Kallelse till Föreningsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Föreningsstämma"

Transkript

1 Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen bifogas dagordning till stämman, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2013 samt taxeringslängd. Eventuella motioner till stämman ska vara inlämnade till styrelsen under februari. Föreningens telefonlista bifogas. Meddela eventuella ändringar till Bertil Örtenstrand. Protokoll från årsmöten och styrelsemöten samt föreningens stadgar finns på föreningens hemsida Där finns även en nyhetsruta samt schemat för snöröjning vid sophuset. Välkomna

2 Dagordning för föreningsstämman Val av ordförande för mötet 2 Val av sekreterare för mötet 3 Val av två justeringsmän 4 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen 5 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna Styrelsen föreslår att föreningen ska ansluta sig till ett system för insamling av matavfall, se bifogad information. 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna 8 Styrelsens förslag till budget och kvartalsavgift Styrelsen föreslår oförändrad kvartalsavgift, 1 700:- 9 Val av styrelse (som består av tre ledamöter och en suppleant) och styrelseordförande (som utses bland styrelsens ledamöter) Styrelsens ledamöter väljs på två år. Bertil Örtenstrand valdes på två år 2012 mandattiden är slut. Cecilia Borg valdes på två år 2013 ett år återstår av mandattiden. Bea Lihammar valdes på två år 2013 ett år återstår av mandattiden, men Bea ska flytta från Kringelkroken så vi måste välja en styrelseledamot på ett år. Suppleanten väljs på ett år, avgående suppleant är Jan Gyldner. 10 Val av revisorer Revisorerna väljs för ett år. Avgående revisor är Magnus Carlsson. Avgående revisorssuppleant är Rickard Waldenfeldt. 11 Val av valberedning Valberedningen väljs på ett år. Avgående ledamöter är Jan Joråd och Ulf Lihammar. 12 Övriga frågor Grannsamverkan Uppdatering av telefonlistan Fastställande av taxeringslängd Deltagande i arbetsgrupperna för gatubelysning och rengöring av sophuset 13 Meddelande av plats där protokollet från årsmötet finns 14 Mötets avslutande

3 org. nr Årsredovisning för verksamhetsåret Styrelsen för Krokenens Samfällighetsförening avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parantes avser föregående år. Styrelsens verksamhetsberättelse Under 2013 har följande personer arbetat för Krokanens samfällighetsförening: Ordförande: Bertil Örtenstrand Ledamot: Cecilia Borg Kassör: Bea Lihammar Suppelant: Jan Gyldner Revisor: Magnus Carlsson Revisorssuppleant: Rickard Waldenfeldt Valberedning: Jan Joråd och Ulf Lihammar Under året har styrelsen haft ett protokollfört möte. Ett gemensamt inköp av filter till ventilationsanläggningarna gjordes i november. Under februari gjordes en rengöring av ventilationssystemen i alla husen. Föreningens arbetsgrupper har fortsatt att arbeta med löpande underhåll och enstaka arbeten. Under året har gatubelysningen underhållits och sophuset rengjorts. Trivselträdgårdar har skött snöröjning, sandning och sopning. William Gyldner har klippt gräset. Kontaktperson för snöröjningen har varit Bertil Örtenstrand. Resultat och ställning Översikt Medlemsavgifter Fastighetskostnader Ränteintäkter Årets resultat

4 org. nr Uppföljning mot budget Budget 2013 Utfall 2013 Avvikelse Budget 2014 Intäkter Medlemsavgifter Underhållsfond Kostnader Inköp filter Belysning Soptömning Snöröjning / vägunderhåll Försäkring Övriga kostnader Ränteintäkter Årets resultat Förslag för avsättning till underhållsfond Förslag på vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat ,11 Årets resultat ,05 Summa kronor ,16 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till underhållsfonden avsättes ,00 i ny räkning överföres ,16 Summa kronor ,16 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar samt noter

5 org. nr RESULTATRÄKNING Intäkter Not Medlemsavgifter Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Ränteintäkter ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Övriga kortfristiga tillgångar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 org. nr NOTER Not 1 Övriga externa kostnader Inköp filter Not 2 Övriga kortfristiga fordringar Fordringar medlemsavgifter Not 3 Övriga kortfristiga skulder Skuld medlemsavgift Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter Upplupen kostnad för el Upplupen kostnad för snöröjning Upplupen kostnad för renhållning Tyresö den 9 februari 2014 Bertil Örtenstrand Cecilia Borg Beata Lihammar Ordförande Ledamot Kassör

7 Det här är gjort under åren 2014 Rengöring av ventilationssystemen i alla husen 2012 Många hushåll installerade fiber för bredband Stor reparation av antennanläggningen 2008 Sophuset målat 2007 Rensning av dagvattenbrunnarna Rengöring av kuporna i gatubelysningen 2006 Reparationer av gatubelysningen 2005 Reparation av ljusstyrningen till gatubelysningen Parabolantennen nedplockad 2004 Rengöring av ventilationssystemen i 13 av husen Sandlåda inköpt Det första gemensamma inköpet av ventilationsfilter gjordes 2001 Antennanläggningen uppgraderades för att kunna hantera digitala kanaler Satellitmottagningsdelen skrotades 2000 websidan öppnade Grinden i staketet monterades Satellitmottagning med parabol installerades

8 Taxeringslängd för perioden tom Fastighet Andelsägare 1 Andelsägare 2 Totalt för fastigheten Krokanen 15 (Kringelkroken 19) Krokanen 16 (Kringelkroken 21) Krokanen 17 (Kringelkroken 23) Krokanen 18 (Kringelkroken 25) Krokanen 19 (Kringelkroken 44) Krokanen 20 (Kringelkroken 42) Krokanen 21 (Kringelkroken 40) Krokanen 22 (Kringelkroken 38) Krokanen 23 (Kringelkroken 36) Krokanen 24 (Kringelkroken 34) Krokanen 25 (Kringelkroken 32) Krokanen 26 (Kringelkroken 30) Krokanen 27 (Kringelkroken 28) Krokanen 28 (Kringelkroken 26) Bertil Örtenstrand, ½ andel Jan Gyldner, ½ andel Sergej Tolkachev, ½ andel Belinda Alvarez Alfredsson, ½ andel Ann Wallberg, 1/1 andel Rickard Waldenfeldt, 1/1 andel Magnus Carlsson, 1/1 andel Rolf Ivarsson, ½ andel Daniel Axelsson, 1/2 andel Jan Joråd 1/1 andel Helena Karnström, ½ andel Cecilia Borg, ½ andel Beata Lihammar, ½ andel Ingela Karjel, ½ andel Annica Örtenstrand, ½ andel Anna Gyldner, ½ andel Anna Tolkacheva, ½ andel Jan Olof Alfredsson, ½ andel Annika Ivarsson ½ andel Johana Axelsson, 1/2 andel Mats Karnström, ½ andel Tommy Borg, ½ andel Ulf Lihammar, ½ andel Robert Karjel, ½ andel

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2014. Org.nr. 769608-7977

EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2014. Org.nr. 769608-7977 EKBLADET BRF Org.nr. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2014 Stämman hålles måndagen den 11 maj kl. 19.00 i Biljardhuset, Bolinderstrand Brf Ekbladet KALLELSE TILL

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2003 Org. nr. 716417-9629 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Västerbacken i Huddinge (716417-9629) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01--2003-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer