat, specificera Fördelning % Som framgår avges fler än 49 svar och procentsatsen är högre än 100, beroende på att en och samma student ofta beviljas flera olika stödinsatser. Vanligast är att få beviljat längre tid vid tentamen. Man kan också notera att de två som angett Om annat skrivit att de fått längre tid vid tentamen, varför stapeln Anpassad tentamen borde vara lite högre. Lika många procent anger att de fått kurslitteraturen inläst. En annan vanlig form av beviljat stöd är anteckningshjälp under föreläsningar. Procentsatsen är dubbelt så hög som föregående år, vilket kan upplevas som något förvånande, eftersom det nu blivit allt vanligare att studenter använder fickminnen för att spela in föreläsningar. De kan då lyssna på föreläsningen så många gånger de önskar och blir inte beroende av en studiekamrats anteckningar. Det har emellertid funnits ett visst motstånd hos vissa lärare, som inte vill tillåta att studenter med funktionsnedsättningar spelar in deras föreläsningar. De som svarar att de beviljats anpassad tentamen anger att anpassningen sett ut som nedan. 11

12 Svarsalternativ Antal svar 1 Längre tid Tillgång till dator Tillgång till dator med specialutrustning som talsyntes eller rättstavningsprogram 4 Muntliga redovisningar/kompletteringar Hemtenta istället för salstenta Om annat, specificera Fördelning % De två som svarar Om annat har skrivit eget rum respektive har inte använt ännu. Annars är, som tidigare sagts, längre tid den vanligaste formen av anpassning, följd av tillgång till dator. Ingen uppger att man får redovisa på annat sätt än kamraterna förutom en student som uppger att han/hon fått redovisa muntligt. Trettioåtta studenter uppger att stödet haft mycket stor eller stor betydelse för dem, åtta att det haft någon och fem att det inte haft någon betydelse för deras studieresultat. 6.5 Önskemål från studenter Den näst sista frågan till studenterna är om de vill förtydliga något och följande synpunkter framkommer: misstankar om ökat stödbehov vid uppsatsskrivning flera svar visar att man fått lägga mycket kraft och tid på att förklara och få igenom det stöd som det finns beslut om att väntetiderna på inläst kurslitteratur varit orimligt långa Flera ger också uttryck för att de fått ett gott bemötande av dyslexipedagogen och att de är tacksamma för hjälpen de fått. På den sista frågan får studenterna svara på om det är något stöd de saknar och svaren blir som följer och rör i flera fall förhållandena i samband med tentamen: bristande rutiner på områdena då det gäller anpassning av tentamen som t.ex. då studenten behöver längre tid eller teknisk utrustning möjligheter att redovisa muntligt ännu längre tid vid salstentamen hemtentamen i stället för salstentamen extra handledningstid 12

13 att anteckningshjälpen inte bör vara en studiekamrat, då det gör att en utsatt position försämras möjligheter att låna teknisk utrustning terminsvis svårigheter att kunna komma till tider i Studieverkstaden då dyslexipedagogen är där tydligare information om att det finns hjälp att få flera tar upp behovet av utbildning av personalen då det gäller dyslexi 7 SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis kan konstateras att drygt en procent av studenterna som började läsa vid Malmö högskola under 2008 har beslut om extra stöd p.g.a. svårigheter av dyslektisk karaktär. De är klart underrepresenterade i förhållande till befolkningen i stort. Särskilt få studenter med beslut läser på KS. Det är fler kvinnliga än manliga studenter som får stöd för sina svårigheter även om man tar hänsyn till att det finns fler kvinnliga studenter på högskola. Den största gruppen kommer från lärarutbildningen och där främst från enheten Barn, unga, samhälle. Tydligt är också att det går bra för studenterna med beslut om stöd p.g.a. dyslektiska svårigheter på samtliga högskolans områden. Det är fler i denna grupp som 2008 klarar studierna med godkända resultat än i studentpopulationen som helhet. Många i gruppen är också nöjda med sina prestationer. Av årets undersökning framgår också att hemsidan har fått en större betydelse än tidigare för hur studenterna fått information om vart de ska vända sig och vilka former av stöd högskolan kan erbjuda. Fler än hälften av dem som svarat på enkäten har fått utredning om sina svårigheter gjord på högskolan. Även bland övriga har de allra flesta fått sina utredningar sent och efter grundskoleåren. När de nu läser på högskolan väljer de allra flesta långa program och heltidsstudier. De anser också att bemötandet i stort har varit gott. Viss kritik riktas dock mot lärare när det gäller bemötande och deras kunskaper om funktionsnedsättningen. De två vanligaste stödformerna är inläst kurslitteratur och anpassad tentamen. I det senare fallet har det framför allt gällt att man fått längre tid. Vid förra årets utvärdering påpekades svårigheter med att kurslitteraturen fastställdes sent. Denna synpunkt finns inte med i årets utvärdering. Inte heller har man lyft ett problem som togs upp då om svårigheter med den engelska kurslitteraturen. Om detta beror på att det skett anpassningar till studenternas önskemål eller något annat framgår inte här. 13

14 Flera studenter har i möten uttryckt att de känner sig ensamma om sina svårigheter och upplever det som arbetsamt att behöva informera så ofta och mycket om sina behov. Någon uttrycker att han/hon har svårt att komma till Studieverkstaden på tider då dyslexipedagogen finns där. Studenterna som svarat på enkäten och tagit del av det stödutbud Malmö högskola erbjuder är i stort sätt nöjda med insatserna. Frustration känner studenterna inför tentamen och oro för att stödet inte ska fungera. Någon uttrycker att området saknar rutiner. Man har också uttryckt önskemål om att få låna teknisk utrustning under längre tid. 14

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2010

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2010 November 2011 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2010 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument 1 (av 3) Instruktion Rutiner vid examination av studenter med funktionsnedsättningar Inom finns en andel studenter som har någon form av funktionsnedsättning. Nedanstående rutin syftar till att tydliggöra

Läs mer

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd

Bedömning, behov och stöd. En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Bedömning, behov och stöd En enkätundersökning om särskilt utbildningsstöd Innehållsförteckning Inledning... 1 Fördelning av bidraget... 1 Enkäten... 2 Andel deltagare med funktionsnedsättning... 2 Stödperson...

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 101018_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2010-10-18 Fastställd av rektor 2007-12-17 enligt

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 6 hp, vt 2008 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, hp, vt 8 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på högskolepoäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Sammanställning av studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Sid 1 (9) studentutvärdering samt utvärdering kurs vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik Kurskod ( er): 6PE204 Ifall kursen i allt väsentligt samläses med andra kurser kan

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder

Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder 071217_KMH_Policy_funktionshinder.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för stöd till enskilda studenter med funktionshinder Beslutad av rektor 2007-12-17 Med tillägg: Information till studenter

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Pedagogiskt stöd LUNDS UNIVERSITET

Pedagogiskt stöd LUNDS UNIVERSITET Pedagogiskt stöd LUNDS UNIVERSITET 2 PEDAGOGISKT STÖD Pedagogiskt stöd Denna broschyr vänder sig till dig som blivit beviljad pedagogiskt stöd under din studietid. Här kan du läsa vilket stöd du kan få,

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ANVISNINGAR Till rektor för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med elever folkbokförda i Malmö Offentliga bidrag på lika villkor Tilläggsbelopp

Läs mer

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007

Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Kursutvärdering av Naturläkemedel och kosttillskott, 4 poäng, vt 2007 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Naturläkemedel och kosttillskott på 4 poäng som ingår i receptarieutbildningen

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

Sammanställning av lärarenkäter för Hugget i sten?, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, ht 2014

Sammanställning av lärarenkäter för Hugget i sten?, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, ht 2014 Sammanställning av lärarenkäter för Hugget i sten?, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, ht 2014 Kursprovet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 höstterminen 2014 hade titeln Hugget i

Läs mer

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, 221 84 Lund mf@mfskane.se 2015-09-01 Rapport Psykosocial enkät Under mars månad 2015 genomförde Medicinska Föreningen en enkätundersökning bland

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Med funktionsnedsättning på kth

Med funktionsnedsättning på kth Med funktionsnedsättning på kth 2 Välkommen till kth! Den här broschyren vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ska börja studera på kth. kth arbetar aktivt för att göra studierna tillgängliga

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Studentnöjdhet vid LTU 2009

Studentnöjdhet vid LTU 2009 Studentnöjdhet vid LTU 2009 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills

Läs mer

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013

Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Annica Höglund E-post: annica.hoglund@adm.umu.se Rapport 2013-12-05 Utvärdering av välkomstbrev på webben inför ht 2013 Under våren 2011 presenterade Studentcentrum

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11

Kursutvärdering Matematisk analys IV H11 Matematisk analys IV, höstterminen 20. Responses: 9 Kursutvärdering Matematisk analys IV H. Du är Kvinna 33 3 Man 67 6 2. Varför har du läst denna kurs? Intresse för ämnet 33 3 Lättare att få jobb Förkunskapskrav

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Studiestartens betydelse för de fortsatta studierna

Studiestartens betydelse för de fortsatta studierna 1 Studiestartens betydelse för de fortsatta studierna Karen Berntsson, institutionen för maskinteknik, Chalmers Lindholmen. Lars Nordlund. institutionen för data- och elektroteknik, Chalmers Lindholmen.

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Föräldrarnas syn på förskoleverksamheten

Föräldrarnas syn på förskoleverksamheten 2016-04-14 Ann-Marie Mattsson 0413-628 13 Ann-Marie.Mattsson@eslov.se Föräldrarnas syn på förskoleverksamheten I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning till föräldrar som har barn i förskolan

Läs mer

Student på Malmö högskola Ht 2005

Student på Malmö högskola Ht 2005 2006-02-06 Student på Malmö högskola Ht 2005 Redovisning av resultat från enkätundersökningen Studiestart Ht 05 Sammanställningen gjord av LEIF HELLSTRÖM SAMMANFATTNING Undersökningen visar liksom 2002

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT MITTUNIVERSITETET Styrdokument HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR PEDAGOGISKT STÖD TILL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING DNR MIUN 2015/908 Publicerad: Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Nils Wikström/Ulf Andersson

Läs mer

Administrativa rutiner avseende anmälnings-

Administrativa rutiner avseende anmälnings- Administrativa rutiner avseende anmälnings- och studieavgifter Beslut: Rektor 2010-11-25 Revidering: 2011-05-27, 2013-01-14, 2014-04-07, 2017-05-15 Dnr: DUC 2010/1930/10 Gäller fr o m: 2017-08-15 Ersätter:

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet

Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Kvalitetsdokument 2012/2013, Gymnasiet Innehållsförteckning 1 Inledande frågor... 4 1.1 Utvecklingsområden...4 1.2 ramgångsfaktorer och goda exempel...4 1.3 et systematiska kvalitetsarbetet på skolan...5

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Policy vid antagning

Policy vid antagning Policy vid antagning Detta dokument beskriver våra antagningsprinciper vid nyantagning samt vid antagning av deltagare går vidare till en högre nivå på Allmän kurs. Del 1 - Nyantagning Allmän kurs består

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Insjöns skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik 2017-05-09 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/101 Utbildningsnämnden Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad

Studentekonomi på Högskolan Kristianstad Studentekonomi på Högskolan Kristianstad - En rapport från Kristianstad Studentkår Amanda Lindborg Sofie Forss 1 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Underlag... 3 Resultat och Analys... 4 Huvudsaklig

Läs mer

Sammanställning av lärarenkät för Små och stora språk, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, vt 2016

Sammanställning av lärarenkät för Små och stora språk, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, vt 2016 Sammanställning av lärarenkät för Små och stora språk, kursprov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3, vt 2016 Kursprovet i svenska 3 och svenska och andraspråk 3 vårterminen 2016 hade titeln Små och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: Kursfakta

Läs mer

PUBLICERAD LÄSÅRSANALYS

PUBLICERAD LÄSÅRSANALYS PUBLICERAD LÄSÅRSANALYS Datum för publicering: 2016-11-10 Läsårsanalys har genomförts och publicerats av programledare. Universitetets utvärderingsinstrument ägs innehållsligt av Kompetensutvecklingsenheten

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2013 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har 557 lärare

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74 Umeå universitet Juridiskt forum Samlad bedömning av genomförd kurs Page (2) Kursens namn: Rätten i socialt arbete, HT 204, Campus Start- och slutdatum:204 2 0 205 0 6 Antal studenter: 74 Former för utvärdering:

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen

- en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen 1 (14) Hur försörjer man sig? - en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan

Läs mer

Sammanställning studentenkät våren 2014

Sammanställning studentenkät våren 2014 2014-10-03 Sammanställning studentenkät våren 2014 Henrik Andersson, Student- och doktorandombudsman, Marika Hämeenniemi, Mångfalsstrateg Denna sammanställning är en kortfattad version som avhandlar studentenkät

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13

CTR ISLA11_2 ISLA22 H13 CTR ISLA_ ISLA H respondenter: : Svarsfrekvens:, % Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? Hur stor del av undervisningen har du deltagit i? 0-% 0 (0,0%) 0-% (,%) 0-% 0 (0,0%) 60-7% (,%) 80-00%

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning

Sammanställning av utvärderingen av Inriktning Till Lärarutbildningsnämnden Högskolan i Gävle Sammanställning av utvärderingen av Inriktning 1 2003 Resultat Kön, ålder, planerad yrkesprofession samt inriktning 165 lärarstudenter har besvarat enkäten.

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Högskolan i Borås Institutionen för vårdvetenskap Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 201511232

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HÖGSKOLAN I HALMSTAD TABELLBILAGA

STUDENTBAROMETERN HÖGSKOLAN I HALMSTAD TABELLBILAGA STUDENTBAROMETERN HÖGSKOLAN I HALMSTAD 2004 TABELLBILAGA A. DINA STUDIER Kön Man Kvinna Fråga 1. Korstabell: Kön * veten M, Biomek., Miljöing, 48 9 13 17 12 35 6 35 36 4 215 40,7% 39,1% 24,1% 17,9% 20,3%

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson

Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkätresultat för SIK15 Omvärldsanalys och informationssökning 7,5 hp. 31SOI1 H15-1 Kursansvariga: Rolf Hasslöw, Ingrid Johansson Enkäten är besvarad av 16 studenter (av 42 möjliga) vilket motsvarar 38%.

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna

Fler sökande, antagna och nybörjare på lärarutbildningarna STATISTISK ANALYS 1(9) Avdelning /löpnummer 2014-12-09/11 Analysavdelningen Handläggare Fredrik Svensson 08-563 087 87 Fredrik.svensson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss)

Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Mats Dahllöf 090218 Kursrapport Datorlingvistisk grammatik (första skiss) Jag har försökt utforma undervisningen och examinationen på kursen så att de följer lärandemålen, och jag tror att den föresatsen

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014

Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli 2012-januari 2014 MSB-1.5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (6) UB USAM Irén Andersson 010-240 5303 iren.andersson@msb.se Sammanställning av Alumni undersökning på SMO studerande som avslutat utbildningen juli

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017

Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Dnr. Stud 3.5.3-2017/490 1 (av 2) REKTOR BESLUT 2017-05-29 Stipendietilldelning, stipendier som hanteras av centrala stipendiekommittén, våren 2017 Bakgrund Centrala stipendiekommittén har till uppgift

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond

UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn. Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005. Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond UTVÄRDERING av Föräldrar en resurs för sina barn Ett pilotprojekt i Vallentuna kommun 2004-2005 Genomfört med stöd från Riksbankens Jubileumsfond Innehållsförteckning sid 1. Kort bakgrund 3 2. Utvärdering

Läs mer

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005

Rapport 2006:19 R. Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Rapport 2006:19 R Ansökningar om andra behörighetskrav än standardbehörigheter år 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Sjunkande prestationsgrader i högskolan

Sjunkande prestationsgrader i högskolan Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2010-08-31 2010/10 Sjunkande prestationsgrader i högskolan Under den senaste femårsperioden har studenternas

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs

Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Välkommen till programinformation Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3 Hösten 2014 Tatjana Norbäck Ann Hagernäs Dagens program Måndagen den 22 september kl. 10.30 ca 12.00 Lärarfacket Programmets

Läs mer

Det är ett bra ställe att komma till om man behöver hjälp.

Det är ett bra ställe att komma till om man behöver hjälp. Det är ett bra ställe att komma till om man behöver hjälp. Studenters och lärares erfarenheter av samt förväntningar på studieverkstaden Ann-Christin Torpsten Institutionen för pedagogik 0 Sammandrag På

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering

Mall: Pilar Alvarez Sidan Karlstads universitet Lärarutbildningsnämnden Sammanställning av kursvärdering Mall: Pilar Alvarez Sidan 1 2015-06-18 Lärarutbildningsnämnden Dnr: Spanska Vt 15 Spanska med didaktisk inriktning. Modern spanskpråkigskönklit. 3hp Kurskod: ESGL03 Läsperiod: VT15 Kursansvarig: Pilar

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer

Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Redovisning av kursvärdering för Samhällskunskap I HT 12 med kursledarens kommentarer Antal svar: 14 av 24 Kursledarens kommentar med förslag till förbättring 58% av kursens deltagare har besvarat kursvärderingen,

Läs mer

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng.

LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. = Gäller fr.o.m. vt 10 LSU210, Specialpedagogiskt perspektiv på skriftspråksutveckling och matematisk begreppsutveckling pedagogiska konsekvenser, 15 högskolepoäng. Becoming Litterate and Numerate in a

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer