KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013"

Transkript

1 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen om du själv är intresserad av att jobba med föreningsfrågor eller om du har förslag på person till någon av de poster som ska väljas. Valberedningen består av: Olle Asplund, Eklövsvägen 12, tfn , mejl Lotta Engroth, Björnsjövägen 9, Vid omröstningar gäller en röst per fastighet respektive en röst per bryggplats. Om ni är flera registrerade delägare av en fastighet måste ni skriva fullmakt mellan delägarna för att få delta i röstning på stämman. Om någon fastighet inte alls kan närvara på stämman kan ni ge en granne fullmakt att rösta för er. En granne får företräda högst en (1) annan fastighet. En fullmaktsblankett finns bifogad med dessa stämmohandlingar, bara att kopiera om ni behöver flera exemplar. Mötet startar kl 14.00, men kom i god tid, tänk på att avprickningen vid ingången brukar ta lång tid. Ta med stämmomaterialet till stämman. Vårens arbetsdag är planerad till lördag 27 april och höstens arbetsdag till lördag 19 oktober. Midsommarfesten 2013 arrangeras av Björnsjövägen. Varmt välkomna! Styrelsen Ingaröstrands Samfällighetsförening c/o Nina Söderblom Fågelviksvägen INGARÖ Bankgiro Organisationsnummer

2 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013 Söndagen 24 mars 2013 kl i Matsalen, Brunn skola 1 Årsstämmans öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare för stämman 5 Frågan om stämmans stadgeenliga kallande 6 Fastställande av dagordningen 7 Styrelsens och revisorernas berättelser: a) verksamhetsberättelsen b) ekonomiska berättelsen c) revisionsberättelsen 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Motioner från medlemmarna Motioner: 1 motion har inkommit från Jan Thörnberg, Eklövsvägen 4, se stämmomaterialet 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna 11 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 12 Val av styrelse och styrelseordförande 13 Val av revisorer och revisorssuppleant 14 Val av valberedning 15 Övriga frågor 16 Stämmans avslutande 2.

3 7a Verksamhetsberättelse 2012 Ingaröstrands Samfällighetsförening (ISF) Stämmor Årsstämma hölls lördagen den 17 mars 2012, kl , i matsalen i Brunns skola. Styrelsens sammansättning mm Ordförande Nina Söderblom, Fågelviksvägen 158 Sekreterare Erik Hellström, Hästskoslingan 5 Kassör och webbansvarig Gunnar Holm, Myrängsvägen 15 Bryggansvarig Fredrik Barvaeus, Myrängsvägen 9 Vägansvarig Lars-Åke Jonsson, Hästskoslingan 19 Suppleant Anders Ekegren, Fågelviksvägen 179 Suppleant Sten Pernelöv, Fågelviksvägen 172 Revisorer: Jan Thörnberg, Eklövsvägen 4 och Gunilla Björkander, Myrängsvägen 28 Revisorssuppleant: Elizabeth Rendén, Hästskoslingan 3. Valberedning: Olle Asplund, Eklövsvägen 12 och Lotta Engroth, Björnsjövägen 9. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 ordinarie möten. Arvoden Till styrelsen har för 2012 betalats ut: Styrelsearvoden kr, mötesarvoden kr, revisorsarvoden 800 kr samt milersättning 370 kr. Förvaltning och försäkring Ekonomisk förvaltare sedan är Conzigius Hem&FastighetAB. Föreningen är ansvarsförsäkrad i TryggHansa. Medlemsinformation Styrelsen har lämnat information på föreningens hemsida, samt skickat ut mejl vid flera tillfällen till de medlemmar som uppgivit sina mejladresser. Föreningens lån 1 januari 2012 uppgick föreningens lån till kr. Under året har amorteringar gjorts med totalt kr, varav kr enligt amorteringsplan och kr vid en extra amorteringen under hösten. Vid årets slut uppgår lånen till kr. Hamnstugan Hamnstugan har under året fått ny fasad som målats, det platta taket har försetts med ett pulpettak täckt med de gamla takplåtarna och fasaden mot hamnen har försetts med ett fönster. Dessutom har stugan målats invändigt, det ena rummet har försetts med förvaringshyllor och det andra med en kökstrinnett och bord och stolar. 2 utlysta arbetsdagar har hållits, men utan ovärderlig insats från Bo Wallin, Fågelviksvägen 195, och hans snickarkunskaper hade vi ännu varit långt i från klara. Stort tack! Farthinder Vi har kompletterat med fem nya farthinder. Hästskoslingan: blomlådor utställda vid och vid södra infarten busshållplatsen samt 5 gupp, Björnsjövägen 1 gupp, Eklövsvägen 3 gupp samt Myrängsvägen 5 gupp. 3.

4 Arbetsdagarna Arbetsdagar anordnades lördag 5 maj, då 29 fastigheter deltog samt lördag 20 oktober då 23 fastigheter ställde upp. Totalt sett är deltagandet från medlemmarna alldeles för lågt, och under detta år har bl.a. mindre markskötsel utförts jämfört med tidigare år. Detaljplanefrågan Inget överklagande fann något gehör hos berörda instanser, och under andra halvan av 2012 vann det reviderade planförslaget laga kraft. Midsommarfester Vid sidan av samfällighetsföreningens ordinarie verksamhet, och med egen budget, har våra fristående festkommiteer under många år arrangerat vår traditionsrika midsommarfest på midsommarängen var det Hästskoslingan södra, som med hjälp av Hästskoslingan norra, genomförde detta på ett förtjänstfullt sätt. Stort tack för detta! Förslagsvis slås Hästskoslingan södra och norra ihop till en midsommargrupp även fortsättningsvis. Förslag till disposition av föreningens resultat: Till årsstämmans förfogande finns följande medel Balanserat resultat tidigare år kr Årets resultat kr Till stämmans förfogande kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning med kr 7b Ekonomisk berättelse BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kassa Plusgiro Handelsbanken enl årsbesked SHB Korträntefond Sverige Skattefodringar 46 0 Förutbet. kostn. och upplupna intäkt Övriga fordringar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER & EGET KAPITAL Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. och förutbet. intäkter Lån Handelsbanken enl årsbesked Summa skulder Ingående eget kapital Årets överskott/underskott Summa eget kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 RESULTATRÄKNING INTÄKTER Medlemsavgifter fastigheter, 102 st á kr Medlemsavgifter bryggor, 85 st á kr Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Fastigheter Inköp fastigheter mtrl o underhåll Hamnstugan, iordningställande Underhåll av vägar (snöröjning/sandning) Klippning gräsytor Kostnader arbetsdagar inkl förtäring medlem El Renhållning Försäkringar Trygg Hansa Styrelse- & revisionsarvoden Soc avgifter & prelskatt föregående års arvoden Milersättning Möteskostnader årsstämma Utskick, administration, internet & övrigt Ekonomisk förvaltning, Hem&Fastighet Förbrukningsinventarier Förbruknings- & kontorsmtrl Indrivningskostnader Bankkostnader Övriga kostnader Summa kostnader fastigheter Bryggor, kostnader Underhåll & reparationer Summa kostnader bryggor TOTALSUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnad lån SHB för bryggorna Övriga räntekostnader SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELL INV VERKSAMHETSÅRETS RESULTAT

6 Specifikation lån SHB Skulder Amortering 2012 Lån , ingående skuld Lån , ingående skuld Summa ingående skulder Skuld : Att amortera kommande 2 år Lån c Revisionsberättelse

7 9a Inkommen motion (1 st.) Angående våra arbetsdagar Bakgrund: Endast fastigheter deltar på våra städdagar, oftast är det samma personer som ställer upp varje år. Det betyder att mer än 70% av föreningens medlemmar inte bidrar till att vårda våra gemensamma, värdefulla tillgångar som bryggor, stränder, vägar och allmänningar! Vi som tillhör föreningen har inte bara rätt att utnyttja allt detta, vi har alla också skyldighet att vårda det. De få som deltar på städdagarna hinner inte att t e x rensa diken och ängar, såga ner träd, frakta bort ris och löv. Har man förhinder att skicka någon anhörig från fastigheten till städdagen bör man istället bidra ekonomiskt så att föreningen kan köpa in nödvändig hjälp utifrån. Genom att föreningen tar ut en avgift för frånvaro ökar motivationen för fler att delta på städdagarna. Det motiverar samtidigt den trogna skara som städar varje år att fortsätta med sin insats för föreningen. Förslag till stämman: De fastigheter som inte deltar på föreningens två årliga arbetsdagar, blir fakturerade med 300kr/arbetsdag. Motionen har inkommit från Jan Thörnberg, Eklövsvägen 4. 9b Styrelsens kommentar till motionen Styrelsen bifaller motionen. De försök som prövats genom åren för att höja deltagandet på arbetsdagarna har hittills inte gett något påtagligt resultat, snarare tvärtom. Styrelsen tycker då att det är värt att pröva en ny modell. Om stämman bifaller motionen föreslår styrelsen däremot att den enligt förra stämman föreslagna höjningen av årsavgifterna med 200 kr respektive 100 kr, enligt den ekonomiska planen , dras tillbaka för 2013, och hålls oförändrade. 10 Förslag på ersättningar till styrelse och revisorer Styrelsen föreslår oförändrade arvoden för 2013: Ordförande Övriga ledamöter Suppleant 6.000kr 4.000kr vardera 1.000kr vardera Mötesarvode 300kr/möte (styrelsemöten, externa möten med kommun etc.) Revisorer 400kr vardera Revisorssuppleant 0kr Bilersättning Enligt statens norm 2013 f.n. 1,85kr/km 7.

8 11 Förslag på utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Budget Utfall Budget INTÄKTER Fastighetsavgifter (102 x 2.200kr) Bryggavgifter (85 x 1.100kr) Övriga intäkter inkl räntor S:a intäkter KOSTNADER Fastigheter Inköp fastigheter Hamnstugan, iordningställande Nya investeringar (farthinder /vägskyltar) Underhåll av vägar (plogn/sandn, sopn o rep) Klippning av gräsytor Kostnader arbetsdagar (förtäring o lotteri) El Renhållning (kommunen) Försäkringar Funktionärsarvoden Soc avgifter arvoden Milersättning Kostnader årsstämma Styrelsemöteskostnader Utskick, administration, internet & övrigt Ekonomisk förvaltning Förbrukningsinventarier Indrivningskostnader mm Bankkostnader Övriga kostnader Bidrag till Fiskeklubben för gösutsättnig Summa kostnader fastigheter Bryggor, kostnader Investeringar 0 0 Underhåll o reparationer Ränta SHB lån bryggrenovering Summa kostnader bryggor Netto finansiella investeringar SUMMA KOSTNADER TOTALT Resultat överskott (+)/underskott (-) Amortering av lån SHB enl avtal Frivillig extra amortering Likviditetsförändring +/ I debiteringslängden anges att varje fastighet belastas med en årsavgift på 2.200kr och varje bryggplats med 1.100kr. Debiteringslängden förvaras hos styrelsen. 8.

9 9.

10 10.

11 FULLMAKT Angående: Deltagande i Ingaröstrands samfällighets årsstämma 24 mars 2013, matsalen i Brunns skola. Ombud: Fastighet/Adress: Bemyndigas att föra min/vår talan, såsom mitt/vårt ombud under stämman. Tillägg (ev.): Undantag (ev.): Fullmaktsgivare: Ort och datum: Underskrift: Namnförtydligande: Fastighetsbeteckning: Om flera delägare finns, måste samtliga bemyndiga en till att föra allas talan. Om en delägare från en fastighet med flera andelsägare saknar fullmakt från övriga delägare, får denne inte delta i beslut eller omröstningar mm på stämman. Om flera delägare närvarar på stämman får ändå bara en röst avges vid röstning enligt: en fastighet en röst. 11.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014

FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 FÖRENINGSSTÄMMA ÅR 2014 Föreningens medlemmar kallas till ordinarie föreningsstämma lördagen den 12 april 2014 kl.11.00. Stämman hålls i kommunens möteslokal (samma lokal som 2013) bredvid polisstationen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer