2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN"

Transkript

1 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2 Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet får mångfaldigas under förutsättning att källan anges. ISSN-nr: Grafisk form: Pangea design Foto: Stefan Ek/Nordicphotos Tryck: Ekotryckredners, Stockholm 26

3 Sammanfattning IT i skolan 26 Attityder, tillgång och användning

4 IT i skolan 26 Inledning 2 IT som pedagogiskt verktyg Undersökningens resultat... Undersökningens genomförande... 4 Nytta och fördelar... 6 Användning av IT på och utanför lektionstid Lärarnas kunskap om IT... I skolan IT som kommunikationsmedel Hemma med koppling till skolan... 2 E-post... 2 Annan elektronisk kommunikation... 25

5 Inledning Rapporten sammanfattar resultatet av 26 års attitydundersökning om IT i skolan. Undersökningen är den åttonde sedan 997. Den har genomförts av CMA (Centrum för Marknadsanalys AB, på uppdrag av KK-stiftelsen. I december 26 ges undersökningen ut i sin helhet i pdf-form under namnet IT i skolan 26. Den kommer att kunna laddas ner från KK-stiftelsens webbplats, kks.se eller från kollegiet.com, stiftelsens webbplats för skolfrågor. Undersökningens resultat Undersökningen visar att såväl en bred majoritet av gymnasieeleverna som flertalet lärare upplever den pedagogiska nyttan med IT i skolarbetet som stor. Sedan slutet av 9-talet har denna siffra ökat kraftigt. IT-användningen i skolan är fortsatt hög. Sju av tio gymnasieelever använder dator på lektionstid någon gång i veckan eller oftare. Mer än hälften av lärarna använder dator någon gång i veckan eller oftare på lektionstid och åtta av tio lärare använder dator dagligen utanför lektionstid. Skolledarna använder dator i hög utsträckning. Fler än fyra av tio skolledare använder dator med koppling till sitt arbete mer än 2 timmar i veckan. Fler än tre fjärdedelar använder dator mer än timmar i veckan. En majoritet av gymnasieeleverna anser att lärarnas kunskaper om IT är tillräckliga, hälften av lärarna tycker att deras egna kunskaper räcker till. Även här har utvecklingen sedan slutet av 9-talet varit kraftigt positiv. Men, den positiva trenden har avstannat efter år 2 trendbrottet är tydligt. Den IT-stödda kommunikationen har ökat stort. Sju av tio lärare kommunicerar med eleverna via e-post, år 22 gjorde hälften av lärarna det. Sex av tio lärare kommunicerar med elevernas föräldrar via e-post, år gjorde 22 tre av tio lärare det. Gymnasieeleverna använder IT i allt högre utsträckning för att kommunicera om frågor som rör skolarbete, tre fjärdedelar av gymnasieeleverna använder sig av tjänster som MSN/ Messenger och SMS används av hälften av eleverna för detta. Presentation av resultatet Rapporten innehåller ett urval figurer som visar resultatet av undersökningen. Vid varje figur finns en text som lyfter fram det mest väsentliga från figuren. I vissa figurer blir inte summan procent, det beror på avrundningar.

6 IT I SKOLAN 4 Undersökningens genomförande Målgruppen för studien är lärare, elever och skolledare i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Undersökningen har genomförts genom cirka telefonintervjuer under perioden 4 augusti till 26 september 26. Materialet är jämförbart med tidigare års undersökningar, som år 2 och 24 genomfördes av CMA och tidigare år av TNS Gallup Sverige. Urval CMA har ansvarat för urvalet, det är stratifierat eller obundet slumpmässigt. Målsättningen har varit att studien ska omfatta 6 skolledare, 2 lärare och 2 elever. Det slutliga urvalet innehöll 6 skolledare, 29 lärare och 22 elever. Urvalet för lärare och elever bygger på insamling av lärar- och elevlistor från grund- och gymnasieskolor med jämn spridning över landet, det vill säga stratifierat urval. Urvalet av grund- och gymnasieskolor har gjorts av SCB (Statistiska centralbyrån). Urvalet av skolledare har tagits fram via PAR (PAR Adressregistret AB), det är obundet slumpmässigt. Lärare CMA har via SCB slumpmässigt valt ut ett hundratal grund- och gymnasieskolor, fördelade över landet med fyra till fem skolor per län och med en jämn fördelning mellan grund- och gymnasieskolor. Från skolorna har CMA beställt adresslistor på lärare, ur dessa har ett slumpmässigt urval gjorts. Målsättningen var att genomföra cirka 57 intervjuer per län med totalt 6 grundskollärare och 6 gymnasielärare. Det slutgiltiga urvalet är 62 grundskollärare och 67 gymnasielärare med en spridning av 54 till 6 intervjuer per län. Den totala svarsfrekvensen för lärare uppgår till 7 procent. Skolledare Målsättningen var att genomföra intervjuer med skolledare på gymnasieskolan och på grundskolan. Med anledning av att det är en mycket ojämn fördelning mellan antalet skolor i de olika länen har, som tidigare år, ett obundet slumpmässigt urval gjorts. Det slutgiltiga urvalet är 298 intervjuer med skolledare på grundskolan och 2 på gymnasieskolan. Den totala svarsfrekvensen för skolledare uppgick till 92 procent. Elever CMA har via SCB, slumpmässigt valt ut ett hundratal gymnasieskolor, fördelade över landet med fyra till fem skolor per län. Från skolorna har CMA beställt adresslistor över elever i årskurs och 2 under våren 26 (blivande årskurs 2 och hösten 26). Ur dessa har ett slumpmässigt urval gjorts. Målsättningen var att genomföra 2 intervjuer fördelade på cirka 57 intervjuer per län. Det faktiska urvalet är 22 intervjuer med gymnasieelever med en spridning på mellan 55 och 58 intervjuer per län. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 8 procent.

7 INLEDNING 5 Datainsamling Datainsamlingen har gjorts under augusti och september år 26. Den har gjorts via CATI (Computer Aided Telephone Interviews) i CMA:s egna lokaler. CATI är ett datorbaserat intervjusystem där frågeformuläret läggs in i en databas. CATI-systemet ger full kontroll över intervjuflödet (styrningar, kvoter etc.) och ger en effektiv urvalshantering. Intervjuproduktionen har letts av en intervjuledare. Utifrån insamlad data har skapats en databas i dataprogrammet SPSS, där har sedan all analys gjorts. Projektgrupp Undersökningen är utformad i samarbete mellan KK-stiftelsen och CMA. Projektgruppen har bestått av Stig Roland Rask, Eva Fohlstedt och Peter Håkansson från KK-stiftelsens och Lovisa Norén och Lotten Söderlund från CMA.

8 IT I SKOLAN 6 2 IT som pedagogiskt verktyg Nytta och fördelar figur 2. Nytta av IT i skolarbetet utveckling över tid På en skala från till 5, där är lägst och 5 är högst, tycker du att du har stor eller liten nytta av IT i skolarbetet? Gymnasieelever. Procent. Stor nytta Liten nytta En tredjedel av gymnasieeleverna tycker att de har mycket stor nytta av IT i skolarbetet de sätter fem på en femgradig skala. Totalt sett är det nästan tre fjärdedelar av eleverna som upplever att de har stor nytta av IT i skolarbetet svarar fyra eller fem på en femgradig skala. Bara 4 procent svarar att de upplever liten nytta ett eller två på skalan. År 997 var det färre än två av tio gymnasieelever som upplevde mycket stor nytta med IT (svarade fem) och bara drygt hälften som svarade fyra eller fem. figur 2.2 Nyttan av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen utveckling över tid Lärare. Procent. Stor nytta: inkluderar Mycket stor nytta och Ganska stor nytta Liten nytta: inkluderar Mycket liten nytta och Ganska liten nytta Stor nytta Varken liten eller stor nytta Liten nytta Tveksam, vet ej Nära sex av tio lärare upplever idag att de har stor nytta av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen och en femtedel upplever att de har liten nytta av den. Andelen lärare som upplever att de har stor nytta av datorn som pedagogiskt verktyg har ökat stadigt sedan 998, då andelen var fyra av tio lärare.

9 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG 7 figur 2. Fördelar med att använda IT i undervisningen Samtliga*. Procent. Lärare Skolledare Elever Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är det största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. Majoriteten av lärarna, skolledarna och gymnasieeleverna ser flera fördelar med att använda IT i undervisningen. Skolledare ser generellt sett i större utsträckning fördelar med att använda IT i undervisningen än lärare och elever. Fler än nio av tio i alla tre grupperna tycker att IT underlättar elevernas informationssökning. Mellan sju och nio av tio anser att fördelar med IT i undervisningen är att det ger naturlig datorvana, ökar motivationen för skolarbetet, underlättar inlärningen, stimulerar skrivprocessen och ger möjlighet till simulering av olika förlopp.

10 IT I SKOLAN 8 figur 2.4 Fördelar med att använda IT i undervisningen utveckling över tid Lärare*. Procent Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen

11 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG 9 fortsättning figur 2.4 fördelar med att använda it i undervisningen utveckling över tid Lärare*. Procent Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är de största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. När det saknas ett värde för 999 och 2 beror det på att frågan ej ställts de åren. Andelen lärare som ser fördelar med att använda IT i undervisningen ökar för de flesta områden, jämfört med de föregående åren, med undantag för 22. De tydligaste ökningarna berör möjligheten till simulering av olika förlopp, underlättandet av kommunikationen mellan lärare och elever samt stimulering av kritiskt tänkande.

12 IT I SKOLAN figur 2.5 Fördelar med att använda IT i undervisningen utveckling över tid Skolledare*. Procent Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är det största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. Andelen skolledare som ser olika fördelar med att använda IT i undervisningen har generellt sett ökat sedan 2. Störst förändringar har skett för alternativen att IT i undervisningen underlättar inlärningen i skolan, underlättar kommunikationen mellan lärare och elever, stimulerar kritiskt tänkande och ökar samarbetet mellan eleverna.

13 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG figur 2.6 Fördelar med att använda IT i undervisningen utveckling över tid Gymnasieelever*. Procent Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen

14 IT I SKOLAN 2 fortsättning figur 2.6 fördelar med att använda it i undervisningen utveckling över tid Gymnasieelever*. Procent Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är de största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. När det saknas ett värde för 999 och 2 beror det på att frågan ej ställts de åren. Gymnasieelever ser i större utsträckning fördelar med att använda IT i undervisningen jämfört med föregående år, med undantag för år 22. Årets mätning visar däremot att något färre gymnasieelever anser att en fördel med användandet av IT i undervisningen är att det ger naturlig datorvana.

15 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG Lärarnas kunskaper om IT figur 2.7 Lärarnas syn på egna IT-kunskaper utveckling över tid Tycker du dina egna kunskaper om IT är tillräckliga eller tycker du inte det? Lärare. Procent. Ja, tillräckliga Nej, inte tillräckliga Vet ej Lärare 26 Lärare 24 Lärare 2 Lärare 2 Lärare 999 Lärare 998 Gymnasielärare Hälften av lärarna tycker att de har tillräckliga IT-kunskaper. Utvecklingen har på lång sikt inneburit en kraftig ökning av andelen lärare som anser att deras kunskaper varit tillräckliga. År 998 var det färre än en fjärdedel av lärarna som upplevde sina IT-kunskaper som tillräckliga. Fem år senare, år 2, upplevde nästan hälften, 48 procent, sina IT-kunskaper som tillräckliga. Under de senaste åren, sedan år 2, har dock utvecklingen stannat av och andelen lärare som upplever sina kunskaper som tillräckliga ligger kring 5 procent.

16 IT I SKOLAN 4 figur 2.8 Skolledarnas syn på lärarnas IT-kunskaper utveckling över tid Tycker du att dina lärares kunskaper om IT är tillräckliga eller tycker du inte det? Skolledare. Procent. Ja, tillräckliga Nej, inte tillräckliga Tveksam, vet ej Drygt hälften av skolledarna, 56 procent, anser att deras lärares IT-kunskaper är tillräckliga. Nära fyra av tio skolledare tycker att lärarnas kunskaper inte är tillräckliga. Andelen skolledare som upplever att lärarna har tillräckliga IT-kunskaper har minskat, från 6 procent år 2 till 56 procent år 26. figur 2.9 Elevernas syn på lärarnas IT-kunskaper utveckling över tid Tycker du att lärarnas kunskaper om IT är tillräckliga eller tycker du inte det? Gymnasieelever. Procent. Ja, tillräckliga Nej, inte tillräckliga Tveksam, vet ej Sju av tio gymnasieelever tycker att lärarnas kunskaper om IT är tillräckliga, medan knappt tre av tio tycker att kunskaperna är otillräckliga. År 997 var det bara en tredjedel av gymnasieeleverna som tyckte att lärarnas IT-kunskaper var tillräckliga. Åren därefter var det en starkt ökande trend där hela två tredjedelar av gymnasieeleverna år 2 upplevde att lärarna hade tillräckliga kunskaper i IT. Under åren 2, 24 och 26 har trenden stannat av och andelen ligger kring 7 procent.

17 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 5 Användning av IT på och utanför lektionstid I skolan figur. Datoranvändning i skolan Gymnasieelever. Procent. Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Dagligen 2 22 Någon eller några gånger i veckan 49 4 Varannan vecka 9 5 Någon eller några gånger i månaden Någon eller några gånger per termin Mer sällan 8 Aldrig 6 Tveksam, vet ej En femtedel av gymnasieeleverna använder datorn dagligen på lektionstid i skolan och lika många använder datorn dagligen utanför lektionstid i skolan. Det är fler elever som använder datorn på lektionstid än utanför lektionstid i skolan om vi studerar användningen någon gång i veckan eller oftare. Nära sju av tio elever använder datorn på lektionstid i skolan någon gång i veckan eller oftare. Andelen som använder datorn utanför lektionstid i skolan någon gång i veckan eller oftare är 56 procent.

18 IT I SKOLAN 6 figur.2 Datoranvändning i skolan Lärare. Procent. Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Dagligen Någon eller några gånger i veckan 28 4 Varannan vecka 4 Någon eller några gånger i månaden 9 Någon eller några gånger per termin 5 Mer sällan 5 Inte alls 9 Tveksam, vet ej Bland lärarna använder åtta av tio lärare datorn dagligen utanför lektionstid i skolan. Knappt tre av tio använder datorn dagligen på lektionstid. En femtedel av lärarna använder aldrig datorn på lektionstid.

19 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 7 figur. Datoranvändning på lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Gymnasieelever. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad 2 Någon eller några gånger per termin 5 6 Mer sällan Inte alls 6 4 Tveksam, vet ej Gymnasieelevernas användande av datorn på lektionstid i skolan har inte förändrats nämnvärt jämfört med föregående år.

20 IT I SKOLAN 8 figur.4 Datoranvändning på lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Lärare. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad 9 2 Någon eller några gånger per termin Mer sällan Inte alls Tveksam, vet ej Lärarnas datoranvändning på lektionstid i skolan har förändrats marginellt jämfört med tidigare år. Andelen som inte använder datorn alls har dock ökat, från 4 procent år 2 till 9 procent år 26.

21 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 9 figur.5 Datoranvändning utanför lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Gymnasieelever. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad 8 9 Någon eller några gånger per termin Mer sällan Inte alls Tveksam, vet ej Gymnasieelevernas användning av datorn utanför lektionstid i skolan har förändrats marginellt jämfört med tidigare år. Det dagliga användandet tycks minska, men trenden är ej signifikant.

22 IT I SKOLAN 2 figur.6 Datoranvändning utanför lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Lärare. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad Någon eller några gånger per termin Mer sällan Inte alls 2 Tveksam, vet ej Lärarnas datoranvändning utanför lektionstid i skolan är hög och den dagliga användningen har ökat jämfört med 2.

23 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 2 Hemma med koppling till skolan figur.7 Datoranvändning hemma med koppling till skolan På ett ungefär hur många timmar i veckan använder du datorn hemma med koppling till skolan? Samtliga. Procent. Lärare Skolledare Elever Mer än 2 timmar 2 timmar 2 6 timmar timmar timmar 24 6 Mindre än timme Inte alls 5 4 Tveksam, vet ej Ungefär 85 procent av såväl lärare, skolledare som gymnasieelever använder datorn hemma med koppling till skolan. Omkring sex av tio använder datorn hemma mer än en timma i veckan med koppling till skolan. Skolledarna använder datorn hemma med koppling till skolan mest. 7 procent använder den mer än två timmar i veckan och 4 procent mer än fem timmar i veckan. Bland lärarna är det knappt tre av tio som använder datorn mer än två timmar i veckan hemma med koppling till skolan, en av tio använder den mer än fem timmar i veckan. En fjärdedel av eleverna använder datorn hemma, med koppling till skolan, mer än två timmar i veckan och 6 procent använder den mer än fem timmar.

24 IT I SKOLAN 22 figur.8 Datoranvändning hemma med koppling till arbetet utveckling över tid På ett ungefär hur många timmar i veckan använder du datorn med koppling till arbete? Detta gäller både arbetsplatsen och hemma Skolledare. Procent Mer än 2 timmar timmar timmar timmar eller mindre Inte alls Tveksam, vet ej Andelen skolledare som använder datorn mer än 2 timmar i veckan, med koppling till arbetet, har ökat kraftigt till 44 procent. År 2 var andelen endast 7 procent, och år 22 till 24 låg andelen kring procent.

25 4 IT SOM KOMMUNIKATIONSMEDEL 2 4 IT som kommunikationsmedel E-post figur 4. Lärarnas kommunikation med elever via e-post utveckling över tid Hur ofta brukar du kommunicera med dina elever via e-post? Lärare. Procent Dagligen 5 6 Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka 4 4 Någon eller några gånger per månad 2 Någon eller några gånger per termin 8 6 Mer sällan 6 Inte alls Tveksam, vet ej En av tio lärare kommunicerar dagligen med sina elever via e-post och en fjärdedel gör det någon eller några gånger i veckan. Tre av tio lärare kommunicerar inte alls med sina elever via e-post. År 22 var det hela hälften av lärarna som aldrig kommunicerade via e-post med eleverna.

26 IT I SKOLAN 24 figur 4.2 Lärarnas kommunikation med elevers föräldrar via e-post utveckling över tid Hur ofta brukar du kommunicera med dina elevers föräldrar via e-post? Lärare. Procent Dagligen 2 Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka 2 Någon eller några gånger per månad Någon eller några gånger per termin 2 6 Mer sällan Inte alls Tveksam, vet ej Bara 2 procent av lärarna kommunicerar dagligen med elevernas föräldrar via e-post, men hela 8 procent gör det någon eller några gånger i veckan. Andelen lärare som inte alls använder sig av e-post för att kommunicera med elevernas föräldrar har minskat kraftigt, från 7 procent år 22 till 9 procent år 26.

27 4 IT SOM KOMMUNIKATIONSMEDEL 25 Annan elektronisk kommunikation figur 4. Elevernas kommunikation med lärare via SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Brukar du kommunicera med dina lärare på något annat elektroniskt sätt, t ex SMS, MSN/Messenger, eller något annat? Gymnasieelever. Procent. SMS 2 MSN/Messenger Annat 6 5 Nej 75 Tveksam, vet ej Drygt en av tio elever brukar kommunicera med sina lärare via SMS och 6 procent brukar kommunicera med dem via MSN/Messenger. figur 4.4 Elevernas kommunikation med klasskamrater om skolarbete via SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Brukar du kommunicera med dina klasskamrater om skolarbete på något annat elektroniskt sätt, t ex SMS, MSN/Messenger, eller något annat? Gymnasieelever. Procent. SMS 47 MSN/Messenger 74 Annat 6 Nej 5 Tveksam, vet ej Hela tre fjärdedelar av gymnasieeleverna brukar kommunicera om skolarbete med sina klasskamrater via MSN/Messenger. Nästan hälften av gymnasieeleverna brukar kommunicera med sina klasskamrater om skolarbete via SMS. Femton procent av eleverna använder inget annat elektroniskt kommunikationssätt än e-post, när det gäller kommunikation om skolarbete med sina klasskamrater.

28 IT I SKOLAN 26 figur 4.5 Skolledarnas kommunikation med lärare via hemsida, SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Kommunicerar du med dina kollegor/dina lärare på något annat elektroniskt sätt? Skolledare. Procent. Hemsida/intranät 27 SMS 2 MSN/Messenger Annat elektroniskt forum 6 Nej 57 Tveksam, vet ej Tre fjärdedelar av skolledarna kommunicerar via hemsida eller intranät med sina lärare och en av fem kommunicerar via SMS. Drygt hälften av skolledarna, 57 procent, använder inte något annat elektroniskt kommunikationssätt än e-post i kommunikationen med lärarna. figur 4.6 Skolledarnas kommunikation med elever via hemsida, SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Kommunicerar du med dina elever på något annat elektroniskt sätt? Skolledare. Procent. Hemsida/intranät 2 SMS 7 MSN/Messenger Annat elektroniskt forum 4 Nej 79 Tveksam, vet ej Drygt en av tio skolledare kommunicerar med sina elever via hemsida eller intranät. 7 procent av skolledarna kommunicerar med sina elever via SMS. Åtta av tio skolledare använder inte något elektroniskt kommunikationsmedel, undantaget e-post, för att kommunicera med sina elever.

29 4 IT SOM KOMMUNIKATIONSMEDEL 27 figur 4.7 Skolledarnas kommunikation med elevernas föräldrar via hemsida, SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Kommunicerar du med dina elevers föräldrar på något annat elektroniskt sätt? Skolledare. Procent. Hemsida/intranät SMS MSN/Messenger Annat elektroniskt forum 2 Nej 85 Tveksam, vet ej Drygt en av tio skolledare använder sig av hemsida eller intranät för att kommunicera med sina elevers föräldrar. figur 4.8 Deltagandet i diskussionsgrupper/chatt utveckling över tid Använder du internet hemma till att delta i diskussionsgrupper eller chatta? Samtliga. Procent. Lärare 26 Skolledare 26 Elever 26 Lärare 24 Skolledare 24 Elever 24 Lärare 2 Skolledare 2 Elever 2 Lärare 2 7 Skolledare Gymnasieelever Rent generellt har användandet av diskussionsgrupper eller chatt ökat kraftigt i alla tre målgrupperna. Det är nu 7 procent av lärarna som använder internet hemma till att delta i diskussionsgrupper/chatta, jämfört med 2 procent år 24. Bland skolledarna är det nu en av fem som använder internet hemma till diskussionsgrupper/att chatta, jämfört med 7 procent år 24. Mer än fyra av fem gymnasieelever använder internet hemma till att chatta. År 24 var andelen tre av fem, och året dessförinnan bara kring hälften.

30 IT I SKOLAN 28 figur 4.9 Intresse av att chatta/delta i diskussionsgrupper utveckling över tid Hur intresserad är du av att chatta/delta i diskussionsgrupper? Gymnasieelever. Procent. Intresserad (4 5) Neutral () Ointresserad ( 2) Tveksam, vet ej Fler än tre av fem gymnasieelever uppger att de är intresserade av att chatta/ delta i diskussionsgrupper och bara 6 procent svarar att de är ointresserade. För två år sedan, år 24, var det drygt en tredjedel av gymnasieeleverna som var intresserade av detta och fler än fyra av tio som var ointresserade. År 2 var det endast en fjärdedel som var intresserade av att chatta/delta i diskussionsgrupper och fler än hälften uttryckte ointresse.

31 KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja forskning vid de nya högskolorna och kompetenshöjande insatser för näringslivet. Stiftelsen stödjer också IT-utvecklingen inom svensk skola och arbetar för att höja vårdkvaliteten och effektivisera hälso- och sjukvården med hjälp av IT.

32 26 Sedan 997 har KK-stiftelsen undersökt elevers, lärares och skolledares attityder och tillgång till IT, liksom användningen av datorer och internet i skolan. Detta är en delrapport av IT i skolan 26. Delrapporten innehåller ett urval tabeller och figurer ur huvudrapporten. Undersökningen har genomförts under andra halvåret 26. Delrapporten och huvudrapporten kan laddas ner från kks.se. Där finns också tidigare års undersökningar. kks.se tel

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2003 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan 1 2 3 Förord 5 Bakgrund 7 Undersökningens resultat... 7 Presentation av resultatet... 7 Undersökningens genomförande...

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan

KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan GALLUP SVERIGE KK-Stiftelsen 2002 Könsperspektiv på datoranvändning i skolan Lärare och elever Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 5 2. METOD... 6 2.1 URVAL...6

Läs mer

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40

1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Användning och attityd till IT...5. 4. Elever och IT...32. 5. Rankinglistor...40 KK-Stiftelsen Användning och attityder till IT Elever, lärare, skolledare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till IT...5 4. Elever och IT...32 5. Rankinglistor...40

Läs mer

KK-Stiftelsen 1999 Användning och attityder till IT. Användning och attityder till IT

KK-Stiftelsen 1999 Användning och attityder till IT. Användning och attityder till IT 1 Innehåll 1. Förord...3 2. Metodsammanställning...4 3. Användning och attityd till IT...6 4. Elever och IT...34 5. Rankinglistor...38 6. Publiceringsregler...57 2 1. Förord Denna rapport innehåller delar

Läs mer

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001 E LEVER PÅ OLIKA PROGRAMS ANVÄ NDNING OCH. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001 E LEVER PÅ OLIKA PROGRAMS ANVÄ NDNING OCH. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3 KK-Stiftelsen 2001 på olika programs användning och attityd till datorer och IT Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till datorer och IT...5 4. Publiceringsregler...18

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31

1. Förord Metodsammanställning IT-baserade läromedel Skolbok i tiden Kollegiet.com ITIS 31 KK-Stiftelsen IT-baserade läromedel Elever, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. IT-baserade läromedel...5 4. Skolbok i tiden.23 5. Kollegiet.com 26 6. ITIS 31 7. Publiceringsregler...35

Läs mer

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 005 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning vid nya universitet

Läs mer

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Pojkars och flickors datoranvändning...5. 4. Publiceringsregler...

Innehåll KK-STIFTELSEN 2001. 1. Förord...2. 2. Metodsammanställning...3. 3. Pojkars och flickors datoranvändning...5. 4. Publiceringsregler... KK-Stiftelsen 2001 s och flickors datoranvändning, lärare Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. s och flickors datoranvändning...5 4. Publiceringsregler...41 2001 Svenska GALLUP 1. Förord

Läs mer

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT...

ANVÄ NDNING OCH ATTITYD TILL DATORER OCH IT. 1. Förord Metodsammanställning Användning och attityd till datorer och IT... KK-Stiftelsen 2001 med olika familjebakgrunds användning och attityd till datorer och IT Innehåll 1. Förord...2 2. Metodsammanställning...3 3. Användning och attityd till datorer och IT...5 4. Publiceringsregler...20

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Skolledare om datorer i arbetet

Skolledare om datorer i arbetet Novus Opinion Skolledare om datorer i arbetet Microsoft 2009-10-26, Projektnummer 1437 Lina Lidell Om undersökningen Syfte: Att kartlägga skolledares och lärares arbetssätt med fokus på rådande förutsättningar

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB

Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010. December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Linköpingsbussen hösten 2010 December 2010 Genomförd av CMA Research AB Linköpings kommun Hösten 2010, sid 1 Innehåll Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Undersökningens resultat

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Kost och Fysisk Aktivitet

Kost och Fysisk Aktivitet 7 APRIL 21 Kost och Fysisk Aktivitet Frukost Frukosten räknas som den viktigaste måltiden eftersom den har betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen. På nationell nivå minskar andelen som

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Utvärderingsavdelningen Rapport 0 (115) IT-användning och IT-kompetens i skolan Skolverkets IT-uppföljning 2015 Diarienummer: 2015:00067 Rapport 2 (115) Skolverket

Läs mer

Konstruktiv feedback kring undervisning

Konstruktiv feedback kring undervisning Kontakt: Mats Rosenkvist Kontakt Novus: Anna Ragnarsson anna.ragnarsson@novus.se Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND OCH SYFTE Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Successfull School.

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport

Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009 Kommunövergripande rapport Maj 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Upplands-Bro kommun Skolundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Föräldrar år 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Föräldrar år 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Föräldrar år 6 563 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Handledare: Elisabet Banemark

Handledare: Elisabet Banemark Ett ITiS-arbete utfört av: Lydia Hallengren Brita Lavesson Nils-George Olsson Stefan Rydberg Magdalena Åkesson Handledare: Elisabet Banemark Innehållsförteckning Bakgrund -------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

IT-användning och IT-kompetens i skolan

IT-användning och IT-kompetens i skolan IT-användning och IT-kompetens i skolan Förslag till nationell strategi för skolans digitalisering för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan Den digitala våren 2 februari: Nationellt

Läs mer

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75%

Sanduddens skola Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, 75% Föräldrar Förskoleklass - Våren 9 svar, 7% Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. 60 7 0 6 bra 96% 97% 9% 7%. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 0 9 7 9% 79% 7%.

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson Tollarpsskola ITiS projekt Ht 2000 ITiS handledare: Anette Berg Ansvarig skolledare: Matts Premberg Vi som har utfört arbetet är: Sofie Frank Ove Strömvall Jonas Friberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Värmdö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Skolan Lär - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Värmdö kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Skolan Lär - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Värmdö kommun Skolan Lär - Föräldrar år 3 22 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Årsanalys av Skolenkäten 2014

Årsanalys av Skolenkäten 2014 Enheten för statistik Pontus Bäckström RAPPORT 1 (13) Årsanalys av Skolenkäten 2014 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Sedan början av 90-talet har allt fler kommuner börjat ta betalt av sina gymnasieelever för skol

Sedan början av 90-talet har allt fler kommuner börjat ta betalt av sina gymnasieelever för skol Sida 1 av 7 < Tillbaka Gymnasieelevernas matvanor. Om gymnasieelevers matvanor och attityder till måltider och måltidssituationer i skolan och hemma samt konsekvenser av skolmåltidsavgifter. Pedagogiska

Läs mer

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27)

MTM. Utvärdering taltidningsspelare. Augusti Markör AB 1 (27) MTM Utvärdering taltidningsspelare Augusti 216 Markör AB 1 (27) Uppdrag: Beställare: Projektledare Markör: Utvärdering taltidningsspelare MTM Peter Linsér Rapportförfattare Markör: Peter Linsér Datainsamlingsperiod:

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson -

Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - Ung Kommunikation Hösten 27 Det gäller att kunna en hel del Om lärarstudenternas förväntningar på digital kompetens och digitala medier i utbildningen - Daniel Larsson - 1 Innehållsförteckning 1. Inledning......

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Stallets förskola_skola - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun - Föräldrar Förskola 72 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn], sida 2 Om undersökningen

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO

Pensionsmyndigheten. Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Pensionsmyndigheten Utvärdering av ÅB 2012 Det orange kuvertet till pensionssparare 2012 2012-05-03 Johan Orbe Caroline Theorell TNS SIFO Bearbetad av Christer Nordh/Pensionsmyndigheten 1 Bakgrund och

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016.

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Kårsta - Föräldrar år 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016. Vallentuna kommun Kårsta - Föräldrar år 5 9 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gillboskolan - Föräldrar år 3 44 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Utbildning Rotebro_Gillboskolan - Föräldrar år 3 44 respondenter Sollentuna kommun Utbildning Rotebro_Gillboskolan - Föräldrar år 3 44 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 3 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 3 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 3 19 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Eleverna och internet

Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan Eleverna och internet 2013 Version 1.1 2013 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. September 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB September 0 Låneindikatorn September 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Utredningar & rapporter

Utredningar & rapporter Utredningar & rapporter 2016-06-21 Skolenkät 2016 Rapport för fritidshem Barn och föräldrar [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Linnéa Norrvik, 021-39 86 48 Utredningar

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 6 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 6 Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Nacka kommun Ektorps skola - Föräldrar år 6 23 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Sollentuna kommun - Elever åk 8. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Sollentuna kommun Sollentuna kommun - Elever åk 8 849 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet

Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet Uppdraget Ökad måluppfyllelse Likvärdighet Utnyttja IT:s strategiska potential Tydlig nationell ambitionsnivå och målsättning Vision 222 Alla barn

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vallentuna kommun - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Vallentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vallentuna kommun - Föräldrar år 3. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Vallentuna kommun Vallentuna kommun - Föräldrar år 3 368 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vaxmoraskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 55 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Vaxmoraskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 55 respondenter Sollentuna kommun Vaxmoraskolan och förskolan - Föräldrar Förskola 55 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Viby - Föräldrar Förskola 39 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Viby - Föräldrar Förskola 39 respondenter Sollentuna kommun Rälsen Förskola_Skola Viby - Föräldrar Förskola 39 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Norrviken - Föräldrar Förskola 39 respondenter

Sollentuna kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Rälsen Förskola_Skola Norrviken - Föräldrar Förskola 39 respondenter Sollentuna kommun Rälsen Förskola_Skola Norrviken - Föräldrar Förskola 39 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 [Företaget AB], [Undersökningsnamn],

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Danderyds kommun - Föräldrar år 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Danderyds kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Danderyds kommun - Föräldrar år 6. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Danderyds kommun Danderyds kommun - Föräldrar år 6 332 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Våga Visa 2016, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Akademiska skolan - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Nacka kommun. Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter Akademiska skolan - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016 Nacka kommun Akademiska skolan - Föräldrar Förskoleklass 17 respondenter Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 216 Pilen Marknadsundersökningar Mars 216 Våga Visa 216, sida 1 Om undersökningen Bakgrund

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät 2015. Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 66 respondenter (Svarsfrekvens: 58 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer