IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport"

Transkript

1 IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box , STOCKHOLM Karlavägen ÖREBRO Klostergatan Webbplats: E-post: Organisationsnummer: Momsregnummer: SE

2 2(17) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING SYFTE BAKGRUND GENOMFÖRANDE REDOVISNING AV RESULTATEN SAMMANFATTNING AV RESULTATET TOTAL INKÖPSVOLYM 2004 FÖR IT OCH TELEKOMMUNIKATION ANVÄNDNING AV IT-RAMAVTAL Anskaffning via avrop av IT-ramavtal Administrationskostnader för IT-upphandling Ramavtalens påverkan på priserna Anledningar till att inte utnyttja ramavtal Val av leverantör och tillvägagångssätt vid avropsförfrågan Betyg på Statskontoret Användning av IT-ramavtalen INFORMATION OM RAMAVTAL Hur önskas informationen Webbplatserna avropa.nu och statskontoret.se Statskontorets fortsatta arbete Rekommendera Statskontorets ramavtal SVARSFREKVENS BILAGOR... 17

3 3(17) 1. Sammanfattning Andelen organisationer (myndigheter, universitet/högskolor, kommuner, och landsting) som utnyttjar möjligheten att avropa från Statskontorets ramavtal är fortsatt hög. 95 procent av organisationerna i undersökningen som upphandlat IT 2004, uppger att de använde ramavtalen i någon omfattning. I vilken omfattning ramavtalen utnyttjas varierar. Ca 10 procent av organisationerna anskaffade mindre än 30 procent av den totala inköpsvolymen via ramavtalen medan ca 35 procent av organisationerna anskaffade 100 procent via ramavtal. Produkter, t ex datorer, skrivare och programvara, anskaffas oftare via ramavtal än tjänster. Majoriteten (68%) av organisationerna som utnyttjat ramavtalen anser att detta lett till lägre administrationskostnader för IT-upphandling. 61 procent av organisationerna ansåg också att ramavtalen lett till lägre priser. När organisationerna skall välja leverantör vid avrop, är Statskontorets utvärdering ofta en avgörande faktor. 45 procent av organisationerna uppgav att utvärderingen varit avgörande. Organisationer i norrland uppgav dock i större utsträckning att den viktigaste faktorn är att leverantören är representerad på orten. De flesta organisationer önskar få information om ramavtalen i elektronisk form, via elektroniskt nyhetsbrev, vägledningar och guider och via webben. Tryckt material önskas av endast 16 procent av de organisationer som svarat på enkäten. Informationen på webben om ramavtalen får något högre betyg i år jämfört med föregående år. Svarsfrekvensen på undersökningen är lägre i år än den varit tidigare år. 75 procent har svarat. Detta kan förklaras dels av tidpunkten då undersökningen genomfördes; november, december. En annan viktig orsak till den relativt låga svarsfrekvensen är att årets frågor är mer krävande för uppgiftslämnarna, då vi efterfrågat uppgifter om inköpsvolymer i kronor. 2. Syfte Statskontorets uppdrag avseende IT-upphandling är att åstadkomma bättre villkor och sänkta kostnader för den offentliga sektorns IT- och teleanvändning. Syftet med den här undersökningen är att utvärdera i vilken utsträckning ramavtalen åstadkommit önskade effekter och att få användarnas synpunkter på ramavtalen, för att kunna förbättra upphandlingen och informationen i framtiden.

4 4(17) 3. Bakgrund Undersökningen har genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Statskontoret. Detta är den åttonde gången som SCB genomför motsvarande undersökning. Riksrevisionen granskade under 2004/2005 den statliga inköpssamordningen. Bl. a. granskades 2003 års enkät avseende IT-ramavtal och Statskontorets återrapportering till regeringen. Riksrevisionen pekade på svagheter i undersökningen och enkäten har därför omarbetades med hänsyn till denna kritik. De brister som Riksrevisionen pekade på var bl. a. att enkäten inte gav tillräcklig information om i vilken utsträckning myndigheterna utnyttjar ramavtalet och att de besparingar som Statskontoret redovisat inte var tillräckligt underbyggda. I årets enkät efterfrågas därför uppgifter om de totala inköpsvolymerna avseende IT och telekommunikation samt uppgifter om den volym som anskaffats via ITramavtalen. Detta ger en bättre möjlighet att bedöma i vilken utsträckning ramavtalen utnyttjas. För att få ett bättre underlag för att beräkna eventuella besparingar till följd av IT-ramavtalen har vissa frågor omarbetats. I denna enkät får organisationerna ange om de anser att avtalen lett till besparing eller inte genom minskade administrationskostnader eller lägre inköpspriser och själva bedöma den besparing i procent som de bedömer ramavtalen givit upphov till. Genom att vi får kännedom om inköpsvolymerna kan besparingar för respektive organisation beräknas. Besparingsberäkningarna grundar sig dock då på en bedömning från uppgiftslämnarens sida, vilket är det närmaste vi kan komma när det gäller ramavtalens påverkan på kostnaderna. Att med säkerhet veta vad priset skulle blivit vid en egen upphandling är inte möjligt. 4. Genomförande Undersökningen genomfördes som webbenkät under november, december De organisationer som tillfrågats är statliga myndigheter, universitet/högskolor, kommuner och landsting. Totalt omfattades 559 organisationer. Motsvarande undersökning gjordes senast under maj till juni I årets undersökning har formuläret som tidigare, som framgår ovan, omarbetats till vissa delar. Bl. a har frågor tillkommit där vi ber om siffror på inköpsvolymer och administrationskostnader. Svarsfrekvensen blev 75 procent. En mer detaljerad redogörelse för svarsfrekvensen finns under kapitel 5; Sammanfattning av resultaten. Som en bilaga till denna rapport finns en teknisk rapport, som innehåller en beskrivning av de förändringar som gjorts i formuläret sedan förgående år. Där finns även en mer detaljerad redovisning av mätmetod, genomförandet och undersökningens kvalitet.

5 5(17) 5. Redovisning av resultaten Resultatet för varje fråga på total nivå, med några sammanfattande kommentarer, redovisas i kapitel 6 nedan. I de fall frågan ställdes 2004 finns även dessa resultat med som en jämförelse. I tabellbilagorna finns svaren på samtliga frågor även uppdelade på: Regioner (Stockholm, Svea/Götaland, Norrland); Myndighetsstorlek (-9, 10-19, 20-49, 50-99, , och 1500-) Olika typer av organisationer (myndigheter, kommuner, landsting, och högskolor/universitet ) Kontaktpersonens huvudsakliga arbetsuppgift (IT, inköp och övrigt) Enkätens 22 frågor var indelade under tre huvudrubriker och avsnittsindelningen nedan följer dessa: Total inköpsvolym avseende IT/Telekommunikation (avsnitt 5.1) Användning av Statskontorets IT-ramavtal (avsnitt 5.2) Information om IT-ramavtalen (avsnitt 5.3) 6. Sammanfattning av resultatet 6.1 Total inköpsvolym 2004 för IT och telekommunikation Fråga 1: Hur mycket upphandlade er organisation totalt sett 2004 när det gäller produkter och tjänster inom IT- och telekommunikationsområdet? Svaren anges i tusentals kronor 60 procent av uppgiftslämnarna har angett inköpsvolymen 8 procent uppger att de inte upphandlat någonting procent uppger att det inte är möjligt att ta fram uppgiften 233 organisationer har angett hur mycket de upphandlade totalt sett under 2004, när det gäller IT och telekommunikation. Den totala inköpsvolymen för dessa organisationer är ca fyra miljarder kronor.

6 6(17) 6.2 Användning av IT-ramavtal Anskaffning via avrop av IT-ramavtal Fråga 2: Hur mycket upphandlade er organisation produkter och tjänster för 2004, genom avrop av Statskontorets IT-ramavtal? Svaren anges i tusentals kronor 57 procent av uppgiftslämnarna har angett inköpsvolymen 5 procent uppger att de inte upphandlat någonting 2004 via avrop 38 procent uppger att det inte är möjligt att ta fram uppgiften Observera att de 8% av uppgiftslämnarna som i fråga ett uppgav att de inte upphandlat något 2004, inte har besvarat de frågor som rör användning av Statskontorets ramavtal. I resultaten som följer är dessa därför inte inkluderade. Gäller avsnitt 5.2 Totalt har 188 organisationer kunnat ange både totala inköpsvolymer och inköpsvolymer via ramavtal. Andelen som upphandlas via ramavtal varierar från 3% till 100% av den totala inköpsvolymen inom organisationerna. Ca 10 procent av organisationerna upphandlar 30% eller mindre via ramavtalen Ca 15 procent av organisationerna upphandlar mellan % via avrop Ca 40 procent av organisationerna upphandlar mellan 67-99% via avrop Ca 35 procent av organisationerna upphandlar 100 % av IT-inköpen via avrop Organisationerna anskaffade IT- och telekom-varor/tjänster genom avrop till ett värde på knappt 1,5 miljarder kronor under Den totala inköpsvolymen när det gäller IT och telekom var för dessa 188 organisationer drygt 3,4 miljarder kronor, dvs. totalt sett anskaffades 42 procent via ramavtal. I tabellen och diagrammet nedan framgår hur stor andel av de totala IT-inköpen som respektive organisationstyp anskaffat via ramavtal. Organisation Via ramavtal Ej via ramavtal Andel via ramavtal Myndigheter % Högskolor/universitet % Kommuner % Landsting % Totalt %

7 7(17) IT-inköp Myndigheter Högskolor/universitet Kommuner Landsting Totalt Tusentals kr Ej via ramavtal Via ramavtal Organisation Ett stort landsting som svarat har stor inverkan på resultatet. Om landstingen exkluderas upphandlades ca 75 procent av de totala IT-inköpen via ramavtal. Observera att resultatet ovan representerar endast de 188 organisationer som svarat på frågorna 1 och 2 och inte den totala populationen vi avsåg att undersöka. Eftersom det är flera stora organisationer som inte besvarat enkäten kan bortfallet ha stor inverkan på resultatet. Fråga 3a-c: Uppskatta andelen produkter/tjänster som anskaffades via ramavtal under 2004, i förhållande till den totala anskaffningen av dessa produkter inom respektive område. Inom parentes redovisas resultatet från 2004 års undersökning (avseende anskaffningen 2003). Område Andel av organisationernas totala anskaffning som görs över ramavtalen Andel % 0 % 1-24 % % % >74 % * Produkter, t.ex. datorer, 4 (2) 7 (10) 7 (4) 16 (14) 65 (69) skrivare, programvara Produktorienterade tjänster, 15 (20) 34 (30) 15(16) 13 (16) 24 (18) t.ex. installation, underhåll, utbildning Övriga konsulttjänster, 20 (26) 33 (26) 10 (14) 11 (13) 26 (21) generella paketerade tjänster, t.ex. telefoni som tjänst * >75% i 2004 års undersökning Liksom 2003 anskaffas produkter, t ex datorer, skrivare och programvara, oftare via ramavtal än tjänster. Övriga konsulttjänster anskaffas inte alls via ramavtal av 20 procent av organisationerna.

8 8(17) Fråga 4: Vad är anledningen till att er organisation valt att använda Statskontorets ramavtal? 93 procent av organisationerna använder sig av ramavtalen pga. tidsbesparing vid anskaffning. 35 procent använder avtalen på grund av policybeslut inom organisationen. 12 procent har markerat att avtalsvillkoren tillgodoser organisationens behov. 41 procent använder ramavtalen pga. bra kvalitet på anskaffade varor och tjänster 3 procent (12 st. ) har markerat alternativet annat. Av dessa har 4 st. uppgivit priser som annan anledning. Frågan fanns även 2004 men var då konstruerad på ett annat sätt. I 2005 års enkät kryssade organisationerna för de alternativ man ansåg stämma in som svar på frågan markerades ett ja eller nej på respektive svarsalternativ. Två ytterligare svarsalternativ fanns också med. Resultaten är därför inte jämförbara. Fråga 5: Ge exempel på någon specifik upphandling när er organisation valde att använda IT-ramavtalen 2004? 238 organisationer har givit exempel på anskaffats. De flesta har inte specificerat exakt vilken produkt som anskaffats, utan svarat mer generellt t ex datorer, hem-pc, programvaror, servrar. Samtliga svar finns i bilaga 1 Öppna svarsalternativ.xls Administrationskostnader för IT-upphandling Fråga 6: Följer er organisation upp administrations- kostnader för ITupphandling? Endast 5 % (18 st.) av organisationerna uppger att de följer upp administrationskostnader för IT-upphandling. Fråga 7: Hur stora var era administrationskostnader för IT upphandling 2004? Administrationskostnaderna, bland de som följer upp dessa, var i storleksordningen ettusen kr till 3 mkr, vilket motsvarar mellan 0-68 % av den totala inköpsvolymen i dessa organisationer.

9 9(17) Det är inte många organisationer som följer upp administrationskostnaderna för IT-upphandling. Därför är det inte heller möjligt att beräkna den totala besparingen som IT-ramavtalen ger i form av mindre administration. Däremot har många av organisationerna givit en uppskattning på hur administrationskostnaderna påverkades vilket framgår av nästa fråga. Fråga 8: Hur bedömer du att era totala administrationskostnader 2004 påverkades av att ni utnyttjade ramavtalen? 68 % av organisationerna anger att de fick lägre administrationskostnader 32 % att de fick oförändrade administrationskostnader 0 % uppgav att de fick högre kostnader De organisationer som fått lägre administrationskostnader genom att avropa från ramavtalen har uppskattat besparingen till mellan 1 och 100 %, med ett medelvärde på 28,5 %. 11 procent uppskattar besparingen till mindre än 5 % 20 procent uppskattar besparingen till 5 10 % 8 procent uppskattar besparingen till % 14 procent uppskattar besparingen till % 46 procent uppskattar besparingen mer än 20 % Exakt den här frågan fanns inte i 2004 års enkät, dock fanns en fråga om resursbesparingar genom förenklat inköp, dvs. en fråga med samma innebörd. I årets enkät var frågan om lägre/högre kostnader öppen, d.v.s. det fanns inga fasta svarsalternativ att kryssa för utan uppgiftslämnaren fick själv ange en uppskattning i procent däremot, fanns fasta svarsalternativ att kryssa för. I själva frågan förutsattes en resursbesparing och svarsalternativen oförändrade/högre kostnader fanns inte med. Därför är det inte möjligt att göra en korrekt jämförelse av resultaten Ramavtalens påverkan på priserna Fråga 9: Hur bedömer du att priserna 2004 avseende IT-produkter och tjänster totalt sett, påverkades av att ni utnyttjade ramavtalen? 61 % av organisationerna anger att de fick lägre priser 36 % att de fick oförändrade priser 2 % (6 organisationer) uppgav att de fick högre priser 184 organisationer uppgav att de fått lägre priser genom att avropa från ramavtalen. Dessa har uppskattat besparingen till mellan 2,5 och 75 procent, med medelvärdet 15,2 procent.

10 10(17) 15 procent uppskattar besparingen till mindre än 5 % 34 procent uppskattar besparingen till 5 10 % 14 procent uppskattar besparingen till % 19 procent uppskattar besparingen till % 18 procent uppskattar besparingen mer än 20 % 2004 ställdes en fråga om hur mycket organisationerna kunnat spara genom lägre inköpspriser tack vare ramavtalen. Precis som föregående fråga var det 2004 fasta svarsalternativ, och i årets undersökning en öppen fråga. I 2004 års enkät fanns inte heller svarsalternativen oförändrade/högre priser. Siffrorna är därför inte jämförbara. 113 av de organisationer som givit en uppskattning avseende besparingen har också givit uppgift om inköpsvolymen via ramavtal Den totala inköpsvolymen bland dessa organisationer var ca 570 miljoner kronor. Den beräknade besparingen uppgår till ca 74 miljoner kronor, vilket motsvarar en besparing på i genomsnitt 11,5% jämfört med vad dessa organisationer fått betala om man inte utnyttjat ramavtalen Anledningar till att inte utnyttja ramavtal Fråga 10: När er organisation inte använder ramavtalen, vad är anledningen till det? Det främsta skälet till att organisationerna inte använder ramavtalen är små inköpsvolymer. Jämfört med 2004 års undersökning är det en relativt stor ökning av andelen organisationer som uppgett detta alternativ, från 47 procent 2004 till 64 procent i årets undersökning. 77 procent av myndigheterna jämfört med 40 procent bland universitet/högskolor har angivit små inköpsvolymer som skäl till att inte använda ramavtalen. 45 procent av organisationerna uppger att ramavtalen inte täcker de egna behoven. Högskolor och universitet är den grupp som i störst utsträckning uppgivit detta alternativ. 10 av 15 universitet/högskolor anser att ramavtalen inte täcker de egna behoven. Universitet/högskolor anger också i högst utsträckning anskaffning via egna avtal som skäl till att inte utnyttja ramavtalen. Fem av tolv landsting (42%) uppger att de inte kände till att ramavtalen fanns. Totalt var det 13 organisationer som inte kände till ramavtalen. Inom parentes redovisas resultatet från 2004 års undersökning. Skäl Små inköpsvolymer Täcker inte egna behov Anskaffning via egna avtal Svåra att hitta och tillämpa Kände inte till att avtalen fanns Övriga skäl Andel 64 (44) 45 (45) 35 (40) 7(5) 6(4) 8(15) % OBS 2004 var frågan formulerad lite annorlunda: Varför använder er organisation inte alltid ramavtalen?

11 11(17) % Fråga 10:När er organisation inte använder ramavtalen vad är anledningen till det? Små inköpsvolymer Anskaffning via egna avtal Kände inte till att ramavtalen fanns Ramavtalen täcker inte egna behoven Organisation Svåra att hitta eller tillämpa Övrigt Myndigheter Högskolor/Universitet Kommuner Landsting Totalt Fråga 11: Ge exempel på någon specifik upphandling då ni valde att inte använda IT-ramavtalen organisationer (42 %) har givit exempel på upphandlingar. Konsulttjänster, kopiatorer, telefoni är exempel som givits på sådant som upphandlats på egen hand. En fullständig sammanställning finns i bilaga 1 Öppna svarsalternativ.xls Fråga 15: Vad är anledningen till att er organisation aldrig använde IT ramavtalen 2004? (frågan ställdes till dem som inte utnyttjat ramavtalen 2004) 17 organisationer svarade att de inte gjort något avrop Av dessa angav: 9 st. organisationer att skälet var små inköpsvolymer 6 st. anskaffning via egna avtal 3 st. angav att ramavtalen inte täcker de egna behoven 1 st. att ramavtalen är svåra att hitta eller tillämpa 1 st. kände inte till att ramavtalen fanns

12 12(17) Val av leverantör och tillvägagångssätt vid avropsförfrågan Fråga 12: Vilken/vilka faktorer var avgörande 2004 vid valet av leverantör vid avrop mot IT-ramavtalen? (Inom parentes anges resultatet från 2004 års undersökning) 45 (52) procent svarar att statskontorets utvärdering har haft betydelse vid val av leverantör. 36 (44) procent anger att om leverantören finns representerad på orten har varit avgörande. 30 (25) procent anger tilläggsbeställning från en tidigare leverantör. 37 (40) procent anger att inkomna svar på en avropsförfrågan ställd till flera ramavtalsleverantörer har varit en avgörande faktor. 14 (15) procent anger Övrigt som svar på frågan Statskontorets utvärdering är den faktor som flest organisationer ansåg vara avgörande. Jämfört med föregående år är det dock totalt sett en mindre andel som markerat denna faktor. Det är i norrlands region minskningen har skett. 36 procent av de norrländska organisationerna markerade denna faktor jämfört med 54 procent föregående år. Statskontorets utvärdering hade 2004 högst betydelse i Svea/Götaland. 50 procent av organisationerna där har markerat detta alternativ. Kommunerna har i högre grad angett detta alternativ än de övriga grupperna. 52 procent jämfört med t ex myndigheter, där 38% svarat att Statskontorets utvärdering varit avgörande. I norrland är representationen på orten av större vikt än Statskontorets utvärdering. 48 procent av organisationerna i norrland, jämfört med 22 procent i Stockholm har angivit detta som en viktig faktor. I Stockholm är tilläggsbeställningar från tidigare leverantör av större vikt än i övriga regioner. 43 procent av Stockholmsorganisationerna har uppgivit detta alternativ jämfört med 23 procent i Svea/Götaland. % Fråga 12: Vilka faktorer var avgörande vid valet av leverantör vid avrop mot IT-ramavtalen Stockholm Svea/Götaland Norrland Totalt 0 Statskontorets utvärdering Lokal leverantör Tilläggsbeställning Svar på avropsförfrågan ställd till flera Övrigt

13 13(17) Fråga 13: Hur skedde vanligtvis utskick av avropsförfrågan till ramavtalsleverantörerna före beställning? (Inom parentes anges resultatet från 2004 års undersökning) 23 procent skickade oftast en avropsförfrågan till endast en ramavtalsleverantör (21%) 54 procent skickade oftast en avropsförfrågan till två eller fler ramavtalsleverantörer (52 %) 5 procent skickade oftast en avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer (2%) 18 procent skickade sällan eller aldrig en avropsförfrågan (24%) Betyg på Statskontoret Fråga 14: Hur vill Er organisation betygsätta Statskontorets ramavtal avseende: Medelbetygen är i stort sett oförändrade sedan föregående år. Hur lätta ramavtalen är att använda? Får medelbetyget 3,5 jämfört med 3, I vilken omfattning ramavtalen har underlättat och rationaliserat inköpsarbetet får medelbetyget 3,9 vilket är samma resultat som föregående år. Det stöd och bemötande ni får av Statskontoret samt Information om ramavtalen fick bägge medelbetyget 3,4 både i årets undersökning och 2004 Andel i procent (Inom parentes redovisas 2004 års resultat) 1= lägst betyg = högsta betyg Hur lätta ramavtalen är att använda? 2 (1) 8 (6) 34 (33) 45 (49) 11 (12) I vilken omfattning ramavtalen har underlättat och rationaliserat inköpsarbetet 2 (2) 5 (5) 19 (19) 49 (50) 25 (25) Det stöd och bemötande ni får av Statskontoret 1 (3) 9 (8) 45 (42) 38 (35) 7 (11) Information om ramavtalen 2 (1) 12 (11) 39 (44) 38 (34) 8 (10)

14 14(17) Användning av IT-ramavtalen 2006 Fråga 16: I vilken utsträckning bedömer du att er organisation kommer att använda IT-ramavtalen under 2006? 78 procent svarar att de kommer att använda avtalen i samma utsträckning som idag. (2004: 75%) 20 procent kommer att öka användningen av ramavtal (2004:24 %) 3 procent kommer att minska användningen av ramavtal.(2004:1 %) De flesta organisationerna bedömer att de kommer att använda ramavtalen 2006 i samma utsträckning som idag (78%). Nio organisationer har uppgivit att de kommer att minska användningen. Av dessa är sex stycken stora organisationer med 1500 anställda eller fler. 6.3 Information om ramavtal Hur önskas informationen Fråga 17: Hur önskar er organisation få information från Statskontoret om ramavtal? De flesta organisationer önskar få information i elektronisk form, via elektroniskt nyhetsbrev, vägledningar och guider och via webben. Tryckt material önskas av endast 16 procent av de organisationer som svarat på enkäten. 67 procent önskar få information via Statskontorets webbplats (2004:78%) 60 procent via avropa.nu (2004: ej frågat) 70 procent via elektroniskt nyhetsbrev, vägledningar och guider (2004:76%) 16 procent via tryckt material (vägledningar, guider, tidskrifter) (2004:22%) 33 procent via seminarier (2004:36%) 3 procent (14 st) Annat (2004: 2%) Webbplatserna avropa.nu och statskontoret.se Fråga 18: Har du varit inne på Statskontorets webbplats eller avropa.nu under 2005? Information om IT-upphandlingar och ramavtal för offentlig förvaltning finns på webbplatsen avropa.nu. På Statskontorets webbplats finns generell information samt mallar, handledningar m.m. om och från Statskontorets ITupphandling 68 procent av de organisationer som svarat har varit inne på båda webbplatserna medan 8 procent (32 st.) av de svarande har inte varit inne på någon av dessa webbplatser. 18 procent uppger att de enbart varit inne på Statskontorets webbplats och 5 procent enbart på avropa.nu.

15 15(17) Fråga 19a: Vad tycker du om Statskontorets webbplats och avropa.nu avseende informationen om ramavtalen? Informationen på webbplatserna har fått något högre betyg 2005 jämfört med tidigare år. 58% av de svarande har gett betyget fyra eller fem, mot 50% =lägst betyg =högsta betyg Andel % Andel % Fråga 19b: Hur lätt eller svårt är det att navigera på Statskontorets webbplats? Organisationerna, totalt sett, upplever inte att det blivit lättare att navigera på Statskontorets webbplats sedan Medelbetyget 3,2 är detsamma som Andelen som givit betyget ett och två är dock något lägre. 1=lägst betyg =högsta betyg Andel % Andel % Fråga 19c: Hur lätt eller svårt är det att navigera på avropa.nu? Avropa.nu får något bättre betyg på denna fråga än Statskontorets webbplats. 47% angav betyg fyra eller fem. 1=lägst betyg =högsta betyg Andel % Statskontorets fortsatta arbete Fråga 20: Hur viktiga tycker ni att följande arbetsuppgifter är för Statskontoret? Av de nedan uppräknade arbetsuppgifterna anser störst andel av de svarande att den viktigaste arbetsuppgiften för Statskontoret är att ge information om vilka ramavtal som finns. 89 procent har gett betyget fyra eller fem på hur viktig den uppgiften är. Även samordning och initiering av ramavtalen är viktigt, 87% har givit betyget fyra eller fem. Samtliga arbetsuppgifter anses dock som viktiga av majoriteten av de svarande.

16 16(17) Andel i procent (Inom parentes redovisas 2004 års resultat) 1=inte alls viktigt = mycket viktigt Samordning och initiering av ramavtalen 1 (1) 1 (2) 12 (11) 42 (41) 45 (45) Information om vilka ramavtal som finns 1 (0) 0 (2) 10 (12) 40 (42) 49 (44) Stöd och information i samband med avrop 1 (1) 6 (8) 29 (34) 43 (37) 22 (19) Utveckling av gemensamma mallar. guider, vägledningar och tillämpningsanvisningar för avrop 2 (2) 7(7) 22(30) 43(39) 27(22) Utveckling av avrop och förfrågningar via webben 2(2) 7(8) 25(28) 40(37) 25(25) Rekommendera Statskontorets ramavtal Fråga 21: Skulle du rekommendera en kollega inom offentliga förvaltningen att använda Statskontorets ramavtal? 94 procent har svarat att de skulle rekommendera en kollega att använda Statskontorets ramavtal. Denna siffra var 98 procent I årets enkät fanns dock ett nytt svarsalternativ; vet inte/har ingen erfarenhet. 4 procent har uppgett detta alternativ. 6.4 Svarsfrekvens Totalt svarade 418 organisationer vilket motsvarar 74.8 procent av de tillfrågade. Motsvarande siffra var 87,3 procent föregående år. Den lägre svarsfrekvensen kan sannolikt förklaras av att enkäten är mer krävande i år, då vi efterfrågar uppgifter om inköpsvolymer. Även tidpunkten för undersökningen har troligtvis påverkat svarsfrekvensen. Årsslutet är en hektisk period på de flesta arbetsplatser. I region Stockholm svarade 82.6 procent, vilket också var den högsta svarsfrekvensen om vi ser till region. De minsta organisationerna svarade i högre utsträckning än övriga. Organisationer med mindre än nio anställda hade 93,3 procent svarsfrekvens (14 av 15 svarade). När det gäller typ av organisation svarade Universitet/högskolor i störst utsträckning, 87,9 procent. Ingen grupp hade dock lägre än 70 procents svarsfrekvens. En analys av bortfallets påverkan på undersökningens kvalitet finns i bilagan Teknisk rapport.

17 17(17) 7. Bilagor Teknisk rapport Tabeller Öppna svarsalternativ Kommentarer Frågeformulär Missivbrev Datafil

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling

Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Rapport: Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters användning av e-upphandling Sid 0 (11) Birgitta Nelson birgitta.nelson@kammarkollegiet.se 08-7000716 2013-01-28 Uppföljning 2012 av upphandlande myndigheters

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Detta är det sista nyhetsbrevet inför sommaren och vi vill passa på att önska våra läsare en riktigt trevlig sommar! Nyhetsbrev juni Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden. På IT-området gäller uppdraget

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning

Attityder kring SBU:s arbete. Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Attityder kring SBU:s arbete Beskrivning av undersökningens upplägg och genomförande samt resultatredovisning Hösten 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANALYSRAPPORT Sammanfattning... 1 Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Instruktioner till registrering av privata utförare

Instruktioner till registrering av privata utförare Sida Datum 1(22) 2016-03-30 Instruktioner till registrering av privata utförare www.utforarregistret.scb.se Postadress Besöksadress Telefon Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 701

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Telefonkonferens Litteratur 2013 2014-01-31

Telefonkonferens Litteratur 2013 2014-01-31 Telefonkonferens Litteratur 2013 2014-01-31 Upphandlingens genomförande 2 2014-01-31 Syfte och mål Syftet har varit att tillgodose de upphandlande myndigheternas behov av litteratur. Att till förmånliga

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16

Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Kammarkollegiets ramavtal 2015-16 Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning

Temablad 2008:3. Tema: Utbildning. Svenska företags utbildningspolicy. Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Utbildning och forskning Temablad 2008:3 Tema: Utbildning Svenska företags utbildningspolicy Statistiska centralbyrån 2008 Themed papers

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015

Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015 INLEDNING AQ Analys genomförde som oberoende undersökningsföretag våren 2015 en kartläggning över

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun

Avropsförfrågan/anbudsformulär. Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 1 (10) Avropsförfrågan/anbudsformulär Gismo med GeoPanelen till Tyresö kommun 2 (10) Innehåll 1 Anbudsförfrågan... 3 2 Anbudsformulär... 5 3 Leveransavtal... 7 4 Tillägg... 10 3 (10) 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord våren 2010 Juridiska institutionen 2 3 Inledning Under 2000 och 2005 genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16

Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning. Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Ramavtal för öppen programvara i offentlig förvaltning Jan Lundh, Mikael Larsson Verva/IT-upphandling Stockholm 2008-04-16 Vervas mål Att förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2007, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2007 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 200-0-0 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun 2(6) Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

IPv6. MarkCheck. April 2010

IPv6. MarkCheck. April 2010 IPv6 MarkCheck April 2010 1 Innehållsförteckning Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Sammanfattning Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna

APRIL Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna APRIL 2011 Företagen och de kommunala upphandlingarna Företagen och de kommunala upphandlingarna 1 Företagen och de kommunala upphandlingarna Sammanfattning Kommunens

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2008, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2008 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 200 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2009-06-16 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning

SKL Kommentus Inköpscentral. Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning SKL Kommentus Inköpscentral Arbetsplatser & Elevdatorer 2015 Avropsvägledning Innehållsförteckning Avtalsinformation.3 Avropsprocessen...4 Avropsanmälan..5 Behovsanalys..7 Förnyad konkurrensutsättning..

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER.

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. SID 1 (10) SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm

REVISIONSRAPPORT. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande. Granskning av. Söderhamns kommun. Februari Ove Lindholm REVISIONSRAPPORT Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande Söderhamns kommun Februari 2004 Ove Lindholm www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Innehållsförteckning 1. Bakgrund, uppdrag och

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kungsbacka Therese Lind Lars Johansson 2014-03-18 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun

Kund-/brukarundersökning 2010, Bygglov Arvidsjaurs kommun Totalt. Utvärdering. Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 1(6) Utvärdering Kund-/brukarundersökning 2010 Bygglov Arvidsjaurs kommun 2010-06-10 Sara Lindgren, Arvidsjaurs Kommun Kund-/brukarundersökning Bygglov Arvidsjaurs kommun 2(6) Arvidsjaurs miljö- och byggenhet

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn

MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET. Anläggningens namn MAJ 2015 TRÄNINGS BAROMETERN EN MÄTNING AV MEDLEMMARNAS NÖJDHET OCH LOJALITET Anläggningens namn INNEHÅLL INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Urval och insamling Frågestruktur

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2011 Varberg Therese Lind Lars Johansson 2011-11-15 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund

Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund KKV2002, v1.2, 2011-02-05 RAPPORT 2014-11-27 Dnr 759/2013 1 (12) Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i

Läs mer

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Halmstads kommun Socialförvaltningen Funktionshinderomsorgen Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Rapport från personalenkät 2014 För undersökning och rapport

Läs mer

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. (Redovisningen på sid 2-7 är skriven enligt Ungdomsstyrelsens mall)

Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. (Redovisningen på sid 2-7 är skriven enligt Ungdomsstyrelsens mall) 2013-03-13 Dnr: 13-048/0 Ungdomsindikator: Avgångna ledamöter i riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige Innehållsförteckning Återrapportering av 2010 års val...2 Riksdagen Landstingsfullmäktige Kommunfullmäktige

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015

Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Kursuppföljning inom teckenspråksutbildning för vissa föräldrar år 2015 Ylva Branting Innehåll Inledning... 2 Resultat... 2 Barntillsyn och boende... 4 Barntillsyn... 4 Boende... 5 Måluppfyllelse... 7

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer