Svenska Taidoförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Taidoförbundet"

Transkript

1 svenska taidoförbundet Swedish Taido Association Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget med över 50%. Förklaringen ligger i att de intäkter och kostnader som uppkommit i samband med VM inte räknats med i årets budget, utan kvittats mot varandra. Resultat jämfört med budget framgår av bifogad resultatjämförelse. Det är tydligt att vissa budgetposter haltar betänkligt jämfört med budget, och detta har sina förklaringar. Den största förklaringen är att budgeten inte anpassats till vilka konton intäkter och utgifter konteras på. Detta gör det mycket svårt att utröna vilka poster i de olika kontona som hör till vilka budgetposter, speciellt eftersom kassören inte har tillgång till samtliga verifikationer, då den löpande bokföringen sköts av SB&K: s kansli. Detta har åtgärdats i årets budgetförslag, där intäkter och kostnader budgeteras för de konton som används istället. Detta bör innebära att nästa års redovisning blir mer transparent. Nedan följer mer detaljerade förklaringar till de mest haltande budgetposterna: Försäljning budgeterades till kr, men resulterade i endast 150 kr. Detta beror på en tänkt försäljning av bl. a. instruktörshäften som kalkylerats fel i antal (150 st, motsvarande kr, mot 5 st, som blev den verkliga siffran). Häftena budgeterades som direkta intäkter istället för som en investering. Dessutom har de instruktörshäften som sålts ingått i kursavgiften, varför betalningarna registrerats under Övriga intäkter i jämförelsen. Landslagets kostnader budgeterades till kr, men har i jämförelsen satts till 0 kr. Detta för att dessa kostnader inte konterats på ett eget konto (det hade varit felaktig bokföring), utan slagits ut på övriga konton. Istället har de olika kostnaderna registrerats på landslagets resultatenhet, vilket medger spårbarhet. Klädinköp budgeterades till kr, och var tänkt till klädinköp för styrelsen. Istället anges totalt materialinköp i denna post ( kr), inklusive material- och klädinköp till landslaget. Förbrukning var budgeterat till 500 kr och var tänkt som styrelsens kostnader. Istället redovisas landslagets kostnader för konto 5410 Förbrukningsinventarier på denna post, eftersom detta var det konto som motsvarades av budgetposten. Något annat som har rört till redovisningen, är att det rått förvirring om namnen på resultatenheterna mellan styrelsen och kansliet på SB&K. De resultatenheter som kansliet använt framgår av bifogat projektsammandrag, och skiljer sig från nedanstående lista, som styrelsen utgått ifrån innan förra årsmötet: Administration, allmänt Styrelsen Förbundsutveckling Landslaget SM PR Sverigeläger Domare- och tävlingskommittén Graderingskommittén Utbildningskommittén När nuvarande kassör tillsattes, upptäcktes inte denna avvikelse, utan kassören har utgått från den information som gavs av kansliet. Detta har gjort att intäkter och kostnader inte Svenska Taidoförbundet Ölandsgatan Stockholm Org:

2 svenska taidoförbundet Swedish Taido Association 2/2 registrerats på rätt resultatenhet, vilket t ex resulterat i att Tävlingskommittén ser ut att ha gått ,58 kr plus, men SM har gått kr back. Denna felaktighet har uppmärksammats och meddelats kansliet års bokföring kommer utgå från följande lista: ETC Administration, allmänt Styrelsen Förbundsutveckling Landslaget SM PR Sverigeläger Domare- och tävlingskommittén Graderingskommittén Utbildnings- och Juniortaidokommittén Andra åtgärder för att göra bokföringen mer transparent är att sluta med direkta inbetalningar till STF (t ex lägeravgifter mm.) och istället fakturera samtliga sådana intäkter. Därmed får kassören alla underlag, som kan användas som verifikationer till nästa års revision. Kansliet har dessutom mycket större möjligheter att följa upp betalningar. Det är kassörens intention att verka för en helt transparent kassabok till nästa års revision. Trots de felaktigheter och oklarheter som presenterats här, har STF gått ,83 kr jämfört med budget. Vid årets slut (preliminärt resultat) hade förbundet tillgångar på ,49 kr och skulder på ,00 kr. Förbundet hade därmed ett disponibelt kapital på ,49 kr vid årets slut (preliminärt). Detta beror främst på att landslaget hållit hårt i pengarna, samt fått in mer landslagsstöd än beräknat. Hisings Backa, Hannes Kannisto Kassör Svenska Taidoförbundet

3 Resultatjämförelse, STF 2013 Intäkter Resultat Budget Jmf Konto Kommentar Medlemsintäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr 3891 Graderingsintäkter ,00 kr ,00 kr 3 749,00 kr , 3015, Övriga intäkter ,93 kr ,00 kr ,93 kr 3016, 3055, 3700 VM, Sverigeläger, Juniorinstruktörsutb., Steg 1 mm. Stipendier/bidrag/sponsring ,00 kr ,00 kr 7 317,00 kr 3880 Extra landslagsstöd Försäljning 150,00 kr ,00 kr ,00 kr 3990 Egna medel ,17 kr ,00 kr ,83 kr ,10 kr ,00 kr Kostnader Marknadsföring ,77 kr ,00 kr 4 899,23 kr 5980 Internationella avgifter - kr ,00 kr 4 000,00 kr Fakturan (450 ) inskickad till SB&K 27/6, kan dock inte hitta kontering. Ingen påminnelse har kommit från WTF, så den kan fortfarande vara betald Klubbutveckling - kr ,00 kr ,00 kr KUT blev ej av. Finns ej som konto, endast resultatenhet (se nedan) Landslaget - kr ,00 kr ,00 kr Finns ej konto, endast resultatenhet, alltså redovisas kostnaderna under andra konton. Dock uppgick LLs totala kostnader till ,35 kr Graderingsavgifter ,04 kr ,00 kr - 664,04 kr 4011, 6510 Två konton, vet ej varför Hyra lokal/kost/logi ,41 kr ,00 kr , 5831, ,41 kr 7323 Inkl. landslagets utgifter Projekt ,21 kr ,00 kr ,21 kr 4013 VM etc. Hemsida/program/datakostnader ,00 kr ,00 kr 76,00 kr 6230 Kontorsmaterial - 655,00 kr ,00 kr 345,00 kr 5460 Förbrukning ,00 kr - 500,00 kr ,00 kr 5410 Landslag Resor ,76 kr ,00 kr , 5820, ,76 kr 5890, 7331 VM, Sverigeläger, SM, landslag etc. Arbetsmåltider - kr ,00 kr 3 000,00 kr 5870 Ingår i Kost/logi (5831) Representation ,91 kr ,00 kr 132,09 kr 6070 VM Gåvor/bidrag - kr ,00 kr 2 000,00 kr 6070 Porto - 85,00 kr ,00 kr 915,00 kr 6250 Klädinköp ,00 kr ,00 kr ,00 kr 4021 Inkl. landslagets utgifter. Totalt material, inte bara kläder. Styrelsearvoden ,00 kr ,00 kr 4 000,00 kr 7399 Ej fått in underlag för mer Övriga kostnader ,00 kr ,00 kr 4022, 6570, 792,00 kr 6990 Priser SM, bankkostnader, återbetalningar VM mm ,10 kr ,00 kr ,10 kr Vinst/Förlust - kr

4 Svenska Budo & Kampsportsförb. Sida: 1 Projektsammandrag Utskrivet: Ordning: Projektnr Urval: Projekt 770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,769 Projektnr Namn Intäkter Kostnader Resultat 769 ETC ,00 0,00 0, Administration, allmänt , , , Styrelsen 0, , , Förbundsutveckling 0,00 0,00 0, Landslaget , , , SM 9 000, , , Juniortaidokommitté 9 800, , , Tävlingskommittén , , , Domarkommittén 0, , , Graderingskommittén , , , Utbildningskommittén 1 750, , ,00 Summa : , , ,17

5 Svenska Budo & Kampsportsförb. Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A1307 Resultatenhet: 770 "Taido" Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 7 590, , , Förutbet kostn/upplupna int 0,00 695,00 695,00 S:a Fordringar 7 590, , ,00 Kassa och bank 1920 Plusgiro 8 895, , , Swedbank 89011, , , ,49 S:a Kassa och bank , , ,49 S:a Omsättningstillgångar , , ,49 S:A TILLGÅNGAR , , ,49 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2060 Eget kapital 0, , , Årets resultat , ,46 0, Balanserat resultat ,12 0, ,12 S:a Eget kapital ,66 0, ,66 Kortfristiga skulder 2990 Övr uppl kostn/förutbet int 0, , ,00 S:a Kortfristiga skulder 0, , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,66 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,17

6 Svenska Budo & Kampsportsförb. Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A1307 Resultatenhet: 770 "Taido" Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3011 Graderings avgifter , , Startavgifter (ind) 7 750, , Kurs och lägeravgifter , , Instruktörsutbildning 9 800, , Träningsavgifter (lag) 946,58 946, Öresutjämning -0,65-0,65 S:a Nettoomsättning , ,93 Aktiverat arbete för egen räkning 3880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga) , , Årsavgifter , ,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning , ,00 Övriga rörelseintäkter 3990 Övriga intäkter 150,00 150,00 S:a Övriga rörelseintäkter 150,00 150,00 S:a Rörelseintäkter mm , ,93 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4011 Graderingsavgifter , , Startavgifter , , Material , , Priser, medaljer (ind) , ,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,86 Bruttovinst , ,07 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , , Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmaterial -655,00-655, Biljetter , , Hyrbilskostnader , , Kost, logi Sverige , , Övriga resekostnader , , PR reklam och sponsring , , Representation och uppvaktningar , , Datakommunikation , , Porto -85,00-85, Graderingsavgifter , , Bankkostnader -509,00-509, Övriga externa kostnader , ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,17 Personalkostnader 7323 Skattefria traktamenten utland , , Skattefria bilersättningar , , Övriga kostnadsersättningar , ,00 S:a Personalkostnader , ,07 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,10 Rörelseresultat före avskrivningar , ,17 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,17 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,17 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,17

7 Svenska Budo & Kampsportsförb. Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: A1307 Resultatenhet: 770 "Taido" Perioden Ackumulerat Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,17 Resultat före skatt , ,17 Beräknat resultat , ,17

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 SVEROK GÄVLEDALA Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet Protokoll styrelsemöte 28/10 2006 Datum: 28/10 2006 Plats: Sverok GävleDalas kansli, Gävle Närvarande: Peter Engström, Andreas

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna!

Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Löwenhielmska släktföreningen anordnar sedvanlig Morjanåträff den 22 september Välkomna! Skriv ut Karta hitta.se http://www.hitta.se/skriv-ut/karta#center=65458 Samling under förmiddagen från kl 10:30.

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Ekonomiskt styrdokument

Ekonomiskt styrdokument Ekonomiskt styrdokument Kemiteknologsektionen Hanna Andersson, Economizer -12 2012-12-27 Inledning Detta dokument är framtaget för att underlätta arbetet för sektionens kassörer, och för att ge en introduktion

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013

Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Revision En hjälp till dig som lekmannarevisor på Kemisektionen Josefine Lundsten Economizer, K-Styret 2013 Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Lekmannarevisorens uppgift... 2 3. Förkunskaper... 2 4. Arbetsordning...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 (fd

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer