KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten"

Transkript

1 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en direkt och en indirekt metod för att göra den, men dess detaljerad utseende är inte lagfäst med indirekt metod bestäms kassaflödet, dvs. förändringen i likvida medel, genom en analys av hur balansräkningens övriga poster har förändrats KFA Den löpande verksamhet 1 Kassaflödesanalys med fokus på den löpande verksamheten Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Skillnaden mellan resultat och kassaflöde ges av att redovisningen sker på bokföringsmässig grund vilket betyder att förändringar i rörelsefordringar och rörelseskulder påverkar omräkningen från resultat till kassaflöde (kapitel 1) KFA Den löpande verksamhet 2

2 Resultat och kassaflöde Anskaffningstidpunkt Försäljningstidpunkt Förbrukningstidpunkt Prestationstidpunkt Utbetalningstidpunkt Inbetalningstidpunkt Bokföringsmässig grund ger två tidsskillnader; betalningen kan vara senarelagd och periodiseringen kan vara senarelagd! I kassaflödesanalysens löpande verksamhet fokuseras den tredje tidskillnaden; den mellan förbrukning/prestation och utbetalning/ inbetalning, dvs mellan resultat och kassaflöde! KFA Den löpande verksamhet Resultat och kassaflöde Kapitel 6 visar hur kredittransaktioner ger skillnad mellan resultat och kassaflöde betalningarna är senarelagda Kapitel 7 visar hur interimsposter antingen utgör förskottsbetalningar utan resultatpåverkan eller har resultatpåverkan med betalning i efterskott Kapitel 8 visar hur in- och utbetalningar av moms sker utan motsvarande resultatpåverkan Kapitel 9 visar hur regelsystemen kring personal och skatt ger upphov senarelagda betalningar KFA Den löpande verksamhet 4

3 Fem små uppgifter för KFA-1 Den löpande verksamheten (1) Årlig bruttolön är 6, dvs. 5 per månad. Avdraget för skatt är 2% och procentsatsen för arbetsgivaravgifter och intjänad semester är 3% resp. 12,5%! (2A) Årets fakturering till kunder är 5 (inkl. moms). Aktuell momssats är 25% och kunderna betalar sammanlagt 4 1 under året! (2B) Årets driftsrelaterade utgifter är 2 (inkl moms och samma momssats som ovan). All anskaffning sker på kredit och 1 5 av leverantörsskulderna betalas under året! (2C) Momsen avräknas och betalas i sin helhet under året! (3A) Räntan på banklånet är 6% och ett halvt års ränta betalas 3 juni. Lånet (5 ) togs upp vid det föregående årsskiftet och den betalda räntan avser enbart de sex första månaderna under året! (3B) Den 1 juli höjs räntan på lånet till 8% och den ska fortsättningsvis betalas årsvis (nästa räntebetalning ska därmed ske 31 juni nästkommande år). Bokför aktuell ränta vid bokslutet 31 december! (4) Den ingående skatteskulden 5 gäller den 12:e terminens skatt från föregående år och betalas i januari. Enligt preliminärskattsedeln gäller 3 som preliminärskatt för det pågående verksamhetsåret. Denna skatt betalas vid de normala betalningstillfällena. (5) Man befarar att man kommer att förlora hela den fordran man har på den aktuella kunden. Fakturabeloppet är (inkl moms), dvs fakturabeloppet exkl. moms är 37 5 kr.

4 (19XX) Kassa (27XX) Personalskatt (72XX) Löner Konton för uppgifterna till KFA-1 (15XX) Kundfordringar (16XX) Ingående moms (29XX) Upplupna arbetsgivaravgifter (27XX) Semesterlöneskuld (29XX) Upplupna arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön (26XX) Utgående moms (24XX) Leverantörsskulder (75XX) Arbetsgivaravgifter (72XX) Intjänad semesterlön (75XX) Arbetsgivaravgifter på intjänad semesterlön (3XX) Försäljningsintäkter (5-7XX) Diverse kostnader (19XX) Kassa (26XX) Momsavräkning (19XX) Kassa (29XX) Upplupna räntekostnader (84XX) Räntekostnader (19XX) Kassa (25XX) Skatteskulder (89XX) Årets skatt 5 IB (15XX) Kundfordringar (63XX) Kundförluster Förändring i T ÖVR Förändring i S Resultat Förändring i T LM

5 I balansräkningen/balansboxen kan fordringarnas och skuldernas förändring delas upp på följande sätt och balansekvationen kan alltid omformas till en kassaflödesekvation Tillgångar = Eget kapital o skulder Inventarier Utlåning EK res (rörelseresultat) -35 EK res (ränta) -3 EK res (skatt) EK övr Långfristiga skulder skulder Kundfordringar Leverantörsskuld +1 Personalskatt +75 Semesterlöneskuld +15 Sociala avgifter Sociala avgifter (intj. semester) Kassa Ränteskuld +2 Skatteskuld Tlm + Török + Tat = EKres + EKövr + Sövr + Srök Tlm = EKres + Srök - Török + EKövr + Sövr - Tat Men det är kassaflödesmallen som gör det lite svårt I kassaflödesanalysens standardmall är rörelseresultatet utgångspunkten och omräkningen blir något svåröverskådlig och mindre enkel Därtill ska betalning av räntor och skatter redovisas särskilt Justeringen för rörelsefordringarna görs först och för rörelseskulderna därefter Jfr s i Faktaboken KFA Den löpande verksamhet 8

6 Kassaflödesanalys (löpande verksamhet med indirekt metod) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löp. verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar Ökning (-) / minskning (+) av övr kortfristiga fordringar och interimsposter * Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / minskning (-) av övriga kortfristiga skulder och interimsposter * l. Kassaflöde från den löpande verksamheten (rekommenderad om indirekt ) * Justeringen för övriga rörelsefordringar och rörelseskulder exkluderar de konton som har att göra med de betalda räntorna och inkomstskatterna, dvs. konton för upplupna och förutbetalda räntor samt skuld eller fordran som rör företagets egen skatt. Denna uppställning är i överensstämmelse med RR7 och IAS7 som kräver särredovisning av betalda räntor och egen skatt. Om skäl finns kan dessa dock som alternativ redovisas under investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten dock ska det göras på ett konsekvent sätt från period till period. Skapa enkelhet genom att: dela upp beloppen i resultat- och balansräkningen på ett kassaflödesanalytiskt intressant sätt (dvs. enl. mallen) räkna samtliga belopp räkna beloppen i rätt ordning (dvs. enl. mallen) räkna varje belopp endast en gång Det underlättar om man använder en färgpenna!! KFA Den löpande verksamhet 1

7 Resultaträkningen ser ut så här... Intäkter 4 Befarad förlust Diverse externa kostnader -1 6 Lön -6 Intjänad semester -75 Sociala avgifter Rörelseresultat Räntekostnader -35 Resultat före skatt 1 45 Skatt -3 Årets resultat 1 15 KFA Den löpande verksamhet 11 Och balansekvationen kan omformas till en kassaflödesekvation... Tillgångar = Eget kapital o skulder Inventarier Utlåning Kundfordringar EK res (rörelseresultat) -35 EK res (ränta) -3 EK res (skatt) EK övr Långfristiga skulder skulder +5 Leverantörsskuld +1 Personalskatt +75 Semesterlöneskuld +15 Sociala avgifter Sociala avgifter (intj. semester) Kassa Ränteskuld +2 Skatteskuld Tlm = EKres + Srök - Török + EKövr + Sövr - Tat Jfr s 158 i Faktaboken

8 Kassaflödesanalys (indirekt metod) Rörelseresultat Justering för poster som hanteras under investeringssektorn Erlhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Rörelsefordringar (förändring) Kortfristiga rörelseskulder (förändring) Långfristiga rörelseskulder (förändring) Den löpande verksamheten Nettoinvestering i anläggningstillgångar Investeringsverksamheten Nettobetalningar ägartransaktioner Nettobetalningar transaktioner med långivare Finansieringssektorn Totalt kassaflöde Jfr KRUSE AB i Faktaboken, kap 1 Gör BUSE AB (fråga 1.3 i Faktaboken) så tränar du också på hur valutakursdifferenser påverkar kassaflöde och betald ränta (Exemplet kan inte innehålla någon valutakursdifferens på betalda räntor, eftersom detta förutsätter att det finns en ingående skuld för upplupna räntekostnader) KFA Den löpande verksamhet 14

9 Hur ser det ut i Intertrade? den löpande verksamheten ska färgas och dess kassaflödet ska beräknas KFA Den löpande verksamhet 15 Fyll i mallen med normala tecken, dvs med plus för intäkter och minus för kostnader! Intertrade AB (large) RESULTATRÄKNING % 16, G Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning Personalkostnader Försäljn varor 25% sv Löner (normala) Försäljn varor till EU 115 Semesterlöner Intäktsreduktioner Sociala avgifter S: Återvunna kundförluster 131 Sociala avgifter på intjänad semester S:a Nettoomsättning Övr personalkostnader S:a Personalkostnader Kursvinst rörelsen 1 Avskrivningar m.m. Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 1 Nedskrivning av maskiner/inventarier -98 Avskrivningar byggnader -4 S:a Rörelseintäkter Avskrivningar maskiner/inv Avskrivningar datorer -218 Rörelsens kostnader (Varor och förnödenheter mm) S:a Avskrivningar m.m Handelsvaror (Kostand Sålda Varor) Övriga rörelsekostnader mm Kursförluster -6 S:a Handelsvaror mm Förlust vid avyttr maskiner/inv -15 S:a Övriga rörelsekostnader mm -156 Bruttovinst Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader Övriga externa kostnader Finansiella poster Renhålln och städning Vinst/förlust, fsg av finansiella anläggningstillgångar 1 8 El för drift Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -16 Förbrukningsinventarier -96 Ränteintäkter 1 35 Reparation och underhåll Kursdifferenser - lån -1 6 Övr transportmedel -147 Kursdifferenser - räntor -1 Marknadsföring -193 Räntekostnader Factoringavgifter -288 S:a Räntor och liknande resultatposter Kontorsmaterial Företagsförsäkringar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Kundförluster -658 Övriga riskkostnader Bokslutsdispositioner IT-tjänster -215 Förändring av ackumulerade överavskrivningar Tidningar och tidskrifter -74 Avsättning till periodiseringsfond S:a Övriga externa kostnader S:a Bokslutsdispositioner Skriv in era personuppgifter!! Gruppnummer Resultat före skatt Årets skatt Årets resultat KFA Den löpande verksamhet 16

10 Intertrade AB (large) BALANSRÄKNING Fyll i mallen med normala tecken, dvs använd inte minus för kredtiposter på balanskontots kreditsida!! TILLGÅNGAR IB 211 UB 211 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDE IB 211 UB 211 Anläggningstillgångar Byggnader Aktiekapital Ack avskrivn byggnader Uppskrivningsfond Mark Reservfond Maskiner och inventarier Balanserad vinst/förlust Ack avskrivn maskiner Överkursfond 5 5 Datorer Redovisat resultat Ack avskrivn datorer S:a Eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver S:a Anläggningstillgångar Ack överavskrivningar Periodiseringsfonder S:a Obeskattade reserver Avsättning för garantiåtaganden S:a Avsättningar Utnyttjad checkräkningskredit Omsättningstillgångar Lån i utländsk valuta Varulager m.m. Övr långfristiga skulder Lager Förskott till leverantörer S:a Långfristiga skulder Fordringar Kortfristig del av långfr skuld Kundfordringar Leverantörsskulder Osäkra kundfordringar Skatteskulder Nedskrivning kundfordringar Moms redovisningskonto Övr interimsfordringar Personalens källskatt Avräkn sociala avgifter Kassa och bank Upplupna semlöner Plusgiro Upplupna soc. avgifter på sem.lön Checkräkningskredit Upplupna räntekostnader Bankkonton Övr interimsskulder S:a Omsättningstillgångar S:a Kortfristiga skulder S:A TILLGÅNGAR S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKU KFA Den löpande verksamhet 17 Fyll i mallen med normala tecken, dvs med plus för intäkter och minus för kostnader! Intertrade AB (large) RESULTATRÄKNING % 16, G Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning Personalkostnader Försäljn varor 25% sv Löner (normala) Försäljn varor till EU 115 Semesterlöner Intäktsreduktioner Sociala avgifter S: Återvunna kundförluster 131 Sociala avgifter på intjänad semester S:a Nettoomsättning Övr personalkostnader S:a Personalkostnader Kursvinst rörelsen 1 Avskrivningar m.m. Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 1 Nedskrivning av maskiner/inventarier -98 Avskrivningar byggnader -4 S:a Rörelseintäkter Avskrivningar maskiner/inv Avskrivningar datorer -218 Rörelsens kostnader (Varor och förnödenheter mm) S:a Avskrivningar m.m Handelsvaror (Kostand Sålda Varor) Övriga rörelsekostnader mm Kursförluster -6 S:a Handelsvaror mm Förlust vid avyttr maskiner/inv -15 S:a Övriga rörelsekostnader mm -156 Bruttovinst Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader ### Övriga externa kostnader Finansiella poster Renhålln och städning Vinst/förlust, fsg av finansiella anläggningstillgångar 1 8 El för drift Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -16 Förbrukningsinventarier -96 Ränteintäkter 1 35 x Reparation och underhåll Kursdifferenser - lån -1 6 Övr transportmedel -147 Kursdifferenser - räntor -1 x Marknadsföring -193 Räntekostnader x Factoringavgifter -288 S:a Räntor och liknande resultatposter Kontorsmaterial Företagsförsäkringar Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Kundförluster -658 Övriga riskkostnader Bokslutsdispositioner IT-tjänster -215 Förändring av ackumulerade överavskrivningar Tidningar och tidskrifter -74 Avsättning till periodiseringsfond S:a Övriga externa kostnader S:a Bokslutsdispositioner Skriv in era personuppgifter!! Gruppnummer Resultat före skatt Årets skatt x Årets resultat ### KFA Den löpande verksamhet 18

11 Intertrade AB (large) BALANSRÄKNING Fyll i mallen med normala tecken, dvs använd inte minus för kredtiposter på balanskontots kreditsida!! TILLGÅNGAR IB 211 UB 211 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER IB 211 UB 211 Anläggningstillgångar Byggnader Aktiekapital Ack avskrivn byggnader Uppskrivningsfond Mark Reservfond Maskiner och inventarier Balanserad vinst/förlust Ack avskrivn maskiner Överkursfond 5 5 Datorer Redovisat resultat Ack avskrivn datorer S:a Eget kapital Finansiella anläggningstillgångar Obeskattade reserver S:a Anläggningstillgångar Ack överavskrivningar Periodiseringsfonder S:a Obeskattade reserver Avsättning för garantiåtaganden S:a Avsättningar Utnyttjad checkräkningskredit Omsättningstillgångar Lån i utländsk valuta Varulager m.m. Övr långfristiga skulder Lager Förskott till leverantörer S:a Långfristiga skulder Fordringar Kortfristig del av långfr skuld Kundfordringar Leverantörsskulder Osäkra kundfordringar Skatteskulder x Nedskrivning kundfordringar Moms redovisningskonto Övr interimsfordringar Personalens källskatt Avräkn sociala avgifter Kassa och bank Upplupna semlöner Plusgiro Upplupna soc. avgifter på sem.lön Checkräkningskredit Upplupna räntekostnader x Bankkonton Övr interimsskulder S:a Omsättningstillgångar S:a Kortfristiga skulder S:A TILLGÅNGAR S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD KFA Den löpande verksamhet 19 Intertrade AB (large) KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för resultatposter som hanteras under investeringssektorn -4 Nedskrivninar och avskrivningar Övriga påverkande poster -(+1-15 ) Erhållen ränta 1 35 x Erlagd ränta ( ) x Betald inkomstskatt ( ) -72 x Kassaflöde från den löpande verksamheten före försändring ar av rörelsekapitalet Förändringar i rörelsekapital: Ökning (-) / Minskning (+) av varulager -( ) Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar -( ) Ökning (-) / Minskning (+) av övriga rörelsefordringa och liknande poster Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder Ökning (+) / Minskning (-) av övriga kortfristiga rörelseskulder Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga rörelses ( ) Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 71 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Försäljning av maskiner och inventarier Förvärv, maskiner och inventarier -5 8 Försäljning av aktier Förvärv av aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Amortering av skuld -5 Utdelning -3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 ÅRETS KASSAFLÖDE 4 71 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut KFA Den löpande verksamhet 2

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB

INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB INLÄMNINGSUPPGIFTEN Intertrade AB Inlämningen sker via ett utskickat exceldokument som innehåller tre mallar; en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Rättningen sker sedan med hjälp

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Gunnar Eriksson SLUTKOMMENTARER (2011) under medverkan av Peter Johansson Slutkommentarer Slutkommentarer 1 Det verkar som om begreppen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer