ÅRSMÖTE Bilaga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1"

Transkript

1

2

3

4

5 ÅRSMÖTE Bilaga 1

6 Ordinarie årsmöte 2012 TID: (tisdag) kl PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande av röstlängd, fullmakter 8. Verksamhetsberättelse och resultaträkning, balansräkning 9. Revisionsberättelse 10. Ansvarsfrihet för styrelsen 11. Inkomna motioner 12. Möte med sidoföreningar 13. Förvaltning av ga:26 (Timmerbyvägen) 14. Lokal trafikföreskrift (slitagereglerna) 15. Arvodering 16. Fastställande av verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat, utdebitering och Betalningsdag 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 18. Val av revisorer och suppleanten 19. Val av valberedning 20. Övriga frågor 21. Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 22. Avslutning Kallelsen: - har publicerats på RBVFs hemsida den 18 juli har anslagits på samfällighetens anslagstavlor den 9 juli har delats ut i brevlådorna den 29 augusti 2012

7 Mötesunderlag pkt 8: Verksamhetsberättelse 2011/2012 Styrelsen har haft fyra ordinarie sammanträden och varit komplett under året. Suppleanterna kallas men har inte behövt närvara. Förutom ordinarie styrelsemöten har verkställande utskottet haft ett budgetmöte i maj månad. Timmerbyvägens representant var kallad och närvarande. Vägsyn har genomförts (styrelsen) dem 31 mars, där antecknade brister i stort har åtgärdats. Entreprenören GZ-ENTREPRENAD har utförd driftarbetena sopning samt klippning av vägkanter. Christells Handelsträdgård har ombesörjt snörenhållningen och övriga drift- och underhållsarbeten. Fem fastigheter har under verksamhetsåret debiterats slitageavgift för nybyggnad/större ombyggnad. Underhålls- och förnyelseplanen har i sedvanlig ordning uppdaterats. Bland annat har livslängden för beläggningar på delsträcka 3 minskat från 20 till 15 år. Snörenhållningen kostade i år för RBVF:s del kr, totalt kr för alla föreningarna. Inbetalningar av fakturor avseende sidoföreningarna har fungerat väl. Förvaltningen av ga:26 (Timmerbyvägen), enl 2 i stadgarna, har diskuterats i styrelsen. Frågan skall aktualiseras med lantmäteriet och tas upp under pkt 13 på årsmötet. Mötet med sidoföreningarna den 12 april ställdes in pga för få anmälningar. Varför är intresset så litet, trots många gemensamma frågor för föreningarna? Årsmötets pkt 12 får hantera detta. Förutom RBVF har tre sidoföreningar (Bäckadalsvägen, Sofies o Göta Nords vägförening och Backa Gille) upphandlat sopning av vägen efter vintern. Christells har lagat och ersatt trasiga betongrör i Bråtåsvägens övre del.

8 Mötesunderlag pkt 8: Verksamhetsberättelse 2011/2012 Budget samt utfall Råhagens & Bråtåsvägens Samfällighet - BUDGET Räkenskapsår: konto Intäkter Utfall Budget Medlemsavgifter Råhagsvägen-/Bråtåsvägen Slitageavgifter Medlemsavgifter Timmerbyvägen Statliga bidrag Kommunala bidrag Summa Intäkter Kostnader 2110 Avsättning förnyelsefond RBVF Avsättning Timmerbyvägen Inköp materiel och varor Drift Råhags-/Båtåsvägen Drift Timmerbyvägen Lokalhyra Kontorsmateriel Trycksaker Datakostnader Bankkostnader Konsultarvoden Konsultarvoden Timmerbyvägen Föreningsavgifter Års-och timarvoden Sociala avgifter Summa kostnader

9 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Vägföreningen förvaltar och underhåller samfällighetens vägar i Råhagen/Bråtås i Vallda, Kungsbacka. I föreningens räkenskaper redovisas också medlemsintäkter för Timmerbyvägens vägförening samt därtill hörande omkostnader för denna vägförening. Föreningarnas totala intäkter uppgår till totalt 228 tkr, föregående år 274 tkr. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Inga väsentliga händelser har inträffat under räkenskapsåret eller efter dess utgång. Dispositioner av resultat m m Enligt budget vid årsmötet gjordes avsättning till förnyelsefond för Råhagens Bråtåsvägen med kr. Fondens storlek uppgår därefter vid bokslutet per till kr. Då Timmerbyvägens andel av årets resultat gav ett underskott gjordes vid bokslutet per en återföring med kronor. Fonden för Timmerbyvägen uppgår därefter till kronor. I balansräkningen redovisas Kortfristiga placeringar samt Kassa och bank till kronor. Timmerbyvägens andel av detta belopp uppgår till kr. Av fonderade medel på sammanlagt kronor vid bokslutet per , fanns kronor placerade på Likviditetsfond hos Nordea. Utöver gjorda fonderingar på totalt kronor har föreningen ett eget kapital på kronor..

10 Mötesunderlag pkt 15: Arvodering ARVODERING Ordf, sekr, kassör 4000 kr/år oförändrad Övriga ord. ledamöter 1500 kr/år oförändrad Styrelsesuppleanter oförändrad Revisor 1, revisor kr/år oförändrad Revisorsuppleant oförändrad Valberedning 1 och kr/år oförändrad Webbmaster 1800 kr/år oförändrad MÖTESERSÄTTNING 250 kr för 1:a timman oförändrad 150 kr för ytterliggare påbörjad timma oförändrad (vid max 6 möten per år)

11 Mötesunderlag pkt 16: Verksamhetsplan och budget 2012/2013 Förutom hänskjutna frågor från årsmötet skall underhålls- och förnyelseplanen uppdateras. Två till fyrafastigheter kommer under verksamhetsåret att faktureras slitageavgift för nybyggnad/större ombyggnad. Förbättring av stödkanter på vissa sträckor kommer att genomföras. Målningsarbeten skall utföras mellan förskolan och Bäckadalsvägen. Vägsyn sker som vanligt under april månad. Råhagens & Bråtåsvägens Samfällighet - BUDGET Räkenskapsår: konto Intäkter Budget Medlemsavgifter Råhagsvägen-/Bråtåsvägen Slitageavgifter Medlemsavgifter Timmerbyvägen Statliga bidrag Kommunala bidrag Summa Intäkter Kostnader 2110 Avsättning förnyelsefond RBVF Avsättning Timmerbyvägen Inköp materiel och varor Drift Råhags-/Båtåsvägen Drift Timmerbyvägen Lokalhyra Kontorsmateriel Trycksaker Datakostnader Bankkostnader Konsultarvoden Konsultarvoden Timmerbyvägen Föreningsavgifter Års-och timarvoden Sociala avgifter 9000 Summa kostnader