Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsutveckling 2015 och framåt"

Transkript

1 Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi tänker nå dessa.

2 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Bakgrund SK Lödde har under en tid arbetat fram målsättningar för verksamhetens framtida utveckling. En del av dessa sammanfattas i dkumentet Blå Tråden. För att säkerställa klubbens framtida förmåga att förvalta löpande verksamhet samt kntinuerligt utvecklas ses det sm nödvändigt att säkra befintlig verksamhet ch se till att denna i större utsträckning kan verka vidare av egen kraft ch att rganisatinen därför förändras ch stärks i detta syfte. Sammanfattning: I ljuset av dessa målsättningar har verksamheten setts över ch följande slutsatser dras: Verksamhetschef tillsätts då övergripande, sammanhållande ansvar behövs Kanslifunktinen får en större administrativ rll för att avlasta tränare Styrelsens sammansättning samt arbetsuppgifter fastställs, även skriftligen Samarbeten inleds med syfte att bättre förverkliga Bredd ger elit inm befintlig kstnadsram Verksamhetsåret planeras 12 månader i förväg Se nedanstående mer detaljerade beskrivning Åtgärder samt inriktning förväntas presenteras på årsmötet 2015 för att ge möjlighet för medlemmarna att ge sina synpunkter på SK Löddes inriktning. Inför 2016 ch SK Löddes 40-års jubileum planeras ett större evenemang. Då skall vi slå på strt! Mål ch visin: Inkl. Blå Trådens (under rev) mål Utifrån Blå Tråden ch verksamhetsutvecklingsarbetet summeras SK Löddes målsättningar såsm: Utifrån bredden i Simlinjen extrahera en elitgrupp sm gör att klubben uppnår plats 30 (av 330st) i Sverige Uppnå plats 6 (av 55st) i Skåne Skapa engagemang, hs alla, även nuvarande icke-medlemmar! Simning är en unik aktivitet sm kan engagera alla från baby till pensinär. Utöka träningstider För att utöka träningsmängd för A- ch B-grupp (i linje med Simförbundets riktlinjer) För att utveckla vuxensimningen För att kunna ta in fler barn i Simlinjen För att kunna starta upp:

3 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Babysim Handikappsim Rehabiliterande simning Erbjuda Sklsim till kmmunens sklungdm (upphandling) Utvärdera möjlighet att driva badet/simanläggningen? Ledning SK Löddes verksamhet leds av den av medlemmarna tillsatta styrelsen samt anställda medarbetare i verksamheten. I syfte att förbättra, effektivisera ch resultatrientera verksamheten beslutas att mstrukturera verksamheten så att mer fkus, tid ch resurser ägnas åt att uppnå vanstående målsättningar, än sm hitintills har varit möjligt. Därför beslutas att tillsätta en Verksamhetschef för den perativa verksamheten, sm har ansvaret för hela den perativa verksamheten samt rapprterar till styrelsen. Styrelsen har det yttersta legala ansvaret att tillse att medlemmarnas årsmötesbeslut fullföljs, följa föreningens stadgar, kntrllera ch granska att lagar ch regler följs, att verksamheten har tillräckliga resurser ch förutsättningar för att på bästa sätt uppnå vanstående målsättningar löpande. Sm förening är verksamheten ckså berende av att styrelsen engageras i ett antal ansvars- ch funktinsmråden. Dessa beslutas vara såsm nedanstående, men kan över tid kmma att ändras på grund av verksamhetens utveckling: Ordförande Sammankallande Leda ch fördela arbetet Verksamhetsutveckling Kntrakt ch avtal (inkl. kntakter med exempelvis Kmmunen.) Eknmi Rapprtering Finansiell analys Bkslut Tävling Egna ch samarrangerade tävlingar Funktinärer Funktinärsrekrytering Funktinärsutbildning Funktinärssamrdning Arrangemang Kiskförsäljning egna ch samarrangerade evenemang Lucia Årsmöte Spnsrevenemang Spnsring Finansiering via spnsring Spnsravtal

4 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Tävlingspriser Försäljningar, ex. Newbdy, Tulpankungen Kmmunikatin (intern ch extern) Medlemskmmunikatin Föräldrakmmunikatin SKLödder Standardisering av Välkmstbrev etc. Sekreterare Prtkllförare Uppdatera ch säkerställa aktualitet i verksamhetsdkumentatin Digitalisering av nyckeldkument, instruktiner, avtal, etc. Suppleanter Inträder vid behv samt är behjälpliga i vanstående funktiner på uppdragsbasis utifrån styrelsens beslut Simmarrepresentanter 2 av simmarna valda styrelserepresentanter Därför bör styrelsen ha 7 ledamöter ch 2 suppleanter. Respektive styrelseledamt ch styrelsen sm helhet samarbetar med Verksamhetschefen för att ge verksamheten tillräckligt stöd inm respektive ansvarsmråde. I nuvarande rganisatin kräver respektive styrelseledamts uppdrag h per år (2-4h per vecka), berende på ansvarsmråde. Med vanstående utökning ch arbetsfördelning bör varje ledamts tidsengagemang minska någt. Operativ rganisatin För att förtydliga framdriften av verksamheten samt klargöra rapprteringslinjerna till styrelsen så beslutas att tillsätta en verksamhetschef sm i sin tur har övriga anställda (fast ch timanställda) rapprterande till sig. Även kansli-funktinen rapprterar till verksamhetschefen. Nedanstående rganisatinsschema visar ny rganisatin ch nya rapprteringslinjer.

5 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Medlemmar Valberedningen Ordförande Eknmi Tävling Styrelsen Arrangemang Spnsring Kmmunika n Sekreterare Simmarrepr Verksamhetschef Ev. suppleanter Kansli Eknmi Administra n Tävlings-ansvarig Simlinjen Vuxen-simning A-gruppen B-gruppen C-gruppen D-gruppen Teknik-grupper Simlinjengrupper Vuxen nybörjare Vuxen frtsä ning Vuxen avancerad Vuxen masters Det ligger i verksamhetschefens uppdrag att löpande driva ch utveckla SK Löddes (perativa) verksamhet. Därför förväntas Verksamhetschefen efter tillsättning ta fram en mer detaljerad handlingsplan utifrån denna övergripande Verksamhetsplan. Anställda: 1. Verksamhetschef: a. Verksamhetens helhet, inkl. Eknmi b. Verksamhetsutvecklingsansvar c. Rapprteringsansvar till styrelsen d. Persnalansvar 2. Kansli a. Eknmi b. Administratin i. Medlemshantering, tävlingsanmälan, lägerbkningar, infrmatin, telefn/mail

6 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 ii. Hemsida, LOK, IT supprt 3. Tävlingsansvarig: a. Övergripande ansvar för tävlingsverksamheten 4. Tränare A-D grupperna 5. Simlinjen-ansvarig a. Övergripande ansvarig för Simlinjen 6. Vuxensimning a. Övergripande ansvarig vuxensimning Sandra Lundin beslutas tillsättas sm Verksamhetschef, tillika Tävlingsansvarig ch Huvudansvarig Simlinjen samt tränare. Organisatinen inm Tävlingsverksamheten förväntas efter Verksamhetschefens tillträde mstruktureras för att tydligare reflektera: Mästerskapsnivå ch därtill relaterad träningsmängd (ex. SM/JSM, SUM-SIM, Simiaden etc.) för de högre tävlinggrupperna Ändrad arbetsuppgiftsfördelning utifrån Tävlingsgruppernas/Simmarnas behv samt styrkr i befintlig tränarstab (ex. Teknikansvarig, Simmarcach, etc.) så att vi på bästa sätt kan förverkliga Bredd ger elit Medlems- ch simmarunderlag i relatin till antalet tillgängliga tränartimmar ch bassängtider, samt utifrån vad föreningen har eknmi till Detta rganisatinsförslag skall läggas fram för beslut i Styrelsen. Effektiviseringar ch arbetsuppgiftsratinalisering (planerat genmförande efter smmaren 2015) Utifrån en genmförd arbetsuppgiftsanalys i december dras slutsatsen att det administrativa arbetet för medarbetare, timtränare ch styrelse kan ratinaliseras väsentligt genm att: Byta medlemsadministrativt system från Servette till Kansliet Online Möjliggör användning av systemet, via inlggning, från annan rt. Förenklar ch styr medlemsanmälningar, vilket reducerar antalet fel ch relaterat extraarbete Möjliggör anmälningar till läger ch andra evenemang Möjliggör autmatisk fakturering Möjliggör betalning med krt Kstnad ca 5000kr i uppstart, sedan 4800kr/år

7 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Göra tävlingsanmälningar via Oct Open istället för via nuvarande Servette-system. Möjliggör att respektive tränare kan anmäla sina simmare själv Minskar antalet invlverade i anmälningsprceduren ch risken för felaktigheter sm ger merarbete på grund av infrmatinsöverlämning mellan lika persner Möjliggör registrering från exempelvis hemmet eller annan rt. I nuläget görs bkningar på statinär datr, i Servette, på Klubbens kansli. Undersöka kstnad för att kunna tidrapprtera direkt in i löneprgrammet. Inkluderar även registrering av milersättning, kstnadsutlägg etc. Finns även sm app: Visma Stämpla. Utvärdera användandet av simmarkntn. Drar mycket administratin för verksamheten. Annat tillvägagångsätt? Inleda diskussiner med Iden angående samarbete kring A-gruppen/elitsatsande simmare Ger större tillgång till bassängtider, vilket behövs då A ch B-gruppens träningstimmar för närvarande är för få (utifrån Simförbundets rekmmendatiner) Kstnadsbesparande för bägge klubbarna Möjlighet till anpassad träning, exempelvis teknik, då simmarunderlaget ch tränarunderlaget är större Frtsätta ch fördjupa diskussiner med Iden ch Landskrna angående tävlingssamarbeten Pängsim/Utmanaren Swim f Hpe/Lödde Meet Andra tävlingar? Samarbete kring större tävlingar Gemensamt resande Gemensam uppladdning? Gemensam supprt/hejar på varandras klubb/simmare Samarbetspartners SK Löddes verksamhet påverkas väsentligt av simanläggningen ch dess drift. Här är samarbetspartners främst: Kmmunen (fkus på kntinuerlig kntakt. dialg, kravställande, avtalsuppföljning) Medley (kräver förbättrat samarbete ch kntinuerlig dialg med kmmunen kring hur detta utvecklas, eller inte utvecklas åt rätt håll) Tävlingsverksamhet: Iden ch Landskrna SK: från 2015 samarbete kring pängsim

8 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Landskrna SK: samarrangemang Swim f Hpe årligen i augusti Träningsverksamhet Ptentiellt samarbete med Iden för elitsatsande simmare Lkaler För närvarande så hyr SK Lödde kanslilkaler av kmmunen i IF Löddes klubbhus. Om tillfälle ges så skulle SK Lödde föredra möjlighet till kansli ch klubblkal i själva simanläggningen. Marknad ch intressentbearbetning Spnsring SK Lödde är berende av finansiering från spnsrer. Spnsrmarknaden skall löpande bearbetas genm: Individuella kntakter med lkala företag Ansöka m spnsringsstöd hs banker ch stiftelser Spnsrträff en gång per år Via medlemmar uppmana till spnsring utifrån beslutat spnsrpaket Varumärke ch marknadsföring Genm att aktivt arbeta med att synliggöra SK Lödde i media, hs kmmunen ch vid evenemang så stärks klubbens varumärke vilket leder till psitiva effekter på medlemsengagemang, spnsring ch dialgen med samarbetspartners så sm kmmunen. SK Löddes varumärke skall förknippas med Bredd ger elit rum för elitsatsande simmare bredvid banan med barn ch mtinärer Simkunnighet är bästa livförsäkringen Hälsa, rörelse, gemenskap för alla, tillsammans. Ung ch gammal, mästare ch mtinär, simkunnig ch simkunnig, kärnfrisk ch rehabiliterande, nrmalfunktinär ch handikappad, baby till pensinär. Marknadsföring SK Löddes marknadsföring bedrivs främst via hemsida, facebk ch prfilkläder. Prfilkläder skall vara Träningsveraller

9 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Badmössr Tränartröjr Simmartröjr Specifika simmar/tävlingströjr Supprtertröjr, till försäljning Tillsktt prfilkläder: Tränar baddräkter ch badbyxr Handdukar Klubbtatuering (temprära) Beachflag (att använda vid tävlingar ch under Simlinjens tider) Uppstartskit till alla simmare (eller bara nya medlemmar i Simlinjen?) Liten tygryggsäck/påse, t-shirt, vattenflaska, liten handduk Med klubblg ch spnsrlg Framöver bör SK Lödde i större utsträckning nyttja ch engagera klubbens prfiler för att stärka SK Löddes varumärke: Björn Lundin Henrik Frsberg Stefan Perssn Tmmy Lindell Isabel Heed Helrenverad eller ny anläggning? Kmmunen utvärderar för närvarande kmmunens simanläggningar i Furulund ch Löddeköpinge. SK Lödde har intervjuats av knsultfirman Weed sm håller i den bjektiva analysen. Det visar sig att i samband med denna översyn så utvärderas även sprthallarna i kmmunen. Slutsatser kring analyserna förväntas läggas fram under 2015, dck klart när. Några frågeställningar har identifierats från kmmunen angående simanläggningar: nuvarande dåligt fungerande anläggningar kräver åtgärder; antingen genmgripande renvering eller m detta inte är försvarbart i längden ch eknmiskt, nybyggnatin av anläggning Skall kmmunen ha två simanläggningar? Styrelsen skall utvärdera SK Löddes intresse i ch kapacitet att kunna driva simanläggningen, antingen i befintlig anläggning eller i framtida anläggning. Fördelar skulle kunna vara:

10 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Stärkt egen finansiering Möjlighet till effektivare nyttjande av bassängerna, både för SK Lödde, allmänheten ch nya verksamheter (ex. simhpp). Nackdelar: Ingen kapacitet eller erfarenhet av att driva simanläggning Riskbedömning Styrelsen skall förbereda sig på att praktivt delta i debatten kring ev. ny eller helrenverad simanläggning. Medlemsengagemang SK Lödde är berende av engagerade medlemmar ch psitiv drivkraft för verksamheten ch varumärket. För att ytterligare öka detta engagemang beslutas ett antal förbättringsåtgärder: Klubbmästerskapen Pausunderhållning av rang (ex. artist, simhppare) för att attrahera besökare även utanför befintlig medlemskader. Även frtsättningsvis i samband med luciatåg Klubbpriser delas istället ut på Årsmötet (se nedan) SKLödder återinförs sm kanal för direktkmmunikatin med medlemmar/föräldrar/simmare Administreras via Mailchimp Ev. fåtal printade kpir Grundläggande intern kmmunikatin tas fram ch genmförs Välkmstbrev till nya medlemmar (avsett ålder) Intrduktinsbrev till nya simmare ch föräldrar vid inträde i Teknikskla ch D-grupp Krt beskrivning av hur denna nivå fungerar Krt beskrivning av hur säsngerna ser ut ch de större aktiviteterna (inkl. ev läger) Förväntningar på engagemang vad gäller ex. funktinärsrller, försäljningar, styrelse ch kiskbemanning Utvärdera möjlighet till simutveckling för de ungdmar sm inte vill elitsatsa men gärna vill träna på relativt hög nivå men ännu inte klassas sm vuxensimmare. Avancerad gruppen Triatln?

11 SK Löddes verksamhetsplan 2015 ch framåt 2 Genmförande Denna Verksamhetsplan skall framläggas för medlemmarna på Årsmötet Styrelsen ch verksamhetschefen ansvarar för dess genmförande. Verksamhetschefen Sandra Lundin är för tillfället föräldraledig ch kmmer att i augusti 2015 återgå på heltid i tjänst. Under vår ch smmar kmmer Sandra Lundin att på deltid vara engagerad i planering ch genmförandet av Verksamhetsplanen ch framtagandet av den mer detaljerade handlingsplanen.

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

EUPA Assessment TOOL

EUPA Assessment TOOL Prject Agreement number: 2009-2178/001-001 Prject Acrnym: Prject Title: EUPA Validatin f Frmal, Nn Frmal and Infrmal Learning: The Case Study f Persnal Assistants EUROPEAN PERSONAL ASSISTANT LEVEL 2 EUPA

Läs mer

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15

IT-hantering. Kalmar kommun. Sammanställning av enkät om användares uppfattning av IT-stödet. Göran Persson Lingman. Caroline Liljebjörn 2011-08-15 IT-hantering Sammanställning av enkät m användares uppfattning av IT-stödet Kalmar kmmun Göran Perssn Lingman Carline Liljebjörn 2011-08-15 Innehåll Bakgrund ch metd... 3 Sammanfattande resultat... 4 Bilaga

Läs mer

Rundabordsamtal om affärsmodeller

Rundabordsamtal om affärsmodeller Rundabrdsamtal m affärsmdeller Nrra Djurgårdsstaden Sammanfattning ch kmmentarer från 2012-11-09 Deltagare Claus Ppp Larsen, Acre Claus.Ppp.Larsen@acre.se Patrik Frsström, e-centret Patrik.Frsstrm@ecentret.se

Läs mer

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015

Verksamhetsplan Personalenheten 2014-2015 2014-02-06 Verksamhetsplan Persnalenheten 2014-2015 Yvnne Anderssn Persnalenheten Innehåll 1 Sammanfattning av verksamhetsplanering... 3 2 Persnalenheten... 3 2.1 Uppdrag ch verksamhetsidé... 4 2.2 Hur

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv

Utvärdering av Pilotprojektet Bärkraft intensiv Utvärdering av Piltprjektet Bärkraft intensiv Sammanfattning Piltprjektet Bärkraft intensiv har genmförts inm ramen för prjektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur LRF genm ett

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 ' rai] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se Delårsrapprt 2013-08-31 r--------- l.. l nnehå llsförteckn i ng Förvaltningsberättelse... 1 Prgns budgetavvikelser 2013... 5 Resultaträkning ch finansieringsanalys...

Läs mer

Teknologkårens reglementessamling

Teknologkårens reglementessamling Teknlgkårens reglementessamling 1. Reglementen för eknmi ch administratin 1. Handlånekassa 2. Persnalscial verksamhet 3. Arvdering 4. Representatin 2. Reglementen för fnder 1. Prjektfnd 2. Fnd för bstadsförmedling

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg-

KVALITETSHANDBOK. Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008. För Mattias X Lundberg Omsorg AB -Athena Omsorg, juni Care, AC Omsorg- KVALITETSHANDBOK Kvalitetsplan SS EN ISO 9001:2008 För Mattias X -Athena Omsrg, juni Care, AC Omsrg- Upprättad av Lena Sandlin Lundberg, Certifieringsledarna AB 2015-01-07 Gdkänd av Lena Hellquist Omsrgschef

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?!

JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! JÄMSTÄLLDHET - EN KONST?! Slutrapprt från prjektet Rekrytering, karriär ch karriärvägar vid de knstnärliga högsklrna Delegatinen för jämställdhet i högsklan beviljade anslag för detta gemensamma jämställdhetsprjekt

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013 2016

Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013 2016 Simklubben Elfsborgs strategiska plan 2013 2016 2 Innehåll Inledning Simklubben Elfsborgs uppgift, vision och kärnvärden Prioriterade områden 2013 2016 Simkunnighet, träning och tävling Sim- och teknikskola

Läs mer