Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening"

Transkript

1 Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Noter 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Underskrifter 6 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Ort och datum Ordförande

2 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening, får härmed avge årsredovisning för 2014, bolagets andra räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening består av medlemmar som är ägare av fastigheter på öar i Möjaskärgården. Föreningen bildades för att bygga och driva ett fibernät. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl. a. data- och telekommunikation samt tjänster för deras nyttjande av anslutningen. Verksamheten ska kunna utvecklas i nya utbyggnadsetapper när grundinvesteringen är färdig med ett fungerande nät. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Föreningen har under året framförallt arbetat med projektering och nätbyggnad i såväl mark, som luft och vatten. Nätet kommer färdigbyggt att bestå av sammanlagt ca 200 km ledningsdragning varav ca 144 km i mark, ca 24 km lufthängning i Vattenfalls nät och ca 32 km i vatten. Nätet omfattar 35 öar och ca 60 kvadratkilometer landyta i Möjaskärgården. Vid utgången av 2014 är ca 75% av all ledningsdragning gjord, resterande beräknas avslutas under Vissa anläggningsarbeten har under året gjorts i samarbete med Vattenfall och Bergs VA. Vidare har arbetet fortsatt med tillståndsansökningar, myndighetskontakter, medlemsinformation samt medlemsvärvning. Avtal har tecknats med IP-Only som kommunikationsoperatör för aktivering av nätet. De första delarna av nätet beräknas aktiveras under första kvartalet Projektet delfinansieras med offentliga bidrag från EU/Länsstyrelsen, PTS och Värmdö Kommun. Vid årets slut har föreningen 483 medlemmar varav 364 tecknat anslutningsavtal och 340 som betalat insatskapital. Styrelse och ledning Styrelsen består av följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Suppleant: Suppleant: Revisor: Revisor: Revisorssuppleant: Ulf Westerberg Sune Fogelström Annika Karlsson Kerstin Bjurman Karl Sundberg Rolf Åkesson Göran Lagerström Stina Wikström Åbrandt Marie Landberg Harald Alm Caroline Undin Birgitta Olanås Styrelsen har under året haft ett konstituerande och 11 ordinarie styrelsemöten. Föreningen har haft två öppna informationsmöten.

3 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening 2(6) Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår till föreningsstämman att summan ansamlade förluster: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

4 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening 3(6) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

5 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening 4(6) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran insatskapital Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening 5(6) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Anläggningstillgångar - Nedlagda kostnader för att bygga fiber, aktiveras som en anläggningstillgång. - Erhållna/beviljade bidrag matchas mot nedlagda kostnader. Bidragen reducerar värdet på anläggningstillgången och minskar därmed avskrivningsunderlaget. - Anläggningstillgången avskrivs från den dag anläggningen tas i bruk. - Avskrivningar beräknas utifrån tillgångens ekonomiska livslängd. Noter Not 1 Ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter, övriga Summa Not 2 Pågående projekt Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Avräkning erhållna bidrag markanl./fibernät: -Vid årets början Årets avräkning erhållna bidrag Redovisat värde vid årets slut

7 Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening 6(6) Not 3 Eget kapital Specifikation av bundet och fritt eget kapital: Bundet eget kapital: Medlemsinsatser Fritt eget kapital: Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital Utav medlemsinsatserna är kr. ej inbetalda. Redovisas under Fordran insatskapital. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Checkräkningskredit Under året har föreningen innehaft en checkräkningskredit på 2 milj. kr. som upphörde den 30 december Underskrifter Möja 18 maj 2015 Ulf Westerberg Styrelseordförande Sune Fogelström Vice ordförande Annika Karlsson Sekreterare Kerstin Bjurman Kassör Karl Sundberg Ledamot Rolf Åkesson Ledamot Göran Lagerström Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 maj 2015 Harald Alm Revisor Caroline Undin Revisor

8 Revisionsberättelse Till årsstämman i Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening org nr Undertecknad, av Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för räkenskapsår Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Då granskningen inte föranleder någon anmärkning, föreslår vi att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Möja den 2015 Harlad Alm Revisor Caroline Undin Revisor