Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829"

Transkript

1 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning för verksamhetsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi har granskat väsentliga beslut i organisationen. Vi tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs att årets resultat balanseras i ny räkning att styrelsens leda möter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Stockholm den 28 februari 2013 Marianne Magnusson And reas Bjerke

2 Centerpartiet i Stockholms Stad Balansrapport Utsknvet: Sida: 1 Period: O Belopp 1kr TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordnngar 1510 Kundfordnngar 4361, ,00 Övriga fordnngar 1630 Skattekonto 1, Andra kortfristiga skulder 519,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1760 Upplupna ränteintäkter 1 254, Övr förutbet kost och upplupna intäkter 773, , , ,00 Kassa och bank l9lokassa 1420, Bank, PlusGiro , , Bank, checkräkningskonto , , Bank, fasträntekonto , , Bank, placeringskontoftg , ,83 Summa omsättningstillgångar , ,29 SUMMA TILLGÅNGAR , ,29

3 Centemartiet i Stockholms Stad Balansrapport Utskrivet: Sida: 2 Period: O Belopp 1kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Insättningar el uttag under året 2011 Valfond , , Balanserat resultat , ,05 Arets resultat 2019 Redovisat resultat , , , ,64 Summa eget kapital , ,64 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 2420 Förskott från kunder 375,00 Leverantörsskulder 2440 Leverantö,-sskulder , ,94 Övriga skulder 2710 Personalens källskatt , , Övrkortfri skulder , ,71 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner , Upplupna semlöner 34481, , Sociala avgifter upplupna semesterlöner , , Upplupna sociala avgifter 13934, , Beräkn uppl särsk löneskatt pens.kostn dekl post 371,00 371, Upplupna avtalade försäknngsavgifter 215, Övr uppl kostn o föwtbet intäkter 209, , , ,65 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , ,29

4 Centemartiet i Stockholms Stad Resultatrapport Utsk~vet: Sida: 1 Period:2012-O Belopp 1kr Verksamhetens intäkter 3740 Oresutjämning 12,41-8, Medlemsavgifter , , Landstingsbidrag , , Kommunala bidrag , , Stiftsbidrag , , Övriga bidrag , , Övr ersättn och intäkter , ,98 Summa Verksamhetens intäkter , , , ,54 Rörelsens kostnader Direkta kostnader 4010 Inköp material och varor , ,90 Övriga externa kostnader 5010 Lokalkostnader , , Förbrukningsinventarier , , It och tele , , Resor och biljetter , , Kost och logi , , Reklam och annonser , , Kampanj Web Opinion , Representation, extem , , Kontorsmaterial ,00-336,00 6l50Trycksaker , , Porto och frakt , , Företagsfärsäkringar -5418, , Övr kostnader , , Konsultarvoden (F-skatt) , , Redovisningstjänster , , Bankkostnader , , Anslag, CUF , , Anslag, Centerstudenter , , Anslag CK , Anslag Kyrkovalet , Föreningsavgifter , , Övriga extema kostnader ,00-543,00 Summa Övriga extema kostnader , ,69 Personalkostnader 72lOLöner , , Semesterlöner tjänstemän , , Förändring semesteskuld , , Förändr komp skuld , Arvoden , Skattefria traktamente Sverige -63,00-300, Skattefria traktamente utlandet , Bilersättning skattefri -323, Kostnader för fria eller subventionerade måltider -38, Övriga kostnadsersättningar och förmåner -545, Motkontering av förmån 38, Arbetsgivaravgifter , , Sociala avgifter förändring semesterskuld -7449, , Löneskatt 0, Särsk löneskaif pensionskostn dekl post -371,00

5 Centemartiet i Stockholms Stad Resultatrapport Utskrivet: Sida: 2 Penod: Belopp 1kr Arbetsgivaravgifter under 26 år , FORA avgift , Arbetsmarknadsförsäkr försäkringsavg -215, Utbildning , , Sjuk- och hälsovård , Personalrepresentation , , Förmåner -544, Förmåner motkonto 544,00 Summa Personalkostnader , ,15 Rörelseresultat , ,80 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 8310 Ränteintäkter , ,62 Räntekostnader och liknande resultatposter 8410 Räntekostnader ,00-900,00 Resultat efter finansiella poster , ,42 Bokslutsdispositioner 7040 Avsättning valfond , Avsättning Valfonden ,00 Summa Bokslutsdispositioner , ,00 Resultatföre skatt , ,42 Årets resultat 8999 Redovisat resultat , ,42

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB

TRAVKOMPANIET STALL ROD AB TRAVKOMPANIET STALL ROD AB (pubi) Organisationsnummer 556606-9349 Arsredovisning 2005-O1-O1--2005-12-31 iii / FORVALTNINGSBERATTELSE Travkompaniet Stall ROd AB bedriver taviingsverksamhet med travhästar.

Läs mer

Års 13redovisning 20

Års 13redovisning 20 013 013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2 Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

,;lh j::;..') Verksamhetsberattelse for perioden 2013-01-01-2013-12-31. dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett

,;lh j::;..') Verksamhetsberattelse for perioden 2013-01-01-2013-12-31. dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett Vanforeningen Base 23 Dance Academy Verksamhetsberattelse for perioden 2013-01-01-2013-12-31 Vanforeningens syfte ar au vara (O'tt st6d till dansskolan. For att vi ska kunna bidra pa ett bra satt ar en

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31. Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Scandinavian Real Heart AB 556729-5588 Innehållsförteckning Sammanfattning av bokslutskommuniké 1 Väsentliga händelser under första kvartalet 2015 1 Omsättning

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer