Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014"

Transkript

1 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika i krogmiljö... 9 Slutkommentar Sju procent upplever problem med narkotika i krogmiljö Otrygghet i krogmiljö Narkotikaobservationer Arbetet mot narkotika är viktigt och krogar bör ta ansvar Metodproblem och tillförlitlighet Visualiseringar Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Enkät Regionala siffror A t t i t y d i K a r l s t a d A B

3 SAMMANFATTNING Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar, myndigheter och kommuner. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Syftet med undersökningen är att ge en fingervisning om narkotikabruket i krogmiljö, hur stort problem det är och hur aktivt krogar bör jobba för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön. Undersökningen är genomförd i Novus Opinions webbaserade system Omnibus den april Majoriteten, runt 84 procent av respondenterna, anser att det i hög grad är viktigt att krogar arbetar aktivt mot knark, samma siffra som Ungefär 13 procent av respondenterna upplever sina vistelser i krogmiljö som otrygga, en minskning med 16 procentenheter sedan mätningen förra året. Dock ska tilläggas att frågan ställdes på ett annat sätt 2012 och 2013 och är därför inte helt jämförbar med årets. I de tidigare mätningarna löd frågan I vilken grad upplever du att din trygghet påverkas av narkotikapåverkade personer på restauranger, krogar eller nattklubbar? medan den i år var ställd på följande sätt I vilken grad känner du dig trygg när du vistas i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger)?. Vi kan se att de som upplever att narkotikan är ett problem i krogmiljön känner sig mer otrygga än övriga. Vi kan också konstatera att det inte är någon skillnad i trygghet beroende på om respondenten har uppmärksammat eller personligen har använt narkotika i krogmiljö eller inte. Nio procent av respondenterna har själva uppmärksammat att andra använt narkotika i krogmiljö var siffran 14 procent vilket betyder att vi i år ser en minskning med fem procentenheter. De yngre, åldersgruppen år, kommer i större utsträckning i kontakt med narkotika i krogmiljö (19 procent jämfört med sju procent av åldersgruppen år) medan de äldre i högre grad angett att de inte vistas i krogmiljö. Även här ser vi en minskning gentemot förra året då 22 procent av åldersgruppen svarat att de kommit i kontakt med narkotika (2012 års mätning:16 procent). De äldre anger i år i något högre grad än tidigare att de inte observerat narkotika eller vistas i krogmiljö. Vi kan också se att män och kvinnor i stort sett delar samma uppfattning om huruvida narkotikabruk i krogmiljö är ett problem, men att kvinnorna däremot i högre grad uppfattar att Krogar Mot Knarks arbete med bekämpning av användning av narkotika är mer viktigt än vad männen gör. Äldre respondenter anser i högre utsträckning än yngre att ett aktivt arbete mot knark är viktigt. Jämfört med förra årets undersökning är det något färre som observerat narkotika i krogmiljö. Det är också färre respondenter som upplever att droger i krogmiljö är ett problem. Hela 52 procent av respondenterna tycker att narkotikabruket är mer eller A t t i t y d i K a r l s t a d A B

4 mindre oproblematiskt, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra årets mätning och en ökning med 15 procentenheter jämfört med När vi tittar på regionerna kan vi se att minskningar av observationer skett i alla regioner, men den största minskningen ser vi i Norrland en minskning med sju procentenheter sedan förra årets mätning. På det hela taget märks även i år en tendens av en liberalare hållning till frågan, särskilt hos yngre respondenter. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

5 BAKGRUND Krogar Mot Knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar, myndigheter och kommuner i 40 kommuner. Krogar Mot Knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. SYFTE Syftet med undersökningen är att ge en fingervisning om narkotikabruket i krogmiljö, hur stort problem det är och hur aktivt krogar bör jobba för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön. GENOMFÖRANDE Resultaten är insamlade genom en rikstäckande kvantitativ undersökning genomförd i Novus Opinions webbaserade Omnibus april Respondenterna är slumpmässigt utvalda ur Novus webpanel, som består av medlemmar, varav samtliga är rekryterade på initiativ av Novus Opinion. Panelen håller hög kvalitet och respondenternas svar kan jämföras mot populationen. Årets resultat jämförs i diagram och text med 2012 och 2013 års undersökningar. Både 2012 och 2013 års undersökningar är gjorda efter samma modell. Respondenterna i årets undersökning är, som ovan nämnt, slumpmässigt valda vilket innebär att det inte är samma respondentgrupp i årets undersökning som tidigare år. I årets undersökning har frågeställningarna ändrats något; tidigare år ställdes frågorna kring restauranger, krogar eller nattklubbar, i årets mätning har uttrycket krogmiljö lagts till som ett förtydligande på frågorna som nu är ställda kring krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger). STATISTIKBESKRIVNING Vi presenterar respondenternas svar utifrån ett antal olika statistiska begrepp. Här följer en kortfattad beskrivning av vad begreppen innebär: Medelvärde: Används för skalfrågor. De som svarat att de inte vet eller inte besvarat frågan alls tas inte med i beräkningen. n: antal som besvarat en viss fråga. Chi-square test: Statistiskt test som jämför två eller flera olika gruppers svar på en envalsfråga och ser om skillnaden i svar är tillräckligt stor för att inte bero på slumpen. Vi presenterar endast signifikanta skillnader, ej tendenser i rapporten. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

6 BAKGRUNDSVARIABLER Nedan presenteras fördelningen mellan bakgrundsvariablerna i form av tabeller. I tabellerna framkommer procentuell fördelning på svarsalternativen, summerad procent och summerat antal personer som svarat. Ålder Procent år år år år 19 Summa procent 0 Summa antal Frekvens av frågan Ålder? Kön Procent Man 50 Kvinna 50 Summa procent 0 Summa antal Frekvens av frågan Kön? Utbildning Procent Grundskola 7 Gymnasium 47 Universitet 46 Summa procent 0 Summa antal 997 Frekvens av frågan Utbildning? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

7 Sysselsättning Procent Studerande 11 Arbetare 23 Tjänsteman 31 Egen företagare 7 Pensionär 17 Arbetssökande 4 Annan 7 Summa procent 0 Summa antal 999 Frekvens av frågan Sysselsättning? Sektor Procent Privat 64 Offentlig 36 Summa procent 0 Summa antal 601 Frekvens av frågan Arbetssektor? Partisympati Procent M 23 FP 6 C 5 KD 3 S 31 V 9 MP SD Annat 3 Summa procent 0 Summa antal 809 Frekvens av frågan Partisympati? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

8 Civilstånd Procent Gift 46 Sambo 22 Annat 32 Summa procent 0 Summa antal 994 Frekvens av frågan Civilstånd? Hushållsinkomst/år Procent kr kr kr kr kr kr - 35 Summa procent 0 Summa antal 871 Frekvens av frågan Hushållsinkomst? Ort Procent Storstad 38 Mellanbygd 51 Glesbygd 11 Summa procent 0 Summa antal 00 Frekvens av frågan Boendeort? Region Procent Stockholm 21 Mellansverige 26 Småland och öarna 8 Sydsverige 14 Västsverige 19 Norrland 12 Summa procent 0 Summa antal 999 Frekvens av frågan Boenderegion? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

9 Procent RESULTAT Nedan presenteras resultatet i undersökningen. Resultatet behandlar frågeområdena observationer av narkotika i krogmiljö, hur problematiskt narkotikabruket upplevs vara, trygghet i krogmiljö samt vikten av krogbranschens arbete mot narkotika. Frekvensfördelningen av varje fråga presenteras i ett diagram och med en beskrivande text. Om det föreligger någon statistisk signifikant skillnad i svar mellan bakgrundsvariablerna ålder, kön, storlek på stad eller sysselsättning presenteras även dessa. I vissa fall har kategorier slagits samman och avrundats. Narkotika i krogmiljö Observationer Narkotikaobservationer i krogmiljö Har observerat narkotika i krogmiljö Har ej observerat narkotika i krogmiljö Vill ej svara Frekvens av frågan Har du det senaste året personligen använt, eller uppmärksammat att någon annan använt, narkotika i krogmiljö (krogar, nattklubbar, restauranger)? Svaren är helt anonyma. (2014 n=00, 2013 n=00, 2012 n=00) Respondenterna har fått svara på i vilken utsträckning de kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö det senaste året. Respondenterna kunde välja alternativen: Ja, jag har själv använt Ja, jag har uppmärksammat att andra använt Ja, jag har både själv använt och även uppmärksammat att andra använt Nej, jag har personligen inte använt och ej uppmärksammat andra Vill ej svara A t t i t y d i K a r l s t a d A B

10 I diagrammet ovan har därför de jakande svaren slagits ihop till ett värde (och avrundats), vilket representerar att respondenterna på något sätt har kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö. Totalt sett har nio procent angett att de sett andra brukare, något färre än vid förra årets mätning. 90 procent av respondenterna har inte kommit i kontakt med eller observerat narkotika i krogmiljö. Ålder: Precis som vid 2012 och 2013 års mätningar är åldersgruppen åringar den grupp som i högst grad kommer i kontakt med narkotika. 19 procent av respondenterna i denna åldersgrupp har observerat narkotika i krogmiljö. Det är en minskning med tre procentenheter jämfört med förra årets mätning, då 22 procent i ålderskategorin observerat narkotika i krogmiljö. Antalet observationer sjunker sedan ju äldre respondenterna är. Bland åringarna, undersökningens äldsta respondentgrupp, har endast tre procent observerat narkotika i krogmiljö. Kön: Bland männen uppger tio procent att de på något sätt kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö. En minskning med 5 procentenheter jämfört med fjolårets mätning. Motsvarande siffra för kvinnor är åtta procent, vilket också är en minskning från 2013 års mätning då 14 procent av kvinnorna kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö. De respondenter som valde svarsalternativet Ja, jag har både själv använt och även uppmärksammat att andra använt är samtliga män, runt en procent. Storlek på stad: Observationerna av narkotika är mer förekommande i storstäderna och i mellanbygden än i glesbygden. Runt tio procent anger att de uppmärksammat att andra har brukat narkotika i storstäderna och samma siffra gäller för mellanbygden. Jämfört med förra året så har dessa siffror minskat, (2013: storstad 16 procent, mellanbygd 14 procent) I glesbygd är det sex procent av respondenterna som uppmärksammat narkotika i krogmiljö, en minskning med fyra procentenheter sedan förra årets mätning. På regionnivå har Stockholm och Mellansverige marginellt de största andelarna totala narkotikaobservationer, det är tolv procent av respondenterna i respektive område som observerat narkotika i krogmiljö. Tätt efter kommer Småland och öarna med elva procent. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

11 Procent Lägsta andelen narkotikaobservationer finns i Norrland med fyra procent, en minskning med sju procentenheter sedan fjolårets mätning. Observationerna i Västsverige fortsätter att minska, i år är siffran sex procent mot fjolårets tolv procent. En minskning med nio procentenheter sedan mätningen Sysselsättning: Den största andelen observationer bland de tillfrågade sysselsättningsgrupperna har skett bland studerande, samt hos egenföretagare. Av studenterna har över en femtedel, 22 procent, observerat narkotika i krogmiljö. Hos egenföretagarna är motsvarande siffra 13 procent. Lägst andel observationer har skett hos de som uppgett att de är pensionärer, där siffran är tre procent. Näst efter pensionärerna är det de som uppgett annan sysselsättning som har lägst siffra med sex procent. Narkotikarelaterade problem Narkotikarelaterade problem i krogmiljö, totalt Mycket låg grad 2 3 Varken eller Mycket hög grad Vistas ej i dessa miljöer Frekvens av frågan I vilken grad anser du att användning av narkotika i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger) är ett problem för dig när du vistas i dessa miljöer? (2014 n=00, 2013 n=00, 2012 n=00) I diagrammet ovan presenteras resultatet på frågan om hur problematiskt narkotikabruket i krogmiljö är för respondenterna när de vistas i dessa miljöer. Respondenterna fick ange på en femgradig skala hur problematiskt de tycker narkotikabruket är. Majoriteten, 37 procent, anser att narkotikabruket i krogmiljö är ett problem i mycket låg grad. Fem procent av respondenterna upplever det vara ett problem i mycket hög grad. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

12 För att ge en bättre överblick kan vi slå ihop värde 1 och 2 på den femgradiga skalan ovan till ett värde, vilken får representera de respondenter som anser att narkotikabruket är mer eller minde oproblematiskt. Detta värde visar att 52 procent av respondenterna tycker att narkotikabruket är mer eller mindre oproblematiskt, en ökning med fem procentenheter jämfört med förra årets mätning. Framför allt är det hos yngre respondenter som en större tolerans eller acceptans för droger i krogmiljö märks. Om samma princip tillämpats för de som angett värde 4 eller 5 på den femgradiga skalan, som säger att de respondenterna finner narkotikabruket problematiskt. Dessa respondenter utgör 13 procent, två procentenheter mer än i 2013 års mätning. 25 procent av respondenterna påstår att de inte vet huruvida narkotikabruket är problematiskt eller inte, en minskning med fem procentenheter sett till förra årets mätning. Ålder: Sett till åldersgrupperna så är det de två yngre åldersgrupperna år samt år de som i störst grad tycker att narkotikabruket i krogmiljö är oproblematiskt åringarna upplever att narkotikabruket är ett problem i mycket hög grad. Å andra sidan är det 53 procent av denna grupp som uppgett att de inte vistas i krogmiljö. Sysselsättning: Minst bekymrade av narkotikabruket är studenter och tjänstemän, 67 procent respektive 60 procent anser narkotikabruket vara oproblematiskt. Av de olika grupperna är det studerande, egenföretagare samt arbetslösa som i störst utsträckning observerat narkotika i krogmiljö. Bland pensionärer är det 27 procent som tycker narkotikabruket är oproblematiskt. Det är 52 procent av pensionärerna som uppger att de inte vistats i krogmiljöer. Arbetssökande är den grupp där störst andel respondenter upplever narkotikan som problematisk. Inom gruppen har 23 procent valt antingen alternativ 4 eller 5 på den femgradiga skalan. En ökning med två procentenheter sedan undersökningen Generellt sett är det fler inom grupperna arbetssökande, de som uppgett annan sysselsättning än givna alternativ, arbetare och tjänstemän som upplever användandet av narkotika i krogmiljöer som oproblematiskt jämfört med förra årets mätning. Störst ökning ser vi i gruppen arbetssökande 19 procentenheter sedan förra årets mätning. (Jämför 49 procent i år mot fjolårets 30 procent). A t t i t y d i K a r l s t a d A B

13 Procent 0 Narkotikarelaterade problem i krogmiljö Låg grad Varken eller Hög grad Män Kvinnor Totalt Vistas ej i dessa miljöer Frekvens av frågan I vilken grad anser du att användning av narkotika i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger) är ett problem för dig när du vistas i dessa miljöer? Frågans femgradiga skala har slagits ihop för översiktens skull. Diagrammet visar skillnader mellan könen. (n=00) Kön: I diagrammet ovan kan vi se att 55 procent av männen anser att narkotika i krogmiljö är mer eller mindre oproblematiskt. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2013 års mätning. Motsvarande siffra hos kvinnor är 50 procent, en ökning med sju procentenheter sedan förra årets mätning. Detta tyder på att män och kvinnor i stort sett i samma utsträckning ser narkotikabruket som problematisk. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

14 Procent Trygghet i krogmiljö 0 Trygghet i krogmiljö Mycket otrygg Varken eller Trygg Vistas inte i dessa miljöer Frekvens av frågan I vilken grad känner du dig trygg när du vistas i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger)? Frågans femgradiga skala har slagits ihop för översiktens skull. (n=00) Totalt sett anser sig 46 procent vara trygga i krogmiljön, medan 13 procent upplever sig otrygga. Ålder: Den största andelen otrygga återfinns inom åldersgruppen år. De som anger att de är otrygga i krogmiljö är också de som uppger att de tycker användning av narkotika är ett problem i mycket hög grad. Mest trygghet på krogen upplever åldersgruppen år. Kön: Kvinnor uppger i något högre grad att de känner sig otrygga i krogmiljö, 15 procent, än vad männen gör, elva procent. Vi kan också se att det är störst andel kvinnor som uppgett att de inte vistas i krogmiljöer. Storlek på stad: Ser vi till stadsstorlek är respondenterna i storstäderna mest otrygga. 15 procent, motsvarande i glesbygd är sex procent. När vi tittar på region så är respondenterna i A t t i t y d i K a r l s t a d A B

15 Procent Stockholm mest otrygga i krogmiljö, 17 procent, vilket ska jämföras med nio procent i Norrland och Småland och öarna. Sysselsättning: Störst otrygghet i krogmiljö sett utifrån sysselsättning är studerande, egenföretagare samt arbetssökande. Av dessa är 16 procent otrygga. 44 procent av pensionärerna uppger att de inte vistas i krogmiljö. Kommit i kontakt med narkotika: Vi kan konstatera att det inte är någon skillnad i trygghet beroende på om respondenten har uppmärksammat eller personligen har använt narkotika i krogmiljö eller inte. Krogarnas ansvar Krogars narkotikabekämpning Viktig Varken eller Oviktig Vet ej Frekvens av frågan I vilken grad anser du att det är viktigt att restauranger, krogar och nattklubbar aktivt arbetar med att försvåra och minska användningen av narkotika? Från början en femgradig skala plus vet ej. De resultat som visar att krogarnas arbete är viktigt respektive oviktigt har slagits ihop för att ge en bättre överblick. (2014 n=00, 2013 n=00, 2012 n=00) En tydlig majoritet av respondenterna anser det vara viktigt att krogarna arbetar aktivt med att försvåra och minska användandet av narkotika. Svarsalternativen var från början en femgradig skala plus alternativet Vet ej, men för att ge en mer överskådlig bild slogs de positiva, respektive negativa, alternativen ihop i diagrammet ovan. Alternativet Mycket viktigt fick, när det var ett enskilt alternativ, 74 procent av alla respondenters röster, jämfört med 73 procent vid fjolårets mätning. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

16 Kön: 87 procent av kvinnorna i undersökningen tycker att krogarnas arbete mot narkotika är viktigt i någon utsträckning. Motsvarande andel hos männen är 80 procent. Sysselsättning: 91 procent av pensionärerna finner krogarnas arbete mot narkotika viktigt, vilket är det högsta värdet bland respondentgrupperna urskilda efter sysselsättning. Gruppen arbetssökande samt arbetare är tätt efter pensionärerna med 86 respektive 85 procent som tycker det är viktigt med krogars arbete mot narkotika. Minst viktigt anser egenföretagarna samt de som uppgett att deras sysselsättning är annan att det är, elva procent av dessa grupper anser att det är oviktigt i någon utsträckning. Ålder: Precis som vid de tidigare två undersökningarna upplevs krogarnas arbete viktigare ju äldre respondenten är. Bland åldersgruppen åringar är det 91 procent som anser att arbetet är ganska eller mycket viktigt. Motsvarande siffra bland åringarna är 79 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter sett till föregående år. Medelvärden 4,5 Krogars arbete mot narkotika 4,5 4,6 2,0 Narkotikarelatera de problem 2,2 2, Medelvärde Diagrammet ovan visar medelvärden på frågorna i vilken grad man anser att Krogar mot Knarks arbete är viktigt, samt i vilken grad användningen av narkotika i krogmiljöer är problematiskt. Skalan löper från ett till fem där ett är mycket oviktigt/mycket oproblematiskt och fem är mycket viktigt/mycket problematiskt. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

17 Krogars arbete mot narkotika får 4,5 i medelvärde på en femgradig skala och narkotikarelaterade problem får 2,0. Krogars arbete för att motverka narkotika är alltjämt högt skattat. Medelvärdet sett till narkotikarelaterade problem i krogmiljöer är också lägre i år än vid mätningarna 2013 och SLUTKOMMENTAR Detta är tredje året i rad som denna undersökning genomförs. Syftet är få en insikt i narkotikabruket i krogmiljö, i vilken utsträckning detta upplevs som ett problem och i vilken grad krogar bör arbeta för att motverka narkotikamissbruket i krogmiljön. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nio procent har observerat droger i krogmiljö, vilket är en minskning från 2013 och 2012 års mätningar. Cirka tolv procent upplever ett problem med droger i krogmiljön, vilket är en minskning jämfört med tidigare mätningar. Precis som vid fjolårets mätning är det gruppen år som i högre grad är exponerade för narkotika och som också är mer toleranta mot droger i krogmiljöer. En tendens i studien är att denna grupp i årets undersökning i mindre grad upplever droger i krogmiljö som ett problem jämfört med 2012 och 2013 års undersökningar. 12 procent upplever problem med narkotika i krogmiljö Resultatet visar att narkotikan i krogmiljö inte är ett problem för de flesta respondenter, men ungefär 12 procent upplever det som ett problem. De som upplever problem med narkotika i krogmiljö är framförallt de som inte vistas i särskilt stor utsträckning i dessa miljöer, till exempel personer över 65 år och de som uppgett sin sysselsättning som Annan. Sett till yrkesgrupper är studenter och tjänstemän minst oroade över narkotikaanvändande, där 41 procent respektive 45 procent anser narkotikabruket vara oproblematiskt. Studenter är den grupp som i störst utsträckning observerat narkotika i krogmiljö. Jämfört med förra årets mätning är det däremot allt färre som ser narkotika i krogmiljö som ett problem. Framförallt är det de målgrupper som i hög grad exponeras för narkotika, företrädesvis åringar, som i lägre grad anser narkotika i krogmiljö vara problematiskt. Detta följer också den trend i Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings rikstäckande undersökning, Rapport Drogutvecklingen i Sverige 2011 som påvisar en allt mer ökad tolerans och acceptans för narkotika bland unga. Framförallt är det förhållandet till cannabis som liberaliserats under det senaste decenniet. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

18 Otrygghet i krogmiljö 13 procent av respondenterna upplever krogmiljö som otrygg. Det är inga större skillnader i åldersgrupperna, men det enskilda högsta värdet återfinns inom åldersgruppen 65 och uppåt där sex procent svarat Jag känner mig mycket otrygg. Sett till yrkesgrupper så är det studerande, egenföretagare och arbetssökande som är mest otrygga i krogmiljö. Fler respondenter i storstadsregioner känner sig otrygga än de som bor i glesbygd. Det är något fler med en årsinkomst mellan kr kr som känner sig otrygga i krogmiljö. De som känner sig otrygga i krogmiljö är också de som upplever att användning av narkotika i krogmiljö är ett problem och vi kan också se att det är den gruppen som tycker krogars arbete mot knark är viktigt tillsammans med de som uppger att de inte vistas i krogmiljö. Narkotikaobservationer Andelen som observerat narkotika i krogmiljö har minskat sedan föregående års mätning. Runt 90 procent av respondenterna svarar att de inte kommit i kontakt med narkotika i krogmiljö överhuvudtaget det senaste året. Nio procent har kommit i kontakt med narkotika i krogmiljöer. Bland de som kommit i kontakt med narkotika, är det vanligast att iaktta någon annan som brukar. Män står för huvuddelen av samtliga kontakter med narkotika, brukat eller endast observerat, och bland de som uppgett att de själva brukat är samtliga män. Arbetet mot narkotika är viktigt och krogar bör ta ansvar Precis som vid tidigare års mätningar tycker en tydlig majoritet av respondenterna att krogarnas arbete mot narkotika är viktigt. I likhet med fjolårets mätning anser äldre respondenter det vara viktigare än vad de yngre anser det vara. Studenter är den yrkeskategori som tycker det är minst viktigt, 79 procent jämfört med till exempel 91 procent av pensionärerna. Rimligt är att anta att åldersskillnaderna mellan målgrupperna spelar in i resultatet. Metodproblem och tillförlitlighet I likhet med fjolårets rapport vill vi kommentera valet av metod och resultatets tillförlitlighet. Undersökningen har genomförts i Novus Opinions Sverigepanel, vilken är uppbyggd med slumpmässiga urvalsmetoder vid rekrytering. Panelen är dessutom väl underhållen, vilket ytterligare stärker upp kvaliteten på paneldeltagarna. Ur denna panel har ett slumpmässigt urval gjorts i vilket undersökningen har genomförts. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

19 Tillförlitligheten till undersökningens resultat är hög och vi kan med stor sannolikhet säga att resultatet kan överföras på vad populationen svenskarna tycker. Resultatet bygger på en självrapporterande undersökning och gäller frågor om droger och droganvändning, vilket är ett känsligt ämne eftersom det är straffbart och inte socialt accepterat. Frågorna har också ställts via en webbenkät. Det kan medföra att undersökningen blir känslig för vissa personer, eftersom det kan vara svårt för respondenten att veta hur deras uppgifter behandlas på Internet. Respondenten har lovats anonymitet, men med tanke på kombinationen av ett känsligt ämne och den valda insamlingsmetoden kan resultatet till viss del vara förenklat och utgått från mera gängse uppfattningar än personliga. Vi vill uppmärksamma läsaren att ha detta i åtanke vid tolkningen av resultatet. A t t i t y d i K a r l s t a d A B

20 Visualiseringar I vilken grad anser du att användning av narkotika i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger) är ett problem för dig när du vistas i dessa miljöer? Har du det senaste året personligen använt, eller uppmärksammat att någon annan använt, narkotika i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger)? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

21 I vilken grad känner du dig trygg när du vistas i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger)? I vilken grad anser du att det är viktigt att krogar, nattklubbar och restauranger aktivt arbetar med att försvåra och minska användning av narkotika? A t t i t y d i K a r l s t a d A B

22 A t t i t y d i K a r l s t a d A B

23 Procent Procent Regionala siffror I vilken grad känner du dig trygg när du vistas i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger)? Låg grad/känner mig otrygg (Betyg 4 och 5) Hög grad/påverkas inte alls (Betyg 1 och 2) Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland 0 I vilken grad anser du att användning av narkotika i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger) är ett problem för dig när du är vistas i dessa miljöer? I hög grad ett problem (Betyg 4 och 5) I låg grad ett problem (Betyg 1 och 2) Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland A t t i t y d i K a r l s t a d A B

24 Procent Procent 0 I vilken grad anser du att det är viktigt att krogar, nattklubbar och restauranger aktivt arbetar med att försvåra och minska användning av narkotika? I hög grad viktigt (Betyg 4 och 5) I låg grad viktigt (Betyg 1 och 2) Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland 0 Har du det senaste året personligen använt, eller uppmärksammat att någon annan använt, narkotika i krogmiljö (krogar, nattklubbar och restauranger)? Ja Nej Vistas ej i miljön Stockholm Mellansverige Småland och öarna Sydsverige Västsverige Norrland A t t i t y d i K a r l s t a d A B

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Slutkommentar... 14

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 190 353 257 201 107

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning

Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning. Vad av följande tror du att Nya Ostkustbanan är? Kön Ålder Utbildning Vilken är din kännedom om Nya Ostkustbanan Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 212 354 258 176 117 483

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2008

Kodbarometern för allmänheten 2008 Rapport Kodbarometern för allmänheten 2008 Sammanfattning Förtroendet för hur de svenska börsbolagen sköts har sjunkit något bland den svenska allmänheten från november 2006 till november 2008. Företagen

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

Allmänheten om passioner

Allmänheten om passioner Kund: FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Kontakt FRII: Maria Ros Jernberg Peter Blid Viktor Wemminger Tel: 0739 40 39 22 0739 40 39 18 peter.blid@novus.se viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012

ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 RAPPORT ALLMÄNHETEN OM KRIG OCH DESS KONSEKVENSER Kund: Röda Korset Kontakt: Viken Wetlesen/Malin Barnö Datum: 7 maj, 2012 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novusgroup.se Jenny Franzén Tel: 0739-40

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

NATIONELLA MINORITETER 2015

NATIONELLA MINORITETER 2015 Sverige NATIONELLA MINORITETER 15 allmänhetens kunskap om och attityd till de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken VAD VET SVERIGES BEFOLKNING OM DEM? Innehåll Om undersökningen...

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 19 september David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER SEPTEMBER 2017 Litet övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer i september

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER MAJ DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 23 maj David Ahlin, Ipsos 1 Centerpartiet närmar sig Moderaterna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 9 22 maj skattar stödet för Moderaterna

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER oktober DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 24 oktober David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER OKTOBER 2017 Moderaterna vinner tillbaka väljare DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader

SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL Rapport nr 2; regionala skillnader AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under våren 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 22 augusti David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER AUGUSTI 2017 Övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos första väljarbarometer efter sommaruppehållet

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Allmänheten om monarkin

Allmänheten om monarkin Novus Allmänheten om monarkin 2010-04-21 Lina Lidell 1767 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Republikanska Föreningen. Intervjuerna har genomförts inom ramen

Läs mer

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN

DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN DIAGRAM-RAPPORT OM FETT I MATLAGNINGEN Kontakt: Maria Kans, Springtime Datum: 11 oktober 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och genomförande Bakgrund

Läs mer

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION

ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION ATT VARA LÄRARE I DAGENS MEDIESITUATION WORLD SUMMIT ON Sammanfattande analys Undersökningen är initierad av Pratoo AB på uppdrag av World Summit Karlstad. Datainsamlingen, som genomfördes vecka 9, 2010

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 Mars Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer mars 2017 Stockholm, 22 2017 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos mars: Moderaternas tapp fortsätter DN/Ipsos

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer april 2017 Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer april Stockholm, 21 april Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos april: Ökat stöd för Socialdemokraterna, lägre

Läs mer

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER

DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JANUARI 2017 DECEMBER Stockholm 20 juni David Ahlin, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER JUNI 2017 Knappt övertag för de rödgröna partierna DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2017 Stockholm, 21 februari Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer februari 17 Stockholm, 21 februari 17 Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 14 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos februari: Väljartapp för Moderaterna,

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017

Vård social omsorg. Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 Vård social omsorg Famna, Ingemar Olsson Novus: Anna Ragnarsson Datum: 12 april 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Famna. Syftet med undersökningen

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Rapport. Kodbarometern för allmänheten 2005. Rapport till Kodkollegiet

Rapport. Kodbarometern för allmänheten 2005. Rapport till Kodkollegiet Rapport Kodbarometern för allmänheten 2005 Rapport till Kodkollegiet 7 december 2005 Rapport Teknisk beskrivning Population och urval Målgrupp för undersökningen är allmänheten, 16 år och äldre. Urvalet

Läs mer

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader

Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Sida 1 Så planeras julen 2008 Inköp och kostnader Synovate för Nordea Ingela Gabrielsson 2008-11-26 Sida 2 Inledning Julen innebär ökade inköp för de flesta, där julklapparna står för den stora delen.

Läs mer

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

December DN/IPSOS JANUARI DECEMBER. POLITISK BAROMETER December 2017 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/IPSOS JANUARI DECEMBER POLITISK BAROMETER David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos 1 DN/IPSOS VÄLJARBAROMETER DECEMBER DN/Ipsos december tre partier kring spärren DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 6

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Novus Föräldrar om läxor. September 2010

Novus Föräldrar om läxor. September 2010 Novus Föräldrar om läxor September 2010 2010-09-14 David Ahlin Proj. Nr Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg

GothCon. marknadsundersökning. Sara Kalucza, Johan Süld. Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg GothCon marknadsundersökning Sara Kalucza, Johan Süld Undersökningsmetodik 15 hp, ht09 Statistiska Institutionen Handelshögskolan Göteborg Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Bakgrundsvariabler 3 2.1.

Läs mer

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 19 mars 2015

DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 19 mars 2015 DN/Ipsos: Väljarnas betyg på regeringen och oppositionen Stockholm, 19 mars 2015 Ipsos: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 2015 Ipsos. All rights reserved Betyget på regeringen kvar på låg nivå endast

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt

Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Naturskyddsföreningen Attityder till flygskatt Sifos Telefonbuss vecka 5, 2016 Alice Danielsson Johan Orbe 15587 2016-11-1 Kommentarer angående inställning till att låta flyget betala sin klimatpåverkan

Läs mer

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009

SMS-deklaration är populärast bland kvinnor. Undersökning från Länsförsäkringar mars 2009 SMS-deklaration är populärast bland kvinnor Undersökning från Länsförsäkringar mars 200 Sammanfattning 77 procent av svenskarna kontrollerar de förtryckta uppgifterna i sin deklaration, 11 procent gör

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson

Löparrapporten Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Löparrapporten 2017 Karlstad Stadslopp Foto: Fredik Karlsson Sammanfattning Nära en femtedel springer/löptränar minst en gång i veckan. Män respektive åldersgruppen 30-49 år tränar löpning mer frekvent

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer