Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et"

Transkript

1 Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013

2 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh, suppleant Åse Vollbrecht, suppleant

3 Agenda 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman. 3 Val av två justeringsmän. 4 Styrelsens och revisorernas berättelse. 5 Ansvarsfrihet för styrelsen. 6 Motioner från medlemmarna. (Inga inkomna) 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 9 Val av styrelse. Val av tre ordinarie ledamöter på två år. Avgående ordinarie ledamöter; Mikael Gisslegård, Ann Weidensjö, Emelie Nordenhök (går i förtid) Val av två suppleanter på ett år. Avgående suppleanter, Mai Vodinh och Åse Vollbrecht Val av ordförande på två år Avgående ordförande, Mikael Gisslegård 10 Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år I tur att avgå som revisor; Sten Garpenquist och som revisorsuppleant; Ulrika Wiklander. Val av valberedningen på ett år. I tur att avgå; Cecilia Melander, Maria Valenzuela Cortez och Magnus Eriksson. Övriga frågor Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

4 Förvaltningsberättelse 2012 / 2013 Styrelsen har under det gångna räkenskapsåret fortsatt att arbeta med ändamålet att förvalta gemensamma områden samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. Protokollen finns tillgängliga på föreningens hemsida. Styrelsen har under räkenskapsåret bestått av följande personer: Ledamöter: Mikael Gisslegård, ordförande, Eldarstigen 5 Leif Sandlert, kassör, Kokerskestigen 32 Ann Weidensjö, sekreterare, Kokerskestigen 6 Göran Baurén, Kontaktperson snöröjning, Söderby torgs allé 47 Emelie Nordenhök, webbansvarig, Kuskstigen 3 Suppleanter: Maï Vodinh, Söderby torgs allé 46 Åse Vollbrecht, Portvaktsstigen 17 Revisorer: Sten Garpenquist, revisor, Eldarstigen 14 Ulrika Wiklander, revisorssuppleant, Eldarstigen 3

5 Ekonomi och förvaltning När det gäller årets resultat och bokslut hänvisar till resultatrapporten och balansrapport. Resultaträkning Budget Bgt Utfall Intäkter 3 Medlemsavgifter kr kr Medlemsavgifter 2000 kr / fastighet Kostnader 6 Elförbrukning kr ,00 kr Belysningen Väg & gatuunderhåll kr ,00 kr Snöröjning & sopning av vägar-asfaltrep-eld kr 5130 Rågångarna kr 5130 Rep av asfalt Försäkring kr kr Trygg Hansa försäkring Lokalhyra kr 500 kr Hyra Pysslingen Skötsel och förvaltning kr kr Lekplatserna Bogfelds El Frakter & transporter kr kr Container städdag Kontorsmateriel kr Patroner-papper-kuvert Övriga kostnader kr kr Kaffe-korv mm städdag,årsmöte Bankkostnader kr 765 kr Bankkostnader Programvaror/service kr kr Hemsida-Vismaservice Inkassokostnad kr Kundförluster Oförutsedda utg kr Oförutsedda utgifter Summa kr kr 20 Ränteintäkter kr Resultat kr kr 22 Avsättning till reparationsfond kr kr Reparationsfond 500 kr /fastighet

6 Balansrapport Styrelsen föreslår att kr avsätts av årets resultat till reparations- och underhållsfond. Kassören har fortsatt att arbeta med vårt bokföringsprogram för att underlätta bokföring, fakturering, bokslut, etc. Vi har även förlängt företagsförsäkringen av gemensamhetsanläggningarna hos Trygg Hansa.

7 Under året har styrelsen haft problem med indrivningen av årsavgifterna från två medlemmar. Detta har lett till att inkassoföretag har anlitats. Efter detta har en medlem fullföljt sitt åtagande medan den andra kommer att drivas till utmätning via kronofogden. Denna utveckling tycker styrelsen är mycket ledsam samt att det genererar extra arbete för styrelse och framför allt kassören.

8 Snöröjning Vi har använt NON Farmartjänst, som plogar, sandar och sopar våra vägar. Styrelsen har under säsongen fört en kontinuerlig dialog med NON Farmartjänst för att få bästa möjliga service. Vi har också fått ett skriftligt kontrakt med NON Farmartjänst. Servicenivån är bra och styrelsen är överlag mycket nöjda med utfallet. Städdag Även i år under våren arrangerade vi en städdag. Efter kort generell information så delade vi in oss i grupper, så att vi städade vårt närområde, och utförde allehanda olika uppgifter. Dagen avslutades med gemensam korvgrillning. Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog i arbetet. Underhåll av belysningsanläggningen Styrelsen har under året kontakterat Bogfelts Installation och Entreprenad för underhåll och service. Eventuella fel eller skador på belysningsanläggningen skall anmälas till styrelsen. Lekplatserna Den övre lekplatsen är nu färdigställd med en klätterställning och ett bollplank. Styrelsen är mycket nöjd med resultatet. Styrelsen vill också framföra ett tack till Stefan och Robert för deras ihärdiga arbete med offerter och kontakt med leverantörer. När det gäller den nedre lekplatsen blev den i stort sett färdigställd under föregående år utom staketet runt gungan. Styrelsen har under året försökt att få kontakt med entreprenören som skall färdigställa lekplatsen under augusti.

9 Vändzonen vid Eldarstigen och Portvaktstigen Ett dialog har först med fastighetsägarna och en märkbar förbättring har skett. Styrelsen vill dock poängtera att parkering är förbjuden i vändzonerna. Nya medlemmar Portvaktsstigen 5, Alida och Edmond Lutaj Kokerskestigen 15, Fredrik Karlsson och Marie-Louise Åkerman Kokerskestigen 4, Annica Hallgren och Magnus Eldberg

10 Revisorernas berättelse Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2012

11 Agenda 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman. 3 Val av två justeringsmän. 4 Styrelsens och revisorernas berättelse. 5 Ansvarsfrihet för styrelsen. 6 Motioner från medlemmarna. (Inga inkomna) 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 9 Val av styrelse. Val av tre ordinarie ledamöter på två år. Avgående ordinarie ledamöter; Mikael Gisslegård, Ann Weidensjö, Emelie Nordenhök (går i förtid) Val av två suppleanter på ett år. Avgående suppleanter, Mai Vodinh och Åse Vollbrecht Val av ordförande på två år Avgående ordförande, Mikael Gisslegård 10 Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år I tur att avgå som revisor; Sten Garpenquist och som revisorsuppleant; Ulrika Wiklander. Val av valberedningen på ett år. I tur att avgå; Cecilia Melander, Maria Valenzuela Cortez och Magnus Eriksson. Övriga frågor Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2012

12 Ersättning till styrelse och revisorer Styrelsen och revisorerna har inte haft någon ersättning. Styrelsen har dock det senaste året haft en trivselkassa på 2000kr som fritt har disponerats. Under 2012/2013 har dessa pengar använts till en grillfest som hölls i Juni. Förslag till beslut Styrelsen föreslår att 2000 kr avsätts till trivselkassan som fritt disponeras av styrelsen. Beslut

13 Agenda 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman. 3 Val av två justeringsmän. 4 Styrelsens och revisorernas berättelse. 5 Ansvarsfrihet för styrelsen. 6 Motioner från medlemmarna. (Inga inkomna) 7 Ersättning till styrelsen och revisorerna. 8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 9 Val av styrelse. Val av tre ordinarie ledamöter på två år. Avgående ordinarie ledamöter; Mikael Gisslegård, Ann Weidensjö, Emelie Nordenhök (går i förtid) Val av två suppleanter på ett år. Avgående suppleanter, Mai Vodinh och Åse Vollbrecht Val av ordförande på två år Avgående ordförande, Mikael Gisslegård 10 Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år I tur att avgå som revisor; Sten Garpenquist och som revisorsuppleant; Ulrika Wiklander. Val av valberedningen på ett år. I tur att avgå; Cecilia Melander, Maria Valenzuela Cortez och Magnus Eriksson. Övriga frågor Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

14 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Debiteringslängd per fastighet Medlemsavgift Avsättning till reparationsfond Totalt kr 500 kr kr Budget Bgt Utfall Bgt Intäkter 3 Medlemsavgifter kr kr kr Medlemsavgifter 2000 kr / fastighet Kostnader 6 Elförbrukning kr ,00 kr kr Belysningen Väg & gatuunderhåll kr ,00 kr kr Snöröjning & sopning av vägar-asfaltrep-eld kr 5130 Rågångarna kr 5130 Rep av asfalt Försäkring kr kr kr Trygg Hansa försäkring Lokalhyra kr 500 kr 500 kr Hyra Pysslingen Skötsel och förvaltning kr kr kr Lekplatserna Bogfelds El Frakter & transporter kr kr kr Container städdag Kontorsmateriel kr kr Patroner-papper-kuvert Övriga kostnader kr kr kr Kaffe-korv mm städdag,årsmöte Bankkostnader kr 765 kr kr Bankkostnader Programvaror/service kr kr kr Hemsida-Vismaservice Inkassokostnad kr Kundförluster Oförutsedda utg kr kr Oförutsedda utgifter Summa kr kr kr 20 Ränteintäkter kr Resultat kr kr kr 22 Avsättning till reparationsfond kr kr kr Reparationsfond 500 kr /fastighet Beslut

15 Agenda Val av ordförande för stämman. Val av sekreterare för stämman. Val av två justeringsmän. Styrelsens och revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen. Motioner från medlemmarna. (Inga inkomna) Ersättning till styrelsen och revisorerna. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. Val av styrelse. Val av tre ordinarie ledamöter på två år. Avgående ordinarie ledamöter; Mikael Gisslegård, Ann Weidensjö, Emelie Nordenhök (går i förtid) Val av två suppleanter på ett år. Avgående suppleanter, Mai Vodinh och Åse Vollbrecht Val av ordförande på två år Avgående ordförande, Mikael Gisslegård Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år. I tur att avgå som revisor; Sten Garpenquist och som revisorsuppleant; Ulrika Wiklander. Val av valberedningen på ett år. I tur att avgå; Cecilia Melander, Maria Valenzuela Cortez och Magnus Eriksson. Övriga frågor Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

16 Föreningens hemsida Hemsidans adress är, portvaktensalem.se Bilder från Lekplatsen Se hemsida

17 Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen.

Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen på Högviltsvägen. Vargskinnets Samfällighetsförening KALLELSE Styrelsen 2013-09-05 KALLELSE DAGORDNING Ordinarie årsstämma med Vargskinnets Samfällighetsförening äger rum tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 19.00 i samlingslokalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 TIDÖ-LINDÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma 2008-04-23 Närvarande Representanter för 119 fastigheter var närvarande. Mötets öppnande Maria Kolli hälsade alla välkomna och

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: Klockan 19:00 tisdagen den 14 april Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning

Samfälligheten Erikslund 2. Kallelse till årsstämma. Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00. Dagordning Samfälligheten Erikslund 2 Kallelse till årsstämma Söndagen den 23 mars 2014 i Kvartersgården kl.19.00 Dagordning 1. Årsstämmans öppnande 2. Upprättande av förteckning över närvarande fastighetsägare samt

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Kallelse till a rssta mma

Kallelse till a rssta mma Bilaga Ärende nr Branäs Samfällighetsförening Kallelse till a rssta mma Medlemmar i Branäs Samfällighetsförening kallas till årsstämma den 1 november 2014, kl 11 13, i Branäs Fritidscenters lokaler Ski

Läs mer