Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015."

Transkript

1 Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år Tid: Lördagen den 18 juli kl Plats: Nämndehuset, Storön Ärenden 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Styrelsens och revisorernas berättelser Beslutsunderlag: Verksamhetsberättelse Ekonomisk redogörelse Revisorernas berättelse 5. Ansvarsfrihet för styrelsen 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 7. Ersättning till styrelse och revisorerna Styrelsen föreslår att ersättning i form av reducerad avgift för valda ledamöter i styrelsen är oförändrat. 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 9. Val av styrelse och suppleanter 10. Val av revisorer och suppleanter 11. Val av valberedningen 12. Övriga frågor 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Thomas Johansson Ordförande

2 Storön-Vänerns samfällighetsförening Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden Styrelsen har haft följande sammansättning: Thomas Johansson Annelie Johansson Sundler Lennart Hedell Patrik Gustavsson Ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Styrelsen har haft sex stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Viktiga frågor under verksamhetsåret: Vatten och avlopp Vattenverket har fungerat bra efter renoveringen. Vattenansvariga rapporterar att anläggningen fungerar mycket bra och att det är lätt att hålla rent och snyggt efter det att golvet målades. Av- och påsättning av vattnet har skötts av entreprenör. Överpumpningen av avloppsvatten till kommunens ledningsnät i Otterbäcken har fungerat tillfredställande. Fasadrenoveringen av vattenverket är i det närmaste klar. Vägar, belysning, bryggor, hamn- och naturområden Den skadade EU-bryggan kvarstår, beslut ska tas under 2015 om rivning och utbyte av befintlig brygga inför Hamnkommittén har tagit fram beslutunderlag och offert har inhämtats. Arbetsdagar har genomförts och En extra arbetsdag genomfördes då området mellan gamla och nya hamnpiren röjdes. Arbetsdagarna har tack vare bra planering och god uppslutning gett ett mycket gott resultat. Strandpromenaden hålls öppen och förbättras succesivt. Vägarna grusas och dräneras fortlöpande. Omläggningen av taken på bodarna i hamnen är klar och fasadrenoveringen pågår. Nya bänkar har införskaffats till grönytan. Gräsklippningen har ombesörjts av Lennart Hedell och Gunnar Berentsen.

3 Övrigt Debiteringslängd och kalendarium skickades ut inför årets säsong. Traditionsenligt midsommarfirande hölls på ön. Samrådsmöte har hållits med Amnehärads båtklubb. Storön Thomas Johansson Annelie Johansson Sundler Patrik Gustavsson Lennart Hedell

4 Ekonomisk redogörelse Storön Vänerns Samfällighetsförening 2014 Samfällighetens räkenskaper Tillgångar Bank ,77 Summa tillgångar ,77 Skulder och eget kapital Långfristiga skulder ,00 Ingående kapital ,93 Summa eget kapital och skulder ,07 Intäkter och kostnader Intäkter Rörelsens kostnader ,30 Finansiella kostnader ,00 Summa intäkter och kostnader 67181,70 Balansrapport Tillgångar Omsättningstillgångar ingående balans utgående saldo Checkräkningskontot (1930) 10487, ,56 Placeringskontot (1940) 60659, ,21 Summa 71147, ,77 Summa tillgångar ingående balans 71147,07 Perioden 42185,70 Summa tillgångar utgående saldo ,77 Eget Kapital och skulder Eget kapital ingående balans utgående saldo Eget kapital , ,57 Förlust föregående år , ,57 Summa eget kapital Långfristiga skulder ingående balans utgående saldo Lån brygga (2350) Summa långfristiga skulder Summa kapital & skulder ingående balans ,07 Perioden Summa kapital & skulder utgående saldo ,07 Periodens resultat 67181,70

5 Fördelningen rörelsens intäkter och kostnader Summa rörelsens intäkter Summa rörelsens kostnader ,30 Summa finansiella kostnader ,00 GA1 Rörelsens intäkter GA Rörelsens kostnader GA ,73 GA2 Rörelsens intäkter GA Rörelsens kostnader GA ,57 Finansiella kostnader GA (räntor och exp.avgifter) Skulden för bryggan minskades under året med kr (kvarvarande skuld ) Fördelningen rörelsens kostnader GA1 Drift el vatten Av och påsättning vatten Rep och underhåll vatten Rep och underhåll avlopp Drift el avlopp Avgifter avlopp till kommunen Vattenprover Försäkringar vatten och avlopp Övriga kostnader Bankkostnader* Summa GA , ,73 GA2 Drift el belysningen Rep och underhåll bryggor hamn Rep bodar Traktor Försäkringar Sophantering Omkostnader arbetsdagar Bankkostnader* Drivmedel gräsklippare & traktor Övriga kostnader GA2 Summa GA , , , ,57

6 Framställningar från styrelsen och motioner 1. Inkommen motion från Gunnar Berentsen om skötsel och tillsyn av avloppsbrunnarna. 1. På våren bör vipporna i brunnarna rengöras. 2. Under sommarmånaderna bör pumparna tas upp och oljan kontrolleras. Oljan bör bytas vartannat år. 3. Varje höst bör avloppsbrunnarna tömmas, spolas rena och vipporna rengöras. 4. Infektionsrisken är mycket hög. Gunnar föreslår någon i samfälligheten att åta sig uppdraget samt att årsmötet fastställer ersättningen för detta arbete. I annat fall bör utomstående anlitas. Styrelsen har tidigare föreslagit stämman att utse två personer för tillsyn av avloppsanläggningen. Styrelsen föreslår årsmötet att nu bifalla motionen. Styrelsen föreslår föreningsstämman att en grupp om 2 personer åtar sig uppdraget och att detta ersätts med en reducering av avgift till samfälligheten motsvarande ett styrelsearvode om 2200 att fördelas mellan dessa. 2. Styrelsen föreslår föreningsstämman att stadgan ändras så att ordföranden vid föreningsstämman skall signera protokollet jämte justerare för möte. 3. Hamnkommitteen har begärt in offerter och arbetat fram underlag för beslut om EU-bryggan som behöver rivas och ersättas med ny brygga. Styrelsen föreslår årsmötet att nu bifalla hamnkommitteens förslag 1, av bifogade förslag. För att finansiera renoveringen av bryggan föreslår styrelsen att detta görs dels genom en engångsinsättning av medlemmarna om 1000 sek/andel i GA:2 som en delfinansiering av bryggan, dels genom en höjning görs av medlemsavgiften till GA:2 med 100 sek/andel och år.

7 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Styrelsens förslag till budget Storön-Vänerns samfällighetsförening 2015 Intäkter Utfall 2014 Budget 2015 Medlemsavgifter GA (-8000 för uppdrag) Medlemsavgifter GA (-8500 för uppdrag) Summa: Kostnader Utfall 2014 Budget 2015 GA1 Drift el vatten Av och påsättning vatten Rep och underhåll vatten Rep och underhåll avlopp Drift el avlopp Avgift till kommunen för VA 28676, Vattenprover Försäkringar vatten och avlopp Övriga kostnader Bankkostnader* Summa GA , GA2 Drift el belysning Rep och underhåll bryggor hamn 2078, Rep bodar Rep traktor Försäkringar Sophantering 14338, Omkostnader arbetsdag 2976, Bankkostnader* Inköp åkgräsklippare Övriga kostnader Bastu Summa GA , Utfall 2014 Budget 2015 Summa rörelsens intäkter Summa rörelsens kostnader , Summa finansiella kostnader (GA2), Räntor Amorteringar Styrelsen förslag på medlemsavgifter 2016 Utifrån utfall för år 2014 och föreslagen budget för år 2015, samt framställan om renovering av bryggan utifrån hamnkommitténs förslag, förslår styrelsen att föreningens utdebitering behålls oförändrad för GA:1 samt höjs med 100 kr/ andel för GA:2 för 2016, enligt: För GA: kr/andel, För GA:2 700 kr/ andel Normalfastigheten (=bebyggd tomt för fritidsboende) på Storön har 2 andelar i GA:1 och 5 andelar i GA:2, vilket skulle innebär en årsavgift på 5900 kr. Avgiften för 2016 ska erläggas före Utförd arbetsplikt under 2015 om 8 timmar/fastighet reducerar avgiften 2016 för GA2 med maximalt 1000 kr. Hel eller delar av arbetsplikten kan arbetas av, och varje arbetstimme reducerar avgiften med 125 kr. För reducerad avgift förutsätts att ifylld blankett om utförd arbetsplikt lämnats in till kassören senast 1 nov 2015.

8 Fastighetsbet. Andel GA1 Avgift GA:1, 1200 kr/andel Andel GA2 Avgift GA:2, 700 kr/andel Summa avgift 01: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : SUMMA: Föreningens fondavsättning Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningens underhålls- och förnyelsefond som tidigare fortsätter att vara gemensam för GA:1 och GA:2, samt att denna inte skall understiga kr. Styrelsen vill samtidigt aktualisera frågan om ökad fondering på sikt inför framtida renovering av gamla bryggan.

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2008-04-23 Närvarande Representanter för 119 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande Maria Kolli hälsade alla välkomna och

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. NORRA HUSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Torsdag 27 mars 2014 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014. Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsen föreslår följande dagordning

KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014. Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsen föreslår följande dagordning , KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 17 mars 2014, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015. www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA 2015 www.blaab.com Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Box 124, 134 08 INGARÖ Tel: 08-571 426 30 info@blaab.com Org.nr: Godsadress: Klacknäsuddsvägen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare.

Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Lennart Andersson valdes till ordförande och Marcus Nordström till sekreterare. KYVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll: Årsstämma. Tid: 2015-03-25 kl: 19.00 Plats: Kullaviks sjöscoutkår, Kullavik 1. Mötets öppnas Ordföranden öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. 2. Val av

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer