Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening"

Transkript

1 Kallelse till ordinarie stämma för Århus Samfällighetsförening Tid: torsdagen den 27 mars 2014, kl Plats: Kryptan i Kista kyrka Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman är behörigen kallad 4. Val av ordförande för stämman 5. Val av sekreterare för stämman 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för Revisionsberättelse för Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av slutlig debiteringslängd för verksamhetsåret Beslut om arvoden Fastställande av utgifts- och inkomststat (budget 2014) Debiteringslängd för preliminära avgifter för tiden den 1 januari t.o.m. 16 den 31 december Val av ordinarie styrelseledamöter för två år Val av suppleanter till styrelsen för ett år Val av revisorsuppleanter för ett år Val av valberedning Propositioner 20. Motioner Övrigt Meddelande om plats där stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt 23. Stämman avslutas Alla andelsägare i Århus samfällighetsförening inbjuds att deltaga Styrelsen Kaffe serveras från kl

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRHUS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅR SAMMANSÄTTNING AV STYRELSE, ARBETSGRUPPER MM 1.1 Styrelsen Befattning Namn Århusg. Ansvarsområde Ordförande Per Arne Andersson 112 Övergripande förvaltning, externa kontakter V. Ordförande Kurt Svensson 54 Undercentral Sekreterare Arne Nilsson 10 Protokoll, arkiv och korrespondens Kassör Kristina Labañino 22 Ekonomisk förvaltning Ord. ledamot Birgitta Berggren 167 H/T, P-platser, garage, nya medlemmar Ord. ledamot Anisur Rahman 88 Vatten och värme, TV och IT-frågor Ord. ledamot Tommy Berggren 167 El, löpande underhåll Ord. ledamot Minka Wikström 101 ÅrhusNytt, mark och grönska, städdagar Suppleant Uzi Landsmann 43 Hemsidan Suppleant David Nykvist 6 Lekplatser Suppleant Ingemar Myhrberg 98 Grannsamverkan 1.2 Revisorer Befattning Namn Århusg. Ord. revisor Marzieh Molazem-Hosseini 24 Revisor Jack Jonsson 227 Rev.suppleant Kjell Göran Skoglund 237 Rev.suppleant Helena Niemensivu Valberedning Befattning Namn Århusg. Sam.kallande Mats Ledin 173 Håkan Hedberg 179 2

3 1.4 Reparationer och underhåll Övergripande ansvar Tommy Berggren Århusg. 167 Ansvarsområde Namn Århusg. El och belysning Tommy Berggren 167 Allmänt underhåll Tommy Berggren 167 Undercentral Kurt Svensson Planteringar, grönområden samt vår- och höststädningar Övergripande ansvar Minka Wikström Århusg. 101 Område Århusg. Områdesansvarig Århusg vakant , Juan Ramos , HT3 Landsmann Christin Malmquist , HT2 Carl-Gustaf Leinar , Tommy Berggren , Marianne Jonsson , Håkan Hedberg Anisur Rahman , HT1 Ali Rashidi Kristina Labañino Mikael Areklev Avläsning av värme- och vattenmätare samt debitering av förbrukning Övergripande ansvar Anisur Rahman Århusg. 88 Avläsning och databehandling Minol AB 1.7 Hobby-Tvättlokaler Övergripande ansvar Birgitta Berggren 167 Hobby-Tvätt Århusg. Ansvarig Århusg. HT1, HT2, HT3 58, 169, 31 Birgitta Berggren 167 3

4 2. VERKSAMHET 2.1 Styrelsen Under verksamhetsåret har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden. Protokoll från styrelsemöten har delats ut till styrelsemedlemmarna, revisorerna, anslagits i hobbytvätt lokalerna samt lagts ut på föreningens hemsida, (www.arhus.org). ÅrhusNytt har delats ut till medlemmarna vid fyra tillfällen. Städinformation har delats ut inför vår- och höststädningarna. Av föreningens fastigheter har 10 fått nya ägare under Kontoret har varit öppet helgfria måndagar mellan kl , då man kunnat fylla på Cash-korten till tvättstugorna samt haft möjlighet till övrig kontakt med styrelsen. 2.2 Ekonomi Verksamhetens kostnader under 2013 var ca 16 % lägre än budget. De lägre kostnaderna beror främst på att lånet för renoveringen av Röda garaget inte behövde tas förrän i slutet av året. Kostnaderna för underhåll av växter och mark, snöröjning, värme och vatten samt el har blivit lägre än budgeterat, de senare beroende på det varma vädret. Medel ur Underhålls- och förnyelsefonden har tillförts med kr. Samfällighetens fonderade medel uppgick till kr. Ingen återbetalning av fasta kostnader kommer att ske, bl a beroende på stort reparationsarbete med rörledningar i kulvert, ny fasad H/T och återställningsarbete efter garagerenoveringar. Sammanställning av kostnader som skrivs av under de kommande 1-25 åren: Objekt Inv.kostnad Avskr.tid Återstår Utomhusbelysning år 2 år Lekplats år 1 år Tvättmaskin år 2 år Fjärrvärmecentral år 17 år Fjärravläsn WalkBye år 3 år Gröna garaget år 23 år Gula garaget år 24 år Röda garaget år 24 år 4

5 2.3 Grannsamverkan mot brott Under året har vi satt upp skyltar med GRANNSAMVERKAN vid alla tillfartsvägar till Århus. Det kan ha bidragit till att vi haft lägre inbrottsfrekvens än i angränsande kvarter. Skyltarna förpliktar samtidigt till att vi är uppmärksamma inför alla rörelser i området och hjälper varandra att hålla uppsikt, det vill säga samverkar. Det går i korthet ut på att aldrig lämna ett hus nedsläckt - timers är en billig försäkring - och att aldrig förvara värdesaker och kontanter i hemmet. Fönster som lätt kan krossas och öppnas med ett handtag på insidan, inbjuder till brott. De kan liksom ytter- och trädgårdsdörrar förses med inbrottsskydd i form av C-profiler som förhindrar uppbrytning med kofot. Men ingenting kan ersätta nära kontakt och vakenhet grannar emellan. Ansvariga för Grannsamverkan inom kvarteret Århus är Ingemar Myhrberg, Århusgatan 98 och Mats Ledin, Århusgatan Parkering Avtalet med Europark om parkeringsövervakning inom kvarteret har haft ett uppehåll 2013, under tiden som vi har renoverat våra tre garage. De gula besökskorten som möjliggör parkering för besökande upp till 72 timmar på föreningens gästparkeringsplatser missbrukas av några av samfällighetens medlemmar. Parkering av medlems privata bil eller sin bil i näringsverksamhet är inte att betrakta som gästparkering och då ska p-skiva användas, inte det gula besökskortet. Antalet uthyrda p-platser som hanteras av styrelsen var vid årsskiftet 13 platser, (17 P-platser få hyras ut enligt stämmobeslut). 2.5 Mark och grönska samt städdagarna Reines Mark och Trädgårdstjänst har även 2013 skött vår snöröjning. Det var ju en säsong med extremt mycket snö, men plogningen sköttes bra. Dock blev det en del problem under våren då gruset skulle sopas bort, beroende på att sopmaskinen gick sönder. Till slut sopades ändå våra gångar rena, och våren kunde börja. Reines har även tagit hand om containers och rishögar samt sopning av garage vid städdagarna. Vi har under hösten tillsammans med en trädgårdsfirma sett över odlingar och rabatter i området för en förbättringsplan. De träd som var i akut behov av beskäring blev beskurna, det står fler träd och buskar i kö till våren Under Sommaren 2013 sköttes gräsklippning och ogräsrensning av Veterankraft. Vi söker efter annan entreprenör till nästa säsong. Städdagarna genomfördes enligt planen och festkommittén ordnade med korv och kaffe samt fiskdamm. 5

6 2.6 Lekplatser De budgeterade medlen är oförbrukade. Planerat underhåll och investering 2013 har inte skett utan avses istället ske 2014 då budgeten föreslås utökas från 20 kkr till 30 kkr på grund av eftersatt underhåll. Det kommer i stort sett handla om byte av sand, lagning eller byte av lekutrustning och målning. 2.7 Hobby- och Tvättlokaler Lokalerna har varit dåligt städade ett antal gånger. Bord och stolar har blivit illa behandlade, och har lagats i egen regi. Beträffande våra tvättstugor har dessa upprustats. Torkskåp, torktumlare har kopplats samman med tvättmaskinerna så att de ingår i tvättpasset, 4 timmar. Samtliga tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare har fått en grundlig rengöring. Nya luddlådor har installerats. Detta har åtgärdats av Söderkyl som även har gjort en del reparationer av tvättmaskiner, torktumlare samt mangel. Felanmälda maskiner har kontrollerats innan extern reparatör tillkallats vilket medfört att enklare fel har åtgärdats i egen regi. Övrigt löpande underhåll såsom viss rengöring, byte av mangeldukar m.m. har utförts i egen regi. Nya dammsugare har inköps, tyvärr har en blivit stulen. 2.8 Garagen Beträffande föreningens dag- och spillvattenledningar finns för närvande inga rapporterade problem men bör i förebyggande syfte inspekteras och vid behov åtgärdas. 2.9 Reparation och underhåll I görligaste mån har löpande reparationer och underhåll hanterats inom Samfälligheten. Exempel på sådant underhåll och reparationer har varit: byte av lampor för belysning inom området, underhåll av inventarier i H/T, underhåll trägårdsutrustning, kontroll av tvättmaskiner och torktumlare i tvättstugorna samt tillsyn av bensinavskiljare i garagen och kontroll av huvudsäkringsskåp. Under året har en medlem i samfälligheten mot ersättning utfört nödvändigt panelbyte på H/T 58. 6

7 2.10 Undercentral, värme och vatten Justering, besiktning och funktionskontroll av anläggningen har utförts enligt gällande avtal med Fortum. Fortum är leverantör av fjärrvärme och el. Abonnemanget för fjärrvärmen gäller som tidigare enligt prisavtalet "FJÄRRVÄRME AKTIV". Stockholm Vatten AB är leverantör av vatten. Minol AB har utfört avläsning av föreningens värme- och vattenmätare och konstaterat att vissa mätare inte har fungerat. Minol genomför därför en uppdatering av hela walkbye systemet med byte av batteri- och sändare i mätarna. Arbetet utförs av reparatör från Minol och beräknas vara klart under våren. Vi vädjar till fastighetsägare att kontrollera sina mätare. Vid fel på mätare kan en uppskattad förbrukning debiteras som bygger på husets tidigare medelvärden för huset Hemsidan Hemsidan har genomgått en renovering: flera sidor och gadgets har tagits bort och förändrats, temat har bytts ut och menyn har förbättrats. Dessa förändringar har genomförts för att ge hemsidan ett rent och tydligt utseende med syfte att göra den mera hjälpsam och informativ för både boende och externa besökare TV och IT ComHem är fortsatt leverantör av TV-utbud och bredband via kabelnätet i samfälligheten. Inom samfällighet är det möjligt att beställa bredband upp till 500 Mbit/s) Utblick mot framtiden Hobby- tvättlokalernas fasader är i behov av renovering. Fasaden på H/T 1 har renoverats i egen regi. De övriga kommer att renoveras under 2014 och I det kontinuerliga och uppdragsenliga arbetet med att se över våra gemensamma anläggningar och faciliteter i syfte att minska kostnader och öka nyttor för medlemmarna, kan styrelsen framöver se ett behov av ett större fokus på hobby- och tvättlokaler då de, trots förbättringsåtgärder, alltjämt står för en minuspost i boksluten. Under våren 2014 ska träd och buskar beskäras, en del lönnar ska beskäras kraftigt. Planteringar och rabatter ska planteras om med ny jord och en del nya växter. Vi ska fylla i nytt grus på våra grusgångar i området. Värmekulverten mellan Århusgatan 235 och 237 renoveras under Ett flertal entreprenörer har kontaktats för offertförfrågan om arbete med värmeledningen. Rörbolaget i Stockholm AB har anlitats som huvudentreprenör och planerar att utföra reparationen under Beträffande föreningens dag- och spillvattenledningar finns för närvande inga rapporterade problem men bör i förebyggande syfte inspekteras och vid behov åtgärdas. 7

8 2.14 Slutord Styrelsen tackar alla andelsägare för förtroendet att vi fått leda och utveckla samfälligheten under verksamhetsåret Festkommittén, som verkar utanför styrelsen, genomförde som tidigare år aktiviteter vid våra städdagar. Aktiviteterna ökar gemenskapen inom kvarteret och är mycket uppskattade av medlemmarna. Styrelsen har ansvar att förvalta samfällighetens anläggningar på bästa sätt och till rimlig kostnad. Under föreningens dryga 30 år har ett antal renoveringsinsatser av våra anläggningar genomförts. Renoveringen av garagen som är den största och mest kostsamma renoveringen i föreningens historia är nu genomförd. Samfällighetsföreningens anläggningar i form av lekplatser, hobby/tvättlokaler, garage, vägar m.m. är vår gemensamma egendom och som representerar ett mycket stort ekonomiskt värde. Det är därför viktigt att vi alla tar ansvar och är aktsamma för vår gemensamma egendom och omgivning. Ett ansvarsfullt beteende medför att samfälligheten slipper onödiga kostnader för underhåll och att vår boendemiljö känns trygg, utvecklas och fortsatt är trevligt att bo i. 8

9 3. RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR Resultaträkning (kr) Intäkter Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Medlemsavgifter Räntor Markuthyrning Parkering Tvättavgifter Återf/avsättn underhålls/förnyelsef Summa intäkter Kostnader Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Värme, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt Avläsning Minol Vatten, hushållen El El, hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el och lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor inkl cashsystem Underhåll hobbylokaler Renovering fasader H/T Reparation, skötsel o underhåll Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Administration, avgifter, information Datakommunikation Avsättn underhålls- o förnyelsefond Avskrivningar maskin/inventareier Avskrivningar Gröna Garaget Avskrivning Gula o Röda garagen Amortering banklån gar.renovering Ränta banklån Summa kostnader

10 3.2 Balansräkning (kr) Tillgångar Plusgirot Handelsbanken affärskonto Handelsbanken e-kapitalkonto Ej influtna medlemsavgifter Förutbetald försäkring Förutbetalda Kabel-TV-avgifter Förutbetalt bredband Övriga förutbetalda avgifter Maskiner/inventarier Skatteredovisning Summa tillgångar Skulder och eget kapital Lån avseende tre garage Upplupen kostnad värme Upplupen kostnad vatten Upplupen kostnad snöröjning Upplupen kostnad garage Personalens källskatt Upplupna arvoden styrelse Upplupna arvoden övriga Upplupna arbetsgivaravgifter Medlemsavgifter Förutbetlad värme Återbetalning fasta avgifter Leverantörsskulder Övrigt upplupet Underhålls- och förnyelsefond Årets resultat Summa skulder och eget kapital

11 4. SAMMANDRAG SLUTLIG DEBITERINGSLÄNGD FÖR ÅR 2013 Minol AB har meddelat att vissa mätare inte fungerat på grund av svaga batterier och sändare. Minol tar på sig hela ansvaret och skall åtgärda de felaktiga mätarna och uppdatera det mobila fjärravläsningssystemet (walk-bye). Arbetet skall utföras under våren och systemet skall nollställas den 1 juli Styrelsen föreslår att de felaktiga mätarvärdena debiteras enligt medelvärden som bygger på husets medelvärden. Kostnaden för de fasta avgifterna fördelas lika av alla enligt tidigare praxis. Efter avläsning och korrigering skall fördelningen sammanställas, de individuella avgifterna för värme- och vatten uträknas och avräkningar skickas ut till hushållen. 4.1 Avgifter för samfällighetens allmänna kostnader kr ( kr), fördelat på 174 andelsägare = kr ( kr) per andelsägare 4.2 Förbrukning till hushållen År Värme,MWh Vattenförbrukning kbm Total förbrukning levererat från Fortum och Stockholms vatten Preliminära priser år 2013: Värme, kr/kwh = 0,71 Varmvatten kr/kbm = 48,67 Kallvatten kr/kbm = 5,72 (6,09) 11

12 Medelvärden för värme- och vattenförbrukningen för husen i Århus samfällighetsförening. Medelvärden Hustyp* Vy- yta** värme kwh kallvatten m ,8 38,3 65m 2 101/ ,5 30,4 80m ,9 51,0 98m ,4 45,9 110m ,2 48,6 113m ,4 56,1 128m ,2 58,1 133m 2 112/ ,0 60,0 170m 2 Alla hus varmvatten m 3 Not *: Hustypen finns angiven på din faktura, t.ex motsvarar hustyp 109. Not**: Anger vy-yta (ej boyta) enligt SMÅAs byggplan. Antal hus: 174st Det lägst uppmätta medelvärdet för värmen: hustyp 109 (radhus). Det högsta uppmätta medelvärdet för värmen: hustyp 112/113 (störst boyta). Stora avvikelser från medelvärdena visar att det finns mycket att önska när det gäller att effektivisera förbrukningen i många fastigheter. Några tips på åtgärder för att effektivisera förbrukningen: Täta dragiga fönster och dörrar. Vädra max 10 minuter. Ett öppet fönster kan påverka termostaten som öppnar. Fördragna persienner/gardiner behåller en del av inomhusvärmen. Möblera ej framför elementen. Justera dina elementtermostat. En grads sänkning av inomhustemperaturen motsvarar 5 % mindre förbrukning. Justera ventilationen. Några dyrare åtgärder kan vara att isolera huset bättre, att byta fönster och ytterdörrar med bättre U- värde. Altandörrar kan vara en stor "energitjuv". I genomsnitt försvinner 35 % av värmen genom fönstren. 12

13 5. FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR STYRELSEN M FL 1. Arvoden till funktionärer i styrelsen Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Delsumma Övriga fasta arvoden i styrelsen Mark, städledare och samordning Reparationer, samordning Samordning avläsning mätare Hobby/tvätt, städning Hobby/tvätt 3 * Parkering, garage Lekplatser Kabel TV/IT Information till nyinflyttade Nycklar Hemsida ÅrhusNytt Grannsamverkan Hantering inkommande betalningar Fakturering El, belysning Undercentral Revisor 2 * Valberedning * Delsumma Arvode till förfogande för extra arbete Summa arvoden

14 6. FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 Intäkter BUDGET 2014 UTFALL 2013 BUDGET 2013 UTFALL 2012 Medlemsavgifter 4) Tvättavgifter Markuthyrning Parkering Räntor Återföring fr underh- o förnyelsefond Summa Kostnader Värme, hushållan Avläsning Minol Vatten, hushållen Värme, vatten hobby-tvätt El El hobby-tvätt Sophämtning Snöröjning Underhåll växter och mark Underhåll lekplatser Underhåll UC Underhåll el o lampor Vår- och höststädning Underhåll tvättstugor Underhåll hobbylokaler Renovering fasad H/T, se avskrivn! Reparation, skötsel o underhåll Underhåll kabel-tv Underhåll VVS Arvoden, styrelsen Arvoden, fasta uppdrag Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Försäkringar Administration Datakommunikation Avsättn underh- o förnyelsefond Avskrivn Övrigt 1) Avskrivn Gröna gar 1) Avskrivn Gula gar 1) Avskrivn Röda gar 1) Amortering banklån 2) Räntor banklån 3) Summa

15 1) Utomhusbelysning ,10 år 2 år kvar Lekplats , 5 år 1 år kvar Tvättmaskin , 5 år 2 år kvar Fjärrvärmecentral , 20 år 17 år kvar Fjärravläsningssystem Walk Bye , 5 år 3 år kvar Renovering Gröna garaget , 25 år 23 år kvar Renovering Gula garaget , 25 år 24 år kvar Renovering Röda garaget , 25 år 24 år kvar Rörarbeten i kulvert , 20 år 20 år kvar Renovering fasad H/T , 10 år 10 år kvar 2) Banklån 10,357 mkr i 30 år 3) Räntesatser 3,15 %, 2,62 % och 3,13 % 4) Höjn 540 kr +2% per kvart 180 kr + 2% per månad 15

16 7. PRELEMINÄRA AVGIFTER DEBITERINGSLÄNGD FÖR 2014 Hustyp Antal Totalt/ Inbetalning Inbetalning Hustypen Kvartalsavg Kvartalsavg hus hus jan-april maj-dec Totalt / / Sv Bost Totalt Höjn 540 kr +2% per kvartal Kommentar: Den senaste höjningen genomfördes (480 kr +5%). För att genomföra 2014 års renoveringar (rörarbeten i kulvert , fasadrenovering H/T , återställning- resp anläggning parkeringsplatser ) föreslår Styrelsen en höjning av avgiften på 540 kr +2% per kvartal. Detta betyder att en återföring av underhålls- och förnyelsefonden kommer att ske med ca

17 8. PROPOSITIONER Inga propositioner. 9. MOTIONER Två motioner har inkommit till Styrelsen: Se sidorna 18 och

18 Motion/Årsstämman 2014: Att Minol redovisar snittförbrukningen per hustyp i årsavräkning för uppmätta förbrukningar kall-, varmvatten och värme. (Fram till år 2008/2009 redovisade Århus Samfällighet snittförbrukningen per hustyp vid sin årliga redovisningen av vatten och värmeförbrukningen. Detta helt enligt vad som yrkas ovan.) Anser att sådana uppgifter kan vara av stort värde i allas vår strävan mot ett hållbart och ekonomiskt hem. Genom att vara energismart i våra hem kan vi dels bidra till ett mer hållbart samhälle och dels till ett bättre ekonomiskt boende. Poängen med redovisningen av snittförbrukningen kan vara lite av katalysatorn som sporrar till åtgärder om negativa avvikelser finns mot jämförbara hus och kanske också till fortsatta åtgärder mot ett ännu mer energismart boende. Med vänliga hälsningar Kjell- Göran Skoglund Århusgatan

19 Motion angående anskaffning av Hjärtstartare till Århus Samfällighetsföreningen Motion till föreningen Århus Samfällighetsförening s Årstämma 2014 Från: Béla och Monica Dozai Århusgatan Kista Föreningens medlemmar har med åren har blivit äldre, och risken för att plötsligt drabbas oväntat hjärtstopp är påtagligt stor. Det kan även drabba yngre personer. I dag kan allt fler räddas till liv vid hjärtstopp med på snabbinsats av hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare. För att detta skall vara möjligt krävs att föreningar, organisationer samt enskilda medlemmar att initiera inköp av hjärtstatare. Svenska HLR-rådet har under längre tid arbetat med att sammanställa rekommendationer inför inköp av hjärtstartare. Dokument finns att hämta på Med denna motion ville vi att stämman tar beslut om att köpa in 2 eller 3 HJÄRTSTARTARE till Århus samfällighetsförening. Monica och Béla Dozai Århus 50 19

20 STYRELSENS KOMMENTARER: Motion 1 avseende snittförbrukning för hustyper vatten och värme. Styrelsen har redovisat förbrukningen under punkt 4.4 i kallelsen och har därmed antagit motionen. Motion 2 avseende anskaffning hjärtstartare. Styrelsen föreslår stämman att avslå denna motion då det blir svårt att placera hjärtstartarna så de är åtkomliga på ett snabbt och säkert sätt för alla inom området. Risken är stor att dessa försvinner på grund av stöld då det är svårt att placera dem på ett säkert ställe. Det krävs även utbildning vid införande av dessa och vilka skall utbildas? För att säkerställa att hjärtstartarna fungerar krävs underhåll av dessa vilket innebär utökat ansvar som ligger utanför styrelsens uppdrag. På grund av dessa omständigheter kan kostnaderna bli höga för dessa. 10. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER VID STÄMMAN 2014 Val av ordinarie styrelseledamöter för två år Ingemar Myhrberg (nyval). En ordinarie ledamot vakant. Val av suppleanter till styrelsen för ett år David Nykvist (omval), Uzi Landsmann (omval), David Alcalá 155 (nyval), Björn Gustavsson 131 (nyval). Val av revisorsuppleanter för ett år Helena Niemensivu (omval), Kjell Göran Skoglund (omval). Val av valberedning Kurt Svensson Arne Nilsson Anisur Rahman Valberedning: Mats Ledin & Håkan Hedberg 20

21 11. ÖVRIGT Styrelsen fick vid stämman 2013 i uppdrag att utreda parkeringssituationen i området och skapa en rimlig ordning i parkeringsfrågan. För att skapa denna ordning så planerar styrelsen att införa parkeringsautomater på våra gästparkeringsplatser samt byta parkeringsbolag till P- Service. Parkeringsautomaterna införs för att få ett rättvisare system genom att ta bort den gula gästparkeringslappen som har missbrukats de senaste åren samt att göra det mindre attraktivt för obehöriga att parkera på våra gästparkeringsplatser. Efter att ha undersökt ett antal p-bolag kom vi fram till att P-Service hade det fördelaktigaste anbudet. Ytterligare en åtgärd som planeras är att i samband med återställandet av den under garagereparationerna provisoriska grusparkeringen bakom röda garaget är att passa på att anlägga en permanent asfalterad parkering där. Parkeringsplatserna är tänkta att vara utefter garageväggen med in och utfart som idag dvs. mot Århusgatan 112. Resten av ytorna mot parkvägar anläggs med gräsmattor. Beviljat bygglov finns för denna åtgärd. Innan den permanenta parkeringen anläggs kan grusparkeringen utnyttjas som gästparkering för alla gäster och boende på Århusgatan. Denna parkering kommer att skyltas upp och parkeringsautomaterna kommer att gälla även här. 21

22 12. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR

23 23

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00

Årsstämma. Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 Blåsippsbackens Samfällighetsförening Årsstämma Välkommen till ordinarie stämma 2015 tisdagen den 17 mars kl. 19.00 i Björnbodaskolans matsal, Skogsnävegränd 1-3 Kaffe serveras från kl. 18.30 Observera

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse till ordinarie stämma 2015

Kallelse till ordinarie stämma 2015 Sid 1/15 2015-03-03 Kallelse till ordinarie stämma 2015 Samtliga medlemmar i Akalladalens Samfällighetsförening, orgnr 716416-8465, kallas härmed till ordinarie stämma 2015 Tid: Onsdagen 2015-03-25 kl

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31

HSB:s Brf Mälaren i Stockholm. Organisationsnummer: 702001-4895. Arsredovisning. 2014-01-01till2014-12-31 HSB:s brf Mälaren i Stockholm Årsredovisning 2014 org nr: 702001-4895 www.hsb.se HSB:s Brf Mälaren i Stockholm Organisationsnummer: 702001-4895 0 Arsredovisning 2014-01-01till2014-12-31 3 HSB:s brfmälaren

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen 5-7 169 38 SOLNA ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3,

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Brf Brunnsviken. Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31

Brf Brunnsviken. Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 1 Brf Brunnsviken Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Allmänt... 3 Styrelse och revisorer... 6 Fastigheter... 8 Förvaltning... 8 Stadgeenlig besiktning... 8 Föreningens

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen.

Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Kallelse till: Årsmöte i Kvartersamfälligheten Rödstenen. Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda till ordinarie årsstämma i Kvarterssamfälligheten Rödstenen torsdagen den 2 april 2009. Mötet kommer att

Läs mer