KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSMÖTE"

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl till i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao, Styrelsen Bilagor: 1. Förslag till dagordning 2. Förvaltningsberättelse 3. Årsredovisning Budgetförslag Valberedningens förslag till styrelse 2010

2 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av förslag till dagordning 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av mötesfunktionärer: a. ordförande b. sekreterare c. 2 protokolljusterare, att ihop med ordföranden justera dagens protokoll d. rösträknare 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 8. Framläggning av styrelsens årsredovisning 9. Framläggning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Förslag till inkomst och utgiftsstat för Fråga om arvoden till styrelse, revisorer och valberedningen. 14. Val av styrelse och styrelseordförande för Utlysta tjänster: ordförande, 1 ledamot, 2 suppleanter 15. Val av 2 revisorer för Val av 2 valberedning för Av styrelsen till stämman hänskjutna Investering om däckställ 18. Meddelande om var protokoll kommer att hållas tillgängligt 19. Stämmans avslutande Välkomna Styrelsen

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Äppelträdgårdens samfällighetsförening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Föreningsfunktionärer har sedan den ordinarie föreningsstämman varit: STYRELSE Ordinarie Pierre Belouin Gård 1 Ordförande Jessica Eriksson Gård 2 Kassör Urban Ottosson Gård 5 Sekreterare Johan Sahlsten Gård 4 Ledamot Marcus Lind Gård 3 Ledamot Viktoria Gårder Gård 2 (flyttade september 2009) Suppleanter Kristian Jennersjö Gård 1 ÖVRIGA ROLLER Revisorer Henrik Boström Gård 1 Stefan Månsson Gård 4 Valberedning Catarina Forsgren Gård 1 Sammanträden Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. Försäkring Samfällighetsföreningen har företagsförsäkring i Trygg Hansa, Stockholm

4 Verksamheten under året som gått Från årsstämman Underhållsarbetet av utomhusparkeringen (utanför stora garaget) fortskrider. Ritningar har tagits fram, bygglovsansökan skickats in och offerter har begärts in. Arbetet kommer att utföras när snön har smält bort - Ett däckställ har köpts in och monterats i däckförrådet av stora garaget - Målningen av förråd, soprum, cykelrum och garage gård 1 och 2 har skjutits upp. Nuvarande färger tillverkas inte mer. Vi har beställt provfärger och planerar att utföra arbetet under kommande vår. - Slamsugningen av samfällighets brunnar har genomförts Övriga åtgärder - En vår- och en höststädning har planerats och genomförts via trädgårdsgruppen - De flesta lysrören i garagen har bytts ut - Parkeringssituationen har granskats och en inventering av antal bilar som ägs av medlemmar som bor i samfälligheten visar sig vara lägre än antal tillgängliga platser. - Underhållsgruppen har tagit fram en första utkast på underhållsplanen. - Samarbete med F-ssons avseende felavhjälpande, underhåll m.m. har inletts. - Folkhem har beställt åtgärd av garagegolv i garage under gård fem. Verksamheten F-ssons har påbörjat åtgärdande av trasiga utomhusarmaturer. - Fortsatt arbete för att ta fram underhållsplan (inkl. kostnader) kommer att stå i fokus, samt förbättring av kommunikation till medlemmarna via hemsidan. Styrelsen Äppelträdgårdens Samfällighetsförening

5 Äppelträdgårdens Samfällighetsförening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 155 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 0, , , Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter , ,00 0,00 S:a Fordringar , , ,00 Kassa och bank 1940 Checkräkningskonto SEB , , , Företagskonto SEB , ,04 102,63 S:a Kassa och bank , , ,17 S:a Omsättningstillgångar , , ,17 S:A TILLGÅNGAR , , ,17 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2084 Underhållsfond , , , Balanserade vinstmedel , ,01 0, Redovisat resultat 0, , ,03 S:a Eget kapital , , ,04 Kortfristiga skulder 2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter , , ,13 S:a Kortfristiga skulder , , ,13 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,17 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00

6 Äppelträdgårdens Samfällighetsförening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 155 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Periodbudget Period/periodbudg Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3111 Medlemsavgifter , ,00 100,0 % 3112 Övriga intäkter 1 440,00 0,00 0,0 % S:a Nettoomsättning , ,00 100,3 % S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,00 100,3 % Bruttovinst , ,00 100,3 % Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5120 Belysning, elkostnader och lampor , ,00 100,0 % 5160 Sophämtning , ,00 100,0 % 5420 Inköp för bokföring och bokföringstjänser 0, ,00 0,0 % 5481 Kostnader arbetsgrupper -171, ,00 8,6 % 5500 Löpande underhåll , ,00 65,2 % 5510 Löpande underhåll/reparationer Tormax grindar 0, ,00 0,0 % 5520 Löpande underhåll - parkeringsgruppen , ,00 11,5 % 5530 Löpande underhåll - trädgårdsgruppen , ,00 93,1 % 5535 Löpande underhåll - grässklippargruppen , ,00 99,0 % 5540 Löpande underhåll - underhållsgruppen , ,00 35,4 % 6110 Porto och kontorsmaterial -591, ,00 29,6 % 6210 TV-anläggning/satellitmottagning , ,00 98,0 % 6310 Försäkringar , ,00 95,0 % 6390 Övriga inköp och oförutsedda utgifter -500, ,00 25,0 % 6410 Arvoden , ,00 100,0 % 6540 IT-tjänster -930, ,00 62,0 % S:a Övriga externa kostnader , ,00 77,8 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,00 77,8 % Rörelseresultat före avskrivningar , , ,2 % Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,2 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,2 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8311 Ränteintäkter från bank 273, ,00 27,3 % S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 273, ,00 27,3 % Räntekostnader och liknande resultatposter 8490 Finansiella utgifter + ränte kostnader , ,00 100,0 % S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , ,00 100,0 % S:a Resultat från finansiella investeringar -926,75-200,00 463,4 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,5 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,5 % Bokslutsdispositioner 8890 Underhållsfond , ,00 100,0 % S:a Bokslutsdispositioner , ,00 100,0 % Resultat före skatt ,03 0,00 0,0 % Beräknat resultat ,03 0,00 0,0 % 8999 Redovisat resultat ,03 0,00 0,0 %

7 Förslag på inkomst och utgiftsstat 2010 ÄPPELTRÄDGÅRDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2010 Budget förslag Tillgångar Balanserade vinstmedel 2009 bokade för arbeten Balanserade vinstmedel Summa Intäkter Uttaxering/ kvartal Uttaxering från medlemmar Q Uttaxering från medlemmar Q2, Q3, Q Summa Kostnader Kommentarer Belysning, elkostnad och lampor lysrör ingår Finansiella utgifter + ränte kostnader Försäkring Samfälligheten Inköp för bokföring och bokföringstjänster Inköp av mjukvara (office) ingår IT-tjänster hemsida Kostnader arbetsgrupper och styrelsemöten Löpande underhåll + reparationer Tormax, underhåll garagegrindar Porto och kontorsmaterial Sophämtning Styrelsearvoden Enligt förslag från valberredningen TV/Satellit Underhålls- och förnyelsefond Övriga inköp och oförutsedda utgifter Underhållsgruppen, löpande underhåll sand, utebelysning 4000, FSSONS, grussvägar Parkeringsgruppen, löpande underhåll däckställ Trädgårdsgruppen, löpande underhåll trädmästarna trädvård & frukträd+ löpande underhåll, vår-höststäddag Gräsklippargruppen, löpande underhåll bensin + service Parkeringsgruppen, Arbete utanför stora garaget Underhåll och utbyggnad parkering utanför garage 5 Underhållsgruppen, Målning gård Summa

8 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE 2010 STYRELSE Roll Namn Gård Mandatperiod Kommentar År kvar Ordförande Stefan Månsson Nyval 2 Kassör Jessica Eriksson Sittande 1 Sekreterare Marcus Lind Sittande 1 Ledamot Johan Sahlsten Sittande 1 Ledamot Kristian Jennersjö Nyval 2 Suppleant Marie Boij Nyval 1 Suppleant Johannes Svennung Nyval 1 ÖVRIGA ROLLER Revisor Per Åhren Nyval 1 Revisor Anders Boren Nyval 1 Valberedning Pierre Belouin Nyval 1 Valberedning öppen Nyval 1 Vidare så föreslår valberedningen en höjning av arvodet till arbetsgivaravgifter om ca. 33%, så den totala summan får ej överstiga kr. Detta är en rimlig ersättning anser valberedningen efter att ha tittat på en handfull andra föreningar på Ekerö. Detta innebär att arvodet uppgår till ca. 10% av omsättningen vilket är en högst normal ersättningsgrad. Arvodet ska fördelas fritt inom styrelsen, förslagsvis en fast del per styrelsemedlem samt en rörlig del baserat på hur många möten resp. medlem deltar i.

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Samfällighetsföreningen Skogsliljan

Samfällighetsföreningen Skogsliljan MÖTESHANDLINGAR till ordinarie föreningsstämma i Trollbodaskolans matsal tisdag den 12 mars 2013 kl. 19.00 Innehållsförteckning Dagordning...2 Verksamhetsberättelse för 2012...3 Balansräkning 121231...4

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51

Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51 Stämman 2015 Kallelse till föreningsstämma 2015 Tid: onsdag 6 maj 2015, klockan 18.30 Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20 Efter stämman serveras buffé, cirka 20.00 Dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014. Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsen föreslår följande dagordning

KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014. Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsen föreslår följande dagordning , KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 17 mars 2014, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

1 (1) OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-11-15 KALLELSE

1 (1) OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-11-15 KALLELSE 1 (1) OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2009-11-15 KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2010. Tid: Söndagen den 28 mars 2010, kl. 12.00 14.00 (OBS!

Läs mer

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16

Årsredovisning BRF VÄKTAREN 16 Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12 Org.nr 769601-4021

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2014. Org.nr. 769608-7977

EKBLADET. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2014. Org.nr. 769608-7977 EKBLADET BRF Org.nr. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2014 Stämman hålles måndagen den 11 maj kl. 19.00 i Biljardhuset, Bolinderstrand Brf Ekbladet KALLELSE TILL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 1 1 Årsredovisning 2010 för BRF Postsäcken 11 Orgnr:769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010 samt förvaltningsberättelse

Läs mer

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom

Marfans Syndrom. Marfans Syndrom ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom Marfans Syndrom Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/06 Dags för medlemsavgiften, inbetalningskort medföljer! Kallelse till årsmöte Ölandshelg Ledare På språng...

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ryttmästaren i Helsingborg

Årsredovisning. Brf Ryttmästaren i Helsingborg Årsredovisning för Brf Ryttmästaren i Helsingborg 743000-2142 Räkenskapsåret 2013 09 01 2014 08 31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer