Hovgården fiber Ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hovgården fiber Ekonomisk förening"

Transkript

1 Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan årsmötet,

2 Årsmöte sida 2 Dagordning för årsmöte Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3 Godkännande av röstlängden 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av 2 justerare tillika rösträknare 6. Fråga om kallelse har utfärdats enligt stadgarna 7. Styrelseberättelse för verksamhetsåret Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret Godkännande av Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens förslag till arbetsplan för Styrelsens budgetförslag för Val av: 1 st. Ordförande 1 år 3 st. Ordinarie 3st 2 år 0 st. Suppleant 0 år 1 st Revisor 1 år 1 st. Revisorsuppleant 1 år 2 st. Valberedning 1 år 14. Ev. inkomna motioner 15. Övriga frågor 16. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering samt för protokollets tillgänglighet för medlemmarna

3 Årsmöte sida 3 Årsberättelse 2014 Styrelsens berättelse: Styrelsen för Hovgården fiber Ekonomisk förening avlämnar härmed följande berättelse för 2014 års verksamhet. Styrelsens sammansättning har varit: Ordförande: Styrelseledamöter: Revisor: Revisorsuppleant: Valberedning Carl Nicklason Claes Dagnell Patrik Jigstam Andreas Forsberg Ina Sjöstrand Rikard Bodforss Katarina Eriksson Lars Ekstrand Martin Jarlegren Under året har vi: Hjälpt till och följt upp vid ägarbyten i anslutna fastigheter. Rutiner för föreningen har skapats, dokumenterats samt uppdaterats. Finns på hemsidan Ställt frågan om intresse för att fler hushåll vill ansluta sig och 5 st har valt att gå vidare. Vi är 72 st hushåll idag varav 1 är vilande. Styrelsen har haft ett årsmöte och 4 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2014.

4 Årsmöte sida 4 Arbetsplan Styrelsen planerar att under 2015 ha minst 4 st protokollförda möten. 2. Styrelsens huvuduppgift kommer att vara att säkerställa fiberföreningens fortlöpande ekonomiska situation. 3. Styrelsen kommer att vara stöttande för föreningsmedlemmarna angående tekniska ärenden, men ej ansvariga, det är leverantören. 4. Arbeta med anslutning av nya medlemmar. 5. Undersöka möjlighet att byta bank, dels för billigare bankavgift, dels för bättre bankgiroutskrifter.

5 Årsmöte sida 5 Budgetförslag 2015 Kostnader Månadsavgift 71 hushåll x 12 månader x 298 kr kr Revisor arvode x 298 kr 298 kr Styrelsearvoden x 894 kr kr Deklarationskostnad (Extern revisor) kr Lokalhyra kr Administration (Papper, möteskostnader, kaffe) kr Bankavgift kr Faktura-avgift 4x25 kr + moms 125 kr Summa Kostnader kr Intäkter Månadsavgifter 71 hushåll x 12 månader x 298 kr kr Överskott kr Medlemsavgift 71 hushåll x 100 kr kr Summa intäkter kr Differens Intäkter- Kostnader 801 kr Styrelsens kommentar till budgetförslag 2015 Post fastigheter är anslutna fastigheter är i drift 3. För att fastställa medlemsavgiften för 2015 räknar vi med nedanstående kostnader under 2015: Budget (kr) Revisor arvode (1x298 kr) 298 Styrelsearvoden (4x894 kr) 3576 Deklarationskostnad (Extern revisor) 1000 Lokalhyra 1000 Administration (Papper, möteskostnader, kaffe) 1800 Bankavgift 1200 Faktura avgift (4 x 25 kr+moms) 125 Överskott från Summa: 6299 Medlemsavgift per års (baserat på 71 medlemmar) 88,72 Avrundat 100

6 Årsmöte sida 6 Slutord: Ordförande tackar alla som har deltagit Björlanda Mars 2015 Carl Nicklason Ordförande Claes Dagnell Ledamot Patrick Jigstam Ledamot Andreas Forsberg Ledamot Ina Sjöstrand Kassör, Ledamot

7 Årsmöte sida 7 Årsredovisning Resultat och Balansräkning Resultatrapport

8 Årsmöte sida 8 Balansrapport Förvaltningsberättelse för 2014 Överskottet från 2013 har täckt våra kostnader för 2014 (därav har ingen medlemsavgift tagits ut för 2014). Resterande överskott förs över till räkenskapsår 2015 för att reducera medlemsavgifterna för Styrelsen har arbetat med att få in nya medlemmar, 5 st fastigheter har valt att gå vidare. Styrelsen har haft 4 st. protokollförda möten under räkenskapsåret 2014 (maj, augusti, november 2014 samt februari 2015). Protokoll finns på hemsidan (http://www.hovgarden.org/telia.html). Styrelsemötena har förlagts några veckor efter att varje kvartalsavgift ska ha varit betald. Styrelsen har tagit fram, uppdaterat och förtydligat rutiner. Finns dokument på hemsidan som heter FIBER Frågor och Svar

9 Årsmöte sida 9 Revisionsberättelse Skall läggas in när den inkommit av revisorn.