Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014"

Transkript

1 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte april 2014, kl Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen, Anna Sahlee, Paulina Salminen, Parul Sharma, Maja Söderblom, Therese Ydremark och Zarah Östman Pittaluga. 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Mikael Jonsson. 2. Val av mötesordförande Mikael Jonsson valdes till mötesordförande. 3. Val av sekreterare för årsmötet Maja Söderblom valdes till sekreterare. 4. Val av två justerare tillika rösträknare Maja Magnusson och Zarah Östman Pittaluga valdes till justerare tillika rösträknare. 5. Årsmötets stadgeenliga utlysande Årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst. 6. Upprättande av röstlängd 12 personer närvarande varav samtliga med rösträtt. Rebecka Jalvemyr avstod däremot sin rösträtt. 7. Verksamhetsberättelse Mikael Jonsson föredrog verksamhetsberättelsen för Notering gjordes om att verksamhetsberättelsen borde förtydligas gällande interna förkortningar på ex. olika samarbetsprojekt och dokument. Bortsett från dessa mindre justeringar godkändes verksamhetsberättelsen. 8a. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse Mikael Jonsson redogjorde för årsredovisningen för Redovisningen visade på att FIAN Sverige var som mest produktiva under hösten 2013 då de flesta av intäkterna (både genom medlemsintäkter, gåvobrev och

2 bokförsäljningstillfällen) samlades in. Detta konstaterades dock vara ett ohållbart arbetssätt för styrelsen. Överskottet på kronor för det gångna året går till FIAN Sveriges "buffertkonto". En viktig förändring gällande FIAN Sveriges årsredovisning för 2013 gäller Solidaritetsfonden för FIAN IS. Tidigare har avgiften betalats i efterhand men för att undvika skulder ska FIAN Sverige under 2014 börja betala betala avgiften till Solidaritetsfonden det aktuella året. Rebecka Jalvemyr redogjorde för den externa revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen och godkänt årsbokslut av auktoriserad revisor för 2013 inkom sent (25 april). Årsmötet noterade en viss otydlighet under paragrafen "Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar i den externa revisionsberättelsen. Rebecka Jalvemyr uppdaterade även kring FIAN Sveriges missbelåtenhet av den externa revisionsbyrån (Ernst & Young), därav den inkomna motionen. Se vidare punkt 10 och 17. 8b. Internrevision Denna punkt tillkom under årsmötet då den missats i den tidigare dagordningen. Therese Ydremark redogjorde för den interna revisionen och över lag gavs styrelsen gott omdöme men med ett fåtal förslag och rekommendationer för ett förbättrat styrelsearbete. De rekommendationer som internrevisionen behandlade redogörs för nedan (uppdelat inom tre arbetsområden): 1. Organisations och kapacitetsutveckling. Internrevisionen rekommenderade styrelsen för FIAN Sverige att ta tag i arbetet med organisationsutvecklingsplanen eftersom denna bör vara färdigställd innan Internrevisonen efterfrågade även styrelsens eventuella slutsatser kring hur föreningen arbetar med att behålla sina medlemmar. Detta eftersom ett stort tapp av medlemsantal tidigare skett. Internrevisionen upprepade också rekommendationen från förra årets internrevision avseende rutiner för protokoll av utskottsmöten och beslut (framförallt från arbetsutskottet). Arbetsutskottet måste hitta rutiner att lista bilagor som tillhör det aktuella protokollet. Kort diskussion gällande den höga omsättningen av nya ledamöter i styrelsen för Ev. kan en stadgeändring om instiftande av tvåårsmandat för styrelseledamöter vara relevant. 2. Informationsarbete och aktiviteter.

3 Therese Ydremark påpekade FIAN Sveriges utmaning att engagera lokalgrupper. Internrevisionen ser positivt och rekommenderar styrelsen att fortsätta arbeta med att engagera aktivister oberoende geografisk plats (ex. skribentgruppen och aktivistforumet på facebook). 3. Stadgar och föreningsekonomi Internrevisionen ser positivt på 2012 års stadgeändring gällande möjlighet till framflytt av FIAN Sveriges årsmöte. Med tanke på den tidsbrist som funnits kring färdigställande av årsbokslut rekommenderar internrevisionen att skjuta fram årsmötet ytterligare Internrevisionen ser positivt på stadgeändringen (se punkt 10) för utökning av antal styrelseledamöter men att årsmötet bör beakta svårigheten för valberedningen att rekrytera ett större antal personer. Utöver dessa förslag rekommenderade internrevisionen årsmötet att ge styrelsen i FIAN Sverige ansvarsfrihet för räkenskapsåret Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse Årsmötet beslutade enhälligt att ge avgående styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret Inkomna motioner x 3 Till årsmötet hade tre motioner inkommit. 1. Motion gällande stadgeändring av paragraf 3 med möjligheten till utökad styrelse. På grund av nedskärningar i kansliets personal och styrelsens ökade operativa roll inkom den avgående styrelsen med en motion som önskar omformulera stadgarna så att styrelsen kan innefatta minst 11 men högst 14 personer. Internrevisionen noterade dock att valberedningen kan komma få vissa svårigheter att rekrytera ett ökat antal styrelseledamöter. Ett förslag är att göra en gradvis ökning av antalet styrelsemedlemmar. Beslut togs av årsmötet att godkänna stadgeändringen av paragraf 3 men med vetskapen om att valberedningen kan komma få vissa utmaningar. 2. Motion gällande byte av extern revisor från Ernst & Young till Carola Nilsson (Prosper Revision AB). Med bakgrunden att den nuvarande externa revisorn från Ernst & Young försvårat arbetet på kansliet har den avgående styrelsen inkommit med en motion med önskan om byte av extern revisor till en billigare och mer kontinuerlig sådan. Årsmötet

4 konstaterade att beslut kring denna motion inte behövde tas av årsmötet då motionen inte rörde en stadgeändring. Beslut tillsvidareläggs till punkt 17 på dagordningen. 3. Motion avseende framtagande av rutiner för valberedning. Eftersom nuvarande underlag för valberedning är bristfällig och otydlig har den avgående styrelsen inkommit med en motion om att underlätta för valberedningens arbete genom framtagande av nya rutiner. Årsmötet konstaterade att motionen inte rörde någon stadgeändring samt att ingen ur valberedningen närvarade under årsmötet vilket bidrog till beslutet att tillsvidarelägga motionen till ett kommande styrelsemöte. Årsmötet ställde sig dock positivt till förslaget. 11. Fastställande av verksamhetsplan för 2014 Samtliga årsmötesdeltagare godkände verksamhetsplanen för 2014 med en notis från internrevisionen om att i framtiden alltid ha den strategiska långsiktsplanen i åtanke vid FIAN Sveriges verksamhetsplanering. 12. Fastställande av budget för 2014 Rebecka Jalvemyr redogjorde för budgeten Rebecka tillade informationen om ett ev. EU projekt som kan komma beviljas i juli 2014 och i sådant fall tillkommer en ytterligare intäkt. Dessutom finns en chans att en förlängning av FAS3 kommer ske vilket också kan komma ge en ytterligare intäkt men detta är inget som styrelsen bör räkna med. Årsmötet konstaterade att en utförligare punkt för extern revision är nödvändig i budgeten för Budgeten godkändes enhälligt men med beslutet om att Mikael Jonsson justerar med en tydliggörande punkt om utgifter för extern revision. 13. Val av ordförande, sekreterare och kassör Parul Sharma valdes till ordförande. Mariana Vikström valdes till sekreterare. Mikael Jonsson valdes till kassör. 14. Val av ytterligare två till fyra styrelseledamöter samt minst tre ersättare Zarah Östman Pittaluga valdes till ordinarie styrelseledamot. Paulina Salminen valdes till ordinarie styrelseledamot. Ida Niskanen valdes till ordinarie styrelseledamot. Björn Berntsson valdes till ordinarie styrelseledamot. Maria Starck valdes till ordninarie styrelseledamot.

5 Maja Magnusson valdes till suppleant. Maja Söderblom valdes till suppleant. David Holm Gatica valdes till suppleant. 15. Val av firmatecknare Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Parul Sharma och Maria Starck valdes till firmatecknare. 16. Val av internrevisor samt suppleant Therese Ydremark valdes till internrevisor och Åsa Callmer till suppleant. 17. Val av extern revisor Årsmötet konstaterade att ytterligare underlag behövdes för ett ev. byte av extern revisor och med detta som grund kvarstår tillsvidare den nuvarande externa revisorn från Ernst & Young. Möjligheten att få en revisionsbyrå att göra FIAN Sveriges revision Pro bono bör undersökas. Årsmötet beslutade att den nya styrelsen får i uppdrag att undersöka Pro bono möjligheter samt ta fram specifika kostnadsförslag från Prosper Revision AB. Mikael Jonsson kontaktar Carola Nilsson på Prosper Revision AB för offert innan det första styrelsemötet. 18. Val av valberedning, två ordinarie och en ersättare Najite Ukale (sammankallande) och Christopher Eriksson valdes till valberedning. Anna Sahlée valdes till suppleant. 19. Fastställande av medlemsavgift för 2015 Medlemsavgiften fastställdes till 240 kronor per år. Dock gav årsmötet styrelsen förbehållningen att kunna driva en kampanj för ungdomar med fokus på lägre medlemsavgift. 20. Övrigt Internrevisionerna gav än en gång rekommendation om att FIAN Sverige bör ansöka om 90 konto för att på så vis få ökat förtroende. Detta kommer tas i beaktande av den nya styrelsen. 21. Mötet avslutas Årsmötet avslutades. Vid protokollet:

6 Maja Söderblom Justeras: Maja Magnusson Zarah Östman Pittaluga

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR

SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR SERBERNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE STADGAR STADGAR 1. ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE 1.1. Serbernas Riksförbund i Sverige. Савез Срба у Шведској. 1.2. Serbernas Riksförbund i Sverige (vidare benämnt SRF) har

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR

FLiNS Stadgar Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR FÖRENINGEN LINKÖPINGS NATIONALEKONOMER OCH STATSVETARE STADGAR Antagna av FLiNS årsmöte 2015 Förslag till FLiNS årsmöte 2015 1 Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Syfte... 3 3 Firmatecknare... 3 4 Medlemskap...

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger

Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23. Protokollstext: Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23 Närvarande: Mötesordförande Linnea Risinger Från styrelsen: Jonas Nordlander Lina Weingård Linus Lindgern Robin Hallberg Isak Tegmark Micke

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet

Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Stadgar rörande Kultur, Samhälle och Mediegestaltning vid Linköpings universitet Reviderade 09-01-19 Övergripande stadgar Kap 1 Allmänt 1 Föreningsnamn Föreningens namn är SKUM vid Linköpings universitet.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer