EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP"

Transkript

1 JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN TR STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Stadgeenlig utlysning 4. Val av ordförande för årsmötet 5. Val av sekreterare för årsmötet 6. Val av två justeringsmän 7. Fastställande av dagordning 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 9. Revisionsberättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Verksamhet och budget - Medlemmars motioner (inga inkomna) - Styrelsens propositioner (avgifter, budget och investeringsplan ) 12. Val av styrelse och funktionärer 12.1 Val av ledamöter på 1 och 2 år 12.2 Val av styrelsesuppleanter på 1 år 12.3 Val av revisor på 1 år 12.4 Val av revisorssuppleant på 1 år 12.5 Val av övriga funktionärer 12.6 Val av valberedningsmän på 2 år 13. Övriga frågor/ information från styrelsen 14. Mötets avslutning Hjärtligt välkomna det bjuds på kaffe och bullar! Styrelsen Ekensbergs Båtsällskap

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen i Ekensbergs BåtSällskap avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 1 september augusti Sällskapet har haft följande styrelse: Ordförande: Jan Ridderwall Vice ordförande: Lars Forslund Kassör: Inge Bramer Sekreterare: Erika Frimodig Vice sekreterare: Lena Lindgren Hamnkapten: Bengt Niklasson Suppleanter: Ulf Wrangö, Jonas Widerberg Sällskapet Vid verksamhetsårets slut(början) hade sällskapet 177 (177) medlemmar. I hamnen har legat 120 (117) registrerade båtar fördelade med 31 (32) segelbåtar, 84 (78) motorbåtar och 5 (5) roddbåtar. Sällskapet har varit anslutet till Svenska Seglarförbundet och till Saltsjön- Mälarens Båtförbund. Möten Sällskapets årsmöte hölls den 14 november Vårmötet hölls den 24 april Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. Ekonomi Sällskapets ekonomi och administration har under året hanterats av en arvoderad kassörsfunktion. Verksamheten i sällskapet har under året givit ett underskott om kr :53 Huvudsakliga skälet till detta är den 90-årsfest som genomfördes den 10 maj. Vidare har en ny traktor inköpts under året samt "Likboden" rustats upp. Under året har inga ytterligare planerade större investeringar såsom VAanslutning eller spolplatta kunnat genomföras p.g.a. att staden ännu inte kunnat sluta långsiktiga markavtal för sällskapet.

3 styrelsenföreslår därmed att årets resultat, kr :53, reducerar det egna kapitalet kr, :81, som därefter uppgår til/ :28 Beträffande sällskapets ekonomi i övrigt hänvisas till balans- och res u l taträkningama. Hamn och varv Som anforts under Ekonomi har inga större arbeten utfarts i avvaktan på ett långsiktigt markavtal för sällskapet. Medlemmar Under året har 2 nya medlemmar valts in och 2 medlemmar har lämnat klubben. Kön för medlemskap och båtplats omfattade 55 (60) personer vid verksamhetsårets slut. Sällskapet tackar funktionärer och medlemmar for ett gott arbete under verksamhetsåret 2013/2014. Stockholm den 23 oktober 2014 Jan Ridderwall Lars Forslund Bengt Niklasson ~ ~;r;;~; Erika Frimodig Inge l

4 Ekensbergs Båtsällskap Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 20:27 Räkenskapsår: Senaste vernr: 222 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier ,00 0, , Ack nedskrivn inventarier , , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Medlemsfordringar 6 200, , ,00 S:a Fordringar 6 200, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa 410, , , Swedbank, transaktionskonto , , , Swedbank, placeringskonto 524, , , Swedbank, fasträntekonto 1 0, , ,00 S:a Kassa och bank , , ,28 S:a Omsättningstillgångar , , ,28 S:A TILLGÅNGAR , , ,28 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital , , , Redovisat resultat , ,46 0, Ändam.bestämda medel - Klubbhus ,00 0, , Ändam.bestämda medel - Traktorunderhåll , , , Ändam.bestämda medel - Miljöinvesteringar ,00 0, ,00 S:a Eget kapital , , ,81 Kortfristiga skulder 2710 Personalens källskatt ,00 269, , Depositioner - nycklar , , , Depositioner - bommar , , , Upplupna sociala avgifter ,00 64, , Upplupna o reserverade arvoden ,00 0, , Övr upplupna kostn, förutbet intäkter , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,81 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,53

5 Ekensbergs Båtsällskap Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: Preliminär 20:28 Räkenskapsår: Senaste vernr: 222 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ackumulerat Ack fg år Årsbudget Rörelsens intäkter 3001 Nyttjandeavgifter - engång , , , Årsavgifter , , , Hamnavgifter , , , Gästplatsavgifter 900,00 0, , Uppläggningsavgifter , , , Köavgifter 5 000, , , Påminnelseavgifter 1 800, , , Övriga avgifter 6 995, , , Försäljning fr hamnkontoret 170, , , Avgift, upptagning av boj 0,00 0, , Avgift, utebliven städning 5 000, , , Bet.differenser / avrundningar 0,00 0,44 0, "kickback" Svenska Sjö 0,00 400,00 0, Reavinst förs gammal traktor ,00 0,00 0,00 S:a Rörelseintäkter , , ,00 Direkta kostnader 4001 Arrende uppläggningsyta , , , Arrende förvaltningsägd brygga , , , Tillsynsavgifter 0,00-475, , Hamnen - rep & underhåll , , , Hamnen - investeringar 0, ,00 0, Uppläggning - rep & underhåll , , , Rep, förbr o UH - traktor , , , Renhållning , , , Förbundsavgifter , , , årsfest ,00 0,00 0, Fest & tävlingar , , , Arbeten & möten inkl förtäring -365,00-130, ,00 S:a Direkta kostnader , , ,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 0,00 0,00-500, VA , , , El , , , Förbrukningsmaterial 0,00-682, , Kontorsmaterial , , , Telefoni , , , Datakommunikation -595,00-465,00-500, Porto , , , Konsultarvoden , , , Försäkringar , , , Bankkostnader ,99-654,00-500,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 Personalkostnader 7000 Arvoden & ersättningar m kontrolluppg , , , Arbetsgivaravgifter , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 Avskrivningar 7832 Avskrivning inventarier , , ,00 S:a Avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat , , ,00 Finansiella poster 8300 Ränteintäkter 6 810, , ,00 Resultat efter finansiella poster , ,46 0,00 Beräknat resultat , ,46 0, Redovisat resultat 0, ,46 0,00

6 REVISIONSBERÄ TTELSE iör Ekensbergs Båtsällskap Undertecknade, av EBS utsedda revisorer, avger efter slutförd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning avseende verksamhetsåret 2013/2014 följande revisionsberättelse: Vi har granskat föreningens resultat- och balansräkning och tagit del av protokoll och andra tillgängliga handlingar som lämnat upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning under verksamhetsåret. Revisionen har inte givit anledning till anmärkningar beträffande de till oss överlämnade redovisningshandlingarna och bokföringen. Vi tillstyrker därför att resultat- och balansräkningen fastställs att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013/2014 Stockholm den 11 oktober 2014

7 Avgifter 2015 Årsavgift, hamnavgift och uppläggningsavgift för år 2015 föreslås höjas med ca 30% från Detta för att täcka de av Staden aviserade arrendekostnadshöjningarna. Övriga avgifter föreslås oförändrade Nyttjandeavgift Engångsavgift för nyttjande av hamn- och uppläggningsplats samt klubbens utrustning kr kr Årsavgifter Medlemsavgift 400 kr 520 kr Pensionär 200 kr 260 kr Junior 200 kr 260 kr Köavgift i väntan på båtplats/medlemskap 100 kr 100 kr Hamnavgift Minsta platsbredd 2,0 meter kr kr Därutöver per decimeter 60 kr 80 kr Uppläggningsavgift Per kvadratmeter 75 kr 100 kr Övriga avgifter Extra sliptagning för medlemmar och för medlemskapssökande med plats i hamnen Extra av- och påmastning samt motorlyft för främmande som inte har plats i hamnen Sliptagning av främmande utan plats i hamnen (därav 200:- till funktionär i tjänst) 200 kr 200 kr 100 kr 100 kr 300 kr 300 kr Boj som ej upptagits inom angiven tid kr kr Arbetspass som ej utförts enligt kallelse (kallas dessutom till nytt arbetspass) kr kr Vaktpass som ej utförts enligt vaktlistan (tilldelas dessutom ett nytt vaktpass) kr kr Påminnelseavgift För årsavgift 50 kr 50 kr För övriga avgifter 300 kr 300 kr Övrigt Nyckeldeposition (tillkommer 100:- i avgift) 300 kr 300 kr Bomplatsdeposition kr kr Nyckeldeposition gästplats 300 kr 300 kr Gästande båtar: per månad kr kr per vecka 300 kr 300 kr per dygn 80 kr 80 kr Hamnhyra för medlem per meter bredd och vecka 50 kr 50 kr Dekal 20 kr 20 kr Vimpel 70 kr 70 kr Ekensbergs Båtsällskap

8 EBS - budgetförslag verksamhetsåret Budget 2014/15 Utfall 2013/14 Budget 2013/14 Budget 2012/ Avgifter & övriga intäkter 3001 Nyttjandeavgifter - engång Årsavgifter Hamnavgifter Gästplatsavgifter Uppläggningsavgifter Köavgifter Påminnelseavgifter Övriga avgifter Försäljning fr hamnkontoret Avgift, upptagning av boj Avgift, utebliven städning Reavinst, försäljning av traktor S:a avgifter och övriga intäkter Kostnader 4000 Varor för försäljning Arrende uppläggningsyta Arrende förvaltningsägd brygga Tillsynsavgifter Hamnen - rep & underhåll Uppläggning - rep & underhåll Rep, förbr o UH - traktor Renhållning Ungdomssektionen Förbundsavgifter årfest Fest & tävlingar Arbeten & möten inkl förtäring S:a verksamhetskostnader Lokalhyra VA El Förbrukningsmaterial Kontorsmaterial Telefoni Datakommunikation Porto Konsultarvoden Försäkringar Övr kostnader Bankkostnader S:a administration Arvoden & ersättningar m kontrolluppg Arbetsgivaravgifter S:a arvoden S:a kostnader totalt Överskott / underskott före avskrivningar Avskrivning inventarier Ränteintäkter Redovisat överskott / underskott

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG

STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG STADGAR FÖR MAL MSJÖBERGS TOMTÄ GARFÖRENI NG 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Denna förening, vars firma är Malmsjöbergs tomtägarförening, har till ändamål att främja sina medlemmars gemensammaintressen såsomtomtägare

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 11

Kallelse Kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beslutsprotokoll från styrelsemöte 2015-04-13 Sida 1 av 9 1. Ordföranden Magnus Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas

Läs mer

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari 2000. 2 och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer