Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman är behörigen kallad 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för Revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av slutlig debiteringslängd för verksamhetsåret Beslut om arvoden Fastställande av utgifts- och inkomststat (budget 2014) Debiteringslängd för preliminära avgifter för tiden den 1 januari t.o.m. 16 den 31 december Val av ordinarie styrelseledamöter för två år Val av suppleanter till styrelsen för ett år Val av revisorsuppleanter för ett år Val av valberedning Propositioner 20. Motioner Övrigt Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt 23. Stämman avslutas Alla andelsägare i Århus samfällighetsförening inbjuds att deltaga Styrelsen Kaffe serveras från kl

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRHUS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅR SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE, ARBETSGRUPPER MM 1.1 Styrelsen Befattning Namn Århusg. Ansvarsområde Ordförande Per Arne Andersson 112 Övergripande förvaltning, externa kontakter V. Ordförande Kurt Svensson 54 Undercentral Sekreterare Arne Nilsson 10 Protokoll, arkiv och korrespondens Kassör Kristina Labañino 22 Ekonomisk förvaltning Ord. ledamot Birgitta Berggren 167 H/T, P-platser, garage, nya medlemmar Ord. ledamot Anisur Rahman 88 Vatten och värme, TV och IT-frågor Ord. ledamot Tommy Berggren 167 El, löpande underhåll Ord. ledamot Minka Wikström 101 ÅrhusNytt, mark och grönska, städdagar Suppleant Uzi Landsmann 43 Hemsidan Suppleant David Nykvist 6 Lekplatser Suppleant Ingemar Myhrberg 98 Grannsamverkan 1.2 Revisorer Befattning Namn Århusg. Ord. revisor Marzieh Molazem-Hosseini 24 Revisor Jack Jonsson 227 Rev.suppleant Kjell Göran Skoglund 237 Rev.suppleant Helena Niemensivu Valberedning Befattning Namn Århusg. Sam.kallande Mats Ledin 173 Håkan Hedberg 179 2

3 1.4 Reparationer och underhåll Övergripande ansvar Tommy Berggren Århusg. 167 Ansvarsområde Namn Århusg. El och belysning Tommy Berggren 167 Allmänt underhåll Tommy Berggren 167 Undercentral Kurt Svensson Planteringar, grönområden samt vår- och höststädningar Övergripande ansvar Minka Wikström Århusg. 101 Område Århusg. Områdesansvarig Århusg vakant , Juan Ramos , HT3 Landsmann Christin Malmquist , HT2 Carl-Gustaf Leinar , Tommy Berggren , Marianne Jonsson , Håkan Hedberg Anisur Rahman , HT1 Ali Rashidi Kristina Labañino Mikael Areklev Avläsning av värme- och vattenmätare samt debitering av förbrukning Övergripande ansvar Anisur Rahman Århusg. 88 Avläsning och databehandling Minol AB 1.7 Hobby-Tvättlokaler Övergripande ansvar Birgitta Berggren 167 Hobby-Tvätt Århusg. Ansvarig Århusg. HT1, HT2, HT3 58, 169, 31 Birgitta Berggren 167 3

4 2. VERKSAMHET 2.1 Styrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden. Protokoll från styrelsemöten har delats ut till styrelsemedlemmarna, revisorerna, anslagits i hobbytvätt lokalerna samt lagts ut på föreningens hemsida, (www.arhus.org). ÅrhusNytt har delats ut till medlemmarna vid fyra tillfällen. Städinformation har delats ut inför vår- och höststädningarna. Av föreningens fastigheter har 10 fått nya ägare under Kontoret har varit öppet helgfria måndagar mellan kl , då man kunnat fylla på Cash-korten till tvättstugorna samt haft möjlighet till övrig kontakt med styrelsen. 2.2 Ekonomi Verksamhetens kostnader under 2013 var ca 16 % lägre än budget. De lägre kostnaderna beror främst på att lånet för renoveringen av Röda garaget inte behövde tas förrän i slutet av året. Kostnaderna för underhåll av växter och mark, snöröjning, värme och vatten samt el har blivit lägre än budgeterat, de senare beroende på det varma vädret. Medel ur Underhålls- och förnyelsefonden har tillförts med kr. Samfällighetens fonderade medel uppgick till kr. Ingen återbetalning av fasta kostnader kommer att ske, bl a beroende på stort reparationsarbete med rörledningar i kulvert, ny fasad H/T och återställningsarbete efter garagerenoveringar. Sammanställning av kostnader som skrivs av under de kommande 1-25 åren: Objekt Inv.kostnad Avskr.tid Återstår Utomhusbelysning år 2 år Lekplats år 1 år Tvättmaskin år 2 år Fjärrvärmecentral år 17 år Fjärravläsn WalkBye år 3 år Gröna garaget år 23 år Gula garaget år 24 år Röda garaget år 24 år 4

5 2.3 Grannsamverkan mot brott Under året har vi satt upp skyltar med GRANNSAMVERKAN vid alla tillfartsvägar till Århus. Det kan ha bidragit till att vi haft lägre inbrottsfrekvens än i angränsande kvarter. Skyltarna förpliktar samtidigt till att vi är uppmärksamma inför alla rörelser i området och hjälper varandra att hålla uppsikt, det vill säga samverkar. Det går i korthet ut på att aldrig lämna ett hus nedsläckt - timers är en billig försäkring - och att aldrig förvara värdesaker och kontanter i hemmet. Fönster som lätt kan krossas och öppnas med ett handtag på insidan, inbjuder till brott. De kan liksom ytter- och trädgårdsdörrar förses med inbrottsskydd i form av C-profiler som förhindrar uppbrytning med kofot. Men ingenting kan ersätta nära kontakt och vakenhet grannar emellan. Ansvariga för Grannsamverkan inom kvarteret Århus är Ingemar Myhrberg, Århusgatan 98 och Mats Ledin, Århusgatan Parkering Avtalet med Europark om parkeringsövervakning inom kvarteret har haft ett uppehåll 2013, under tiden som vi har renoverat våra tre garage. De gula besökskorten som möjliggör parkering för besökande upp till 72 timmar på föreningens gästparkeringsplatser missbrukas av några av samfällighetens medlemmar. Parkering av medlems privata bil eller sin bil i näringsverksamhet är inte att betrakta som gästparkering och då ska p-skiva användas, inte det gula besökskortet. Antalet uthyrda p-platser som hanteras av styrelsen var vid årsskiftet 13 platser, (17 P-platser få hyras ut enligt stämmobeslut). 2.5 Mark och grönska samt städdagarna Reines Mark och Trädgårdstjänst har även 2013 skött vår snöröjning. Det var ju en säsong med extremt mycket snö, men plogningen sköttes bra. Dock blev det en del problem under våren då gruset skulle sopas bort, beroende på att sopmaskinen gick sönder. Till slut sopades ändå våra gångar rena, och våren kunde börja. Reines har även tagit hand om containers och rishögar samt sopning av garage vid städdagarna. Vi har under hösten tillsammans med en trädgårdsfirma sett över odlingar och rabatter i området för en förbättringsplan. De träd som var i akut behov av beskäring blev beskurna, det står fler träd och buskar i kö till våren Under Sommaren 2013 sköttes gräsklippning och ogräsrensning av Veterankraft. Vi söker efter annan entreprenör till nästa säsong. Städdagarna genomfördes enligt planen och festkommittén ordnade med korv och kaffe samt fiskdamm. 5

6 2.6 Lekplatser De budgeterade medlen är oförbrukade. Planerat underhåll och investering 2013 har inte skett utan avses istället ske 2014 då budgeten föreslås utökas från 20 kkr till 30 kkr på grund av eftersatt underhåll. Det kommer i stort sett handla om byte av sand, lagning eller byte av lekutrustning och målning. 2.7 Hobby- och Tvättlokaler Lokalerna har varit dåligt städade ett antal gånger. Bord och stolar har blivit illa behandlade, och har lagats i egen regi. Beträffande våra tvättstugor har dessa upprustats. Torkskåp, torktumlare har kopplats samman med tvättmaskinerna så att de ingår i tvättpasset, 4 timmar. Samtliga tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare har fått en grundlig rengöring. Nya luddlådor har installerats. Detta har åtgärdats av Söderkyl som även har gjort en del reparationer av tvättmaskiner, torktumlare samt mangel. Felanmälda maskiner har kontrollerats innan extern reparatör tillkallats vilket medfört att enklare fel har åtgärdats i egen regi. Övrigt löpande underhåll såsom viss rengöring, byte av mangeldukar m.m. har utförts i egen regi. Nya dammsugare har inköps, tyvärr har en blivit stulen. 2.8 Garagen Beträffande föreningens dag- och spillvattenledningar finns för närvande inga rapporterade problem men bör i förebyggande syfte inspekteras och vid behov åtgärdas. 2.9 Reparation och underhåll I görligaste mån har löpande reparationer och underhåll hanterats inom Samfälligheten. Exempel på sådant underhåll och reparationer har varit: byte av lampor för belysning inom området, underhåll av inventarier i H/T, underhåll trägårdsutrustning, kontroll av tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugorna samt tillsyn av bensinavskiljare i garagen och kontroll av huvudsäkringsskåp. Under året har en medlem i samfälligheten mot ersättning utfört nödvändigt panelbyte på H/T 58. 6

7 2.10 Undercentral, värme och vatten Justering, besiktning och funktionskontroll av anläggningen har utförts enligt gällande avtal med Fortum. Fortum är leverantör av fjärrvärme och el. Abonnemanget för fjärrvärmen gäller som tidigare enligt prisavtalet "FJÄRRVÄRME AKTIV". Stockholm Vatten AB är leverantör av vatten. Minol AB har utfört avläsning av föreningens värme- och vattenmätare och konstaterat att vissa mätare inte har fungerat. Minol genomför därför en uppdatering av hela walkbye systemet med byte av batteri- och sändare i mätarna. Arbetet utförs av reparatör från Minol och beräknas vara klart under våren. Vi vädjar till fastighetsägare att kontrollera sina mätare. Vid fel på mätare kan en uppskattad förbrukning debiteras som bygger på husets tidigare medelvärden för huset Hemsidan Hemsidan har genomgått en renovering: flera sidor och gadgets har tagits bort och förändrats, temat har bytts ut och menyn har förbättrats. Dessa förändringar har genomförts för att ge hemsidan ett rent och tydligt utseende med syfte att göra den mera hjälpsam och informativ för både boende och externa besökare TV och IT ComHem är fortsatt leverantör av TV-utbud och bredband via kabelnätet i samfälligheten. Inom samfällighet är det möjligt att beställa bredband upp till 500 Mbit/s) Utblick mot framtiden Hobby- tvättlokalernas fasader är i behov av renovering. Fasaden på H/T 1 har renoverats i egen regi. De övriga kommer att renoveras under 2014 och I det kontinuerliga och uppdragsenliga arbetet med att se över våra gemensamma anläggningar och faciliteter i syfte att minska kostnader och öka nyttor för medlemmarna, kan styrelsen framöver se ett behov av ett större fokus på hobby- och tvättlokaler då de, trots förbättringsåtgärder, alltjämt står för en minuspost i boksluten. Under våren 2014 ska träd och buskar beskäras, en del lönnar ska beskäras kraftigt. Planteringar och rabatter ska planteras om med ny jord och en del nya växter. Vi ska fylla i nytt grus på våra grusgångar i området. Värmekulverten mellan Århusgatan 235 och 237 renoveras under Ett flertal entreprenörer har kontaktats för offertförfrågan om arbete med värmeledningen. Rörbolaget i Stockholm AB har anlitats som huvudentreprenör och planerar att utföra reparationen under Beträffande föreningens dag- och spillvattenledningar finns för närvande inga rapporterade problem men bör i förebyggande syfte inspekteras och vid behov åtgärdas. 7

8 2.14 Slutord Styrelsen tackar alla andelsägare för förtroendet att vi fått leda och utveckla samfälligheten under verksamhetsåret Festkommittén, som verkar utanför styrelsen, genomförde som tidigare år aktiviteter vid våra städdagar. Aktiviteterna ökar gemenskapen inom kvarteret och är mycket uppskattade av medlemmarna. Styrelsen har ansvar att förvalta samfällighetens anläggningar på bästa sätt och till rimlig kostnad. Under föreningens dryga 30 år har ett antal renoveringsinsatser av våra anläggningar genomförts. Renoveringen av garagen som är den största och mest kostsamma renoveringen i föreningens historia är nu genomförd. Samfällighetsföreningens anläggningar i form av lekplatser, hobby/tvättlokaler, garage, vägar m.m. är vår gemensamma egendom och som representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Det är därför viktigt att vi alla tar ansvar och är aktsamma för vår gemensamma egendom och omgivning. Ett ansvarsfullt beteende medför att samfälligheten slipper onödiga kostnader för underhåll och att vår boendemiljö känns trygg, utvecklas och fortsatt är trevligt att bo i. 8

9 3. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR Resultaträkning (kr) Intäkter Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Medlemsavgifter Räntor Markuthyrning Parkering Tvättavgifter Återf/avsättn underhålls/förnyelsef Summa intäkter Kostnader Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Värme, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt Avläsning Minol Vatten, hushållen El El, hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el och lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor inkl cashsystem Underhåll hobbylokaler Renovering fasader H/T Reparation, skötsel o underhåll Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Administration, avgifter, information Datakommunikation Avsättn underhålls- o förnyelsefond Avskrivningar maskin/inventareier Avskrivningar Gröna Garaget Avskrivning Gula o Röda garagen Amortering banklån gar.renovering Ränta banklån Summa kostnader

10 3.2 Balansräkning (kr) Tillgångar Plusgirot Handelsbanken affärskonto Handelsbanken e-kapitalkonto Ej influtna medlemsavgifter Förutbetald försäkring Förutbetalda Kabel-TV-avgifter Förutbetalt bredband Övriga förutbetalda avgifter Maskiner/inventarier Skatteredovisning Summa tillgångar Skulder och eget kapital Lån avseende tre garage Upplupen kostnad värme Upplupen kostnad vatten Upplupen kostnad snöröjning Upplupen kostnad garage Personalens källskatt Upplupna arvoden styrelse Upplupna arvoden övriga Upplupna arbetsgivaravgifter Medlemsavgifter Förutbetlad värme Återbetalning fasta avgifter Leverantörsskulder Övrigt upplupet Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat Summa skulder och eget kapital

11 4. SAMMANDRAG SLUTLIG DEBITERINGSLÄNGD FÖR ÅR 2013 Minol AB har meddelat att vissa mätare inte fungerat på grund av svaga batterier och sändare. Minol tar på sig hela ansvaret och skall åtgärda de felaktiga mätarna och uppdatera det mobila fjärravläsningssystemet (walk-bye). Arbetet skall utföras under våren och systemet skall nollställas den 1 juli Styrelsen föreslår att de felaktiga mätarvärdena debiteras enligt medelvärden som bygger på husets medelvärden. Kostnaden för de fasta avgifterna fördelas lika av alla enligt tidigare praxis. Efter avläsning och korrigering skall fördelningen sammanställas, de individuella avgifterna för värme- och vatten uträknas och avräkningar skickas ut till hushållen. 4.1 Avgifter för samfällighetens allmänna kostnader kr ( kr), fördelat på 174 andelsägare = kr ( kr) per andelsägare 4.2 Förbrukning till hushållen År Värme,MWh Vattenförbrukning kbm Total förbrukning levererat från Fortum och Stockholms vatten Preliminära priser år 2013: Värme, kr/kwh = 0,71 Varmvatten kr/kbm = 48,67 Kallvatten kr/kbm = 5,72 (6,09) 11

12 Medelvärden för värme- och vattenförbrukningen för husen i Århus samfällighetsförening. Medelvärden Hustyp* Vy- yta** värme kwh kallvatten m ,8 38,3 65m 2 101/ ,5 30,4 80m ,9 51,0 98m ,4 45,9 110m ,2 48,6 113m ,4 56,1 128m ,2 58,1 133m 2 112/ ,0 60,0 170m 2 Alla hus varmvatten m 3 Not *: Hustypen finns angiven på din faktura, t.ex motsvarar hustyp 109. Not**: Anger vy-yta (ej boyta) enligt SMÅAs byggplan. Antal hus: 174st Det lägst uppmätta medelvärdet för värmen: hustyp 109 (radhus). Det högsta uppmätta medelvärdet för värmen: hustyp 112/113 (störst boyta). Stora avvikelser från medelvärdena visar att det finns mycket att önska när det gäller att effektivisera förbrukningen i många fastigheter. Några tips på åtgärder för att effektivisera förbrukningen: Täta dragiga fönster och dörrar. Vädra max 10 minuter. Ett öppet fönster kan påverka termostaten som öppnar. Fördragna persienner/gardiner behåller en del av inomhusvärmen. Möblera ej framför elementen. Justera dina elementtermostat. En grads sänkning av inomhustemperaturen motsvarar 5 % mindre förbrukning. Justera ventilationen. Några dyrare åtgärder kan vara att isolera huset bättre, att byta fönster och ytterdörrar med bättre U- värde. Altandörrar kan vara en stor "energitjuv". I genomsnitt försvinner 35 % av värmen genom fönstren. 12

13 5. FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR STYRELSEN M FL 1. Arvoden till funktionärer i styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Delsumma Övriga fasta arvoden i styrelsen Mark, städledare och samordning Reparationer, samordning Samordning avläsning mätare Hobby/tvätt, städning Hobby/tvätt 3 * Parkering, garage Lekplatser Kabel TV/IT Information till nyinflyttade Nycklar Hemsida ÅrhusNytt Grannsamverkan Hantering inkommande betalningar Fakturering El, belysning Undercentral Revisor 2 * Valberedning * Delsumma Arvode till förfogande för extra arbete Summa arvoden

14 6. FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 Intäkter BUDGET 2014 UTFALL 2013 BUDGET 2013 UTFALL 2012 Medlemsavgifter 4) Tvättavgifter Markuthyrning Parkering Räntor Återföring fr underh- o förnyelsefond Summa Kostnader Värme, hushållan Avläsning Minol Vatten, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt El El hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el o lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor Underhåll hobbylokaler Renovering fasad H/T, se avskrivn! Reparation, skötsel o underhåll Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Administration Datakommunikation Avsättn underh- o förnyelsefond Avskrivn Övrigt 1) Avskrivn Gröna gar 1) Avskrivn Gula gar 1) Avskrivn Röda gar 1) Amortering banklån 2) Räntor banklån 3) Summa

15 1) Utomhusbelysning ,10 år 2 år kvar Lekplats , 5 år 1 år kvar Tvättmaskin , 5 år 2 år kvar Fjärrvärmecentral , 20 år 17 år kvar Fjärravläsningssystem Walk Bye , 5 år 3 år kvar Renovering Gröna garaget , 25 år 23 år kvar Renovering Gula garaget , 25 år 24 år kvar Renovering Röda garaget , 25 år 24 år kvar Rörarbeten i kulvert , 20 år 20 år kvar Renovering fasad H/T , 10 år 10 år kvar 2) Banklån 10,357 mkr i 30 år 3) Räntesatser 3,15 %, 2,62 % och 3,13 % 4) Höjn 540 kr +2% per kvart 180 kr + 2% per månad 15

16 7. PRELEMINÄRA AVGIFTER DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2014 Hustyp Antal Totalt/ Inbetalning Inbetalning Hustypen Kvartalsavg Kvartalsavg hus hus jan-april maj-dec Totalt / / Sv Bost Totalt Höjn 540 kr +2% per kvartal Kommentar: Den senaste höjningen genomfördes (480 kr +5%). För att genomföra 2014 års renoveringar (rörarbeten i kulvert , fasadrenovering H/T , återställning- resp anläggning parkeringsplatser ) föreslår Styrelsen en höjning av avgiften på 540 kr +2% per kvartal. Detta betyder att en återföring av underhålls- och förnyelsefonden kommer att ske med ca

17 8. PROPOSITIONER Inga propositioner. 9. MOTIONER Två motioner har inkommit till Styrelsen: Se sidorna 18 och

18 Motion/Årsstämman 2014: Att Minol redovisar snittförbrukningen per hustyp i årsavräkning för uppmätta förbrukningar kall-, varmvatten och värme. (Fram till år 2008/2009 redovisade Århus Samfällighet snittförbrukningen per hustyp vid sin årliga redovisningen av vatten och värmeförbrukningen. Detta helt enligt vad som yrkas ovan.) Anser att sådana uppgifter kan vara av stort värde i allas vår strävan mot ett hållbart och ekonomiskt hem. Genom att vara energismart i våra hem kan vi dels bidra till ett mer hållbart samhälle och dels till ett bättre ekonomiskt boende. Poängen med redovisningen av snittförbrukningen kan vara lite av katalysatorn som sporrar till åtgärder om negativa avvikelser finns mot jämförbara hus och kanske också till fortsatta åtgärder mot ett ännu mer energismart boende. Med vänliga hälsningar Kjell- Göran Skoglund Århusgatan

19 Motion angående anskaffning av Hjärtstartare till Århus Samfällighetsföreningen Motion till föreningen Århus Samfällighetsförening s Årstämma 2014 Från: Béla och Monica Dozai Århusgatan Kista Föreningens medlemmar har med åren har blivit äldre, och risken för att plötsligt drabbas oväntat hjärtstopp är påtagligt stor. Det kan även drabba yngre personer. I dag kan allt fler räddas till liv vid hjärtstopp med på snabbinsats av hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare. För att detta skall vara möjligt krävs att föreningar, organisationer samt enskilda medlemmar att initiera inköp av hjärtstatare. Svenska HLR-rådet har under längre tid arbetat med att sammanställa rekommendationer inför inköp av hjärtstartare. Dokument finns att hämta på Med denna motion ville vi att stämman tar beslut om att köpa in 2 eller 3 HJÄRTSTARTARE till Århus samfällighetsförening. Monica och Béla Dozai Århus 50 19

20 STYRELSENS KOMMENTARER: Motion 1 avseende snittförbrukning för hustyper vatten och värme. Styrelsen har redovisat förbrukningen under punkt 4.4 i kallelsen och har därmed antagit motionen. Motion 2 avseende anskaffning hjärtstartare. Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion då det blir svårt att placera hjärtstartarna så de är åtkomliga på ett snabbt och säkert sätt för alla inom området. Risken är stor att dessa försvinner på grund av stöld då det är svårt att placera dem på ett säkert ställe. Det krävs även utbildning vid införande av dessa och vilka skall utbildas? För att säkerställa att hjärtstartarna fungerar krävs underhåll av dessa vilket innebär utökat ansvar som ligger utanför styrelsens uppdrag. På grund av dessa omständigheter kan kostnaderna bli höga för dessa. 10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER VID STÄMMAN 2014 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år Ingemar Myhrberg (nyval). En ordinarie ledamot vakant. Val av suppleanter till styrelsen för ett år David Nykvist (omval), Uzi Landsmann (omval), David Alcalá 155 (nyval), Björn Gustavsson 131 (nyval). Val av revisorsuppleanter för ett år Helena Niemensivu (omval), Kjell Göran Skoglund (omval). Val av valberedning Kurt Svensson Arne Nilsson Anisur Rahman Valberedning: Mats Ledin & Håkan Hedberg 20

21 11. ÖVRIGT Styrelsen fick vid stämman 2013 i uppdrag att utreda parkeringssituationen i området och skapa en rimlig ordning i parkeringsfrågan. För att skapa denna ordning så planerar styrelsen att införa parkeringsautomater på våra gästparkeringsplatser samt byta parkeringsbolag till P- Service. Parkeringsautomaterna införs för att få ett rättvisare system genom att ta bort den gula gästparkeringslappen som har missbrukats de senaste åren samt att göra det mindre attraktivt för obehöriga att parkera på våra gästparkeringsplatser. Efter att ha undersökt ett antal p-bolag kom vi fram till att P-Service hade det fördelaktigaste anbudet. Ytterligare en åtgärd som planeras är att i samband med återställandet av den under garagereparationerna provisoriska grusparkeringen bakom röda garaget är att passa på att anlägga en permanent asfalterad parkering där. Parkeringsplatserna är tänkta att vara utefter garageväggen med in och utfart som idag dvs. mot Århusgatan 112. Resten av ytorna mot parkvägar anläggs med gräsmattor. Beviljat bygglov finns för denna åtgärd. Innan den permanenta parkeringen anläggs kan grusparkeringen utnyttjas som gästparkering för alla gäster och boende på Århusgatan. Denna parkering kommer att skyltas upp och parkeringsautomaterna kommer att gälla även här. 21

22 12. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR

23 23

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 21 mars 2013, kl 19.00 Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3.

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Närvarande 1. Ordförande 2. Sekreterare 3. Justeringsmän PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2006-04-23 Representanter för 35 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007

NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 NOCKEN Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2007 1. Styrelse Sedan ordinarie årsstämma i mars 2007 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården.

Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården. Kallelse till Årsstämma Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Erikslund 4 kallas härmed till ordinarie årsstämma i kvartersgården. Årsstämman äger rum den 20 mars 2014 kl. 19:00. Agenda till årsstämma

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26

Bostadsrättföreningen Snöfrid 1 Protokoll från Ordinarie Föreningsstämma 2011-05-26 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande Medlemmar 3. Fastställande av dagordning 4. Val av Ordförande för stämman 5. Val av sekreterare 6. Val av två personer att

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Bostadsföreningen Hemfrid UPA 746000-1584 Personligt meddelande till alla medlemmar i Bostadsföreningen Hemfrid u.p.a. Kallelse till årsmöte 2015 Datum: Torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00-20.00 Plats:

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2006 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Ewa Lillskog Kassör Hus nr 18 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Bärnstenens samfällighetsförening

Bärnstenens samfällighetsförening Bärnstenens samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 2011-04-14 i Carlskyrkan 1 Stämman öppnas Jan Vestling öppnar årsstämman och hälsar alla välkomna. 2 Godkännande av dagordning Den

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008-01-01 till 2008-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 9 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2012.01.01-2012.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015

Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Kallelse till årsstämma för Soten Fiskarby nr 1 2015 Tid: Lördag den 16 maj kl. 10.00 Plats: Folkets Hus, Hunnebostrand 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande vid stämman 4

Läs mer

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning

På den ordinarie föreningsstämman den 13 maj 2014 fick styrelsen följande sammansättning ÅRSREDOVISNING Org. nr 712800-0267 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HAGEN Styrelsen för Brf Hagen får härmed avge årsredovisning för år 2014. Styrelseledamöter och revisorer På den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING

TRÖSKVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE STYRELSE Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Birgitta Wanhainen Maria

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE ÅRSMÖTE 2015 Medlemmar i Blåsippans samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Onsdagen den 18 mars kl 19:00 i Furubergsskolans matsal. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Godkännande av

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2

ÅBY-JURSLA VÄGFÖRENING Holms väg 10 616 30 ÅBY Postgiro 44 23 04-2 Ordinarie föreningsmöte 2015-04-23 Dagordning 1. Mötet öppnas och dagordningen godkänns 2. Mötet behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 s 1 (9) Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2013.01.01-2013.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom Vallgraven

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER, 2009.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER, 2009. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER, 2009. Närvarande: 25 medlemmar enligt följande; 4 Cederberg 6 Borgström 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Brf Loket. 7 maj 2009

Brf Loket. 7 maj 2009 Brf Loket Föreningsstämma 7 maj 2009 Välkomna! Presentation av styrelsen Magnus Strandh, ordförande Miklos Dénes, vice ordförande Frank Sonander, kassör Kristina Garmer, sekreterare Lars-Ove Hansson, suppleant

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson.

Till justerare och rösträknare valdes Gunnar Stenvall och Nils-Olof Nilsson. GNEJSENS SAMFALLIGHETSFORENING PROTOKOLL d Art: Extra föreningsstämma Plats: Carlskyrkan, Lilla salen Närvarande: Se bifogad närvarolista 2 8// 0 - O Y Ordförande Nils Haggström öppnade mötet och halsade

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan.

3 Kallelse till stämman Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan. Föreningsstämma Datum: 2009-05-18 Tid: Kl. 18:30 Plats: Umeå folkets hus, Balder Salen. 1 Stämmans Öppnande Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning Samfälligheten Erikslund 2 Kallelse till årsstämma Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00 Dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ONSDAGEN 30 OKT 2013. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande; Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 8 Fond 10 Jaehnke 14

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16

ÅRSSTÄMMA I KUNGSSKOGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014-03-16 1 Plats: Krokeks Hembygdsgård, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden Anders Häggkvist hälsade alla närvarande välkomna till årsstämman och förklarade mötet öppnat. Den av

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer