Kallelse. Årsmöte 2018, Samfälligheten Östra Vattholma S:5. Kvartershuset Söndag den 25: mars 2018 kl Val av ordförande för stämman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Årsmöte 2018, Samfälligheten Östra Vattholma S:5. Kvartershuset Söndag den 25: mars 2018 kl Val av ordförande för stämman"

Transkript

1 Kallelse Årsmöte 2018, Samfälligheten Östra Vattholma S:5 Kvartershuset Söndag den 25: mars 2018 kl Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Val av justeringsmän 4. Godkännande av kallelsen 5. Styrelsens och revisorernas berättelser 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 7. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till budget för 2018 samt debiteringslängd 10. Val av styrelse 11. Val av revisorer och revisorssuppleant 12. Övriga frågor

2 Debiteringslängd för samfälligheten Östra Vattholma S: Fastighet nr. MKV adress ÄGARE Andel Årsavgift 5:66 1 L. Skiöld, G. Rauséus :- 5:65 3 A. Hallenberg, T. Hallenberg :- 5:64 5 B-M. Karlsson, L. Karlsson :- 5:63 7 Dahl :- 5:62 9 R. Larsson, A.-C. Lindström-Larsson :- 5:86 11 L. Oskarsson :- 5:87 13 A. Hämäläinen, J. Hämäläinen :- 5:88 15 Sandberg, Björkman :- 5:89 17 A. Bräck, J. Bräck :- 5:90 19 L. Tagerud :- 5:91 21 B. Svedberg, J. Svedberg :- 5:92 23 B. Öfverberg, L. Öfverberg :- 5:67 25 H. Andersson, E. Andersson :- 5:71 27 B. Lanner, C. Lanner :- 5:70 29 H.-E. Johansson :- 5:69 31 P. Lindgren, E. Bromark-Lindgren :- 5:68 33 Svensson, Keskitalo :- 5:76 35 J.Joelsson, M. Joelsson :- 5:75 37 F.Bohlin :- 5:74 39 A. Hallberg, A. Åberg :- 5:73 41 B.-L.Ljung :- 5:72 43 M. Solander, S. Solander :- 5:93 45 L.-E.Karlsson, L. Karlsson :- 5:94 47 J.Sundström :- 5:95 49 Strandberg, Myrberg :- 5:96 51 E.Ekmark, B. Ekmark :- 5:97 53 Lindahl, Fast :- 5:98 55 B. Glennhammar, M. Glennhammer :- 5:99 57 M. Dahlén, C. Dahlén :- 5: Å. Pott :- 5: K. Åhrberg, J.-O. Åhrberg :- 5: Sjöberg :- 5: A. Hedberg :- 5: Hägg :- 5: L.Jonsson :- 5: M. Nyberg, S. Strömselius :- 5: J. Lindahl, K. Lindahl :- 5: P. Karlsson, K. Jansson :- 5:80 77 A. Öberg, I. Öberg :- 5:79 79 M. Wall :- 5:78 81 T. Eriksson, B. Eriksson :- 5:77 83 Elgh, Johnston :- S:5 85 Kvartershuset 5:85 87 R. Persson, P. Persson :- 5:84 89 N. Presthus, M. Presthus :- 5:83 91 J. Lagerström, M. Andersson :- 5:82 93 Å. Lundell, P. Eklund :- 5:81 95 L. Hagström, J. Hagström :- 5: N. Malmberg :- 5: F. Andreasson, S. Westblom :- 5: J. Westin, L. Westin :- 5: C. Jansson, S. Eriksson :- 5: H. Björkelund, E.Björkelund :- 5: P. Öhrn, S. Öhrn :- 5: A. Strand, J. Larsson :- 5: L.-O. Karlsson, D. Karlsson :- 5: D. Berlin, C. Berlin :- 5: Winder, Stenvi :- 5: T. Lindblad, G. Lindblad :- 5: F. Stahre, S. Stahre :- 5: O. Berggren, M. Magnusson :- 5: Elofsson, Tallroth :- 5: S. Aaro, S. Aaro :- 5: C. Jirhede, A. Jonsson :-

3 Östra Vattholma S_5 Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 20:39 Räkenskapsår: Senaste vernr: 58 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 63,00-63,00 0, PlusGiro , , , Övriga bankkonton 157,00 0,00 157,00 S:a Kassa och bank , , ,15 S:a Omsättningstillgångar , , ,15 S:A TILLGÅNGAR , , ,15 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,00 0, , Fonderade medel , , , Rörligt kapital ,00 0, , Årets resultat , , ,91 S:a Eget kapital , , ,91 Kortfristiga skulder 2710 Personalskatt , ,00 0, Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter , ,00 0, Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,91 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,33 0,91 1,24

4 Östra Vattholma S_5 Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 20:40 Räkenskapsår: Senaste vernr: 58 Resultatenhet: Hela föreningen Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter mm Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter , , , Släpvagnspoolen 7 800, , , Erhållna kommunala bidrag 2 745, , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter mm , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5020 El för belysning , , , Vatten och avlopp , , , Städning och renhållning , , , Reparation och underhåll av lokal , , , Släpvagnen kostnader , , , Fastighetskötsel och förvaltning 0,00 0, , Vägunderhåll, snöröjning, sandning , , , Datakommunikation , ,00 0, Företagsförsäkringar , , , Bankkostnader -814,50-814,50 500,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , , Arbgivaravg för löner och ers (nya pensionssyst) , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 Bokslutsdispositioner 8810 Fondering , ,00 0,00 S:a Bokslutsdispositioner , ,00 0,00 Resultat före skatt , , ,00 Beräknat resultat , , , Årets resultat , , ,00

5 Verksamhetsberättelse, samfälligheten Östra Vattholma S:5 för 2017 Styrelsen 2017: Ordförande: Gunnar Rauseus, Mkv 1 (firmatecknare) Kassör: Anders Hallberg, Mkv 39 (firmatecknare) Sekreterare: Marie Andersson, Mkv 91 Ledamöter: Erik Björkelund, Mkv 105 Björn Glennhammar, Mkv 55 Alexander Jonsson, Mkv 127 Suppleant: Jonas Lindahl, Mkv 73 Övriga förtroendeposter: Släpvagnsansvarig: Mikael Nyberg, Mkv 71 Hemsideansvarig: Gunnar Rauseus, Mkv 1 Revisor: Jan-Olof Åhrberg, Mkv 61 Revisorssuppleant: Åke Pott, Mkv 59 Verksamheten: Under 2017 har styrelsen haft 8 sammanträden Vid årsmötet den 26 mars 2017 valdes två nya medlemmar in Städdagen den 22 april var blåsig men med soligt väder. Sandupptagningen skedde samtidigt. En projektgrupp har arbetat fram ett förslag till renovering av den norra lekplatsen. Ett flertal LED-lampor i gatubelysningen har bytts ut till mera hållbara lampor. Ett lock till en gatubrunn som gick sönder vid tidigare rensning av brunnar har bytts ut. Farthinder har köpts in och kommer att lägga ut så snart vintern är över. Under året har ett flertal fastigheter bytt ägare. Samfällighetens ekonomi: Föreningens ekonomi är god med en god buffert i rörligt kapital och fonderade medel, se bifogad Balansrapport-2017

6 Budgetförslag 2018 INKOMSTER 3900 Medlemsavgifter Släpvagnspoolen Vägbidrag från Uppsala kommun 2700 Totalt UTGIFTER 5020 El Vatten Städdag och årsmöte Underhåll/reparationer Släpkärran, kostnader inkl. försäkring Underhåll trädvård Snöröjning, sandupptagning Dator, hemsida, programvara Försäkringar utom till släpvagnen Bankkostnader Arvoden inkl. prel. Skatt Arbetgivaravgift Fondering Totalt UTANFÖR BUDGET 5065 Lekplatser Från fonderade medel 75000