KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret 2014."

Transkript

1 KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2015 för verksamhetsåret Årsmöte äger rum i Brunns skola, Matsalen, Ingarö Onsdag den 25 mars 2015 kl registreringen börjar Debiteringslängd finns att hämta på följande hemsida: Logga in med Användarnamn: medlem och Lösenord: 814, eller kontakta Ingarö Kontorstjänst AB direkt per telefon Föredragningslista med tillhörande handlingar bifogas denna kallelse. Medlem kan genom uppvisande av bevittnad fullmakt företräda högst en annan medlem eller delägare. Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande samt frågan om mötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av justeringsmän/kvinnor för stämma, tillika rösträknare 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 7. Fastställande av resultat och balansräkning 8. Revisorernas revisionsberättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Inkomna motioner 11. Styrelsens förslag om utgifts och inkomststat samt debiteringslängd 12. Beslut om ersättning till styrelsen och revisorer 13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år 15. Val av ordförande för en tid av ett år 16. Val av revisorer för en tid av ett år 17. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år 18. Val av valberedning för en tid av ett år 19. Övriga frågor samt inkomna motioner 20. Tid och plats för stämmoprotokollets tillgänglighet 21. Mötets avslutande Välkomna! Styrelsen Klacknäsets Vägförening, Bo 40, Ingarö Sidan 1 av 1

2 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens ändamål Förvaltning av samfälligheten Björnö GA:1 och föreningens tillgångar enligt beslutad förrättning genomförd Om föreningen Föreningen består av 502 fastigheter. I föreningen var, vid 2014 års början 495 fastigheter registrerade som bebyggda, fem fastigheter var registrerade som obebyggda. Andelstalen ger att obebyggd fastighet erhåller andelstal 0,25 och bebyggd fastighet erhåller andelstal 1. Årsavgiften 2014 var 1000 kronor för en hel andel i samfälligheten. Inbetalda medlemsavgifter 2014 var: kronor. Statsbidrag uppgick till kronor. Antalet obetalda medlemsavgifter 2014 var 4 st. Medlemsskulder uppgick till: kronor. Mer detaljerad ekonomiinformation finns i balans- och resultaträkning Styrelsen för Klacknäsets vägförenings har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Sören Löwgren Kassör Vald till stämman 2015 Fredrik Persson Ordförande Vald till stämman 2015 Andreas Eriksson Ledamot Vald till stämman 2016 Stefan Wiberg Sekreterare Vald till stämman 2016 Björn Fredblad Ledamot Vald till stämman 2016 Suppleanter Yvonne Molander Vald till stämman 2015 Birgitta Stening Vald till stämman 2015 Revisorer Ordinarie Henrik Atmer Vald till stämman 2015 Inger Cederblad Vestlund Vald till stämman 2015 Revisorer Suppleant Hanno Alhonen Vald till stämman 2015 Valberedning Gösta Hellberg Vald till stämman 2015 Palle Wiberg Vald till stämman 2015 Väsentliga händelser under 2014 Ordinarie årsmöte avhölls den 25 mars Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden och ett antal samråd och underhandskontakter. Styrelsen har gjort vägsyn av föreningens vägar. Vid vägsynen konstaterades att vägnätet behöver nya slitlager på delar av vägnätet. Spricklagningar har gjorts med snabelbilen av Skanska beläggningar. Sida 1 av 2

3

4 Resultatrapport Bokslut Klacknäsets Vägförening 2014 Orgnr BOKSLUT OMS% BUDGET FG ÅRS OMS% BOKSLUT RÖRELSEINTÄKTER 3900 Medlemsavgifter , , Statliga bidrag , , Övr ersättn och intäkter 0, ,00 Summa rörelseintäkter , ,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,00 RÖRELSEKOSTNADER Driftskostnader 5110 Förnyelsefond, avslut mot balans 0 0,00 0 0, Elförbrukning , , Underhåll anslagstavlor , , Underhåll vägbelysning , , Underhåll sandlådor 0 0, , Underhåll vägar , , Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Underhåll grönytor , , Snöröjning , , Sandning vid vinterunderhåll , , Snöplogning , , Sopning vägar 0 0, , Serviceavgift med försäkrung , , Ersättning skada 0 0, , Ekonomisk förvaltning , ,40 Summa Driftskostnader , ,20 Övriga förvaltningskostmader 6110 Utskick för medlem - stämma o enkäter , , Allmänna administrativa kostnader , , Arvoden styrelse , , Ersättningar till revisor , , Medlemsregister , , Kurser o utbildning , ,00 Summa övriga förvaltningskostnader , ,00 Utgifter för personal 7510 Arbetsgivaravgifter , , Soc avg för semester- och löneskuld 0 0,00 0 0, Särskild löneskatt , ,10 Summa utgifter för personal , , Ränteintäkter 571 0, ,40 Summa räntor , ,40 ÅRETS RESULTAT , ,50

5 Balansrapport Klacknäsets Vägförening Bokslut 2014 Orgnr ING BALANS Hela UTG SALDO SALDO TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 9 000, , , , Skattekonto 51,00 0,00 51,00 51, Övr förutbetalda kostn och upplupna int , , , ,00 Summa fordringar , , , ,00 Kassa och bank 1930 Bank, checkräkningskonto , , , , Bank, Övriga bankkonto , , , ,00 Summa kassa och bank , , , ,66 Summa omsättningstillgångar , , , ,66 SUMMA TILLGÅNGAR , , , ,66 EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL Eget kapital 2086 Förnyelsefond , , , , Balanserad vinst , , , , Årets resultat , ,10 0,00 0,00 Årets resultat 0, , , ,10 Summa eget kapital , , , ,18 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder ,00-112, , , Innehållen källskatt 0, , ,00 0, Arbetsgivaravgifter 5 295, ,00 0, Övr upplupna kostn, förutbet intäkter , , , ,48 Summa kortfristiga skulder , , , ,48 SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL , , , ,66

6 BOKSLUTSKOMMENTARER Klacknäsets Vägförening Bokslut 2014 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprätats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1. Det är första året som BFNAR 2008:1 tillämpas vilket kan innebära bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåren. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder redovisas till anskaffningsvärde om inget annat nämns nedan. Siffror inom parentes jämföres med föregående år. NOTER Kundfordringar (4 9) st obetalda avgifter 4 000, ,00 Summa 4 000, , Upplupna intäkter Statligt bidrag för 2014, betalt jan , , Upplupna kostnader Summa , ,00 Felbetalda medlemsavgifter 100,00 100,00 Bankavgift för ,00 342,00 Upplupna revisinsarvoden för , ,00 Upplupna inköp 6 407,71 0,00 Upplupna styrelsearvoden ,00 0,00 Elkostnader för nov+dec 7 335, ,48 Summa , ,48

7

8 Klacknäsets Vägförening Orgnr Budgetförslag 2015 Konto Beskrivning Budget 2015 Medlemsvagifter Statligt bidrag Summa intäkter Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0 Bokföres i balansräkning Förnyelsefond Elförbrukning Underhåll anslagstavlor 0 Underhåll vägbelysning Underhåll sandlådor Underhåll vägar Underhåll grönytor Sandning vid vinterunderhåll Snöplogning Sopning vägar Serviceavgift med försäkring Ekonomisk förvaltning Summa driftskostnader Övriga förvaltningskostnader Utskick för medlem Administration Arvode styrelse Administration styrelsearvode Ersättning revisor Medlemsregister Kurser, Utbildning Summa övriga förvaltningskostnader Totalt drifts- förvaltningskostnader Personal Arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt Summa personal Totalt kostnader Ränteintäkter ÅRETS RESULTAT cs

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2014 för verksamhetsåret 2013. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola Idrottshallen, Ingarö

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens ändamål Förvaltning av samfälligheten Björnö GA:1 och föreningens tillgångar enligt beslutad förrättning genomförd 2000-03-28 Om föreningen Föreningen

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2008. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Torsdagen den 12 mars klockan

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2016 för verksamhetsåret 2015.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2016 för verksamhetsåret 2015. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2016 för verksamhetsåret 2015. Årsmöte äger rum i Brunns skola, Matsalen, Ingarö Onsdag den 16

Läs mer

KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2018 för verksamhetsåret 2017.

KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2018 för verksamhetsåret 2017. KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2018 för verksamhetsåret 2017. Årsmöte äger rum i Brunns skola, Matsalen, Ingarö Onsdag den 21

Läs mer

Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2019 för verksamhetsåret 2018.

Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2019 för verksamhetsåret 2018. KVF Organisationsnummer:814000 2422 Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2019 för verksamhetsåret 2018. Årsmöte äger rum, Ingaröföreningshus Näsuddsv.3 Idrottsplatsen

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2013 för verksamhetsåret 2012.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2013 för verksamhetsåret 2012. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening inbjuds härmed till ordinarie årsstämma 2013 för verksamhetsåret 2012. Årsmöte äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Tisdagen den 26 mars 2013 kl. 19.00 registreringen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Jfrsredovisning. 'Foto. :Margareta JVifsson, qustavs6erg. S{ottspar~ns samfä{ciglietsjörening qustavs6erg, Värmdö 'Kommun Orgnr.

Jfrsredovisning. 'Foto. :Margareta JVifsson, qustavs6erg. S{ottspar~ns samfä{ciglietsjörening qustavs6erg, Värmdö 'Kommun Orgnr. Jfrsredovisning 2011 'Foto. :Margareta JVifsson, qustavs6erg S{ottspar~ns samfä{ciglietsjörening qustavs6erg, Värmdö 'Kommun Orgnr. 717911-4678 i SLOTTSPARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Orgnr 717911-4678 Verksamhetsberättelse

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Björkhagen Skepparkrokens vägförening

Björkhagen Skepparkrokens vägförening Dagordning 1. Föreningsstämman öppnas (inkl kallelseförfarande) 2. Val av ordförande för stämman Förslag: NN 3. Val av sekreterare för stämman Förslag: Hans-Olov Pettersson 4. Val av två justerare, tillika

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2013-06-13 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 13 juli 2013 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmoprotokollet Kallelse till Årsstämma i Ängsklockans samfällighetsförening 2017 Tid: Torsdagen den 23 november 2017, kl. 19:00-21:00 Plats: Nya Föreningsgården i Larsberg, Lidingö Fullmakt: Om fastigheten har mer än

Läs mer

Handlingar till Föreningsstämman

Handlingar till Föreningsstämman Handlingar till Föreningsstämman 2019-04-24 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2019 Medlemmar i 101net Käglinge Samfällighetsförening kallas till årets föreningsstämma! Datum: Onsdagen den 24 april 2019 Plats:

Läs mer

Resarö Vägförening 2009-02-25

Resarö Vägförening 2009-02-25 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte lördag 21 mars 2009 kl 10.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

När: Tisdagen 22 maj 2012 Tid: Kl Plats: Gemenskapslokalen Villan, Publikvägen 16 i Farstadal.

När: Tisdagen 22 maj 2012 Tid: Kl Plats: Gemenskapslokalen Villan, Publikvägen 16 i Farstadal. Charlottendalshöjdens Samfällighetsförening org nr 717911-2169 www.charlottendalshojdensshf.se KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA När: Tisdagen 22 maj 2012 Tid: Kl 18.30 Plats: Gemenskapslokalen Villan,

Läs mer

Kopparhaga Samfällighet Årsredovisning Kopparhaga Samfällighetsförening 2018

Kopparhaga Samfällighet Årsredovisning Kopparhaga Samfällighetsförening 2018 Årsredovisning sförening 2018 Dagordning Kopparhaga årsstämma 2019 1. Årsstämmans öppnande 2. Fråga om årsstämmans behöriga utlysande 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman

Läs mer

Samfällighetsföreningen Västerängen 1

Samfällighetsföreningen Västerängen 1 Årsredovisning för Samfällighetsföreningen Västerängen 1 Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 12 oktober 2016 kl. 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

GÄRDSMYGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

GÄRDSMYGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING GÄRDSMYGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTES HANDLINGAR för räkenskapsåret 2016 org nr 717905-2910 Gärdsmyg Välkomna till föreningens årsmöte den 10 maj 2017 Årsberättelse 2016 - Gärdsmygens Samfällighetsförening

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil.

Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012, kl 1900 Plats: Församlingshemmet i Mörsil. Mörsils Vägsamfällighetsförening c/o Marcus Elf Horneyvägen 57 830 04 Mörsil Mörsil 2012-04-05 Kallelse till ordinarie årsstämma i Mörsils Vägsamfällighetsförening! Tid för stämman: onsdagen 25/4-2012,

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Årsredovisning. BRF Bockholmen

Årsredovisning. BRF Bockholmen Årsredovisning för 769612-3673 Räkenskapsåret 2017 1 (8) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hylliedals Samfällighetsförening

Hylliedals Samfällighetsförening Årsbokslut för Hylliedals Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hylliedals Samfällighetsförening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och för Hylliedals Samfällighetsförening, får

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighets får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

KANNTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KANNTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KANNTORPS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Årsredovisning 2016 Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats av Lantmäteriet 1995-12-04, Dnr 95/762 Föreningsstämmor Ordinarie föreningsstämman

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Björkviks Båtklubb 2016 Styrelse: Hans Dertell, ordförande Helena Trotzig, sekreterare Kent Söderqvist, hamnkapten och kassör Alf Segergren, hamnfogde Lennart Nilsson Sönne, medlemsansvarig

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (9)

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening m. fl. i Lund

Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening m. fl. i Lund Årsredovisning för Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening m. fl. i Lund Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Ragnar Lodbroks Samfällighetsförening m. fl. i Lund 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Styrelsen för Skopans samfällighetsförening

Styrelsen för Skopans samfällighetsförening Styrelsen för Org.nr: 717905-1300 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Resultaträkning 2018-12-31 2017-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 1 Stämmans öppnande 2 Kallelse till stämman 3 Fastställande av dagordning DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 4 a Val av ordförande för stämman b Val av sekreterare

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Torsdag i Brunns skolas matsal

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Torsdag i Brunns skolas matsal VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Torsdag 2009 03 19 i Brunns skolas matsal 18.00: Registrering med kaffe och macka. 18.30: Granens samfällighets årsmöte Omedelbart därefter: Björnö tomtägareförenings årsmöte Förslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2011 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2011 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Baltora VA Samfällighetsförening

Baltora VA Samfällighetsförening Årsredovisning för Baltora VA Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Kassaflödesanalys 6 Noter

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Årsredovisning. Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening

Årsredovisning. Boberg-Dotetorp VAF Ekonomisk förening Årsredovisning för 769631-3498 Räkenskapsåret 2018 1 (7) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret.

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret. Årsredovisning 206-0-0 206-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 206-0-0 206-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Enens Samfällighetsförenings. Ordinarie Årsstämma 2014

Enens Samfällighetsförenings. Ordinarie Årsstämma 2014 Enens Samfällighetsförenings Ordinarie Årsstämma 2014 Årsstämman äger rum tisdagen den 17 juni i Båtföreningens klubblokal vid hamnen. Kaffe, te och smörgås serveras från kl. 18.30. Välkomna! Styrelsen

Läs mer

Resarö Vägförening

Resarö Vägförening Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 19 april 2010 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet MEDLEMMARNA I BODA-DYVIKS VÄGFÖRENING KALLAS HÄRMED TILL ORDINARIE STÄMMA SÖNDAGEN 5 maj 2019 KLOCKAN 15.00 I NYKVARNS BYGDEGÅRD Dagordning för mötet 1. Mötets öppnande 2. Fråga om kallelse skett i behörig

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret Årsredovisning 204-0-0 204-2-3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret 204-0-0 204-2-3. Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande

Läs mer

Vårdkasens Vägförening 717904-4727

Vårdkasens Vägförening 717904-4727 1(9) Årsredovisning 2012010120121231 Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 7179044727 Räkenskapsåret 2012010120121231 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot i Intygar härmed att en med denna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(9) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 16 mars 2016 Kl. 18:00 i Björlandagårdens matsal Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015 Styrelsen för Stenhamra Vägsamfällighet lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2015 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ledamöter:

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2009 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2009 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

Noraåbruks Samfällighetsförening

Noraåbruks Samfällighetsförening Årsredovisning för Noraåbruks Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Noter6 Underskrifter7 Noraåbruks

Läs mer

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 15 april 2014 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 15 april 2014 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

LÖVSÄTTRA Samfällighetsförening för verksamhetsåret Innehållsförteckning. Kallelse...1. Dagordning. 2

LÖVSÄTTRA Samfällighetsförening för verksamhetsåret Innehållsförteckning. Kallelse...1. Dagordning. 2 A rsmo teshandlingar LÖVSÄTTRA Samfällighetsförening för verksamhetsåret 2013 2014 Innehållsförteckning Kallelse.......1 Dagordning. 2 Revisionsberättelse, ej med, uppläses på stämman....3 Verksamhetsberättelse.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kläppen VA Samfällighetsförening

Kläppen VA Samfällighetsförening Årsredovisning för Kläppen VA Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar 6

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2018-11-22 1. Mötets öppnande 2. Mötets stadgeenliga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av justeringsmän 5. Val av mötesordförande 6. Val av mötessekreterare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Edö 23-25 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18.

Kallelse. Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma / Klockan 18. Kallelse Styrelsen önskar alla varmt välkomna till: Parklyckans Samfällighetsförenings 8:e ordinarie årsstämma Tid: 213 24/4-212 Klockan 18.3 Plats: BRF Brunnsängens gårdshus Innehåll: Dagordning Resultat

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Årsredovisning. BRF Kummelnäs Gård

Årsredovisning. BRF Kummelnäs Gård 1(10) Årsredovisning BRF Kummelnäs Gård Styrelsen för BRF Kummelnäs Gård får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Om inte annat särskilt anges,

Läs mer

Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget.

Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla välkomna 2014-04-09 Kallelse till 2014 årsmöte i Rörmöstvägens vägsamfällighet

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Årsredovisning Brf Samson 16

Årsredovisning Brf Samson 16 Årsredovisning Brf Samson 16 Räkenskapsår 2016-01-01-2016-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen för Brf Samson 16 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005

S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 S A M F Ä L L I G H E T S F Ö R E N I N G E N Ä N G S V Ä D D E N ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÄNGSVÄDDEN S SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING 2005 INNEHÅLL 1. Förvaltningsberättelse 2. Föreningsstämma 3. Styrelse 4. Räkenskapsår

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer