Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301"

Transkript

1 Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Förändring Skattekonto 0,00-6,00-6, Övrig kortfristig fordran 720,00-720,00 0, Förutbetalda hyreskostnader 0, , , Övriga förututbetalda kostnade 0, , , , , , Theres bankkort 9 906,00-875, , Bank, Övriga bankkonto , , ,11 Summa omsättningstillgångar , , ,63 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,63 EGET KAPITAL OCH SKULDER Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Skatteskuld 0, , , Personalens källskatt , , , Upplupna arbetsgivaravgifter ,00-706, , Övr kortfri skulder 0,00-172,00-172, Upplupna semlöner , , , Upplupna sociala avgifter , , , Ber uppl särsk löneskatt på pens.kost 0, , , Upplupna avtalade sociala avgifter 0,00-40,00-40, Övriga upplupna kostnader , , ,63 Summa kortfristiga skulder , , ,63 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,63

2 Leader Gästrikebygden 1 (2) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301 Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Medfinansiering, kom 0, , Öres- och kronutjämning 0,40 0, Övriga intäktskorrigeringar , ,50 Summa försäljning , ,50 Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 1 600,00 0, Statliga bidrag ,00 0, Kommunala bidrag ,00 0, Erhållna bidrag Region Gävlebo ,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter ,00 0,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , ,50 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp material och varor ,50 0,00 Summa material och varor ,50 0,00 BRUTTOVINST , ,50 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra , , Förbrukningsinventarier , , Frakter ,50 0, Hyra inventarier ,50 0, Programvaror ,00 0, Förbrukningsmaterial 0, , Resekostnader/parkering , , Marknadsföring och information , , Representation 0,00-225, Möteskostnader LAG ,60 0, Utbildning och konferenser ,80 0, Kontorsmaterial 0,00-41, Kontorsmaterial ,76 0, Trycksaker (kopiering) ,50 0, Telefon , , Datakommunikation ,00 0, Porto ,10-896, Projektstöd delprojekt ,00 0,00

3 Leader Gästrikebygden 2 (2) Utskriven: , 09: T o m ver nr: A 301 Resultatrapport Projektstöd externa projekt ,00 0, Övr kostnader -503,00 0, Revisionsarvoden , , Övr förvaltningskost 0, , Köpta tjänster ,00 0, Bankkostnader ,00-29, Övr kostn avdr.gilla 0, ,57 Summa externa rörelseutgifter/kostnader , ,66 Utgifter/kostnader för personal 7010 Löner , , Arvoden , , Förändring, semesterlöneskuld , , Milersättningar LAG/VL/EA , , Bilersättning skattepliktig , , Arbetsgivaravgifter , , Soca avgifter för semester- o löneskuld , , Särskild löneskatt för pensionskostnader ,00 0, AMF -40,00 0, Försäkring Fora -500,00 0, Pensionsförsäkring ,00 0, Utbildning 0, ,00 Summa utgifter/kostnader för personal , ,55 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , ,21 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 43, ,71 Finansiella intäkter och kostnader 8300 Ränteintäkter 1 454, , Räntekostnader -202,00 0, Räntekostnader -14,00 0,00 Summa finansiella intäkter och kostnader 1 238, ,71 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 1 282,00 0,00 Skatt 8910 Skatt årets besk.bara resultat ,00 0,00 Summa skatt ,00 0,00

4 Årsredovisning för Leader Gästrikebygden Räkenskapsåret 2009

5 Leader Gästrikebygden 1(5) Styrelsen för Leader Gästrikebygden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Den ideella föreningens verksamhet består huvudsakligen i att bedriva ett sk. Leaderkontor som kan finansiera utvecklingsprojekt i samverkan för landsbygden. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 Leader Gästrikebygden 2(5) Resultaträkning Not Medfinansiering Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Medfinansiering, kommunerna Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat 0 0

7 Leader Gästrikebygden 3(5) Balansräkning Not Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Leader Gästrikebygden 4(5) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Medfinansiering Medlemsavgifter Statliga bidrag Komunala bidrag Bidrag Region Gävleborg Periodisering medfinansiering Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 2 1 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader

9 Leader Gästrikebygden 5(5) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Övriga förutbetalda intäkter Bergby den / 2010 Kenneth Nyberg Anita Drugge Åke Lamm Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats den / Stefan Alderborg Godkänd revisor Peter Holm Revisor

10 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Leader Gästrikebygden Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Leader Gästrikebygden för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningslagens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gävle den / 2010 Stefan Alderborg Godkänd revisor Peter Holm Revisor

11 Leader Gästrikebygden 1 (2) Utskriven: , 09: Ver. t.o.m. A 301 Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum A Ver 285 Skuld uppbörd omföres 1630 Ver 285 Skuld uppbörd omföres , Ver 285 Skuld uppbörd omföres , Ver 285 Skuld uppbörd omföres ,00 A Upplupna kostnader återf IB omf 2999 Upplupna kostnader återf IB omf 6 500, Upplupna kostnader återf IB omf 6 500,00 A Revision ver 107 omföres 6550 Revision ver 107 omföres 7 347, Revision ver 107 omföres 7 347,00 A Upplupna semesterlöner 2920 Upplupna semesterlöner , Upplupna semesterlöner ,00 A Skuld sociala avgifter 2940 Skuld sociala avgifter , Skuld sociala avgifter ,00 A Skuld FORA 2950 Skuld FORA 40, Skuld FORA 40,00 A Löne- och avkastningsskatt 2943 Löne- och avkastningsskatt 2 231, Löne- och avkastningsskatt 2 231,00 A Leverantörsskulder justeras 2440 Leverantörsskulder justeras 0, Leverantörsskulder justeras 0,40 A Uppl kostnad Sandvikens Kommun återf avdraget ver 206 enl uppg Marianne 2990 Uppl kostnad Sandvikens Kommun återf avdraget ver 206 enl uppg ,00 Marianne 3987 Uppl kostnad Sandvikens Kommun återf avdraget ver 206 enl uppg ,00 Marianne

12 Leader Gästrikebygden 2 (2) Utskriven: , 09: Ver. t.o.m. A 301 Ver. endast skapade i Norstedts Bokslut Mellan datum: Alla ver.serier. Alla ver. Verifikationslista Ver Konto Text Debet Kredit Datum A Bankkonto justeras 1940 Erhållen ränta 1 451, Erhållen ränta 1 451, Skuld Theres 172, Skuld Theres 172,00 A Upplupna kostnader 2990 Upplupna kostnader 7 000, Upplupna kostnader 7 000,00 A Avräkning sociala avgifter 2730 Avräkning sociala avgifter 570, Avräkning sociala avgifter 570,00 A Kommunal medfinansiering återf 2990 Kommunal medfinansiering återf , Kommunal medfinansiering återf ,50 A Årets skattekostnad 2510 Årets skattekostnad 1 282, Årets skattekostnad 1 282,00 A Periodisering ovillkorliga bidrag 2990 Periodisering ovillkorliga bidrag , Periodisering ovillkorliga bidrag ,63

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260

Balansrapport. Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Lomma Brukshundklubb 1 (1) 846003-0011 Utskriven: 2013-02-04, 10:50 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: 18, A 12260 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1010

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15

Årsredovisning BRF KNOPPEN 15 Årsredovisning rör BRF KNOPPEN 15 769603-6990 Räkenskapsåret 2010 Innehållsiörteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tillaggsupplysningar Noter, påskrifter 1-4 5 6-7 8 9-13 1 (13)

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet

Org. nr 769613 6683. Arsredovisning 2008. Brf. Kalkbrottet Org. nr 769613 6683 Arsredovisning 2008 Brf. arg. nr 769613-6683 Arsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Brf. får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning tiden 2008-01-01-2008-12-31.

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer