2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN"

Transkript

1 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2 Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet får mångfaldigas under förutsättning att källan anges. ISSN-nr: Grafisk form: Pangea design Foto: Stefan Ek/Nordicphotos Tryck: Ekotryckredners, Stockholm 26

3 Sammanfattning IT i skolan 26 Attityder, tillgång och användning

4 IT i skolan 26 Inledning 2 IT som pedagogiskt verktyg Undersökningens resultat... Undersökningens genomförande... 4 Nytta och fördelar... 6 Användning av IT på och utanför lektionstid Lärarnas kunskap om IT... I skolan IT som kommunikationsmedel Hemma med koppling till skolan... 2 E-post... 2 Annan elektronisk kommunikation... 25

5 Inledning Rapporten sammanfattar resultatet av 26 års attitydundersökning om IT i skolan. Undersökningen är den åttonde sedan 997. Den har genomförts av CMA (Centrum för Marknadsanalys AB, på uppdrag av KK-stiftelsen. I december 26 ges undersökningen ut i sin helhet i pdf-form under namnet IT i skolan 26. Den kommer att kunna laddas ner från KK-stiftelsens webbplats, kks.se eller från kollegiet.com, stiftelsens webbplats för skolfrågor. Undersökningens resultat Undersökningen visar att såväl en bred majoritet av gymnasieeleverna som flertalet lärare upplever den pedagogiska nyttan med IT i skolarbetet som stor. Sedan slutet av 9-talet har denna siffra ökat kraftigt. IT-användningen i skolan är fortsatt hög. Sju av tio gymnasieelever använder dator på lektionstid någon gång i veckan eller oftare. Mer än hälften av lärarna använder dator någon gång i veckan eller oftare på lektionstid och åtta av tio lärare använder dator dagligen utanför lektionstid. Skolledarna använder dator i hög utsträckning. Fler än fyra av tio skolledare använder dator med koppling till sitt arbete mer än 2 timmar i veckan. Fler än tre fjärdedelar använder dator mer än timmar i veckan. En majoritet av gymnasieeleverna anser att lärarnas kunskaper om IT är tillräckliga, hälften av lärarna tycker att deras egna kunskaper räcker till. Även här har utvecklingen sedan slutet av 9-talet varit kraftigt positiv. Men, den positiva trenden har avstannat efter år 2 trendbrottet är tydligt. Den IT-stödda kommunikationen har ökat stort. Sju av tio lärare kommunicerar med eleverna via e-post, år 22 gjorde hälften av lärarna det. Sex av tio lärare kommunicerar med elevernas föräldrar via e-post, år gjorde 22 tre av tio lärare det. Gymnasieeleverna använder IT i allt högre utsträckning för att kommunicera om frågor som rör skolarbete, tre fjärdedelar av gymnasieeleverna använder sig av tjänster som MSN/ Messenger och SMS används av hälften av eleverna för detta. Presentation av resultatet Rapporten innehåller ett urval figurer som visar resultatet av undersökningen. Vid varje figur finns en text som lyfter fram det mest väsentliga från figuren. I vissa figurer blir inte summan procent, det beror på avrundningar.

6 IT I SKOLAN 4 Undersökningens genomförande Målgruppen för studien är lärare, elever och skolledare i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Undersökningen har genomförts genom cirka telefonintervjuer under perioden 4 augusti till 26 september 26. Materialet är jämförbart med tidigare års undersökningar, som år 2 och 24 genomfördes av CMA och tidigare år av TNS Gallup Sverige. Urval CMA har ansvarat för urvalet, det är stratifierat eller obundet slumpmässigt. Målsättningen har varit att studien ska omfatta 6 skolledare, 2 lärare och 2 elever. Det slutliga urvalet innehöll 6 skolledare, 29 lärare och 22 elever. Urvalet för lärare och elever bygger på insamling av lärar- och elevlistor från grund- och gymnasieskolor med jämn spridning över landet, det vill säga stratifierat urval. Urvalet av grund- och gymnasieskolor har gjorts av SCB (Statistiska centralbyrån). Urvalet av skolledare har tagits fram via PAR (PAR Adressregistret AB), det är obundet slumpmässigt. Lärare CMA har via SCB slumpmässigt valt ut ett hundratal grund- och gymnasieskolor, fördelade över landet med fyra till fem skolor per län och med en jämn fördelning mellan grund- och gymnasieskolor. Från skolorna har CMA beställt adresslistor på lärare, ur dessa har ett slumpmässigt urval gjorts. Målsättningen var att genomföra cirka 57 intervjuer per län med totalt 6 grundskollärare och 6 gymnasielärare. Det slutgiltiga urvalet är 62 grundskollärare och 67 gymnasielärare med en spridning av 54 till 6 intervjuer per län. Den totala svarsfrekvensen för lärare uppgår till 7 procent. Skolledare Målsättningen var att genomföra intervjuer med skolledare på gymnasieskolan och på grundskolan. Med anledning av att det är en mycket ojämn fördelning mellan antalet skolor i de olika länen har, som tidigare år, ett obundet slumpmässigt urval gjorts. Det slutgiltiga urvalet är 298 intervjuer med skolledare på grundskolan och 2 på gymnasieskolan. Den totala svarsfrekvensen för skolledare uppgick till 92 procent. Elever CMA har via SCB, slumpmässigt valt ut ett hundratal gymnasieskolor, fördelade över landet med fyra till fem skolor per län. Från skolorna har CMA beställt adresslistor över elever i årskurs och 2 under våren 26 (blivande årskurs 2 och hösten 26). Ur dessa har ett slumpmässigt urval gjorts. Målsättningen var att genomföra 2 intervjuer fördelade på cirka 57 intervjuer per län. Det faktiska urvalet är 22 intervjuer med gymnasieelever med en spridning på mellan 55 och 58 intervjuer per län. Den totala svarsfrekvensen uppgick till 8 procent.

7 INLEDNING 5 Datainsamling Datainsamlingen har gjorts under augusti och september år 26. Den har gjorts via CATI (Computer Aided Telephone Interviews) i CMA:s egna lokaler. CATI är ett datorbaserat intervjusystem där frågeformuläret läggs in i en databas. CATI-systemet ger full kontroll över intervjuflödet (styrningar, kvoter etc.) och ger en effektiv urvalshantering. Intervjuproduktionen har letts av en intervjuledare. Utifrån insamlad data har skapats en databas i dataprogrammet SPSS, där har sedan all analys gjorts. Projektgrupp Undersökningen är utformad i samarbete mellan KK-stiftelsen och CMA. Projektgruppen har bestått av Stig Roland Rask, Eva Fohlstedt och Peter Håkansson från KK-stiftelsens och Lovisa Norén och Lotten Söderlund från CMA.

8 IT I SKOLAN 6 2 IT som pedagogiskt verktyg Nytta och fördelar figur 2. Nytta av IT i skolarbetet utveckling över tid På en skala från till 5, där är lägst och 5 är högst, tycker du att du har stor eller liten nytta av IT i skolarbetet? Gymnasieelever. Procent. Stor nytta Liten nytta En tredjedel av gymnasieeleverna tycker att de har mycket stor nytta av IT i skolarbetet de sätter fem på en femgradig skala. Totalt sett är det nästan tre fjärdedelar av eleverna som upplever att de har stor nytta av IT i skolarbetet svarar fyra eller fem på en femgradig skala. Bara 4 procent svarar att de upplever liten nytta ett eller två på skalan. År 997 var det färre än två av tio gymnasieelever som upplevde mycket stor nytta med IT (svarade fem) och bara drygt hälften som svarade fyra eller fem. figur 2.2 Nyttan av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen utveckling över tid Lärare. Procent. Stor nytta: inkluderar Mycket stor nytta och Ganska stor nytta Liten nytta: inkluderar Mycket liten nytta och Ganska liten nytta Stor nytta Varken liten eller stor nytta Liten nytta Tveksam, vet ej Nära sex av tio lärare upplever idag att de har stor nytta av datorn som pedagogiskt verktyg i undervisningen och en femtedel upplever att de har liten nytta av den. Andelen lärare som upplever att de har stor nytta av datorn som pedagogiskt verktyg har ökat stadigt sedan 998, då andelen var fyra av tio lärare.

9 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG 7 figur 2. Fördelar med att använda IT i undervisningen Samtliga*. Procent. Lärare Skolledare Elever Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är det största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. Majoriteten av lärarna, skolledarna och gymnasieeleverna ser flera fördelar med att använda IT i undervisningen. Skolledare ser generellt sett i större utsträckning fördelar med att använda IT i undervisningen än lärare och elever. Fler än nio av tio i alla tre grupperna tycker att IT underlättar elevernas informationssökning. Mellan sju och nio av tio anser att fördelar med IT i undervisningen är att det ger naturlig datorvana, ökar motivationen för skolarbetet, underlättar inlärningen, stimulerar skrivprocessen och ger möjlighet till simulering av olika förlopp.

10 IT I SKOLAN 8 figur 2.4 Fördelar med att använda IT i undervisningen utveckling över tid Lärare*. Procent Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen

11 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG 9 fortsättning figur 2.4 fördelar med att använda it i undervisningen utveckling över tid Lärare*. Procent Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är de största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. När det saknas ett värde för 999 och 2 beror det på att frågan ej ställts de åren. Andelen lärare som ser fördelar med att använda IT i undervisningen ökar för de flesta områden, jämfört med de föregående åren, med undantag för 22. De tydligaste ökningarna berör möjligheten till simulering av olika förlopp, underlättandet av kommunikationen mellan lärare och elever samt stimulering av kritiskt tänkande.

12 IT I SKOLAN figur 2.5 Fördelar med att använda IT i undervisningen utveckling över tid Skolledare*. Procent Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är det största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. Andelen skolledare som ser olika fördelar med att använda IT i undervisningen har generellt sett ökat sedan 2. Störst förändringar har skett för alternativen att IT i undervisningen underlättar inlärningen i skolan, underlättar kommunikationen mellan lärare och elever, stimulerar kritiskt tänkande och ökar samarbetet mellan eleverna.

13 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG figur 2.6 Fördelar med att använda IT i undervisningen utveckling över tid Gymnasieelever*. Procent Underlättar elevernas informationssökning Ger naturlig datorvana Ökar motivationen för skolarbetet Underlättar inlärningen i skolan Stimulerar skrivprocessen

14 IT I SKOLAN 2 fortsättning figur 2.6 fördelar med att använda it i undervisningen utveckling över tid Gymnasieelever*. Procent Ger möjlighet till simulering av olika förlopp Underlättar kommunikationen mellan lärare och elever Stimulerar kritiskt tänkande Ökar samarbetet mellan eleverna * Vid intervjun har respondenterna först spontant fått svara på frågan Vad tror du är de största fördelarna med att använda IT i undervisningen?. Därefter har alternativen ovan lästs upp för respondenten, så kallad hjälpt erinran. När det saknas ett värde för 999 och 2 beror det på att frågan ej ställts de åren. Gymnasieelever ser i större utsträckning fördelar med att använda IT i undervisningen jämfört med föregående år, med undantag för år 22. Årets mätning visar däremot att något färre gymnasieelever anser att en fördel med användandet av IT i undervisningen är att det ger naturlig datorvana.

15 2 IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG Lärarnas kunskaper om IT figur 2.7 Lärarnas syn på egna IT-kunskaper utveckling över tid Tycker du dina egna kunskaper om IT är tillräckliga eller tycker du inte det? Lärare. Procent. Ja, tillräckliga Nej, inte tillräckliga Vet ej Lärare 26 Lärare 24 Lärare 2 Lärare 2 Lärare 999 Lärare 998 Gymnasielärare Hälften av lärarna tycker att de har tillräckliga IT-kunskaper. Utvecklingen har på lång sikt inneburit en kraftig ökning av andelen lärare som anser att deras kunskaper varit tillräckliga. År 998 var det färre än en fjärdedel av lärarna som upplevde sina IT-kunskaper som tillräckliga. Fem år senare, år 2, upplevde nästan hälften, 48 procent, sina IT-kunskaper som tillräckliga. Under de senaste åren, sedan år 2, har dock utvecklingen stannat av och andelen lärare som upplever sina kunskaper som tillräckliga ligger kring 5 procent.

16 IT I SKOLAN 4 figur 2.8 Skolledarnas syn på lärarnas IT-kunskaper utveckling över tid Tycker du att dina lärares kunskaper om IT är tillräckliga eller tycker du inte det? Skolledare. Procent. Ja, tillräckliga Nej, inte tillräckliga Tveksam, vet ej Drygt hälften av skolledarna, 56 procent, anser att deras lärares IT-kunskaper är tillräckliga. Nära fyra av tio skolledare tycker att lärarnas kunskaper inte är tillräckliga. Andelen skolledare som upplever att lärarna har tillräckliga IT-kunskaper har minskat, från 6 procent år 2 till 56 procent år 26. figur 2.9 Elevernas syn på lärarnas IT-kunskaper utveckling över tid Tycker du att lärarnas kunskaper om IT är tillräckliga eller tycker du inte det? Gymnasieelever. Procent. Ja, tillräckliga Nej, inte tillräckliga Tveksam, vet ej Sju av tio gymnasieelever tycker att lärarnas kunskaper om IT är tillräckliga, medan knappt tre av tio tycker att kunskaperna är otillräckliga. År 997 var det bara en tredjedel av gymnasieeleverna som tyckte att lärarnas IT-kunskaper var tillräckliga. Åren därefter var det en starkt ökande trend där hela två tredjedelar av gymnasieeleverna år 2 upplevde att lärarna hade tillräckliga kunskaper i IT. Under åren 2, 24 och 26 har trenden stannat av och andelen ligger kring 7 procent.

17 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 5 Användning av IT på och utanför lektionstid I skolan figur. Datoranvändning i skolan Gymnasieelever. Procent. Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Dagligen 2 22 Någon eller några gånger i veckan 49 4 Varannan vecka 9 5 Någon eller några gånger i månaden Någon eller några gånger per termin Mer sällan 8 Aldrig 6 Tveksam, vet ej En femtedel av gymnasieeleverna använder datorn dagligen på lektionstid i skolan och lika många använder datorn dagligen utanför lektionstid i skolan. Det är fler elever som använder datorn på lektionstid än utanför lektionstid i skolan om vi studerar användningen någon gång i veckan eller oftare. Nära sju av tio elever använder datorn på lektionstid i skolan någon gång i veckan eller oftare. Andelen som använder datorn utanför lektionstid i skolan någon gång i veckan eller oftare är 56 procent.

18 IT I SKOLAN 6 figur.2 Datoranvändning i skolan Lärare. Procent. Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Dagligen Någon eller några gånger i veckan 28 4 Varannan vecka 4 Någon eller några gånger i månaden 9 Någon eller några gånger per termin 5 Mer sällan 5 Inte alls 9 Tveksam, vet ej Bland lärarna använder åtta av tio lärare datorn dagligen utanför lektionstid i skolan. Knappt tre av tio använder datorn dagligen på lektionstid. En femtedel av lärarna använder aldrig datorn på lektionstid.

19 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 7 figur. Datoranvändning på lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Gymnasieelever. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad 2 Någon eller några gånger per termin 5 6 Mer sällan Inte alls 6 4 Tveksam, vet ej Gymnasieelevernas användande av datorn på lektionstid i skolan har inte förändrats nämnvärt jämfört med föregående år.

20 IT I SKOLAN 8 figur.4 Datoranvändning på lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn på lektionstid i skolan? Lärare. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad 9 2 Någon eller några gånger per termin Mer sällan Inte alls Tveksam, vet ej Lärarnas datoranvändning på lektionstid i skolan har förändrats marginellt jämfört med tidigare år. Andelen som inte använder datorn alls har dock ökat, från 4 procent år 2 till 9 procent år 26.

21 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 9 figur.5 Datoranvändning utanför lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Gymnasieelever. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad 8 9 Någon eller några gånger per termin Mer sällan Inte alls Tveksam, vet ej Gymnasieelevernas användning av datorn utanför lektionstid i skolan har förändrats marginellt jämfört med tidigare år. Det dagliga användandet tycks minska, men trenden är ej signifikant.

22 IT I SKOLAN 2 figur.6 Datoranvändning utanför lektionstid i skolan utveckling över tid Hur ofta använder du datorn utanför lektionstid i skolan? Lärare. Procent Dagligen Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka Någon eller några gånger per månad Någon eller några gånger per termin Mer sällan Inte alls 2 Tveksam, vet ej Lärarnas datoranvändning utanför lektionstid i skolan är hög och den dagliga användningen har ökat jämfört med 2.

23 ANVÄNDNING AV IT PÅ OCH UTANFÖR LEKTIONSTID 2 Hemma med koppling till skolan figur.7 Datoranvändning hemma med koppling till skolan På ett ungefär hur många timmar i veckan använder du datorn hemma med koppling till skolan? Samtliga. Procent. Lärare Skolledare Elever Mer än 2 timmar 2 timmar 2 6 timmar timmar timmar 24 6 Mindre än timme Inte alls 5 4 Tveksam, vet ej Ungefär 85 procent av såväl lärare, skolledare som gymnasieelever använder datorn hemma med koppling till skolan. Omkring sex av tio använder datorn hemma mer än en timma i veckan med koppling till skolan. Skolledarna använder datorn hemma med koppling till skolan mest. 7 procent använder den mer än två timmar i veckan och 4 procent mer än fem timmar i veckan. Bland lärarna är det knappt tre av tio som använder datorn mer än två timmar i veckan hemma med koppling till skolan, en av tio använder den mer än fem timmar i veckan. En fjärdedel av eleverna använder datorn hemma, med koppling till skolan, mer än två timmar i veckan och 6 procent använder den mer än fem timmar.

24 IT I SKOLAN 22 figur.8 Datoranvändning hemma med koppling till arbetet utveckling över tid På ett ungefär hur många timmar i veckan använder du datorn med koppling till arbete? Detta gäller både arbetsplatsen och hemma Skolledare. Procent Mer än 2 timmar timmar timmar timmar eller mindre Inte alls Tveksam, vet ej Andelen skolledare som använder datorn mer än 2 timmar i veckan, med koppling till arbetet, har ökat kraftigt till 44 procent. År 2 var andelen endast 7 procent, och år 22 till 24 låg andelen kring procent.

25 4 IT SOM KOMMUNIKATIONSMEDEL 2 4 IT som kommunikationsmedel E-post figur 4. Lärarnas kommunikation med elever via e-post utveckling över tid Hur ofta brukar du kommunicera med dina elever via e-post? Lärare. Procent Dagligen 5 6 Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka 4 4 Någon eller några gånger per månad 2 Någon eller några gånger per termin 8 6 Mer sällan 6 Inte alls Tveksam, vet ej En av tio lärare kommunicerar dagligen med sina elever via e-post och en fjärdedel gör det någon eller några gånger i veckan. Tre av tio lärare kommunicerar inte alls med sina elever via e-post. År 22 var det hela hälften av lärarna som aldrig kommunicerade via e-post med eleverna.

26 IT I SKOLAN 24 figur 4.2 Lärarnas kommunikation med elevers föräldrar via e-post utveckling över tid Hur ofta brukar du kommunicera med dina elevers föräldrar via e-post? Lärare. Procent Dagligen 2 Någon eller några gånger i veckan Varannan vecka 2 Någon eller några gånger per månad Någon eller några gånger per termin 2 6 Mer sällan Inte alls Tveksam, vet ej Bara 2 procent av lärarna kommunicerar dagligen med elevernas föräldrar via e-post, men hela 8 procent gör det någon eller några gånger i veckan. Andelen lärare som inte alls använder sig av e-post för att kommunicera med elevernas föräldrar har minskat kraftigt, från 7 procent år 22 till 9 procent år 26.

27 4 IT SOM KOMMUNIKATIONSMEDEL 25 Annan elektronisk kommunikation figur 4. Elevernas kommunikation med lärare via SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Brukar du kommunicera med dina lärare på något annat elektroniskt sätt, t ex SMS, MSN/Messenger, eller något annat? Gymnasieelever. Procent. SMS 2 MSN/Messenger Annat 6 5 Nej 75 Tveksam, vet ej Drygt en av tio elever brukar kommunicera med sina lärare via SMS och 6 procent brukar kommunicera med dem via MSN/Messenger. figur 4.4 Elevernas kommunikation med klasskamrater om skolarbete via SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Brukar du kommunicera med dina klasskamrater om skolarbete på något annat elektroniskt sätt, t ex SMS, MSN/Messenger, eller något annat? Gymnasieelever. Procent. SMS 47 MSN/Messenger 74 Annat 6 Nej 5 Tveksam, vet ej Hela tre fjärdedelar av gymnasieeleverna brukar kommunicera om skolarbete med sina klasskamrater via MSN/Messenger. Nästan hälften av gymnasieeleverna brukar kommunicera med sina klasskamrater om skolarbete via SMS. Femton procent av eleverna använder inget annat elektroniskt kommunikationssätt än e-post, när det gäller kommunikation om skolarbete med sina klasskamrater.

28 IT I SKOLAN 26 figur 4.5 Skolledarnas kommunikation med lärare via hemsida, SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Kommunicerar du med dina kollegor/dina lärare på något annat elektroniskt sätt? Skolledare. Procent. Hemsida/intranät 27 SMS 2 MSN/Messenger Annat elektroniskt forum 6 Nej 57 Tveksam, vet ej Tre fjärdedelar av skolledarna kommunicerar via hemsida eller intranät med sina lärare och en av fem kommunicerar via SMS. Drygt hälften av skolledarna, 57 procent, använder inte något annat elektroniskt kommunikationssätt än e-post i kommunikationen med lärarna. figur 4.6 Skolledarnas kommunikation med elever via hemsida, SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Kommunicerar du med dina elever på något annat elektroniskt sätt? Skolledare. Procent. Hemsida/intranät 2 SMS 7 MSN/Messenger Annat elektroniskt forum 4 Nej 79 Tveksam, vet ej Drygt en av tio skolledare kommunicerar med sina elever via hemsida eller intranät. 7 procent av skolledarna kommunicerar med sina elever via SMS. Åtta av tio skolledare använder inte något elektroniskt kommunikationsmedel, undantaget e-post, för att kommunicera med sina elever.

29 4 IT SOM KOMMUNIKATIONSMEDEL 27 figur 4.7 Skolledarnas kommunikation med elevernas föräldrar via hemsida, SMS, MSN/Messenger eller annat elektroniskt sätt Kommunicerar du med dina elevers föräldrar på något annat elektroniskt sätt? Skolledare. Procent. Hemsida/intranät SMS MSN/Messenger Annat elektroniskt forum 2 Nej 85 Tveksam, vet ej Drygt en av tio skolledare använder sig av hemsida eller intranät för att kommunicera med sina elevers föräldrar. figur 4.8 Deltagandet i diskussionsgrupper/chatt utveckling över tid Använder du internet hemma till att delta i diskussionsgrupper eller chatta? Samtliga. Procent. Lärare 26 Skolledare 26 Elever 26 Lärare 24 Skolledare 24 Elever 24 Lärare 2 Skolledare 2 Elever 2 Lärare 2 7 Skolledare Gymnasieelever Rent generellt har användandet av diskussionsgrupper eller chatt ökat kraftigt i alla tre målgrupperna. Det är nu 7 procent av lärarna som använder internet hemma till att delta i diskussionsgrupper/chatta, jämfört med 2 procent år 24. Bland skolledarna är det nu en av fem som använder internet hemma till diskussionsgrupper/att chatta, jämfört med 7 procent år 24. Mer än fyra av fem gymnasieelever använder internet hemma till att chatta. År 24 var andelen tre av fem, och året dessförinnan bara kring hälften.

30 IT I SKOLAN 28 figur 4.9 Intresse av att chatta/delta i diskussionsgrupper utveckling över tid Hur intresserad är du av att chatta/delta i diskussionsgrupper? Gymnasieelever. Procent. Intresserad (4 5) Neutral () Ointresserad ( 2) Tveksam, vet ej Fler än tre av fem gymnasieelever uppger att de är intresserade av att chatta/ delta i diskussionsgrupper och bara 6 procent svarar att de är ointresserade. För två år sedan, år 24, var det drygt en tredjedel av gymnasieeleverna som var intresserade av detta och fler än fyra av tio som var ointresserade. År 2 var det endast en fjärdedel som var intresserade av att chatta/delta i diskussionsgrupper och fler än hälften uttryckte ointresse.

31 KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja forskning vid de nya högskolorna och kompetenshöjande insatser för näringslivet. Stiftelsen stödjer också IT-utvecklingen inom svensk skola och arbetar för att höja vårdkvaliteten och effektivisera hälso- och sjukvården med hjälp av IT.

32 26 Sedan 997 har KK-stiftelsen undersökt elevers, lärares och skolledares attityder och tillgång till IT, liksom användningen av datorer och internet i skolan. Detta är en delrapport av IT i skolan 26. Delrapporten innehåller ett urval tabeller och figurer ur huvudrapporten. Undersökningen har genomförts under andra halvåret 26. Delrapporten och huvudrapporten kan laddas ner från kks.se. Där finns också tidigare års undersökningar. kks.se tel

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2003 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan 1 2 3 Förord 5 Bakgrund 7 Undersökningens resultat... 7 Presentation av resultatet... 7 Undersökningens genomförande...

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 005 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning vid nya universitet

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007

Elevenkät IT, 2005-2007. Vt 2007 Elevenkät IT, 5-7 Vt 7 Innehållsförteckning Inledning...3 IKT i Falköpings kommun... 3 ITiS IT i skolan... 3 Framtidens klassrum... 3 PIM... 4 IT-enkät för elever... 4 Syftet med IT-enkäten... 4 Frågorna

Läs mer

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total

Kvalitet 2014. Resultat: Ängelholm total Kvalitet 2014 Resultat: Ängelholm total 1 Innehåll: 2 INLEDNING 3 Om TÄNK OM KVALITET Denna rapport redovisar resultat från studien TÄNK OM KVALITET 2.0. Studien avser fånga elevers respektive lärares

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och brottsbekämpning. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och brottsbekämpning på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars attityder

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan -kompletterande studie inför konferensen framtidens lärande är här och nu! Maj 2009 Utredare Torbjörn Skarin Torbjorn.skarin@metamatrix.se Tel: 073-944

Läs mer

Eleverna och internet

Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan Eleverna och internet 2013 Version 1.1 2013 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Lärares syn på Vetenskap

Lärares syn på Vetenskap DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2004:4 s syn på Vetenskap intervjuundersökning 2004 VA-rapport 2004:4 s syn på Vetenskap - intervjuundersökning 2004 med stöd av ISSN: 1653-6843 ISBN 13: 978-91-85585-13-7

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter

IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter Innehåll IT-plan 2011 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 1. Om IT-planen... 2 Inledning... 2 Syfte... 2 Vision... 2 2. Verksamhet och arbetsformer... 2 Pedagogik... 2... 2 Elevernas IT-kompetens

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Förskoleklass 370 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson

En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson En bild av skolan eller Bilder av skolan? November 2010 Astrid Pettersson Hemsida A Rektorer behöver stärka sitt ledarskap Elever lär sig utan att förstå Skolan sätter betyg på olika grunder Skolan utvärderar

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Österåkers kommun. Kundundersökning 2015. Österåkers kommun - Föräldrar Särskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Österåkers kommun Österåkers kommun - Föräldrar Särskola 20 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

IT i lärarutbildningen

IT i lärarutbildningen IT i lärarutbildningen attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 Utförd av: Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Informationssäkerhet i skolan en undersökning av kunskaper, attityder och beteenden, 2012

Informationssäkerhet i skolan en undersökning av kunskaper, attityder och beteenden, 2012 Informationssäkerhet i skolan en undersökning av kunskaper, attityder och beteenden, 212 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Enheten för samhällets informationssäkerhet Inledning Barn och

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Eleverna och internet 2015

Eleverna och internet 2015 Eleverna och internet 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson iis.se Version 1.0 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer