Avveckling/försäljning av BNAB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avveckling/försäljning av BNAB"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsen KS dnr. KS Avveckling/försäljning av BNAB Beskrivning av ärendet 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad Näringsliv AB (BNAB). Näringslivets 50 procentiga ägarandel innehas av Bjärehalvöns Näringsliv Ekonomiska Förening (BNEF) som bildats för detta ändamål. BNEF har cirka 70 medlemsföretag. Bolaget BNAB finansieras av medlemsintäkter från BNEF motsvarande cirka 200 tkr och genom att Båstads kommun tillskjutit cirka 1100 tkr årligen. När kommunfullmäktige beslutade om BNAB ( ) gavs ett uppdrag till kommunledningskontoret (KLK) att senast under 2010 utvärdera verksamheten. Som ett resultat av den utvärderingen och påföljande utredningsarbete kring en ny näringslivsorganisation beslöt Båstads kommunfullmäktige i april 2013 att avveckla BNAB ( ). Styrelsen i BNAB har därefter den 8 november 2013 beslutat föreslå ägarna att sälja bolaget till Bås ta d Turism eller ett "avvecklingsbolag" före den 31 december Styrelsen föreslår dessutom ett försäljningspris på minimum kr något som säkerställer att ägarna får tillbaka insatt kapital. Då alla kontrakt är uppsagda och ingen personal finns anställd ger bifogad likviditetsbudget (bilaga l) en god spegling av bolagets ekonomiska ställning vid ett avvecklingstillfälle i närtid. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från tf. bitr. kommunchef Henrik Andersson daterad , bilaga, med tillhörande bilaga l och 2. Kommunstyrelsen beslutar: l. Kommunstyrelsen beslutar att snarast sälja Bås ta d Näringslivs AB (BNAB) till Båstad Turism ekonomisk förening till ett försäljningspris av 100 tkr Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

2 BÅSTADS KO MMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse l (2) Datum: Handläggare: Henrik Andersson D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1 Likviditetsbudget Bilaga 2 Balansrapport Avveckling/ försäljning av BNAB Ba kgrund 2008 bildades ett av kommunen och näringslivet gemensamt ägt bolag, Båstad Näringsliv AB (BNAB). Näringslivets 50 procentiga ägarandel innehas av Bjärehalvöns Näringsliv Ekonomiska Förening (BNEF) som bildats för detta ändamål. BNEF har cirka 70 medlemsföretag. Bolaget BNAB finansieras av medlemsintäkter från BNEF motsvarande cirka 200 tkr och genom att Båstads kommun tillskjutit cirka 1100 tkr årligen. När kommunfullmäktige beslutade om BNAB ( ) gavs ett uppdrag till kommunledningskontoret (KLK) att senast under 2010 utvärdera verksamheten. Som ett resultat av den utvärderingen och påföljande utredningsarbete kring en ny näringslivsorganisation beslöt B å stads kommunfullmäktige i april 2013 att avveckla BNAB ( ). Aktuellt styrelsen i BNAB har därefter den 8 november 2013 beslutat föreslå ägarna att sälja bolaget till Båstad Turism eller ett "avvecklingsbolag" före den 31 december Styrelsen föreslår dessutom ett försäljningspris på minimum kr något som säkerställer att ägarna får tillbaka insatt kapital. Då alla kontrakt är uppsagda och ingen personal finns anställd ger bifogad likviditetsbudget (bilaga 1) en god spegling av bolagets ekonomiska ställning vid ett avvecklingstillfälle i närtid. Av bifogad balansrapport per den (bilaga 2) framgår att det finns ett värde på bolaget som överstiger insatt kapital. Skulle bolaget säljas till ett "avvecklings bolag" är den uppskattade kostnaden för att ta hand om bolaget cirka 15 tkr. Bolagets delägare BNEF har genom sin ägarrepresentant Håkan Eriksson uttryckt BNEF:s vilja, att om Båstad Turism så önskar sälja bolaget till B åstad Turism, utifrån en önskan att skapa ett näringslivsbolag med uppgift att fullfölja BNAB:s intentioner. BNEF menar att priset kan sättas till 100 tkr då det måste finnas ett övervärde som köparen kan använda för att ta hand om bolaget på ett bra sätt bland annat för att fullgöra uppgifter som kan restera från BNAB och för att täcka kostnader som uppstår när en ny näringslivsorganisation ska bildas och komma igång \fel! tale t lm n inte representeras i angivet fo rmat.\h

3 2 (2) Båstad Turisms styrelse har tagit beslut om att erbjuda sig att köpa BNAB för 100 tkr. Vid samma styrelsemöte beslöts även att Båstad Turism ställer sig positiva till att gå samman med BNEF för att skapa en gemensam näringslivsorganisation. Övervägande/framtid Under en längre tid har ett arbete syftande till att skapa nya samarbetsformer mellan näringsliv och kommun pågått. Som en del av detta arbete har en avveckling av BNAB inletts. Ett förslag till samverkan mellan näringslivet och Båstads kommun har nu förelagts kommunstyrelsen för beslut. Det är därför en lämpligt tidpunkt att i det sammanhanget sälja BNAB till Båstad Turism. En snabb försäljning innan årsskiftet innebär också att få ytterligare kostnader uppstår samt att något koncernbokslut ej behöver genomföras. Båstad Turism har lång erfarenhet av samverkande näringslivsarbete på Bjärehalvön och får därför bedömas vara en ytterst lämplig ny ägare av bolaget. Föreningen har också uttryckt en vilj a till förvärv. Det föreslagna priset på 100 tkr ger ägarna tillbaka insatt kapital samtidigt som det skapar förutsättningar, och är en investering, för framtida utveckling av en modern samlad näringslivsorganisation. Förslag till bes lut Kommunstyrelsen beslutar att snarast sälja Båstad Näringslivs AB (BNAB) till Båstad Turism ekonomisk förening till ett fö rsäljningspris av 100 tkr Henrik Andersson Tf biträdande kommunchef

4 ~~~O \ Ukviditetsbudget BNAB Period INBETALNINGAR. slutskatt tax 2013 Mervärdes skatt Bidrag Båstad kommun, kv 2 Summa inbetalningar nov dec ej fakturerat ,, UTBETALNINGAR Betalningar till leverantörer Löner till anställda, netto Källskatter Sociala avgifter Hyra (3 månader) Mervärdesskatt Företagets inkomstskatter Båstad Turism Redovisning o Revision Summautbetalningar Periodens kassaförändring Likvida medel Likvidamedel perioden slut "' janfebr , "... i E}j,. p.c::..s::\ ~ ~

5 Båstad Näringsliv AB Räkenskapsår: Resultatenhet: Hela företaget Period: Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3041 Serviceavgifter, medlemmar 3740 Öres och kronutjämning S:a Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 3987 Erhållna kommunala bidrag S:a Ovriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter och lagerförändring Bruttovinst Resultatrapport Preliminär fi~ta.~ L. u\t'l ' Sida: l Utskrivet: Senaste vernr: 79 Perioden Ackumulerat , ,80 0,25 0, , , , , , ,05 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra 5800 Resekostnader 5910 Annonsering 5975 Informationsträffar, seminarium 5990 Övrig reklam 6071 Representation, avdragsgill 6072 Representation, ej avdragsgill 611 O Kontorsmaterial 6212 Mobiltelefon 6213 Internet 6250 Pmio 6310 Företagsförsäkringar 6530 Redovisningstjänster 6540 IT tjänster 6550 Konsultarvoden 6570 Bankkostnader 6590 Övr främmande tjänster 6970 Tidningar, facklitteratur 6981 Föreningsavg avdr gill 6982 Föreningsavg ej avdr gill 6991 Övr avdr gill kostn S:a Ovriga externa kostnader Personalkostnader 7210 Lön ljänstemän 7290 Förändring av semesterlöneskuld 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 7510 Arbetsgivaravgifter 7519 Soc.avgifter semesterlön 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar (AMF/FORA) 7690 Övriga personalkostnader S:a Personalkostnader S:a Rörelsens kostnader ink! råvaror mm Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Resultat före skatt , ,00 114,60 114, , , , , , , , , , , , , , ,75 25,44 25, , , , ,94 608,75 608, , , , , , , , , , , , , , , , ,55 420,40 420, ,04 486, , , , ,82

6 \)IQ' ~ Båstad Näringsliv AB Räkenskapsår: I Resultatenhet: Hela företaget Period: Balansrapport Preliminär Sida: Utskrivet: 13 I 119 Senaste vernr: 79 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1220 Inventarier och verktyg 1229 Ack avskrivn inv/verktyg S:a Materiella anläggningstillgångar Ing balans , ,00 Period Utg balans , ,00 S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar I650 Fordran moms 1790 Övr interimsfordringar S:a Fordringar , , , , Kassa och bank 1930 Bank, checkräkningskonto 1950 skattekonto S:a Kassa och bank 36I 588, , , , , , , ,17 S:a Omsättningstillgångar , , ,17 S:A TILLGÅNGAR , , I7,17 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital 2091 Balanserad vinst/forlust 2098 Vinstiförlust f<ireg år 2099 Redovisat resultat S:a Eget kapital , ,21 350, ,79 350,41 350,41 IOO , , ,79 Obeskattade reserver 2131 Periodiseringsfond tax 2012 S:a Obeskattade reserver Kortfristiga skulder 251 o skatteskulder 2641 Ingående moms 2650 Moms redovisningskonto 2710 Personalens källskatt 2920 Upplupna semlöner 2921 Upplupna soc av g semlön 2940 Upplupna sociala avgifter och andra avgifter 2980 Löneskatt beräknad 2990 Övr interimsskulder S:a Kortfristiga skulder , , , , , , , , , , , , , , ,85 I5 873, ,85 S:A EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR OCH SKULDER , , ,94 BERAKNAT RESULTAT*** , ,77

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Skrivet av Bokföringsnämnden

Skrivet av Bokföringsnämnden Skrivet av Bokföringsnämnden Rekommendera 0 0 Share Tweeta 1 Balansräkningen visar alla tillgångar, eget kapital, avsätningar och skulder en viss dag, balansdagen. Hur balansräkningen ska se ut är lagreglerat.

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 11-10-14 SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 111014 Räkenskapsår: 100901 110831 Senaste vernr: A102 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 100901 110831 Perioden Rörelsens intäkter och lagerförändring

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 20 juni 2011, kl 17.00 (OBS: tiden) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna.

Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. Anvisningar till budgetmallar. Blanketterna är framställda i Excel med formler för snabbare beräkningar. Ladda ner mallarna till datorn först innan du gör beräkningarna. 1. Startkapitalbudget. En startkapitalbudget

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer