Årsredovisning för Web 2.0 AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för Web 2.0 AB"

Transkript

1 Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret

2 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolagets verksamhet är att erbjuda internettjänster, bedriva utveckling av internettjänster samt därmed förenlig verksamhet. Företaget Web 2.0 AB arbetar inom Web 2.0, som förenklat kan utryckas som "Interaktiva användartjänster på internet", där vi erbjuder möjligheten att skapa en egen webbsida, forum och blogg helt gratis som finansieras med reklam, där flera betaltjänster finns tillgängliga för ökad service och utbud, se gärna Vi har under det första verksamhetsåret haft ett år av hög investering och inköp av serverutrustning, som kommer att utgöra den plattform som krävs för många år framöver. Stora ansträngningar har gjorts för att skapa den serverplattform som är nödvändig för moderna Web 2.0 applikationer och tjänster. I den serverhall vi befinner oss i, har vi installerat och konfigurerat hela 29 st. servrar som idag är i full drift och funktion. Under det andra och tredje räkenskapsåret beräknas inga större investeringar behöva göras. Nuvarande verksamheten utvecklas på ett postivit sätt och flera nya spännande projekt inom Web 2.0 planeras under det andra verksamhetsåret. Därför ser vi mycket positivt på framtiden inom Web 2.0, där vi beräknar ta nya andelar av marknaden. Framtida utveckling Under nästa och tredje räkenskapsåret beräknas inga större investeringar behöva göras. Nuvarande verksamhet utvecklas på ett positivt sätt och flera nya spännande projekt inom Web 2.0 planeras under det tredje verksamhetsåret. Vi har utvecklat en helt ny och unik plattform för att erbjuda unika tjänster inom just "shared hosting" och en ny unik kontrollpanel är under utveckling som beräknas tas i bruk under nästa verksamhetsår samt vi beräknar även att bli en "acredited registrar" för.se domänen, vilket kommer att stärka vår position på flera sätt inom hosting. Flerårsöversikt 2009/ /2009 Nettoomsättning Resultat efter avskrivningar Soliditet (%) 35 52

3 Web 2.0 AB 2(8) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

4 Web 2.0 AB 3(8) Resultaträkning Not (18 mån) Nettoomsättning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Köpta tjänster Övriga externa kostnader 1,2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets resultat

5 Web 2.0 AB 4(8) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förskott till leverantör Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat

6 Web 2.0 AB 5(8) Balansräkning Not Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Web 2.0 AB 6(8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Företaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med BFNs alternativregel i BFNAR 2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i balansräkningen. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Leasingavtal Årets leasingkostnader uppgår till kronor. 2 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats.

8 Web 2.0 AB 7(8) 4 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 5 Bokslutsdispositioner Förändring avskrivningar över plan Varav uppskjuten skattekostnad Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående balans Förändring av eget kapital Antal A-aktier: st Aktie- Årets kapital resultat Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång

9 Web 2.0 AB 8(8) 9 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar över plan Varav uppskjuten skatteskuld Kungsbacka den / 2009 Daniel Eriksson Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / Patrik Löwenadler Auktoriserad revisor

10 Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma den / Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Kungsbacka den / 2009

11 Revisionsberättelse Till årsstämman i Web 2.0 AB Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Web 2.0 AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den / 2009 Revisor

12 Årsstämmoprotokoll 1(2) fört vid årsstämma i Göteborg med aktieägaren i Web 2.0 AB,. Närvarande Antal aktier Antal röster Daniel Eriksson Ordförande Till ordförande för stämman tillika protokollförare valdes. 2 Röstlängd Det beslutades att ovanstående närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd. 3 Stämmans behörighet Då hela aktiekapitalet var representerat förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst. 4 Godkännande av dagordning Stämman godkände förelagt förslag till dagordning. 5 Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret föredrogs. 6 Resultat- och balansräkning Resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes. 7 Resultatdisposition I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att den ansamlade förlusten, kr , skulle disponeras enligt följande: i ny räkning överföres Ansvarsfrihet Styrelsens ledamot och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret Arvoden Det beslutades att något styrelsearvode ej skulle utgå. Det beslutades att ersättning till revisorn skulle utgå enligt räkning.

13 2(2) 10 Val Det beslutades att styrelsen ska bestå av 1 ledamot med 1 suppleant. Till ledamot för tiden intill nästa årsstämma hållits valdes: Daniel Eriksson Till suppleant för motsvarande tid valdes: Siv Eriksson 11 Avslutning Då inga övriga ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad. Ordförande