Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman är behörigen kallad 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för Revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av slutlig debiteringslängd för verksamhetsåret Beslut om arvoden Fastställande av utgifts- och inkomststat (budget 2014) Debiteringslängd för preliminära avgifter för tiden den 1 januari t.o.m. 16 den 31 december Val av ordinarie styrelseledamöter för två år Val av suppleanter till styrelsen för ett år Val av revisorsuppleanter för ett år Val av valberedning Propositioner 20. Motioner Övrigt Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt 23. Stämman avslutas Alla andelsägare i Århus samfällighetsförening inbjuds att deltaga Styrelsen Kaffe serveras från kl

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRHUS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅR SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE, ARBETSGRUPPER MM 1.1 Styrelsen Befattning Namn Århusg. Ansvarsområde Ordförande Per Arne Andersson 112 Övergripande förvaltning, externa kontakter V. Ordförande Kurt Svensson 54 Undercentral Sekreterare Arne Nilsson 10 Protokoll, arkiv och korrespondens Kassör Kristina Labañino 22 Ekonomisk förvaltning Ord. ledamot Birgitta Berggren 167 H/T, P-platser, garage, nya medlemmar Ord. ledamot Anisur Rahman 88 Vatten och värme, TV och IT-frågor Ord. ledamot Tommy Berggren 167 El, löpande underhåll Ord. ledamot Minka Wikström 101 ÅrhusNytt, mark och grönska, städdagar Suppleant Uzi Landsmann 43 Hemsidan Suppleant David Nykvist 6 Lekplatser Suppleant Ingemar Myhrberg 98 Grannsamverkan 1.2 Revisorer Befattning Namn Århusg. Ord. revisor Marzieh Molazem-Hosseini 24 Revisor Jack Jonsson 227 Rev.suppleant Kjell Göran Skoglund 237 Rev.suppleant Helena Niemensivu Valberedning Befattning Namn Århusg. Sam.kallande Mats Ledin 173 Håkan Hedberg 179 2

3 1.4 Reparationer och underhåll Övergripande ansvar Tommy Berggren Århusg. 167 Ansvarsområde Namn Århusg. El och belysning Tommy Berggren 167 Allmänt underhåll Tommy Berggren 167 Undercentral Kurt Svensson Planteringar, grönområden samt vår- och höststädningar Övergripande ansvar Minka Wikström Århusg. 101 Område Århusg. Områdesansvarig Århusg vakant , Juan Ramos , HT3 Landsmann Christin Malmquist , HT2 Carl-Gustaf Leinar , Tommy Berggren , Marianne Jonsson , Håkan Hedberg Anisur Rahman , HT1 Ali Rashidi Kristina Labañino Mikael Areklev Avläsning av värme- och vattenmätare samt debitering av förbrukning Övergripande ansvar Anisur Rahman Århusg. 88 Avläsning och databehandling Minol AB 1.7 Hobby-Tvättlokaler Övergripande ansvar Birgitta Berggren 167 Hobby-Tvätt Århusg. Ansvarig Århusg. HT1, HT2, HT3 58, 169, 31 Birgitta Berggren 167 3

4 2. VERKSAMHET 2.1 Styrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden. Protokoll från styrelsemöten har delats ut till styrelsemedlemmarna, revisorerna, anslagits i hobbytvätt lokalerna samt lagts ut på föreningens hemsida, ( ÅrhusNytt har delats ut till medlemmarna vid fyra tillfällen. Städinformation har delats ut inför vår- och höststädningarna. Av föreningens fastigheter har 10 fått nya ägare under Kontoret har varit öppet helgfria måndagar mellan kl , då man kunnat fylla på Cash-korten till tvättstugorna samt haft möjlighet till övrig kontakt med styrelsen. 2.2 Ekonomi Verksamhetens kostnader under 2013 var ca 16 % lägre än budget. De lägre kostnaderna beror främst på att lånet för renoveringen av Röda garaget inte behövde tas förrän i slutet av året. Kostnaderna för underhåll av växter och mark, snöröjning, värme och vatten samt el har blivit lägre än budgeterat, de senare beroende på det varma vädret. Medel ur Underhålls- och förnyelsefonden har tillförts med kr. Samfällighetens fonderade medel uppgick till kr. Ingen återbetalning av fasta kostnader kommer att ske, bl a beroende på stort reparationsarbete med rörledningar i kulvert, ny fasad H/T och återställningsarbete efter garagerenoveringar. Sammanställning av kostnader som skrivs av under de kommande 1-25 åren: Objekt Inv.kostnad Avskr.tid Återstår Utomhusbelysning år 2 år Lekplats år 1 år Tvättmaskin år 2 år Fjärrvärmecentral år 17 år Fjärravläsn WalkBye år 3 år Gröna garaget år 23 år Gula garaget år 24 år Röda garaget år 24 år 4

5 2.3 Grannsamverkan mot brott Under året har vi satt upp skyltar med GRANNSAMVERKAN vid alla tillfartsvägar till Århus. Det kan ha bidragit till att vi haft lägre inbrottsfrekvens än i angränsande kvarter. Skyltarna förpliktar samtidigt till att vi är uppmärksamma inför alla rörelser i området och hjälper varandra att hålla uppsikt, det vill säga samverkar. Det går i korthet ut på att aldrig lämna ett hus nedsläckt - timers är en billig försäkring - och att aldrig förvara värdesaker och kontanter i hemmet. Fönster som lätt kan krossas och öppnas med ett handtag på insidan, inbjuder till brott. De kan liksom ytter- och trädgårdsdörrar förses med inbrottsskydd i form av C-profiler som förhindrar uppbrytning med kofot. Men ingenting kan ersätta nära kontakt och vakenhet grannar emellan. Ansvariga för Grannsamverkan inom kvarteret Århus är Ingemar Myhrberg, Århusgatan 98 och Mats Ledin, Århusgatan Parkering Avtalet med Europark om parkeringsövervakning inom kvarteret har haft ett uppehåll 2013, under tiden som vi har renoverat våra tre garage. De gula besökskorten som möjliggör parkering för besökande upp till 72 timmar på föreningens gästparkeringsplatser missbrukas av några av samfällighetens medlemmar. Parkering av medlems privata bil eller sin bil i näringsverksamhet är inte att betrakta som gästparkering och då ska p-skiva användas, inte det gula besökskortet. Antalet uthyrda p-platser som hanteras av styrelsen var vid årsskiftet 13 platser, (17 P-platser få hyras ut enligt stämmobeslut). 2.5 Mark och grönska samt städdagarna Reines Mark och Trädgårdstjänst har även 2013 skött vår snöröjning. Det var ju en säsong med extremt mycket snö, men plogningen sköttes bra. Dock blev det en del problem under våren då gruset skulle sopas bort, beroende på att sopmaskinen gick sönder. Till slut sopades ändå våra gångar rena, och våren kunde börja. Reines har även tagit hand om containers och rishögar samt sopning av garage vid städdagarna. Vi har under hösten tillsammans med en trädgårdsfirma sett över odlingar och rabatter i området för en förbättringsplan. De träd som var i akut behov av beskäring blev beskurna, det står fler träd och buskar i kö till våren Under Sommaren 2013 sköttes gräsklippning och ogräsrensning av Veterankraft. Vi söker efter annan entreprenör till nästa säsong. Städdagarna genomfördes enligt planen och festkommittén ordnade med korv och kaffe samt fiskdamm. 5

6 2.6 Lekplatser De budgeterade medlen är oförbrukade. Planerat underhåll och investering 2013 har inte skett utan avses istället ske 2014 då budgeten föreslås utökas från 20 kkr till 30 kkr på grund av eftersatt underhåll. Det kommer i stort sett handla om byte av sand, lagning eller byte av lekutrustning och målning. 2.7 Hobby- och Tvättlokaler Lokalerna har varit dåligt städade ett antal gånger. Bord och stolar har blivit illa behandlade, och har lagats i egen regi. Beträffande våra tvättstugor har dessa upprustats. Torkskåp, torktumlare har kopplats samman med tvättmaskinerna så att de ingår i tvättpasset, 4 timmar. Samtliga tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare har fått en grundlig rengöring. Nya luddlådor har installerats. Detta har åtgärdats av Söderkyl som även har gjort en del reparationer av tvättmaskiner, torktumlare samt mangel. Felanmälda maskiner har kontrollerats innan extern reparatör tillkallats vilket medfört att enklare fel har åtgärdats i egen regi. Övrigt löpande underhåll såsom viss rengöring, byte av mangeldukar m.m. har utförts i egen regi. Nya dammsugare har inköps, tyvärr har en blivit stulen. 2.8 Garagen Beträffande föreningens dag- och spillvattenledningar finns för närvande inga rapporterade problem men bör i förebyggande syfte inspekteras och vid behov åtgärdas. 2.9 Reparation och underhåll I görligaste mån har löpande reparationer och underhåll hanterats inom Samfälligheten. Exempel på sådant underhåll och reparationer har varit: byte av lampor för belysning inom området, underhåll av inventarier i H/T, underhåll trägårdsutrustning, kontroll av tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugorna samt tillsyn av bensinavskiljare i garagen och kontroll av huvudsäkringsskåp. Under året har en medlem i samfälligheten mot ersättning utfört nödvändigt panelbyte på H/T 58. 6

7 2.10 Undercentral, värme och vatten Justering, besiktning och funktionskontroll av anläggningen har utförts enligt gällande avtal med Fortum. Fortum är leverantör av fjärrvärme och el. Abonnemanget för fjärrvärmen gäller som tidigare enligt prisavtalet "FJÄRRVÄRME AKTIV". Stockholm Vatten AB är leverantör av vatten. Minol AB har utfört avläsning av föreningens värme- och vattenmätare och konstaterat att vissa mätare inte har fungerat. Minol genomför därför en uppdatering av hela walkbye systemet med byte av batteri- och sändare i mätarna. Arbetet utförs av reparatör från Minol och beräknas vara klart under våren. Vi vädjar till fastighetsägare att kontrollera sina mätare. Vid fel på mätare kan en uppskattad förbrukning debiteras som bygger på husets tidigare medelvärden för huset Hemsidan Hemsidan har genomgått en renovering: flera sidor och gadgets har tagits bort och förändrats, temat har bytts ut och menyn har förbättrats. Dessa förändringar har genomförts för att ge hemsidan ett rent och tydligt utseende med syfte att göra den mera hjälpsam och informativ för både boende och externa besökare TV och IT ComHem är fortsatt leverantör av TV-utbud och bredband via kabelnätet i samfälligheten. Inom samfällighet är det möjligt att beställa bredband upp till 500 Mbit/s) Utblick mot framtiden Hobby- tvättlokalernas fasader är i behov av renovering. Fasaden på H/T 1 har renoverats i egen regi. De övriga kommer att renoveras under 2014 och I det kontinuerliga och uppdragsenliga arbetet med att se över våra gemensamma anläggningar och faciliteter i syfte att minska kostnader och öka nyttor för medlemmarna, kan styrelsen framöver se ett behov av ett större fokus på hobby- och tvättlokaler då de, trots förbättringsåtgärder, alltjämt står för en minuspost i boksluten. Under våren 2014 ska träd och buskar beskäras, en del lönnar ska beskäras kraftigt. Planteringar och rabatter ska planteras om med ny jord och en del nya växter. Vi ska fylla i nytt grus på våra grusgångar i området. Värmekulverten mellan Århusgatan 235 och 237 renoveras under Ett flertal entreprenörer har kontaktats för offertförfrågan om arbete med värmeledningen. Rörbolaget i Stockholm AB har anlitats som huvudentreprenör och planerar att utföra reparationen under Beträffande föreningens dag- och spillvattenledningar finns för närvande inga rapporterade problem men bör i förebyggande syfte inspekteras och vid behov åtgärdas. 7

8 2.14 Slutord Styrelsen tackar alla andelsägare för förtroendet att vi fått leda och utveckla samfälligheten under verksamhetsåret Festkommittén, som verkar utanför styrelsen, genomförde som tidigare år aktiviteter vid våra städdagar. Aktiviteterna ökar gemenskapen inom kvarteret och är mycket uppskattade av medlemmarna. Styrelsen har ansvar att förvalta samfällighetens anläggningar på bästa sätt och till rimlig kostnad. Under föreningens dryga 30 år har ett antal renoveringsinsatser av våra anläggningar genomförts. Renoveringen av garagen som är den största och mest kostsamma renoveringen i föreningens historia är nu genomförd. Samfällighetsföreningens anläggningar i form av lekplatser, hobby/tvättlokaler, garage, vägar m.m. är vår gemensamma egendom och som representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Det är därför viktigt att vi alla tar ansvar och är aktsamma för vår gemensamma egendom och omgivning. Ett ansvarsfullt beteende medför att samfälligheten slipper onödiga kostnader för underhåll och att vår boendemiljö känns trygg, utvecklas och fortsatt är trevligt att bo i. 8

9 3. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR Resultaträkning (kr) Intäkter Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Medlemsavgifter Räntor Markuthyrning Parkering Tvättavgifter Återf/avsättn underhålls/förnyelsef Summa intäkter Kostnader Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Värme, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt Avläsning Minol Vatten, hushållen El El, hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el och lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor inkl cashsystem Underhåll hobbylokaler Renovering fasader H/T Reparation, skötsel o underhåll Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Administration, avgifter, information Datakommunikation Avsättn underhålls- o förnyelsefond Avskrivningar maskin/inventareier Avskrivningar Gröna Garaget Avskrivning Gula o Röda garagen Amortering banklån gar.renovering Ränta banklån Summa kostnader

10 3.2 Balansräkning (kr) Tillgångar Plusgirot Handelsbanken affärskonto Handelsbanken e-kapitalkonto Ej influtna medlemsavgifter Förutbetald försäkring Förutbetalda Kabel-TV-avgifter Förutbetalt bredband Övriga förutbetalda avgifter Maskiner/inventarier Skatteredovisning Summa tillgångar Skulder och eget kapital Lån avseende tre garage Upplupen kostnad värme Upplupen kostnad vatten Upplupen kostnad snöröjning Upplupen kostnad garage Personalens källskatt Upplupna arvoden styrelse Upplupna arvoden övriga Upplupna arbetsgivaravgifter Medlemsavgifter Förutbetlad värme Återbetalning fasta avgifter Leverantörsskulder Övrigt upplupet Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat Summa skulder och eget kapital

11 4. SAMMANDRAG SLUTLIG DEBITERINGSLÄNGD FÖR ÅR 2013 Minol AB har meddelat att vissa mätare inte fungerat på grund av svaga batterier och sändare. Minol tar på sig hela ansvaret och skall åtgärda de felaktiga mätarna och uppdatera det mobila fjärravläsningssystemet (walk-bye). Arbetet skall utföras under våren och systemet skall nollställas den 1 juli Styrelsen föreslår att de felaktiga mätarvärdena debiteras enligt medelvärden som bygger på husets medelvärden. Kostnaden för de fasta avgifterna fördelas lika av alla enligt tidigare praxis. Efter avläsning och korrigering skall fördelningen sammanställas, de individuella avgifterna för värme- och vatten uträknas och avräkningar skickas ut till hushållen. 4.1 Avgifter för samfällighetens allmänna kostnader kr ( kr), fördelat på 174 andelsägare = kr ( kr) per andelsägare 4.2 Förbrukning till hushållen År Värme,MWh Vattenförbrukning kbm Total förbrukning levererat från Fortum och Stockholms vatten Preliminära priser år 2013: Värme, kr/kwh = 0,71 Varmvatten kr/kbm = 48,67 Kallvatten kr/kbm = 5,72 (6,09) 11

12 Medelvärden för värme- och vattenförbrukningen för husen i Århus samfällighetsförening. Medelvärden Hustyp* Vy- yta** värme kwh kallvatten m ,8 38,3 65m 2 101/ ,5 30,4 80m ,9 51,0 98m ,4 45,9 110m ,2 48,6 113m ,4 56,1 128m ,2 58,1 133m 2 112/ ,0 60,0 170m 2 Alla hus varmvatten m 3 Not *: Hustypen finns angiven på din faktura, t.ex motsvarar hustyp 109. Not**: Anger vy-yta (ej boyta) enligt SMÅAs byggplan. Antal hus: 174st Det lägst uppmätta medelvärdet för värmen: hustyp 109 (radhus). Det högsta uppmätta medelvärdet för värmen: hustyp 112/113 (störst boyta). Stora avvikelser från medelvärdena visar att det finns mycket att önska när det gäller att effektivisera förbrukningen i många fastigheter. Några tips på åtgärder för att effektivisera förbrukningen: Täta dragiga fönster och dörrar. Vädra max 10 minuter. Ett öppet fönster kan påverka termostaten som öppnar. Fördragna persienner/gardiner behåller en del av inomhusvärmen. Möblera ej framför elementen. Justera dina elementtermostat. En grads sänkning av inomhustemperaturen motsvarar 5 % mindre förbrukning. Justera ventilationen. Några dyrare åtgärder kan vara att isolera huset bättre, att byta fönster och ytterdörrar med bättre U- värde. Altandörrar kan vara en stor "energitjuv". I genomsnitt försvinner 35 % av värmen genom fönstren. 12

13 5. FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR STYRELSEN M FL 1. Arvoden till funktionärer i styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Delsumma Övriga fasta arvoden i styrelsen Mark, städledare och samordning Reparationer, samordning Samordning avläsning mätare Hobby/tvätt, städning Hobby/tvätt 3 * Parkering, garage Lekplatser Kabel TV/IT Information till nyinflyttade Nycklar Hemsida ÅrhusNytt Grannsamverkan Hantering inkommande betalningar Fakturering El, belysning Undercentral Revisor 2 * Valberedning * Delsumma Arvode till förfogande för extra arbete Summa arvoden

14 6. FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 Intäkter BUDGET 2014 UTFALL 2013 BUDGET 2013 UTFALL 2012 Medlemsavgifter 4) Tvättavgifter Markuthyrning Parkering Räntor Återföring fr underh- o förnyelsefond Summa Kostnader Värme, hushållan Avläsning Minol Vatten, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt El El hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el o lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor Underhåll hobbylokaler Renovering fasad H/T, se avskrivn! Reparation, skötsel o underhåll Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Administration Datakommunikation Avsättn underh- o förnyelsefond Avskrivn Övrigt 1) Avskrivn Gröna gar 1) Avskrivn Gula gar 1) Avskrivn Röda gar 1) Amortering banklån 2) Räntor banklån 3) Summa

15 1) Utomhusbelysning ,10 år 2 år kvar Lekplats , 5 år 1 år kvar Tvättmaskin , 5 år 2 år kvar Fjärrvärmecentral , 20 år 17 år kvar Fjärravläsningssystem Walk Bye , 5 år 3 år kvar Renovering Gröna garaget , 25 år 23 år kvar Renovering Gula garaget , 25 år 24 år kvar Renovering Röda garaget , 25 år 24 år kvar Rörarbeten i kulvert , 20 år 20 år kvar Renovering fasad H/T , 10 år 10 år kvar 2) Banklån 10,357 mkr i 30 år 3) Räntesatser 3,15 %, 2,62 % och 3,13 % 4) Höjn 540 kr +2% per kvart 180 kr + 2% per månad 15

16 7. PRELEMINÄRA AVGIFTER DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2014 Hustyp Antal Totalt/ Inbetalning Inbetalning Hustypen Kvartalsavg Kvartalsavg hus hus jan-april maj-dec Totalt / / Sv Bost Totalt Höjn 540 kr +2% per kvartal Kommentar: Den senaste höjningen genomfördes (480 kr +5%). För att genomföra 2014 års renoveringar (rörarbeten i kulvert , fasadrenovering H/T , återställning- resp anläggning parkeringsplatser ) föreslår Styrelsen en höjning av avgiften på 540 kr +2% per kvartal. Detta betyder att en återföring av underhålls- och förnyelsefonden kommer att ske med ca

17 8. PROPOSITIONER Inga propositioner. 9. MOTIONER Två motioner har inkommit till Styrelsen: Se sidorna 18 och

18 Motion/Årsstämman 2014: Att Minol redovisar snittförbrukningen per hustyp i årsavräkning för uppmätta förbrukningar kall-, varmvatten och värme. (Fram till år 2008/2009 redovisade Århus Samfällighet snittförbrukningen per hustyp vid sin årliga redovisningen av vatten och värmeförbrukningen. Detta helt enligt vad som yrkas ovan.) Anser att sådana uppgifter kan vara av stort värde i allas vår strävan mot ett hållbart och ekonomiskt hem. Genom att vara energismart i våra hem kan vi dels bidra till ett mer hållbart samhälle och dels till ett bättre ekonomiskt boende. Poängen med redovisningen av snittförbrukningen kan vara lite av katalysatorn som sporrar till åtgärder om negativa avvikelser finns mot jämförbara hus och kanske också till fortsatta åtgärder mot ett ännu mer energismart boende. Med vänliga hälsningar Kjell- Göran Skoglund Århusgatan

19 Motion angående anskaffning av Hjärtstartare till Århus Samfällighetsföreningen Motion till föreningen Århus Samfällighetsförening s Årstämma 2014 Från: Béla och Monica Dozai Århusgatan Kista Föreningens medlemmar har med åren har blivit äldre, och risken för att plötsligt drabbas oväntat hjärtstopp är påtagligt stor. Det kan även drabba yngre personer. I dag kan allt fler räddas till liv vid hjärtstopp med på snabbinsats av hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare. För att detta skall vara möjligt krävs att föreningar, organisationer samt enskilda medlemmar att initiera inköp av hjärtstatare. Svenska HLR-rådet har under längre tid arbetat med att sammanställa rekommendationer inför inköp av hjärtstartare. Dokument finns att hämta på Med denna motion ville vi att stämman tar beslut om att köpa in 2 eller 3 HJÄRTSTARTARE till Århus samfällighetsförening. Monica och Béla Dozai Århus 50 19

20 STYRELSENS KOMMENTARER: Motion 1 avseende snittförbrukning för hustyper vatten och värme. Styrelsen har redovisat förbrukningen under punkt 4.4 i kallelsen och har därmed antagit motionen. Motion 2 avseende anskaffning hjärtstartare. Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion då det blir svårt att placera hjärtstartarna så de är åtkomliga på ett snabbt och säkert sätt för alla inom området. Risken är stor att dessa försvinner på grund av stöld då det är svårt att placera dem på ett säkert ställe. Det krävs även utbildning vid införande av dessa och vilka skall utbildas? För att säkerställa att hjärtstartarna fungerar krävs underhåll av dessa vilket innebär utökat ansvar som ligger utanför styrelsens uppdrag. På grund av dessa omständigheter kan kostnaderna bli höga för dessa. 10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER VID STÄMMAN 2014 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år Ingemar Myhrberg (nyval). En ordinarie ledamot vakant. Val av suppleanter till styrelsen för ett år David Nykvist (omval), Uzi Landsmann (omval), David Alcalá 155 (nyval), Björn Gustavsson 131 (nyval). Val av revisorsuppleanter för ett år Helena Niemensivu (omval), Kjell Göran Skoglund (omval). Val av valberedning Kurt Svensson Arne Nilsson Anisur Rahman Valberedning: Mats Ledin & Håkan Hedberg 20

21 11. ÖVRIGT Styrelsen fick vid stämman 2013 i uppdrag att utreda parkeringssituationen i området och skapa en rimlig ordning i parkeringsfrågan. För att skapa denna ordning så planerar styrelsen att införa parkeringsautomater på våra gästparkeringsplatser samt byta parkeringsbolag till P- Service. Parkeringsautomaterna införs för att få ett rättvisare system genom att ta bort den gula gästparkeringslappen som har missbrukats de senaste åren samt att göra det mindre attraktivt för obehöriga att parkera på våra gästparkeringsplatser. Efter att ha undersökt ett antal p-bolag kom vi fram till att P-Service hade det fördelaktigaste anbudet. Ytterligare en åtgärd som planeras är att i samband med återställandet av den under garagereparationerna provisoriska grusparkeringen bakom röda garaget är att passa på att anlägga en permanent asfalterad parkering där. Parkeringsplatserna är tänkta att vara utefter garageväggen med in och utfart som idag dvs. mot Århusgatan 112. Resten av ytorna mot parkvägar anläggs med gräsmattor. Beviljat bygglov finns för denna åtgärd. Innan den permanenta parkeringen anläggs kan grusparkeringen utnyttjas som gästparkering för alla gäster och boende på Århusgatan. Denna parkering kommer att skyltas upp och parkeringsautomaterna kommer att gälla även här. 21

22 12. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR

23 23

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 21 mars 2013, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan),

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 1 av 7 Kista kyrka (Kryptan), 2016-03-17 Dagordning 1. Stämman öppnas...3 2. Fastställande av dagordning...3 3. Fråga om stämman är behörigen kallad...3

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 2 av 8 Kista kyrka (Kryptan), 2015-03-26

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 2 av 8 Kista kyrka (Kryptan), 2015-03-26 Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 2 av 8 Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 3 av 8 1. Stämman öppnas Stämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande, Per-Arne

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2011

NSSF Förvaltningsberättelse 2011 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Åke Josefsson, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Anders

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2014

NSSF Förvaltningsberättelse 2014 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2015

NSSF Förvaltningsberättelse 2015 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2015 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Lars-Erik Gustavsson, ordförande, Anders Broander, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare,

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF

Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF Förslag: Ansvarsfördelning Skogsbärens SFF STYRELSEN Ledamöter - Rapportera planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen. - Dokumentera sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma 2015

Kallelse till ordinarie årsstämma 2015 BULLDOGGENS SAMFA LLIGHETSFO RENING Kallelse till ordinarie årsstämma 2015 Årets årsstämma hålls i Sandåkraskolans matsal den 21 april kl. 19.00. Alla boende i Bulldoggen är välkomna. Det serveras fika.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010

Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Protokoll fört vid årsstämma i Tallrisets Samfällighetsförening den 19 mars 2010 Närvarande 38 personer. 1. Årsstämman öppnas Årsstämman förklarades öppnad av ordföranden Tina Lindberg. 2. Prövning om

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Samfälligheten Tallbacken 1(12) KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Torsdag den 26 maj 2011, kl 18.30 Plats: Umeå Folkets Hus, Lokal: Grimm FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1 Stämmans öppnande 2 Fastställande

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll ordinarie föreningsstämma Protokoll ordinarie föreningsstämma Dag Plats Önneredshallen, Påvelund Tid kl 19:00 20:00 Närvarande 22 fastigheter enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Roland Norlén (RN) hälsade alla välkomna och höll

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal.

Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening i OIK's klubblokal. Protokoll fört vid årsmöte i Val/sunds Samfällighetsförening 2013-04-16 i OIK's klubblokal. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning/årsmötets

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården.

Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården. Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården. Årsstämman äger rum den 20 mars 2014 kl. 19:00. Agenda till årsstämma

Läs mer