Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*"

Transkript

1 Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: * Räkenskapsåret Innehåll: Resultaträkningar Balansräkning Budget och utfall Tilläggsupplysningar * = Föreningen har för närvarande två organisationsnummer, se tilläggsupplysningar. Dokumentnummer Version Datum Status Sida Godkänd 1(9) 2015 Hemmesta Södra Vägförening

2 Resultatrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 128 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Tot fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter , , Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag ,00 0, Öresavrunding -0,04 0,17 S:a Nettoomsättning , ,17 S:a Rörelseintäkter mm , ,17 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4000 Underhåll vägar , , Underhåll grönytor , , Städdag , , Vintervägunderhållet , , Underhåll lekparker , , Underhåll belysning , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,95 Bruttovinst , ,22 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -600,00-880, El för belysning , , Städning och renhållning , , Förbrukningsinventarier 0,00-100, Representation och uppvaktningar 0,00-501, Kontorsmateriel -289,00-71, Kopiering -605, , Trycksaker , , Datakommunikation -368,75 0, Postbefordran , , Sammanträdeskostnad -423,18-235, Datakostnad för medlemsregister etc , , Konsultarvoden , , Bank-och plusgirokostnad -371, , Medlemsavgift till organisationer , ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7210 Arvoden till Förtroendevalda , , Lagstadgade sociala avgifter , , Utbildning 0, ,00 S:a Personalkostnader , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,95 Rörelseresultat före avskrivningar , ,22 Avskrivningar 7824 Avskrivningar på markanläggningar , ,50 S:a Avskrivningar , ,50 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,72 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter , ,88 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , ,88 S:a Resultat från finansiella investeringar , ,88 Beräknat resultat , , Årets resultat , ,60 2

3 Resultatrapport GA 4 Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 129 Resultatenhet: Ga4 "Ga4" Period: Perioden Tot fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter , , Andra bidrag, ex slitageavgift, kommunbidrag ,00 0,00 S:a Nettoomsättning , ,00 S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4000 Underhåll vägar , , Underhåll grönytor , , Städdag , , Vintervägunderhållet , , Underhåll belysning , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,85 Bruttovinst , ,15 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -540,00-792, El för belysning , , Städning och renhållning , , Förbrukningsinventarier 0,00-90, Representation och uppvaktningar 0,00-451, Kontorsmateriel -260,10-64, Kopiering -544,50-936, Trycksaker , , Datakommunikation -331,87 0, Postbefordran , , Sammanträdeskostnad -380,86-211, Datakostnad för medlemsregister etc , , Konsultarvoden , , Bank-och plusgirokostnad -334, , Medlemsavgift till organisationer , ,50 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7210 Arvoden till Förtroendevalda , , Lagstadgade sociala avgifter , , Utbildning 0, ,00 S:a Personalkostnader , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,85 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,15 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter , ,49 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter , ,49 S:a Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , , ,64 Resultat före skatt , ,64 Beräknat resultat , ,64 3

4 Resultatrapport GA 13 Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 129 Resultatenhet: Ga13 "Ga13" Period: Perioden Tot fg år Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter , ,00 S:a Nettoomsättning , ,00 S:a Rörelseintäkter mm , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4015 Underhåll grönytor 0, , Städdag -191,50-444, Underhåll lekparker , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,10 Bruttovinst , ,90 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -60,00-88, Städning och renhållning 0,00-671, Förbrukningsinventarier 0,00-10, Representation och uppvaktningar 0,00-50, Kontorsmateriel -28,90-7, Kopiering -60,50-104, Trycksaker -193,80-713, Datakommunikation -36,88 0, Postbefordran -243,75-175, Sammanträdeskostnad -42,32-23, Datakostnad för medlemsregister etc , , Konsultarvoden -200, , Bank-och plusgirokostnad -37,12-225, Medlemsavgift till organisationer -135,50-135,50 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7210 Arvoden till Förtroendevalda , , Lagstadgade sociala avgifter , , Utbildning 0, ,00 S:a Personalkostnader , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,10 Rörelseresultat före avskrivningar , ,90 Avskrivningar 7824 Avskrivningar på markanläggningar , ,50 S:a Avskrivningar , ,50 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,60 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter 1 222,03 435,39 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 222,03 435,39 S:a Resultat från finansiella investeringar 1 222,03 435,39 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,21 Beräknat resultat , ,21 4

5 Balansrapport Utskrivet: Räkenskapsår: Senaste vernr: 128 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1150 Markanläggning ,00 0, , Avskrivningar markanläggning , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1700 Förutbetalda kostnader, Upplupna intäkter 0, , , Upplupna ränteintäkter 4 353, , ,39 S:a Fordringar 4 353, , ,39 Kassa och bank 1910 Kassa 454,00 0,00 454, PlusGiro 6 066, , , Sparkonto Plusgiro/Nordea , , , SBAB , , ,94 S:a Kassa och bank , , ,59 S:a Omsättningstillgångar , , ,98 S:A TILLGÅNGAR , , ,98 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2019 Årets resultat , , , Fond för yttre underhåll , , , Balanserat resultat , , ,79 S:a Eget kapital , , ,44 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder ,02-905, , Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter , , , Förutbetalda vägavgifter , ,00 0,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,54 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,98 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0, Tommy Ahlsved, Ordförande Eleonor Erkers, Vice Ordförande Markus Aggefors, Sekreterare Michael Axelsson, Kassör Britt-Marie Rasmussen, Ledamot Lars Gunnar Axelsson, Ledamot 5

6 Utgifts och inkomststat samt utfall för verksamhetsåret VÄG PARK Hemmesta GA 4 Hemmesta GA 13 Hela Andelar: 451 Andelar: 426 föreningen Avgift för Ga4: kr Avgift för Ga13: 500 kr Konto Benämning Budgeterat Utfall Budgeterat Utfall Budgeterat Utfall Not Intäkter 3010 Medlemsavgifter Andra bidrag, ex slitageavgift Kostnader 4000 Underhåll vägar Underhåll grönytor Städdag Vintervägunderhållet Underhåll lekparker Underhåll belysning Lokalhyra El för belysning Städning och renhållning Representation och uppvaktningar Kontorsmateriel Kopiering Trycksaker Datakommunikation Postbefordran Företagsförsäkringar Sammanträdeskostnad Datakostnad för medlemsregister etc Konsultarvoden Bank och plusgirokostnad Medlemsavgift till organisationer Arvoden till Förtroendevalda Lagstadgade sociala avgifter Utbildning Avskrivningar på markanläggningar Ränteintäkter Årets beräknade resultat

7 Noter till Utgifts och Inkomststat samt utfall för verksamhetsåret Medlemsavgifter Vägavgifter Under året visade det sig att en fastighet, med beteckning 11:4 (ej bebyggd) var feldebiterad. Den har tidigare utgått ur föreningen. Detta uppdagades först vid debitering, varvid det korrigerades. En vägavgift är fortfarande obetald, för vilken styrelsen ansökt om utmätning hos Kronofogden. Vid bokföringsårets slut var detta fortfarande en pågående process. Denna vägavgift är upptagen som intäkt under året och fordran i balansräkningen. 2. Andra bidrag När fiber lades ned i vägarna under åren 2013 och 2014 resulterade detta även i att föreningen kommer att få ökade kostnader för underhållet av vägarna. Detta skall entreprenören som utfört arbetet ersätta vägföreningen för, vilket finns reglerat i avtal. Den summan som garanteras föreningen enligt detta avtal finns upptagen under Andra bidrag, ex slitageavgift. Den är ännu inte betald utan finns upptagen som fordran. Ärendet är heller inte avslutat, utan det kan bli fråga om en större summa. Ersättning för slitage i samband med de transporter för avverkning som skett är fortfarande under förhandling med entreprenören. 3. Underhåll vägar Flera åtgärder som styrelsen planerat göra inom verksamhetsåret hanns inte med, utan kommer att belasta nästa verksamhetsår istället. Bland annat gäller detta ommålning av gångvägar och övergångställen, reparation av flera vägavsnitt, samt hastighetsbegränsande åtgärder. 4. Underhåll lekparker Att flytta gungorna har under året inte genomförts utan styrelsen arbetar för att anläggaren ska stå för detta. Därför är utfallet betydligt lägre än budgeterat. 5. Underhåll belysning Under året skulle belysningen vid gångvägen mellan Smultronvägen och Tranbärsvägen kompletteras. Det har inte kunnat genomföras under verksamhetsåret, vilket är anledningen till att utfallet är betydligt lägre än budgeterat. 6. Postbefordran Kostnaden för föreningens postbox höjdes oväntat, ganska avsevärt. Styrelsen undersökte anledningen och fick svar att avgiften inte höjts på länge. Nu gjordes en ordentlig höjning men priset bör då kunna ligga kvar ett tag. 7. Datakostnad för medlemsregister etc. Här finns bl.a. kostnaden för föreningens medlemsregister VägFas, som uppdateras automatiskt flera gånger per år mot Lantmäteriet. I somras inköptes även AMA Anläggning, det referensverk som används för att upprätta tekniska beskrivningar och upphandlingar inom bl.a. Anläggning och El. Kostnaderna fördelar sig enligt: Inköp av VägFas Abonnemang på uppdateringar och underhåll VägFas Abonnemang Visma Förening (bokföringsprogram) Inköp av AMA Anläggning

8 Tilläggsupplysningar Särredovisning Gemensamhetsanläggningar "Balansräkning" (obs, endast det som specifikt berör respektive Ga) GA 13 PARK GA 4 VÄG Tillgångar Markanläggning Lekparkerna Omsättningstillgångar Fordran Lån till Ga13 Kassa och bank* Summa Tillgångar Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Fond för underhåll Summa Eget kapital Skulder Långfristig skuld Lån från Ga4 Summa EK och skulder * Med "Kassa och bank" menas i det här sammanhanget: fördelningen av tillgångar på banken och kassa, minus kortfristiga skulder Lån från samfällighetsanläggning Ga4 till Ga13 Per den Ursprunglig skuld Avbetalning Lån kvar: Reparationsfonder Per den Avsättning år: Ga4 Ga13 Enligt beslut Behållning i fond Ingående värde Från Ga4: Ga13:

9 Markanläggningar Föreningen förvaltar på området två lekparker, som tillsammans utgör gemensamhetsanläggningen Hemmesta GA 13. Anskaffningsvärde ,00 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar ,50 Årets avskrivningar ,50 Utgående ackumulerade avskrivningar ,00 Utgående redovisat värde ,00 Arvoden Arvoden för förtroendevalda är avsatta i bokslutet och fördelar sig enligt detta: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Vägfogde Kassör Ledamöter 2 st Suppleanter 2 st Revisorer, 2 st Valberedning, 3 st SEK SEK SEK SEK SEK SEK/person 999 SEK/person SEK/person 500 SEK/person Totalt Arvode SEK Organisationsnummer Föreningen har för närvarande två organisationsnummer. Det ena ( ) har föreningen tidigare alltid använt och är registrerat hos Skatteverket som ideell förening. Det andra numret ( ) är tilldelat av Lantmäteriet vid en förrättning, troligen den när Gemensamhetsanläggning Hemmesta GA 13 (lekparkerna) bildades. Detta kan inte ändras, varför styrelsen har påbörjat ett arbete med att gå över till det av Lantmäteriet tilldelade organisationsnumret. Detta är dock en tidsödande process och arbetet kommer därför att fortsätta under det kommande året. 9

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Org nr 716439-0911 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby ÅRSREDOVISNING HSB Brf Kyrkovången i Södra Sandby Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2013 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Hej alla. Med vänliga hälsningar:

Hej alla. Med vänliga hälsningar: Hej alla Denna soliga lördagsmorgon befinner jag mig på Visingsö och kan därför dessvärre inte delta på arbetsdagen. Vad gäller föreningens ekonomi kan jag meddela att får räkenskapsåret 2008 har vi i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ugnen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ugnen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ringen. i Klippan ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ringen i Klippan Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23

ÅRSREDOVISNING 2014. Bostadsrättsföreningen. Karl XI Norra 23 ÅRSREDOVISNING 2014 Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23 Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295

Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning 2005 Bostadsrättsföreningen Gustav Org. nr 746000-1295 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gustav avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF PALATINEN ÅRSRedoviSning 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2007 Brf Smålänningen 1(11) Dagordning årsstämma 2008 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 Årsredovisning 2013 för BRF Postsäcken 11 - Orgnr: 769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11, Wollmar Yxkullsgatan 38, får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2012 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer