Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete , , ,00 S:a Förändring av varulager , , ,00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00"

Transkript

1 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv , , , Försäljn bygg, omv skattskyld , , , Pågående arbeten , , , Öres- och kronutjämning -0,38-0,38 10,56 S:a Nettoomsättning , , ,01 Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete , , ,00 S:a Förändring av varulager , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3960 Kursvinst rörelsen 931,59 931,59 108, Vinst avyttr maskiner/inv 2 000, ,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 2 931, ,59 108,18 S:a Rörelseintäkter mm , , ,19 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor 0,00 0, , Inköp varor 25% EU , ,40 0, Inköp varor EU momsfri 0,00 0, , Inköp tjänster Sv, omv skattskyld 0,00 0, , Legoarbeten, underentrepr , , , Legoarbeten, omvänd byggmoms , , , Lagerförändring , ,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , , ,73 Bruttovinst , , ,46 Övriga externa kostnader 5010 Lokalkostnader , , , Hyra uppställningsplats 0,00 0, , Rep och underhåll fastighet 0,00 0, , Hyra arbetsmaskiner/-fordon m.m , , , El för drift , , , Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial , , , Förbrukningsmaterial 25% EU , , , Programvaror 0,00 0,00-549, Reparation, underhåll m.m. transportfordon, maskiner , , , Skatt försäkr personbilar 5 513, ,00 0, Drivmedel, reservdelar, service , , , Försäkringar + skatt transportfordon , , , Leasing av fordon och maskiner , , , Frakter och transporter , , , Resor och logi , , , Reklam och PR 0,00 0, , Annonsering , , , Reklamtrycksaker 0,00 0, , Utställning och mässor , ,64 0, Repr avdr.gill , , , Repr ej avdr.gill , , , Kontorsmaterial , , , Tele och post , , , Porto , ,00 0, Företagsförsäkringar , , , Självrisker 0,00 0, , Kostnader för Larm , ,06 0, Ersättning till revisor 3 100, , , Redovisningstjänster , , , Bankkostnader , , , Övr främmande tjänster , , , Tidningar, facklitteratur -626,77-626, , Övr avdr gill kostn , , ,51

2 Olstam Borrteknik AB Sida: Övr ej avdr gill kostn , , ,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,13 Personalkostnader 7010 Löner , , , Nystartsjobb , ,00 0, Sjuklön kollektivanställda , , , Semesterlön , , , Förändr sem löneskuld , , , Lön företagsledare , , , Skattefria trakt Sverige , , , Skattefria trakt utland , , , Skattefri bilersättning , , , Övr kostnadsersättningar 0,00 0, , Indiv pensionsförsäkring , , , Arbetsgivaravgifter , , , Soc.avgifter semesterlöneskuld , , , Fora (AMF enl avtal) , , , Sjuk-, liv-, efterlev- och olycksfallsförsäkr. -796,00-796, , Utbildning , , , Kapitalförsäkringskostnader - ej avdragsgillt -347,00-347,00 0, Personalrepresentation, avdragsgill , ,00 0, Personalrepresentation, ej avdr , ,50 0, Övr personalkostnader , , ,46 S:a Personalkostnader , , ,54 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,40 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,79 Avskrivningar 7830 Avskrivningar maskiner/inv , , , Avskrivning Sandvik DE , , , Avskrivning Sandvik DE , , ,00 S:a Avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,79 Övriga rörelsekostnader mm 7960 Kursförluster , ,95-125, Förlust avyttr maskiner/inv , , ,00 S:a Övriga rörelsekostnader mm , , ,93 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,86 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 0,00 0, , Skattefria ränteintäkter 2,00 2,00 15,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2,00 2, ,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader , , , Räntekostnader lev.skulder , , , Räntekostnader skatter och avgifter , , , Valutakursvinst skulder 0,00 0, ,86 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter , , ,40 S:a Resultat från finansiella investeringar , , ,40 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,46 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,46

3 Olstam Borrteknik AB Sida: 3 Resultat före skatt , , ,46 Beräknat resultat , , ,46

4 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1200 Maskiner och inventarier , , , Sandvik DE ,00 0, , Sandvik DE ,00 0, , Ack. avskrivning Sandvik DE , , , Ack. avskrivning Sandvik DE , , , Ack avskrivn maskiner och inv , , , Inventarier och verktyg 0, , ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar , , ,00 Finansiella anläggningstillgångar 1386 Förutbetalda leasingavgifter ,00 0, ,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar ,00 0, ,00 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter , , , Pågående arbete 0, , ,00 S:a Varulager mm , , ,00 Fordringar 1510 Kundfordringar , , , Osäkra kundfordringar ,00 0, , Förskott 5 000, ,00 0, Avräkn skatter och avgifter 4 745, , , Skattekonto KFM 0,00-1,00-1, Skattefordringar ,00 0, , Fordring hos leverantör , , , Övriga kortfristiga fordringar ,00 0, , Övr interimsfordringar , ,00 0,00 S:a Fordringar , , ,40 Kassa och bank 1930 Företagskonto med kredit , , ,26 S:a Kassa och bank , , ,26 S:a Omsättningstillgångar , , ,14 S:A TILLGÅNGAR , , ,14 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital ,00 0, , Balanserad vinst/förlust ,56 0, , Redovisat resultat ,54 0, ,54 S:a Eget kapital ,10 0, ,10 Obeskattade reserver 2123 Periodiseringsfond TAX ,00 0, , Ack överavskr maskiner/inv ,00 0, ,00 S:a Obeskattade reserver ,00 0, ,00 Långfristiga skulder 2345 Lån ALMI 1501TL , , , Lån Bergslagens sparbank , , , Lån Bergsl Sparbank 545,405, , , , Lån Bergsl Sparbank , , , Lån Bergsl Sparbank , , , Kortfristig del av lån ,00 0, ,00 S:a Långfristiga skulder , , ,53

5 Olstam Borrteknik AB Sida: 2 Balansrapport Utskrivet: Ing balans Period Utg balans Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder , , , Skatteskulder 0, , , Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader ,00 0, , Betald F-skatt 0, , , Utg moms försäljning 25% 0, , , Ber utg moms på varuförvärv från annat EG-land, 25% 0, , , Utg moms omv skattskyld, Sv 0, , , Ingående moms 82, , , Ber ingående moms inköp EG-land 0, , , Ing moms omv skattskyld, Sv 0, , , Moms redovisningskonto , ,00 0, Personalens källskatt , , , Lagstadgade sociala avg , , , Utmätning i lön mm 0, , , Skulder/fordringar anställda , , , Lån Bergslagens sparbank kortfr.del ,00 0, , Övr kortfr skulder 0, , , Avräkning Kalle Olstam 6 043, , , Upplupna löner ,00 0, , Upplupna semlöner , , , Upplupna sociala avgifter semester ,00 0, , Upplupna sociala avgifter löner , , , Upplupna utgiftsräntor ,00 0, , Övr interimsskulder , , , OBS-konto 0, , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,44 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,07 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,93

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 LRF AB EU BAS 97 Sida: 1 1000 Immateriella anläggningstillgångar 234 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätt tackor 234 1043 Bidragsrätt di-/amkor 234 1049 Produktionsrätter, avskrivning

Läs mer

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Hotell- och Restaurang EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter, preopeningkostn 234 1019 Ack avskrivn, balanserade utgifter, preop 234 1060 Hyresrätt 234 1069 Ack avskrivn hyresrätt 234 1070 Goodwill

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor

Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 14-02-14 Räkenskapsår: 14-01-01-14-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor Kyrk-BAS 2014 Sida: 1 1110 Kyrkor och kapell 1111 Kyrkor 1112 Kapell 1113 Kyrka och församlingslokaler gemensam byggn 1118 Ack nedskrivningar på kyrkor och kapell 1119 Ack avskrivningar på kyrkor och kapell

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Avveckling/försäljning av BNAB

Avveckling/försäljning av BNAB BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen 20131204 KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24

LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-24 LRF Total EU BAS 99 Sida: 1 1040 Produktionsrätter 234 1041 Mjölkkvot 234 1042 Bidragsrätter tackor 234 1043 Bidragsrätter di-/amkor 234 1047 Årets inköp prodrätter 234 1048 Årets försälning prodrätter

Läs mer

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se

Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01. Sidan 0 av 208 2013 Visita, kontoplan@visita.se Kontoplan för hotell och restaurang HR 2013 2013-07-01 www.visita.se/kontoplan kontoplan@visita.se Sidan 0 av 208 Förord Visita har uppdaterat branschkontoplanen för hotell- och restaurangverksamhet till

Läs mer

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar)

KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) KONTOPLAN (Bostadsrättsföreningar) TILLGÅNGAR Byggnader och Mark Konto Hyresrätter 1060 Värdeminskning hyresrätter 1069 Byggnader 1111 Byggnader nedskrivning 1112 Värdeminskning byggnader 1119 Mark 1131

Läs mer