Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100"

Transkript

1 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika. Hyresgäster är välkomna men har dock ingen röstträtt. På stämman behandlas ärenden enligt dagordning som framgår av föreningens stadgar 16. Stadgarna finns på vår hemsida Dagordning årsstämman 1. Röstlängdens godkännande 2. Val av ordförande för stämman 3. Val av sekreterare för stämman 4. Val av två justeringsmän, rösträknare 5. Styrelsens och revisorns berättelser 6. Ansvarsfrihet för styrelsen 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna 9. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 11. Val av revisorer suppleanter 12. Frågor om val av valberedningen 13. Övriga frågor 14. Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängliga Innan årsmötet kommer två representanter från kommunen att informera om alla turer kring felaktig debitering av vatten

2 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för Lillåns Samfällighetsförening kalenderåret Styrelsearbetet Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Ordförande Marie Pantzare vald på 2 år, Ledamot/Sekreterare Karl Åkesson vald på 2år, Ledamot/Kassör Henrik Olson vald på 2 år, Ledamot/vice ordf. Niklas Särnblom vald på 2 år, Ledamot Robert Rundberg vald på 2 år, Suppleant Anders Forslund vald på 1 år, 2013 Suppleant Kjell Persson vald på 1 år, 2013 Suppleant Lotta Cederblad vald på 1år, 2013 Valberedningen har bestått av: Ledamot Kalle Pantzare vald på 1 år, 2013 Ledamot Ingo Andersson vald på 1 år, 2013 Revisorsuppleant har bestått av: Suppleant Ivar Linberg vald på 1 år, 2013 Styrelsen har enligt stadgarna utfört och svarat för föreningens administration. Kassören har utfört och svarat för föreningens kassörsfunktion och tillsammans med Navisionaire gjort bokföring och redovisning. Intern revision utförs av revisorsuppleant och extern revision utförs av BDO Revision i Kungsbacka. Motioner till årsstämman Klippning av häck mot Lerbergsvägen Fler farthinder

3 Avtal med leverantörer och entreprenörer: Farmartjänst Kungsbacka har anlitats för skötsel av gemensamhetsytor. Avtal om detta löper ut under 2014 och ett nytt avtal har tecknats med Hte Garden AB som kommer att sköta gemensamhetsytorna från 1 April Vatten/avlopp och sophantering sköts av Kungsbacka kommun. Avtal kring fibernät har vi med OpenNet i Kungsbacka och TransTema som entreprenör. Fastighetsförsäkring finns hos Trygg Hansa. Vattenförbrukning: Vattenförbrukning avläses två ggr/år och kostnad/avdrag regleras på nästföljande medlemsavi. Enbart faktisk förbrukning debiteras efter avräkning. Fondering på 1 prisbasbelopp är utförd enligt den av stämman fastslagna budgeten för vattennätet. Sophantering: Vi källsorterar allt matavfall till biogas. På så vis sparas både natur och pengar i form av lägre soptaxa. Städdagar vår/höst: Fortsatt renovering av lekplatser, områdets bänkar och bord samt plantering av nya växter. Medlemsinformation: Anslagstavlor används för meddelande från styrelsen i viktiga frågor. Föreningens hemsida används för medlemsinformation. Vid behov informerar styrelsen de boende via Info-brev i brevlådorna, eller via webbmail. Anmälan till webbmail sker på föreningens hemsida. Utlåning och hyresverksamhet: Kvartersgårdarna och övernattningslokalen har använts flitigt. Släpkärran har också varit flitigt uthyrd och välanvänd, Stege, tapetbord, mossrivare och häcksax uthyrs/lånas också. Medlemmar kontra hyresgäster: Föreningens medlemmar är nu 113 och 22 hyresgäster representeras av Hallands Entreprenad AB.

4 BALANSRÄKNING för perioden TILLGÅNGAR Ing. balans Period Utg. balans Anläggningstillgångar 1210 Bredband / TV nät Inventarier Ack. nedskrivningar S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fodringar 1510 Medlemsavgifter Förutbetalda Lev.skulder S:a Fodringar Bank 1930 Checkräkningskonto Bankkonto Bankkonto S:a Bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital Årets resultat S:a Eget kapital Avsättningar 2210 Förnyelsefond Vägar mm Fonderingar VA-nätet S:a Avsättningar Långfristiga skulder 2350 Banklån S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder nationella Upplupna 2900 kostnader/medlemsavg S:a Kortfristiga skulder S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 RESULTATRÄKNING för perioden År 2013 År 2012 År 2011 INTÄKTER Medlemsavgifter Uthyrning lokal & verktyg Ränta Bankkonton S:A INTÄKTER KOSTNADER El + Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Entreprenad Vatten & Avlopp Sophämtning Förbrukningsmatr. & lekplatser Släpvagn & drivmedel Kabel TV Försäkringar, Admin., Revision Ext. tjänster IT & Redovisning Ränta Banklån Styrelsearvoden Avskrivningar S:A KOSTNADER Årets resultat Fonderingar (spar Vägar mm) Fonderingar (spar VA-nätet) S:A inkl. Avsättningar

6 Fördelning kostnader 2013 Lillån Per år/hus Per månad El + Fastighetskostnader Fastighetsskötare Entreprenad Vatten & Avlopp (låg pga rekl.) Sophämtning Förbruk.matr & lekplatser Släpvagn & drivmedel Kabel-TV Försäkringar, admin, revision Ext.tjänster, IT & redovisning Ränta Banklån Styrelsearvoden Avskrivningar Fonderingar (avsättning/sparande) Totalt: OBS! snittkostnad! Husstorlek, VA mm varierar.

7 BUDGET Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Budget INTÄKTER Medlemsavgifter Uthyrning lokal & verktyg Ränta Bankkonton S:A INTÄKTER KOSTNADER El + Fastighetskostnader Fastighetsskötsel Entreprenad Vatten & Avlopp Sophämtning Förbrukningsmatr. & lekplatser Släpvagn & drivmedel Kabel TV Försäkringar, Admin., Revision Ext. tjänster IT & Redovisning Ränta Banklån Styrelsearvoden Avskrivningar S:A KOSTNADER ÅRETS RESULTAT Fonderingar (spar Vägar mm) Fonderingar (spar VA-nätet) S:A inkl. Avsättningar Med vänliga hälsningar, Ordförande