Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad"

Transkript

1 Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn

2 Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan i Stockholm varit engagerade i ett uppdrag för ansvarsbibliotekets räkning som handlar om att utveckla ekonomibiblioteken i Sverige. Så här skriver Kristoffer Strandkvist om bakgrunden till projektet: Idén med högskolebiblioteken är rimligen att fungera som en stödresurs för högskolornas forskare och studenter i deras vetandejakt. Detta har traditionellt handlat om att systematiskt samla och tillhandahålla litteratur inom de till skolan hörande ämnena, främst ekonomiska. Även tidskrifter inom berörda fält har funnits med sedan länge. På senare tid i samband med informationsteknologins landvinningar har också elektroniskt publicerade och förmedlade alster samt elektronisk informationssökning överhuvud blivit en del av bibliotekets verksamhet. Sistnämnda utveckling har skapat en viss gränsdragningsproblematik beträffande bibliotekets åtagande och dessutom inneburit att en del av den service som tidigare erbjöds fysiskt på själva biblioteket nu flyttat till forskarnas egna arbetsplatser. Likaså har forskningens utveckling inom samhällsvetenskapsområdet och Universitetens expansion under de senaste 15 åren gjort att ämnesområdena innanför skolans murar har växt. Sammantaget leder ovan beskrivna utvecklingstendenser till att vi idag har en situation där bibliotekets relation till sina målgrupper och dessas önskemål och användningssätt av bibliotekstjänster kan behövas ses över. Eller uttryckt i företagstermer: biblioteket bör se över sin marknadssituation. En situation och en problematik som bör vara gemensam för flertalet universitets- och högskolebibliotek i Sverige. Idén med högskolebiblioteken är rimligen att fungera som en stödresurs för högskolornas forskare och studenter i deras jakt på kunskap. Den tekniska utvecklingen har emellertid inneburit att stora delar av bibliotekens tjänster inte bara är tillgängliga i biblioteket. Det finns också numera ett flertal alternativ till biblioteken för att samla in information. Samtidigt blir antalet forskningsområden allt fler, varför nya krav ställs på biblioteken. dessa förändringar talar för att biblioteken bör se över sin marknadssituation, för att säkra att de svarar mot de behov som finns bland forskarna inom ekonomiområdet.

3 Ett delprojekt som påbörjades syftade till att finna orsaker till varför människor inom akademin väljer att inte, eller endast i mycket liten grad, använda sig av ekonomibiblioteken i sitt arbete. Målet var att nå personer som inte använder bibliotekens resurser eller använder dem starkt begränsat för att söka förbättringsförslag och andra lösningar på problem och svårigheter. Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Ekonomikum i Uppsala fick svara på en enkät och djupintervjuades. Det övergripande målet för biblioteken torde vara mer och bättre kunskap till användarna. Detta kan man mäta i användarnas upplevda nytta med biblioteket. Därför är det av intresse att undersöka vilka faktorer som bidrar till upplevd nytta hos användarna. Användarnas nöjdhet med biblioteket torde indikera huruvida biblioteket är bra på att skapa en miljö som användarna tycker om att använda för att släcka sin kunskapstörst. Nöjdhet kan vara inte bara ett önskvärt, utan också ett nödvändigt, krav för att få användare att komma till biblioteket eller använda bibliotekets tjänster. Det är också rimligt att tänka sig att ju mer nöjd man som användare är med biblioteket, desto mer använder man bibliotekets tjänster. Därför är det av intresse att undersöka också vilka faktorer som bidrar till upplevd nöjdhet hos användarna. Ett antal studier har tidigare genomförts, bland annat vid Lunds universitet (Biblioteksbarometern), för att undersöka nöjdhet bland studenter med biblioteket. Emellertid har ingen större studie gjorts för att undersöka nöjdheten bland forskare, lärare och doktorander med högskolebiblioteken. Den andra fasen av uppdraget för ansvarsbibliotekets räkning redovisas i den här rapporten. Rapporten bygger på en studie som genomfördes under hösten 1. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som bidrar till biblioteksanvändarnas upplevda nöjdhet och nytta med biblioteket. Tre bibliotek visade i början intresse för att delta i undersökningen. Dessa var biblioteken vid Växjö Universitet, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Handelshögskolan i Göteborg. I slutskedet av undersökningen kom även Karlstads universitetsbibliotek att visa intresse för att delta i studien. Denna rapport är resultatet av detta och jämförelser med de andra biblioteken kommer också att göras trots att de alltså inte var exakt samma förutsättningar. Vi anser dock att undersökningarna är så pass lika att undersökningsmodeller och resultat från den ursprungliga undersökningen med fördel kan överföras. 3

4 Metod En enkät arbetades fram av Fredrik Törn och Niclas Öhman i samråd med bibliotekarier från de tre ursprungliga biblioteken och biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm. Karlstads enkät är en något reducerad version av den enkäten där man tagit bort frågor om lokalen eftersom en flytt till nya lokaler är nära förestående. Enkäten skickades sedan ut till samtliga anställda (utom administrativ personal) som var verksamma inom ekonomiområdet. Enkäten bestod av ca frågor och berörde ett flertal områden: Nöjdhet med öppettider och läge Nöjdhet med personalen Nöjdhet med utbudet Hur ofta man använder bibliotekets resurser Nöjdhet med bibliotekets resurser Nöjdhet med bibliotekets tjänster Nöjdhet med användarundervisning Nöjdhet med bibliotekets lokaler Nöjdhet med bibliotekets webbsidor Övergripande nöjdhet med biblioteket från enkäterna sammanställdes och behandlades med statistisk analys i programmet SPSS.

5 En profil på urvalet visar kön, ålder, typ av tjänst samt hur länge man varit verksam på den aktuella högskolan/universitetet. Resultat Växjö Jönköping Göteborg Karlstad % män % kvinnor Snittålder 3 1 % professorer % docenter 5 3 % prefekter/adjunkter 1 1 7,5 % lektorer % doktorander 51 5 % doktorer Genomsnittligt antal år vid universitetet Genomsnittligt antal år verksam med forskning Tabell. Demografisk beskrivning av urvalet. Resultaten från undersökningen presenteras på följande sätt: Först redogör vi för i vilken grad som användarna utnyttjar de olika resurser som biblioteket har. Därefter presenterar vi vilka faktorer som påverkar nöjdheten och nyttan med biblioteket samt vad nöjdheten och nyttan kan leda till. Slutligen presenterar vi hur nöjda användarna är med öppettider, användarundervisning samt bibliotekets ärende- och informationshantering. 5

6 I vilken grad använder man bibliotekets resurser? Aldrig Läsa artiklar eller böcker på plats i biblioteket 7,5 17,5 5 5 Läsa, söka eller skriva ut artiklar i tidskriftsdatabaser, 39, 9, Söka i databaser (informations- och referensdatabaser) 3,1 39,9 Låna böcker 1,5 37,5 1 Kopiera artiklar eller böcker, 1, 1 Beställa böcker för att senare låna/kopiera dem 7,3 1, 3, 1, Beställa artiklar,9 3, 9, Söka generell information inom ett ämnesområde 5 15 (När Du inte vet exakt vad du letar efter utan söker "brett" inom ett område) Söka specifik information inom ett ämnesområde 1,5 7,5 (När Du vet vad det är du letar efter, exempelvis vem som skrev artikeln X i tidskriften Y) Umgås med människor, ha möten eller motsvarande,5,5 15 Föreslå inköp av litteratur 9, 53,7 3, Använda nyförvärvslistan, 39 5,5 Använda online katalogen 15 7,5 7,5 1 Använda Libris 17,5 35 7,5 Tabell 3. Fördelning i procent över användningsfrekvensen av bibliotekets olika resurser. Vad orsakar nöjdhet och nytta med biblioteket? För att utröna vilka faktorer som bidrar till användarnas nöjdhet och nytta med biblioteket kan man använda sig av regressionsanalys. Man studerar då hur ett antal förklarande variabler förhåller sig till en beroende variabel, exempelvis vilken påverkan personalen, lokalerna och webbsidorna har på den övergripande nöjdheten. Regressionsanalysen kan också visa hur en förändring i en förklarande variabel påverkar den beroende variabeln. fem faktorer undersöktes för att se om de hade någon påverkan på nöjdheten och nyttan med biblioteket. I en regressionsanalys kan man inte använda sig av för många förklarande variabler. Om man har väldigt många frågor kan det vara lämpligt att slå dem samman i faktorer. Till exempel kan man, om det visar sig lämpligt, slå samman frågor som berör personalen för att erhålla en

7 personal-faktor. Man kan använda faktoranalys eller reliabilitetsanalys för att se om frågorna hänger ihop och därmed är lämpliga att skapa faktorer utifrån. Vi genomförde dels en faktoranalys, dels en reliabilitetsanalys för att skapa de sex faktorer vi använde i den senare regressionsanalysen. Värdet på reliabiliteten (Cronbach s alpha) i faktorn indikeras i tabellen nedan. Värden över, indikerar god reliabilitet, det vill säga att frågorna mäter samma, eller liknande, fenomen. Det är det vi önskar när vi vill skapa en faktor att alla frågor vi tror mäter nöjdheten personalen också gör det. Faktorerna beräknades som ett enkelt medelvärdesindex av frågorna. I nästa avsnitt presenteras varje faktor för sig samt hur den förhåller sig till indexet. Faktor Antal variabler Alpha Medelvärde Personal 5,93,9 Utbud, 5,7 Självbetjäningstjänster 5, 5,3 Personal-bundna tjänster 5,9 5, Webbsidor,97 5,39 Vår hypotes var att de sex faktorerna skulle förklara nöjdheten och nyttan med biblioteket. Nöjdheten mättes med två frågor: Hur nöjd är Du med biblioteket som helhet? Om Du föreställer dig ett perfekt bibliotek, hur långt från detta ideal kommer detta bibliotek? Faktorerna beräknades som ett enkelt medelvärdesindex av frågorna. I nästa avsnitt presenteras hur varje faktor byggs upp. Därefter visas en tabell för varje faktor. Den tabellen (så kallad korrelationsmatris) visar i vilken grad de olika måtten hänger samman med medelvärdesindexet. Sambandet varierar mellan +1 (perfekt positivt samband) till 1 (perfekt negativt samband). Värden nära indikerar att det inte finns något samband. 7

8 Personalfaktorn bestod av fem påståenden. Dessa var Personalen är kunnig Personalen är vänlig Personalen har servicekänsla Personalen hjälper mig att hitta information jag letar efter när jag vet exakt vad jag vill ha Personalen hjälper mig att leta upp information när jag inte vet exakt vad jag letar efter Medelvärden för de i indexet ingående variablerna Minimum Maximum Medelvärde Personalens är kunnig 5 7,3 Personalen är vänlig 7,7 Personalen har servicekänsla 7,7 Pers. hjälper mig att hitta specifik info 7,9 Pers. hjälper mig att hitta generell info 7,1 Ur tabellen utläser vi att respondenternas uppfattning om i vilken utsträckning personalen hjälper dem att hitta generell information drar ner det generella intrycket av personalen mest medan respondenternas uppfattning om i vilken utsträckning personalen hjälper dem att hitta specifik information är den fråga som enskilt höjer intrycket av personalen mest. Skillnaderna är dock förhållandevis små mellan de i indexet ingående frågornas medelvärden. Överlag är forskarna imponerande nöjda med personalen.

9 Korrelationer mellan index och de ingående variablerna Korrelation mellan index och ingående variabler Korrelationskoefficient Personalens är kunnig,1 Personalen är vänlig,7 Personalen har servicekänsla,79 Pers. hjälper mig att hitta specifik info,7 Pers. hjälper mig att hitta generell info,7 Tabellen ovan skall tolkas som att kunnighet och servicekänsla är de variabler av de ingående som bäst beskriver indexet som helhet. I och med att de ingående variablerna är mycket närbesläktade (multikollineara) med varandra är det svårt att med statisiska metoder uttala sig om inbördes vikter för indexet men det förefaller som om just servicekänsla och kunnighet är extra viktigt när det gäller helhetsintrycket av personalen. Utbudsfaktorn bestod av åtta frågor. Dessa var Hur nöjd är Du med bibliotekets utbud när det gäller Tidskrifter i tryckt form? Tidskrifter i elektronisk form? Databaser (informations- och referensdatabaser)? Dagstidningar? Offentligt tryck från Riksdagen, EU, FN etc? Referenslitteratur, exempelvis uppslagsverk? Litteratur inom mitt eget forskningsområde? Litteratur inom de ämnen jag undervisar i? 9

10 Medelvärden för de i indexet ingående variablerna Minimum Maximum Mean Utbud av tryckta tidskrifter 1 7,73 Utbud av tidskrifter i elektronisk form 7 5,5 Utbud av databaser 7 5, Utbud av dagstidningar 7 5, Utbud av offentligt tryck 3 7 5,59 Utbud av referenslitteratur 7 5,11 Utbud av litt. inom mitt forskningsområde,3 Utbud av litt. inom de ämnen jag undervisar i 7, Vi kan se att utbudet inom respondenternas egna forskningsområde är det som uppfattas som mest bristfälligt. Likaså utbudet av tryckta tidskrifter och utbudet av litteratur inom de områden jag undervisar i uppfattas som svaga. Däremot är utbudet av offentligt tryck, databaser och dagstidningar bra. Många kommentarer berörde just de områden som visar sig ha brister. Generellt skulle man kunna tolka det som att bredden på utbudet uppfattas som mycket bra men att djupet i utbudet lämnar en del övrigt att önska. Detta är ett resultat som återkommit i alla undersökningarna. Forskarna på alla de undersökta universiteten och högskolorna är i stort sett eniga om att utbudets djup är det område som har mest utrymme för förbättringar. Korrelationer mellan index och de ingående variablerna Korrelation mellan index och ingående variabler Utbud av tryckta tidskrifter, Utbud av tidskrifter i elektronisk form, Utbud av databaser, Utbud av dagstidningar, Utbud av offentligt tryck,5 Utbud av referenslitteratur, Utbud av litt. inom mitt forskningsområde,7 Utbud av litt. inom de ämnen jag undervisar i, 1

11 Självbetjäningsfaktorn innefattade fem frågor. Gemensamt för dessa är att de berör användning som i första hand sker genom eget arbete, och som alltså inte automatiskt kräver hjälp från bibliotekets personal. Frågorna var Hur nöjd är Du med biblioteket när det gäller att Läsa artiklar eller böcker på plats i biblioteket? Läsa, söka eller skriva ut artiklar i tidskriftsdatabaser? Söka i databaser (informations- och referensdatabaser)? Söka generell information inom ett ämnesområde?(när Du inte vet exakt vad du letar efter utan söker "brett" inom ett område) Söka specifik information inom ett ämnesområde?(när Du vet vad det är du letar efter, exempelvis vem som skrev artikeln X i tidskriften Y) Medelvärden för de i indexet ingående variablerna Minimum Maximum Medelvärde Hur nöjd: Läsa böcker eller tryckta artiklar på plats i bibl. 1 7,59 Hur nöjd: Läsa söka eller skriva ut artiklar i databaser 3 7 5, Hur nöjd: Söka i databaser 3 7 5,53 Hur nöjd: Söka generell info 7 5,3 Hur nöjd: Söka specifik info 3 7 5,1 När det gäller medelvärden för de frågor som utgör självbetjänings indexet kan vi se att medelvärdet för Läsa böcker eller artiklar på plats är något under de andra i övrigt verkar det som om de är relativt homogena och att de alla ligger på en acceptabel nivå även om inget utmärker sig som extra bra. Korrelationer mellan index och de ingående variablerna Korrelation mellan index och ingående variabler Hur nöjd: Läsa böcker eller tryckta artiklar på plats i bibl.,7 Hur nöjd: Läsa söka eller skriva ut artiklar i databaser, Hur nöjd: Söka i databaser,7 Hur nöjd: Söka generell info,7 Hur nöjd: Söka specifik info, 11

12 Personal-bundna tjänster innefattade fem frågor. Gemensamt för dessa var att de berör användning som i normala fall kräver någon form av insats från bibliotekets personal, antingen direkt eller indirekt. Läsaren kanske undrar varför frågan om att lämna tillbaka böcker eller artiklar hamnar i kategorin personalbundna tjänster. Faktoranalysen visade att den frågan hängde bra samman med övriga frågor i kategorin. En anledning till varför den hänger samman kan vara att återlämnandet ofta innefattar någon form av kontakt med personalen, exempelvis i samband med påminnelser och förseningsavgifter. De fem frågorna som ingick i faktorn var Hur nöjd är Du med biblioteket när det gäller att Låna böcker? Reservera böcker som är utlånade? Beställa böcker via fjärrlån från andra bibliotek? Beställa artiklar via fjärrlån från andra bibliotek? Lämna tillbaka böcker eller artiklar? Medelvärden för de i indexet ingående variablerna Minimum Maximum Medelvärde Hur nöjd: Låna böcker 3 7 5,73 Hur nöjd: Reservera böcker som är utlånade 7 5,5 Hur nöjd: Fjärrlån böcker 1 7 5, Hur nöjd: Fjärrlån artiklar 7,3 Hur nöjd: Återlämna böcker 7, Medelvärdena för de i indexet ingående variablerna är genomgående ganska höga, det som drar ner helhetsintrycket är framförallt hur nöjda respondenterna är med att reservera och återlämna böcker. Korrelationer mellan index och de ingående variablerna Korrelation mellan index och ingående variabler Hur nöjd: Låna böcker,5 Hur nöjd: Reservera böcker som är utlånade,9 Hur nöjd: Fjärrlån böcker,71 Hur nöjd: Fjärrlån artiklar,5 Hur nöjd: Återlämna böcker,5 1

13 Webbsidefaktorn bestod av sex påståenden. Dessa var Bibliotekets webb-sidor är lättöverskådliga Det är lätt att navigera på webb-sidorna Det är lätt att använda tjänsterna på webb-sidorna Webb-sidorna är tillräckligt innehållsrika Det finns tillräckligt med funktioner på webb-sidorna Funktionerna som finns på webb-sidorna fungerar bra Medelvärden för de i indexet ingående variablerna Minimum Maximum Medelvärde Webbsidor: Lättöverskådliga 7 5,5 Webbsidor: Lätt att navigera 7 5,7 Webbsidor: lätt att använda tjänsterna 7 5,7 Webbsidor: Tillräckligt innehållsrika 7 5,39 Webbsidor: Tillräckligt med funktioner 7 5,33 Webbsidor: Funktioner fungerar bra 1 7 5,11 Korrelationer mellan index och de ingående variablerna Korrelation mellan index och ingående variabler Webbsidor: Lättöverskådliga,9 Webbsidor: Lätt att navigera,3 Webbsidor: lätt att använda tjänsterna, Webbsidor: Tillräckligt innehållsrika,7 Webbsidor: Tillräckligt med funktioner,7 Webbsidor: Funktioner fungerar bra, 13

14 Hur nöjd är Du med biblioteket som helhet? Analysen nedan är skapad med hjälp av linjär regressionsanalys (OLS) Analysen låter oss veta vilka faktorer som är viktigast och i vilken riktning dessa påverkar nöjdhet/nytta/närhet till ideal. Vi har formulerat frågor och faktorer så att alla koefficienter (vikter) skall bli positiva för att resultaten skall bli lätta att tolka. Det betyder att ju högre koefficient, desto viktigare. Samma sak gäller medelvärde, ju högre desto bättre. Personal,9 Utbud 5.7 Självbetjäningstjänster 5.31 Personal-bundna tjänster 5, Webbsidor 5.7, Nöjdhet 5,3 Denna regressionsanalys säger oss att utbudet är den faktor som har överlägset starkast inverkan på nöjdheten. 1

15 Hur nära idealbiblioteket är detta bibliotek? Personal,9 Utbud 5.7 Självbetjäningstjänster 5.31 Personal-bundna tjänster 5, Webbsidor 5.7,.... Ideal,9 Denna regressionsanalys är nästan lika tydlig som föregående när det gäller utbud. Det medelmåttiga betyget tillsammans med den höga vikten ger en indikation om att just denna faktor kan vara ett hinder som står i vägen för att biblioteket skall uppfattas som nära idealbiblioteket. Personalen, som viktas som den näst viktigaste faktorn har ett mycket högt betyg och det verkar som om personalen i hög grad medverkar till att föra biblioteket närmare ett idealbibliotek. 15

16 Hur stor nytta ger Dig biblioteket som helhet? Personal,9 Utbud 5.7 Självbetjäningstjänster 5.31 Personal-bundna tjänster 5, Webbsidor 5.7, Nytta 5,3 Även här kan vi se att personal och utbud dominerar. Vi kan också göra ett rimligt antagande utbud även i detta fall hindrar nyttan från att öka. Hur förhåller sig de olika målen till varandra? Nedan presenterar vi en korrelationsmatris som beskriver hur de olika målvariablerna förhåller sig till varandra. En korrelationskoefficient är ett mått på hur väl två mått hänger ihop och den kan anta värden mellan 1 och 1. Koefficienterna skall tolkas som samvarians där 1 är raka motsatsen (perfekt antites) och 1 är en perfekt samstämmighet, är ingen relation alls. Nöjd Ideal Nytta Nöjd,3,79 Ideal,3, Nytta,79, Vi kan se att alla tre måtten inbördes korrelerar med varandra. Signifikansnivån (som inte redovisas i matrisen) säger oss att sannolikheten att måtten inte korrelerar med varandra är 1

17 mindre än 1/5 vilket får anses vara mycket säkert. Vi kan också se att nöjdhet och närhet till ideal är de två av de tre måtten som är mest lika varandra. Nyttan hänger relativt nära ihop med de båda andra men är ändå det mått som kan sägas vara mest unikt av de tre. Vad leder nöjdheten, närhet till ideal och nyttan till? Nöjdhet, närhet till ideal och nytta behöver inte vara de slutgiltiga målen för biblioteket. I de flesta sammanhang ser man exempelvis nöjdhet som ett medel, eller till och med en förutsättning, för framtida lojalitet. I undersökningen har vi använt tre frågor för att mäta möjliga utfall av nöjdhet, närhet till ideal och nytta med biblioteket. Dessa var Hur benägen är Du att rekommendera biblioteket till andra, exempelvis dina kollegor? Hur troligt är det att Du kommer tillbaka till biblioteket, eller använder bibliotekets tjänster, inom en månad? Ungefär hur stor del av de tjänster, som biblioteket erbjuder, tycker Du att Du kan erhålla bättre någon annanstans? Med hjälp av korrelationsanalys kan vi studera sambanden mellan dessa tre variabler och målvariablerna nöjdhet, närhet till ideal och nytta. Korrelation mellan de olika måtten på nöjdhet och önskvärda konsekvenser Nöjdhet Ideal Nytta Benägenhet att rekommendera,7,5, Återbesök inom en månad,51,,9 Hur stor del av bibl. tjänster kan du erhålla bättre annanstans -,7 -,3 -,1 Vi kan utläsa av tabellen ovan att beroende på vad biblioteket strävar efter så skall man satsa på delvis olika saker. Om rekommendationer eller återbesök är önskvärt skall nytta eftersträvas i första hand, om det å andra sidan är önskvärt att biblioteket skall konkurrera ut alternativa informationskällor skall närhet till idealbiblioteket eftersträvas. Vilka faktorer som påverkar de olika nöjdhetsmåtten framgår av regressionsanalyserna ovan. Den negativa korrelationen mellan målvariablerna och frågan Hur stor del av bibliotekets tjänster kan du erhålla bättre annanstans är naturlig och betyder att ju mer nöjd, ju mer nytta man upplever 17

18 och ju närmare Karlstadsuniversitetsbibliotek uppfattas i förhållande till idealbiblioteket, desto mindre anser man att alternativ kan erbjuda/ersätta. Övriga frågor utanför regressionsanalysen Vad tycker man om öppettider? Vi kan se i diagrammet att samtliga respondenter verkar nöjda med öppettiderna och ett så pass homogent positivt svar är mycket ovanligt i undersökningar av den här typen. Öppettider 1 1,, 3,, 5,, 7, Std. Dev =,7 Mean =,3 N = 3, Öppettider Vad tycker man om bibliotekets användarundervisning? Det visar sig att mer än % av de tillfrågade genomgått en användarundervisning och att betyget för denna är relativt gott. Betyget för studenternas användarundervisning är relativt lägre än för den egna undervisningen. Vi tolkar detta som att forskarna i en del fall får frågor från studenter som studenterna borde fått svar på via användarundervisningen. 1

19 3 Jag har fått användarundervisning 1 Ja Nej Jag har fått användarundervisning Minimum Maximum Medelvärde Hur nöjd: Användarundervisning 3 7 5, Hur nöjd Användarundervisning för studenter 1 7 5, Vad tycker man om bibliotekets ärende- och informationshantering? Det förefaller som om forskarna överlag är relativt nöjda med hur lätt det var att få igenom förslag till inköp av ny litteratur och nya databaser men man kan se att det finns en hel del missnöjda respondenter också (se appendix). Övriga områden inom bibliotekets informations- och ärendehantering förefaller också vara ganska bra. När det gäller intresset för information och nyheter från biblioteket verkar det vara förhållandevis stort och det kan indikera att respondenterna saknar sådan idag. Minimum Maximum Medelvärde Lätt att bevaka mina biblioteksärenden 3 7 5, Lätt att få igenom önskemål om ny litt/databaser 1 7 5, Biblioteket är bra på att informera om sina tjänster 7 5,5 Jag är intresserad av nyheter från biblioteket 1 7 5,5 19

20 Specialfrågor för Karlstad När vi tittar användningen av Libris ser vi att den utnyttjas relativt flitigt av många av forskarna. Hur ofta: LIBRIS Karlstad 1 1 gång/vecka 1 g/mån el. mer säll 1g/vecka - 1g/månad aldrig Hur ofta: LIBRIS Karlstad Det förefaller som om forskarna är övervägande nöjda med Libris Hur nöjd: LIBRIS Karlstad 1 1,, 3,, 5,, 7, Std. Dev = 1,1 Mean = 5, N = 3, Hur nöjd: LIBRIS Karlstad

21 När vi tittar närmare på användningen av online-katalogen ser vi att den utnyttjas måttligt ofta av forskarna. Hur ofta: Online Kat. Karlstad 1 1 gång/vecka 1 g/mån el. mer säll 1g/vecka - 1g/månad aldrig Hur ofta: Online Kat. Karlstad Forskarna är övervägande nöjda med online-katalogen 1 Hur nöjd: On-line Kat. Karlstad 1 1 1,, 3,, 5,, 7, Std. Dev = 1,3 Mean = 5,5 N = 3, Hur nöjd: On-line Kat. Karlstad 1

22 Nyförvärvslistan verkar utnyttjas ganska sällan av forskarna. 3 Hur ofta: Nyförvärvslistan Karlstad 1 1g/vecka - 1g/månad 1 g/mån el. mer säll aldrig Hur ofta: Nyförvärvslistan Karlstad Majoriteten av forskarna är relativt nöjda med nyförvärvslistan, resultaten bör dock tas med en nypa salt med tanke på den låga användningsfrekvensen. En majoritet av de svarande använder enligt egen utsago aldrig nyförvärvslistan. Hur nöjd: Nyförvärvslistan Karlstad 1 1,, 3,, 5,, 7, Std. Dev = 1,5 Mean =,9 N =, Hur nöjd: Nyförvärvslistan Karlstad

23 Implikationer & Rekommendationer Resultaten från regressionsanalysen skall tolkas som att förbättringar inom ett antal områden leder till förändringar i nöjdhet, närhet till idealbiblioteket och nytta. Vi väljer att presentera våra rekommendationer i en bild, som på ena axeln visar vilken nivå som faktorn befinner sig på idag och på den andra hur stor påverkan som faktorn har på målvariabeln. De sex faktorerna är placerade på axlarna efter deras relativa avstånd till varandra på de två axlarna. Ett låg nivå idag betyder alltså inte att det är en låg absolut nivå, utan att medelvärdet för den faktorn är lägre än för andra faktorer. Nöjdhet Åtgärda Vårda Utbud påverkan liten stor Självbetjäningstjänster Webb Personal Personalbundna tjänster Hög prioritet Låg prioritet låg nivå idag hög När vi sammanställer resultaten beträffande vad som driver nöjdhet kan vi se att det område där det finns störst utrymme för effektfulla åtgärder är Utbudet. Sannolikt är det djupet i utbudet snarare än bredden som är det som uppfattas som förbättringsbart i första hand. Likaså är det sannolikt att det är djupet, snarare än bredden i utbudet som har störst påverkan på total nöjdhet. 3

24 Närhet till Ideal Åtgärda Vårda påverkan liten stor Utbud Personal Självbetjäningstjänster Personalbundna Webb tjänster Hög prioritet Låg prioritet låg nivå idag hög När det gäller faktorer som driver nytta ser vi ånyo att utbudet placerar sig i den ruta som förtjänar mest uppmärksamhet. Även själbetjäningstjänster placerar sig i denna ruta när det gäller närhet till idealbiblioteket. Vi tror också att samma förhållande mellan djup och bredd gäller som i analysen ovan, dvs att den viktigaste aspekten av utbud, när det gäller både förbättringsutrymme och påverkan, är djupet.

25 Nytta Åtgärda Vårda påverkan liten stor Utbud Självbetjäningstjänster Webb Personal Personalbundna tjänster Hög prioritet Låg prioritet låg nivå idag hög Även när det gäller Nyttan, framstår utbud återigen som den viktigaste faktorn. Det verkar som om forskarna generellt ser utbudet som något relativt viktigt och kanske en smula bristfälligt på några punkter. Sammanfattningsvis kan man, när det gäller rekommendationer och implikationer, säga att utbud är den faktor som visar sig vara av störst betydelse för forskarnas syn på hur mycket nytta/nöjdhet och biblioteket ger dem och hur nära idealet biblioteket är. Detta är genomgående resultatet för alla de undersökta biblioteken. Vidare måste biblioteket definiera målet för sin verksamhet för att kunna veta vad som skall prioriteras. Vi har försökt att ge en så heltäckande bild som möjligt och vi hoppas att den skall kunna tjäna som beslutsunderlag. Biblioteket har ett mycket viktigt ställningstagande framför sig, skall biblioteket ha nöjda användare eller skall biblioteket vara så nyttigt som möjligt. Det är förvisso inget som säger att det inte går att åstadkomma både och. Dessutom måste man besluta sig för hur mycket forskarnas behov och önskemål skall tillåtas påverka verksamheten. Vi kan se att det kan finnas områden där studenter och forskare drar åt olika håll. Till exempel visar en dansk 5

26 undersökning att studenterna värderar utbudets bredd högre än dess djup, något som förefaller vara omvänt när det gäller forskare. När knappa resurser skall fördelas tvingas biblioteket att i viss mån välja målgrupp. Kanske går djupet i utbudet att uppnå genom ökad användning av elektroniska hjälpmedel som t.ex. fulltextdatabaser, kanske kan inköpen av dessa samordnas ytterligare och kanske i högre grad delas mellan de olika biblioteken för att man skall ha råd att hålla sig med denna typ av resurser åt detta relativt fåtal men aktiva användare som forskarna utgör Jämförelser mellan de olika biblioteken Medelbetyg Bibliotek Minimum Maximum Medelvärde Jönköping Index personal 7,1 Index utbud 7 5,7 Index nöjdhet med personalbundna tjänster 5 7 5,99 Index nöjdhet med självbetjäningstjänster 7 5, Index web 7 5, Nöjdhet med biblioteket som helhet 7,9 Hur nära idealbiblioteket? 3 7 5,9 Nytta med biblioteket som helhet 3 7 5,91 Växjö Index personal 1 7 5,7 Index utbud 3,7 Index nöjdhet med personalbundna tjänster 7 5, Index nöjdhet med självbetjäningstjänster 5,15 Index web 7 5,13 Nöjdhet med biblioteket som helhet 3 7 5, Hur nära idealbiblioteket?,9 Nytta med biblioteket som helhet 7 5,5 Göteborg Index personal 7 5,9 Index utbud 3 7 5, Index nöjdhet med personalbundna tjänster 7 5,73 Index nöjdhet med självbetjäningstjänster 7 5,33 Index web 1 7 5,3 Nöjdhet med biblioteket som helhet 7 5,93 Hur nära idealbiblioteket? 7 5, Nytta med biblioteket som helhet 7 5,9 Karlstad Index personal 5 7,9 Index utbud 3 7 5,7 Index nöjdhet med personalbundna tjänster 7 5, Index nöjdhet med självbetjäningstjänster 3 7 5,3 Index web 7 5,39 Nöjdhet med biblioteket som helhet 3 7 5,3 Hur nära idealbiblioteket? 7,9 Nytta med biblioteket som helhet 7 5,3

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Nöjdhet och nytta med. Universitetsbiblioteket i Jönköping

Nöjdhet och nytta med. Universitetsbiblioteket i Jönköping Nöjdhet och nytta med Universitetsbiblioteket i Jönköping - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman Våren 22 Bakgrund och syfte Sedan slutet av år 2 har ett antal

Läs mer

Nöjdhet och nytta med. Ekonomiska biblioteket i Göteborg

Nöjdhet och nytta med. Ekonomiska biblioteket i Göteborg Nöjdhet och nytta med Ekonomiska biblioteket i Göteborg - En studie av användare vid biblioteket vid Handelshögskolan i Göteborg Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du?

De frågor där svaren anges i skalan 1 6 syftar 1 på Mycket missnöjd och 6 på Mycket nöjd. Ålder. Vilken studieform har du? Studentbarometer - Lärandemiljö ht 21 Antal utskickade enkäter 882 Antal besvarade enkäter 1996 (svarsfrekvens 22,68%) Antal öppnade enkäter 2466 Antal svar via e-post 736 Antal svar via Mina Sidor 126

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen

Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen Sannolikheten att anställas inom universitets- och högskolevärlden efter avlagd doktorsexamen 1984-2003 - En studie av likheter och skillnader med avseende på kön Rapport från samhällsvetenskapliga fakultetens

Läs mer

Studentnöjdhet vid LTU 2009

Studentnöjdhet vid LTU 2009 Studentnöjdhet vid LTU 2009 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills

Läs mer

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL

OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL OKT 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET EXEMPEL INNEHÅLL INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION BAKGRUND SYFTE OCH MÅL URVAL OCH INSAMLING FRÅGESTRUKTUR BESLUTSUNDERLAGET

Läs mer

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076

RAPPORT Marknadsundersökning Färja 2015 Trafikverket Färjerederiet Arnöleden. Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 2013/45076 RAPPORT Marknadsundersökning Färja Trafikverket Färjerederiet Undersökning bland passagerarna Projektnummer: TRV 13/4576 Dokumenttitel: Marknadsundersökning Färja Skapat av: Markör Marknad & Kommunikation

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2872 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: AMMATTI- KORKEAKOULUKIRJASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2872 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES LIBRARIES 2013 Tämä

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekstjänster

Att marknadsföra bibliotekstjänster 1. Sammanfattning av projektet Att marknadsföra bibliotekstjänster Magnus Söderlund Handelshögskolan i Stockholm Augusti 2002 2 1. Bakgrund Projektet Att marknadsföra bibliotekstjänster startades år 2000

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 8 Nöjd student - Filfak 78 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (9-7) Negativa % Positiva % 010 008 * livet som student på LiU? 8 9 8 81

Läs mer

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken

Swedac. Kundundersökning. december Genomförd av Enkätfabriken Swedac Kundundersökning december 2015 Genomförd av Enkätfabriken Kontaktpersoner hos Swedac har varit: Robin Lundgren robin.lundgren@swedac.se Projektledare för undersökningen har varit: Erik Granberg

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet T - Teknisk fysik Samlingsbild - Index Nöjd student T - Teknisk fysik 87 Nöjd student - LiTH Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (-6) 00 008 * livet som student på LiU?

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 76 Nöjd student - LiTH 6 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 200 livet som student på LiU? 76 0 6 tillgången på lokaler och utrustning? 55 0 55 lokalernas

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 80 Nöjd student - Fakultet LiTH 86 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? 20 livet som student på LiU? 80 86 tillgången på lokaler och utrustning? 7 lokalernas

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service

Ingivarenkäten INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service NFO Infratest Ingivarenkäten 2002 - INGIVARE Analys av vad som påverkar ingivarnas förtroende för Kronofogdemyndigheten och nöjdhet med myndighetens service Jonas Persson Information om ingivarenkäten

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Redovisning av några forskares syn på Ekonomiska bibliotekets informationsförsörjning

Redovisning av några forskares syn på Ekonomiska bibliotekets informationsförsörjning Redovisning av några forskares syn på Ekonomiska bibliotekets informationsförsörjning Utvecklingsgruppen för Informationsförsörjning vid Ekonomiska biblioteket Anna-Karin Abrahamsson Yvonne Krans Agneta

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet?

Helhet. GÖTEBORGS STADS BIBLIOTEKSENKÄT 2012 Resultat uppdelat på kön. Totalt. Bemötande. Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Helhet Bemötande Hur nöjd är du med biblioteket i sin helhet? Betyg 8-10 78% 78% 77% Betyg 5-7 20% 19% 21% Betyg 1-4 2% 3% 2% Ej svar 2% 1% 2% Medelvärde 8,5 8,5 8,4 Hur väl uppfyller biblioteket dina

Läs mer

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013

Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Excellent and keep it that way! Resultat från Tritonias kundenkät 2013 Informatiker Jonna Hahto 16.7.2013 Innehåll 1 De svarande... 3 2 Bibliotekstjänsternas inverkan... 4 3 Gapanalys och bedömningsskala...

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler 3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler Hans Larsson, SLU och Olof Hellgren, SLU Inledning En uppgift för projektet var att identifiera ett antal påverkbara

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport

Rapport Nöjd Studentindex 2012. Carina Wikstrand 1,0 MIUN 2007/525 2012-09-27. Rapport Rapport Nöjd Studentindex 2012 Upprättad av: Version: Carina Wikstrand 1,0 Dnr Datum MIUN 2007/525 2012-09-27 Rapport Nöjd Studentindex 2012 1 INLEDNING 2 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 2 1.2 METOD 2 1.2.1 FRÅGOR

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Fakta & siffror 2010

Fakta & siffror 2010 Fakta & siffror 2010 Ett av de stora i Europa Produktion: Informationsenheten, Göteborgs universitet Foto: Göran Olofsson, Johan Wingborg Statistiska uppgifter är hämtade från Årsredovisningen 2009. Göteborgs

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen

Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Verksamhetsutövare tycker till om livsmedelskontrollen Arvidsjaur november 2011 Miljö- och byggenheten Åsa Andersson Inledning Miljö- och byggenheten har genomfört en enkätundersökning bland verksamhetsutövarna

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Föräldrar grundskola - Hovstaskolan F-3 48 svar (Svarsfrekvens: 77 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida 1 Innehåll

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora

Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Vad tycker läsarna om e-boken? bokhora Innehåll Allmänt om undersökningen Erfarenheter av e-böcker och läsplattor Attityder till e-böcker och läsplattor Piratkopiering Tankar om framtiden 1011 personer

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Web Service Index 2015

Web Service Index 2015 Web Service Index 2015 Information & Service www..se Om undersökningen Här kommer Ditt Web Service Index. Med Web Service Index får Du insyn i vad just Dina besökare tycker om Din Webbplats. Syftet med

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent)

Örebro kommun. Örebro skolenkät Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Örebro kommun Örebro skolenkät 2016 Elever fritidshem - Hovstaskolan F-3 - Lunds Gård 59 svar (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2016 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2016, sida

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Biblioteksenkät

Biblioteksenkät Biblioteksenkät 2012 1 Innehåll Inledning... 4 Antalet respondenter... 4 Grupper bland respondenterna... 5 Jag är... 5 Jag tillhör... 6 Jag är distansstudent... 6 Jag är internationell student... 7 Oftast

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum Skrivtid LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0006M Institutionen för matematik Datum 2008-12-22 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik 1, 7.5 hp Antal uppgifter: 5 Krav för G: 11 Lärare: Jour: Robert Lundqvist,

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer